Byla e2YT-623-780/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. T. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Samantai Stankevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui J. T. ir jo atstovui advokatui Juliui Jasaičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. T. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašo gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. T., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, ir jo priklausinių – tvarto ir kluono.

5Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais ir pareiškėjo paaiškinimais. Pareiškėjui Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03 sprendimu Nr. 59-15103 atkurtos nuosavybės teisės į 5.12 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Jis nori atkurti anksčiau jame buvusią sodybą, kuri priklausė tėvui J. T. ir kitiems giminaičiams ir nėra išlikusi, tačiau pagal Saugomų teritorijų įstatymą buvusių sodybų atstatymo tvarką turi nustatyti Vyriausybė, kuri nėra to padariusi, todėl sprendimą dėl buvusios sodybos fakto nustatymo gali priimti tik teismas. Žemės sklypo planas – abrisas, atitinka Seinų apskrities ( - ) kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo 1933 m. planą, patvirtintą 1934-01-30, o iš 1942- 05-27 butų - ūkio lapo Nr. 30 kopijos ir ( - ) kaimo 1945-1946 m. ūkinės knygos įrašo kopijos matyti, kad pareiškėjui atkurtame žemės sklype buvo 1933 m. pastatyta sodyba su priklausiniais (tvartu, kluonu), kuri priklausė pareiškėjo tėvui J. T. ir kitiems giminaičiams, 0,30 ha buvo naudojama sodybos eksploatacijos reikmėms. Atkuriant nuosavybės teises į Žemės sklypą natūroje buvo išlikę gyvenamojo namo akmens pagrindu statyti pamatai, kurie yra pažymėti ir žemės sklypo Abrise. Po nuosavybės atkūrimo per 17 metų nežinomi asmenys dalį gyvenamojo namo pamatų išardė ir išvežė, tačiau ir dabar yra namo pamatų kertiniai akmenys, yra išlikę buvusio gyvenamojo namo pamatų apkerpėjusios liekanos, paaukštinta žemės sankasa, iš kurios galima spręsti apie buvusio gyvenamojo namo kontūrus. Taip pat yra užverstas namo rūsys, sodo liekanos, buvusio šulinio vieta. Gyvenamasis namas matosi senoje fotonuotraukoje. Namas stovėjo prie ežero, nuo kurio jį skyrė kaimo keliukas. Matininkas nubraižė schemą, kurioje pažymėjo pamatų vietą žemės sklype. Prašo nustatyti šį juridinį faktą, nes tai suteiks teisę atkurti sodybą.

6Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija sutinka su pareiškėjo reikalavimu ir nurodė, kad nėra jokių duomenų, kurie galėtų prieštarauti šio juridinio fakto nustatymui (t. 1, b. l. 79-80).

7Suinteresuotas asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija sutinka su pareiškėjo reikalavimu. Atsiliepime nurodoma, kad Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 52 dalyje nustatyta, kad buvusi sodyba - vieta žemės sklypo dalyje, kurioje faktiškai buvo teisėtai pastatytas vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais ar be jų, tačiau neišliko dėl susidariusių aplinkybių (nugriautas, sugriuvo, sudegė ar kitaip sunyko), kai jo buvimo faktas ir vieta nustatyta pagal valstybės archyvuose saugomus kartografinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, - nustatant juridinį faktą teismo sprendimu. Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, gautus 2017 m. gruodžio 19 d. iš Kauno regiono valstybės archyvo Alytaus filialo, ( - ) kaimo 1945- 1946 metų ūkinėse knygose yra įrašai apie gyvenamojo namo, kluono ir tvarto pastatymo laiką (1933 metai). Papildomai Direkcija patikrino duomenis esančius internetinėje svetainėje www.geoportal.lt., kur yra patalpinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dispozicijoje esantys pokario ir vėlesnio laiko topografiniai žemėlapiai. 1943 m. ir 1959 m. topografiniuose žemėlapiuose matosi, kad pareiškėjo nurodytoje vietoje buvo sodyba, todėl konstatuotinas faktas, kad žemės sklype kurio unikalus Nr. ( - ) ir kuris šiuo metu nuosavybės teise priklauso pareiškėjui J. T., buvo sodyba su pastatais (t. 1, b. l. 74-76).

8Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti pareiškėjo sesuo M. G., pusbrolis J. T. ir to paties ( - ) kaimo gyventoja J. T. patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad jam priklausančiame žemės sklype ( - ) kaime, prie ežero, anksčiau buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kluonu ir tvartu, kuri priklausė pareiškėjo seneliams, tėvams, broliams. Liudytojai patvirtino, kad namas stovėjo prie ežero, namą nuo ežero skyrė keliukas. Liudytojai M. G. ir J. T. patvirtino, kad pareiškėjo žemės sklype ir dabar yra namo pamatų liekanos – akmenys. Liudytoja M. G. nurodė, kad atkūrus nepriklausomybę akmenų buvo daugiau, bet juos kažkas išnešiojo.

9Iš rašytinių įrodymų nustatyta:

10Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03 sprendimu Nr. 59-15103 pareiškėjui J. T. atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. T. įpėdinių nuosavybės teise valdytą žemę ( - ) (t. 1, b. l. 5-6).

11Nekilnojamojo turto registre Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03 sprendimo Nr. 59-15103 pagrindu pareiškėjui J. T. įregistruotas 5.12 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje (t. 1, b. l. 8-9).

12Pareiškėjui J. T. suformuoto 5,12 ha žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 428-1, Abrise projekto autorius 2002-08-18 pažymėjo pamatus, kuriuos nuo ežero skiria kelias (t. 1, b. l. 7).

13Seinų apskrities ( - ) kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo 1933 m. plane, patvirtintame 1934-01-30, J. T. įpėdiniams paskirto žemės sklypas Nr. 7 atitinka pareiškėjo J. T. 5,12 ha žemės sklypo, projektinis Nr. 428-1, Abrisą (t. 1, b. l. 11-13, 33-34).

14( - ) kaimo 1945-1946 m. ūkinėse knygose yra įrašai apie A. T., jo motinos T. T. ir brolių bei seserų turėtą gyvenamąjį namą, kluoną ir tvartą, pastatytus 1933 metais, ( - ) kaime, taip pat 0,30 ha sodybinės žemės iš turėtų 11 ha (t. 1, b. l. 24-26).

151933-05-31 sutartis patvirtina, kad A.T. ir T. T. buvo J. T. įpėdiniai, įsigiję 11,18 ha žemės ( - ) kaime prie Šlavantėlio ežero (t. 1, b. l. 35).

16Pareiškėjo J. T. 5.12 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), sklypo Nr. 428-1, esančio ( - ) planas patvirtina, kad sklypas yra tarp dviejų ežerų, prie Šlavantėlio ežero (t. 1, b. l. 50-51).

171946 m. fotoplane N-34-72-B-b-3 (t. 1, b. l. 30, 52-53), taip pat Veisiejų regioninio parko direkcijos papildomai pateiktuose 1943 m. ir 1959 m. topografiniuose žemėlapiuose (t. 1, b. l. 65, 66) matosi, kad pareiškėjo žemės sklypo planą atitinkančioje vietoje, tarp dviejų ežerų, kitoje kelio pusėje nuo Šlavantėlio ežero buvo sodyba.

18Pareiškėjo J. T. Žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) esamos būklės schemoje matininkas 2019-12-03 užfiksavo vietovėje esamų pamatų likučių koordinates ir tikslią vietą (t. 1, b. l. 55), kuri atitinka minėtuose 1946 m. fotoplane, 1943 m. ir 1959 m. topografiniuose žemėlapiuose nurodytos sodybos vietą.

19Teismas

konstatuoja:

20Ypatingosios teisenos tvarka teismas nustato tik tokius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsnis).

21Nagrinėjamu atveju buvusi pareiškėjo senelio ir jo tėvų sodyba nėra išlikusi ir vien tik pagal valstybės archyvuose saugomus kartografinius dokumentus jis negali atkurti sodybos, nes sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo priėmimo tvarką turi nustatyti Vyriausybė (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 9 punktas), kuri dar nėra priėmusi tokios tvarkos. Tai reiškia, kad kitokia, t. y. ne teismo tvarka, pareiškėjas negali gauti dokumento, suteikiančio teisę atkurti sodybą regioniniame parke, todėl sprendimą dėl buvusios sodybos konstatavimo (juridinio fakto nustatymo) gali priimti tik teismas.

22Sodybos buvimo pareiškėjo žemės sklype juridinio fakto nustatymas teismo sprendimu sukels pareiškėjui teisines pasekmes, nes jis įgis teisę atstatyti identiškus buvusių sodybų pastatus (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4 punktas) arba statyti naujus sodybos pastatus ir inžinerinius statinius buvusios sodybos vietoje (Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

23Pareiškėjo pateiktų įrodymų juridiniam faktui nustatyti pakanka, nes jo paaiškinimai, kad jam priklausančiame žemės sklype anksčiau yra buvusi jo senelio statyta, o vėliau jo tėvui priklausiusi, sodyba visiškai atitinka byloje esančius rašytinius įrodymus ir buvo patvirtinti liudytojų parodymais.

24Archyvo pareiškėjui pateikti ( - ) kaimo 1945-1946 m. ūkinėse knygose esantys įrašai apie A. T., jo motinos T. T. ir brolių bei seserų turėtą gyvenamąjį namą, kluoną ir tvartą, patvirtina, kad pastatai buvo pastatyti 1933 metais ( - ) kaime ir prie jų buvo išskirta 0,30 ha sodybinės žemės. Iš 1933-05-31 sutarties matyti, kad A.T. ir T. T. buvo J. T. įpėdiniai, o Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03 sprendimu Nr. 59-15103 pareiškėjui J. T. atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. T. įpėdinių žemę ( - ). Pareiškėjui suformuoto 5,12 ha žemės sklypo Abrise projekto autorius 2002-08-18 pažymėjo natūroje buvusius pamatus, kuriuos nuo ežero skiria kelias. Pažymėtina, kad Seinų apskrities ( - ) kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo 1933 m. plane J. T. įpėdiniams paskirtas žemės sklypas Nr. 7 visiškai atitinka pareiškėjo 5,12 ha žemės sklypo Abrise nurodytą sklypo formą, o šio žemės sklypo planas patvirtina, kad sklypas yra tarp dviejų ežerų, prie Šlavantėlio ežero. Atitinkamai 1946 m. fotoplane bei 1943 m. ir 1959 m. topografiniuose žemėlapiuose matosi, kad pareiškėjo žemės sklypo planą atitinkančioje vietoje, tarp dviejų ežerų, kitoje kelio pusėje nuo Šlavantėlio ežero, buvo sodyba. Tikslią sodybos vietą nustatė matininkas esamos būklės schemoje 2019-12-03, kurioje užfiksuota vietovėje esamų pamatų likučių vieta, kuri visiškai atitinka 1946 m. fotoplane, ir 1943 m. bei 1959 m. topografiniuose žemėlapiuose nurodytos sodybos vietą. Visi liudytojai taip pat patvirtino, kad pareiškėjo seneliai ir dėdės gyveno sodyboje, kuri buvo dabar pareiškėjui priklausančiame žemės sklype prie ežero, patvirtino, kad namas stovėjo kitoje keliuko pusėje nei ežeras.

25Visuma šių, vienas kitą patvirtinančių, įrodymų patikimai patvirtina, kad pareiškėjo seneliai ir tėvai turėjo sodybą su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais ir ši sodyba iš tiesų buvo toje vietovėje, kurioje dabar yra pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, t. y. kitoje kelio pusėje nei ežeras. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, įrodymų pakankamumas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, jog tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo ir jis gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2007; Nr. 3K-3-427/2008; Nr. 3K-3-91/2011). Šioje byloje nekyla abejonių dėl iš skirtingų šaltinių gautų įrodymų patikimumo, o jų visuma visiškai pakankama konstatuoti pareiškėjo prašomą nustatyti faktą.

26Valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, byloje nėra, nes dokumentai siunčiami tik elektroninių ryšių priemonėmis.

27Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 268 ir 448 straipsniais,

Nutarė

28Pareiškimą patenkinti.

29Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. T., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, ir jo priklausinių – tvarto ir kluono.

30Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas prašo gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę... 5. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais ir pareiškėjo paaiškinimais.... 6. Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija sutinka su... 7. Suinteresuotas asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija sutinka su... 8. Teismo posėdžio metu liudytojais apklausti pareiškėjo sesuo M. G.,... 9. Iš rašytinių įrodymų nustatyta:... 10. Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03 sprendimu Nr. 59-15103 pareiškėjui... 11. Nekilnojamojo turto registre Alytaus apskrities viršininko 2002-10-03... 12. Pareiškėjui J. T. suformuoto 5,12 ha žemės sklypo, kurio projektinis Nr.... 13. Seinų apskrities ( - ) kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo 1933 m. plane,... 14. ( - ) kaimo 1945-1946 m. ūkinėse knygose yra įrašai apie A. T., jo motinos... 15. 1933-05-31 sutartis patvirtina, kad A.T. ir T. T. buvo J. T. įpėdiniai,... 16. Pareiškėjo J. T. 5.12 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), sklypo Nr.... 17. 1946 m. fotoplane N-34-72-B-b-3 (t. 1, b. l. 30, 52-53), taip pat Veisiejų... 18. Pareiškėjo J. T. Žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) esamos... 19. Teismas... 20. Ypatingosios teisenos tvarka teismas nustato tik tokius faktus, nuo kurių... 21. Nagrinėjamu atveju buvusi pareiškėjo senelio ir jo tėvų sodyba nėra... 22. Sodybos buvimo pareiškėjo žemės sklype juridinio fakto nustatymas teismo... 23. Pareiškėjo pateiktų įrodymų juridiniam faktui nustatyti pakanka, nes jo... 24. Archyvo pareiškėjui pateikti ( - ) kaimo 1945-1946 m. ūkinėse knygose... 25. Visuma šių, vienas kitą patvirtinančių, įrodymų patikimai patvirtina,... 26. Valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 268 ir 448 straipsniais,... 28. Pareiškimą patenkinti.... 29. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. T., a. k. ( - )... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos...