Byla A2.1.-3150-982/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Darius Urbonas, sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje E. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, informacijos apie asmens baustumus byloje nėra, administracinėn atsakomybėn traukiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d., ir

Nustatė

2administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma, kad 2016 m. vasario 23 d., 12.20 val., Kaune, ( - ) , E. B. pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, kadangi nesilaikė norminių teisės aktų nustatytos įdarbinimo tvarkos ir leido nelegaliai dirbti L. G.. 2016 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus bei Valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno apskrities skyriaus planinio patikrinimo metu gautas L. G. paaiškinimas dėl nelegalaus darbo UAB ( - ) Paaiškinime L. G. nurodė, kad 2014 m. su UAB ( - ) buvo pasirašiusi darbo sutartį, bet 2016 m. vasario 17 d. iš darbo nusprendė išeiti, tuo pagrindu darbo sutartis buvo nutraukta. Kita sutartis tarp UAB ( - ) ir L. G. sudaryta nebuvo. 2016 m. vasario 23 d. L. G. nurodė, kad UAB ( - ) dirba siuvėjo pareigose. Už darbą vidutiniškai per dieną gauna 16-17 Eur. 2016 m. vasario 23 d. darbą pradėjo 10 val. ir planuoja dirbti iki 14 val. Taip pat nurodė, kad UAB ( - ) dirbo sekančiomis dienomis: 2016 m. vasario 18 d. dirbo nuo 5 val. iki 15 val., 2016 m. vasario 19 d. dirbo nuo 6 val. iki 15 val., 2016 m. vasario 20 d., dirbo nuo 10 val. iki 16 val., 2016 m. vasario 21 d. nuo 11 val. 20 min, bet neprisimena kada darbą baigė, 2016 m. vasario 22 d. dirbo nuo 6 val. iki 15 val. Pagal 2016-02-23 Sodros IS dėl nelegalaus darbo fakto nustatymo – užklausos rezultatus, L. G. nebuvo įtraukta į UAB ( - ) darbuotojų sąrašą. Pateiktų duomenų visuma duoda pagrindą išvadai, kad UAB ( - ) direktorius E. B. neužtikrino bendrovės tvarkos ir leido darbuotojai L. G. dirbti UAB ( - ) siuvykloje, nepasirašęs su darbuotoja darbo sutarties ir nepranešęs prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią, tuo pažeidė LR Darbo kodekso 98 str. 1 d., 2 d., 99 str. 3 p., 6 p. reikalavimus.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko. Teismas išnagrinėjo bylą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, nes jis kviečiamas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys teismui nežinomos, todėl pripažįstamos nesvarbiomis. Pažymėtina, kad teismas net du kartus atidėjo bylos nagrinėjimą, siekdamas užtikrinti asmens teisę dalyvauti nagrinėjant jo administracinio teisės pažeidimo bylą. Jam net 5 kartus buvo siunčiami teismo šaukimai tiek jo gyvenamosios vietos, tiek darbovietės adresu, tačiau jis teismo siunčiamų šaukimų neatsiėmė, nurodytu laiku neatvyko, kas rodo, kad asmuo nesidomėjo bylos eiga, nors privalėjo būti aktyvus, dėmesingas ir procesinis teisėmis naudotis sąžiningai. Bylos duomenys leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad jis apie pradėtą administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną žinojo, nes dalyvavo surašant jam administracinio teisės pažeidimo protokolą, tačiau atsisakė jame pasirašyti ir galiausiai pasirinko tokį elgesio modelį, kuris akivaizdžiai rodo, jog asmuo vengia administracinės atsakomybės. Pažymėtina, kad ATPK 272 str. numatytos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises, tarp jų ir teisė dalyvauti nagrinėjant jo administracinio teisės pažeidimo bylą. Šio straipsnio nuostatos taip pat numato galimybę į bylos nagrinėjimą administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį atvesdinti, tačiau tik tais atvejais, kuomet nagrinėjamos ATPK 272 str. 2 d. nurodytos administracinių teisės pažeidimų, prie kurių nėra priskiriamos nelegalaus darbo, bylos. Teismo įsitikinimu, asmens atvesdinimas yra procesinė prievartos priemonė, todėl gali būti taikoma tik konkrečiai ir aiškiai įstatymo apibrėžtomis sąlygomis, ir tokių įstatymo nuostatų plečiamasis aiškinimas yra negalimas. Tokiu būdu, teismas išnaudojo visas įmanomas priemones tam, kad užtikrintų atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimą nagrinėjant jo administracinio teisės pažeidimo bylą, ir, remdamasis bylos duomenimis, daro išvadą, jog asmuo vengia administracinės atsakomybės įstatymo numatytomis teisėmis naudodamasis nesąžiningai, todėl nėra jokių kliūčių bylą išnagrinėti jam nedalyvaujant (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-42-507/2016, Nr. 2AT-8-976/2015 ir kt.).

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teise pateikti pasiaiškinimą nepasinaudojo.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d., įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame užfiksuotos visos esminės padaryto pažeidimo aplinkybės (b. 1. 1, 1), patikrinimo aktas (b. l. 3), VSDFV informacinės sistemos – užklausos rezultatai (b. l. 4, 5), L. G. paaiškinimas (b. l. 6), darbo sutarties kopija, iš kurios matyti, kad tarp UAB ( - ) ir L. G. sudaryta darbo sutartis buvo nutraukta 2016 m. vasario 15 d. (b. l. 7), nelegalaus darbo tyrimo aktas (b. l. 8, 9).

6Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra vertinama, kad siekiant veiką kvalifikuoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnio pagrindu, o darbą vertinti kaip nelegalų, taikant DK 98 straipsnio 1 dalies 1 punktą, būtina konstatuoti nelegalaus darbo, kaip administracinio teisės pažeidimo, sudėties objektyviuosius požymius: 1) nustatyti, kad asmuo pradėjo dirbti realiai, 2) darbdavio ir nelegalaus darbuotojo santykiai turi turėti darbo sutarties požymius, t. y. darbas dirbamas darbdaviui ir darbuotojui susitarus; dirbamas tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas arba einamos tam tikros pareigos; asmuo dirba paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai; asmuo dirba atlygintinai, 3) nesilaikyta darbo sutarties sudarymo taisyklių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N575-2358/2009).

7Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad darbo sutarties nepasirašius abiem darbo santykių subjektams – tiek darbuotojui, tiek darbdaviui – rašytinė darbo sutartis nėra sudaryta, o darbdavys neturi teisės leisti pradėti darbuotojui dirbti, darbuotojų darbas, esant nurodytoms sąlygoms, yra nelegalus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N12-1650/2004, N3-397/2005, N575-858/2010).

8Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas pripažįsta, jog yra pagrindas daryti išvadai, kad L. G. dirbo darbą, tai yra realiai atliko siuvėjos funkcijas, kai su ja nebuvo pasirašyta darbo sutartis, taip pat nepranešta VSDFV. Tokiu būdu E. B., nesudaręs darbo sutarties su L. G., pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 str. 1 d., 1 p., 2 p., ir 99 str. 3 p., 6 p., reikalavimus bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 413 str. 1 d., todėl yra baustinas. Nors administracinio teisės pažeidimo byloje yra siuvimo įrengimo nuomos sutartis bei patalpų nuomos sutartis (b. l. 10, 11), sudarytos tarp UAB ( - ) ir L. G., tačiau vertindamas visą bylos medžiagą, tai pat ir pačios L. G. paaiškinimą, kuriame nurodomas jos paskutinių kelių dienų darbo grafikas, atlyginimo mokėjimo sąlygos ir kt., teismui nekyla abejonių, kad tarp šalių sudaryti sandoriai yra apsimestiniai ir nepaneigia nelegalaus darbo fakto.

9Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

10E. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, jam skirtina nuobauda, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 302 str., 413 str. 1 d., 286-288 str., teismas

Nutarė

13E. B., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 str. 1 d., ir skirti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą.

14Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai