Byla 1A-418-175-2014

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algerdo Urbšio, teisėjų Albino Antanaičio, Olego Šibkovo sekretoriaujant Agnei Ramanauskienei, dalyvaujant prokurorei Renatai Staniulienei, nuteistajam D. P., jo gynėjai advokatei Ingridai Maldeikienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. P. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. nuosprendžio, kuriuo D. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 str. ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dviem) metams 10 (dešimčiai) dienų. Paskirta bausmė BK 64 str. 1 d., 3 d. pagrindu subendrinta su Šakių rajono apylinkės 2011-02-09 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir D. P. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dviem) metams 10 (dešimčiai) mėnesių ir 25 (dvidešimt penkioms) dienoms.

3Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 286 str. nuteistas ir L. B., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5D. P. nuteistas už tai, kad 2012-12-13 apie 17.45 val., atlikdamas terminuoto laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose, esančiuose ( - ) kieme, kartu su bausmę atliekančiu L. B., siekdami iš valstybės tarnautojo ( - ) pataisos namų pamainos vyresniojo A. Z. paimti neteisėtai į pataisos namų teritoriją patekusį paketą, tyčia D. P. spyrė pareigūnui A. Z. į nugarą ir šiam pargriuvus, L. B. smaugė sulenktomis rankomis pareigūną A. Z., tyčia sudavė vieną kartą kumščiu pareigūnui R. B. į veido sritį, tokiais veiksmais bendrai padarė nukentėjusiajam A. Z. kraujosruvas kakle, kairės plaštakos II piršto ir dešinės blauzdos srityse, odos nubrozdinimus dešinio kelio srityje, vertinamus nežymiu sveikatos sutrikdymu bei padarė nukentėjusiajam R. B. odos nubrozdinimą kairiame skruoste, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu ir pasipriešino valstybės tarnautojams.

6Nuteistasis D. P. apeliaciniame skunde prašo išnagrinėti skundą ir jį išteisinti, kadangi jokio nusikaltimo nepadarė. Skunde nurodoma, kad tuo metu, kai į pataisos namus buvo permesti uždrausti daiktai, pareigūnai jį sulaikė, už tai jis buvo nubaustas perkeliant iš paprastosios grupės į drausmės grupę. Sulaikant jokių reikalavimų nebuvo duota, sulaikymui nesipriešino. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir visi apklausti pareigūnai, dalyvavę sulaikyme. Apeliantas tvirtina, kad jokių reikalavimų nepažeidė, tačiau vis tiek pataisos namų administracijos buvo nubaustas.

7Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisme liudiję pareigūnai teigė, jog matė, kaip nuteistasis spyrė, tačiau nubaudimo nuoraše užfiksuota, kad pareigūnai matė, kaip nuteistasis buvo atitrauktas. Pareigūnų nurodyta aplinkybė, kad nuteistasis vienam iš pareigūnų spyrė į nugarą, dėl ko šis nugriuvo ant nugaros, fiziškai yra neįmanoma. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. D. liudijo, kad nuteistasis galimai spyrė kitam pareigūnui, o tai reiškia, kad nėra įsitikinęs, tačiau teisme patvirtino, kad nuteistasis tikrai spyrė. Nuteistasis skunde taip pat nurodo, kad buvo tamsus paros metas, pareigūnai tamsoje sunkiai ką matė, ką patvirtina ir ta aplinkybė, kad jie nurodė, jog dalyvavo ir kitas nuteistasis – R. M., tačiau tai nepasitvirtino. Be to, pareigūnai nurodė, kad matė ir daugiau nuteistųjų ant nukentėjusiojo pareigūno, tačiau neįmanoma, kad ant nukritusio žmogaus būtų keli asmenys. To ir nebuvo.

8Nuteistojo vertinimu tyrimas atliktas neatsakingai, kadangi tame įvykyje dalyvavo daugiau nuteistųjų, bet jų niekas neapklausinėjo. Be to, nuteistasis nurodo teisme norėjęs užduoti klausimus liudytojams, tačiau bylą nagrinėjanti teisėja pareiškė, kad jai patinka viskas konkrečiai. Taip ji nuteistąjį pertraukė ir jis nebežinojo, ką klausti. Nuteistasis pažymi norėjęs įrodyti savo nekaltumą, tačiau tai jam nesigavo.

9Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja apeliacinį skundą palaikė, prašė tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

10Nuteistojo apeliacinis skundas atmetamas.

11Nuteistasis D. P. apeliaciniame skunde prašo jį išteisinti, nes jis sulaikomas nesipriešino ir jokių veiksmų prieš pataisos namų prižiūrėtojus neatliko.

12Apygardos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamo nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą pagal apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms dėl D. P. kaltės padarius BK 286 str. numatytą nusikaltimą. Nuosprendyje teisingai nustatyta, kad D. P., veikdamas su kitu nuteistuoju L. B., siekdami paimti į pataisos namų teritoriją neteisėtai patekusį paketą, panaudojant fizinį smurtą pasipriešino vyresniajam prižiūrėtojui A. Z.. Pripažindamas D. P. kaltu pirmosios instancijos teismas bendrųjų įrodymų vertinimo taisyklių, įtvirtintų BK 20 str., nepažeidė, t. y. įrodymus įvertino pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymu, nurodė, kuriais byloje surinktais duomenimis remiasi kaip įrodymais, o kuriuos atmeta kaip nepatikimus ir padarė faktinėms byloje nustatytoms aplinkybėms neprieštaraujančias išvadas, su kuriomis aukštesnysis teismas sutinka.

13Teisingai skundžiamame nuosprendyje pažymėta, kad pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, numatyto BK 286 str., objektyvieji nusikaltimo požymiai pasireiškia aktyviais veiksmais. Pasipriešinimas galimas dviem alternatyviais būdais: 1) jis turi būti padaromas pavartojant smurtą arba 2) grasinant tuoj pat panaudoti fizinį smurtą. Pasipriešinimas smurtu reiškia, kad kaltininkas panaudojo prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą. Ši nusikaltimo sudėtis yra formali ir nereikalauja kokių nors pasekmių atsiradimo, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo to momento, kai priešindamasis valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui kaltininkas pradeda vartoti smurtą arba grasina tuoj pat jį panaudoti (kasacinės nutartys Nr. 2K-370/2005, Nr. 2K-178/2007).

14Iš byloje esančių duomenų matyti, kad į pataisos namų teritoriją neteisėtai patekus draudžiamam siuntiniui, vyresnysis prižiūrėtojas A. Z., vykdydamas savo tiesiogines pareigas ir siekdamas užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui pas nuteistuosius, paėmė permestą paketą, tačiau atlikti savo pareigas jam sutrukdė nuteistasis D. P., kuris spyrė A. Z. į nugarą, A. Z. nugriuvo ir po to prie jo pripuolė bei neteisėtus veiksmus atliko kiti nuteistieji. Dėl D. P. ir kitų nuteistųjų veiksmų nukentėjusiajam A. Z. buvo padaryti sužalojimai, atitinkantys nežymų sveikatos sutrikdymą. Nors nuteistasis skunde teigia, kad jokių fizinio smurto veiksmų prieš nukentėjusįjį A. Z. jis nenaudojo, nė vienas iš apklaustų liudytojų nepatvirtino, kad jis pasipriešino valstybės tarnautojui, byloje esančiais duomenimis, kuriuos teismas aptarė skundžiamame nuosprendyje, nustatytos priešingos, negu teigia nuteistasis, aplinkybės. Byloje apklausti liudytojai J. V., A. M., A. D. patvirtino matę, kaip paketą paėmė A. Z., tačiau jam į nugarą spyrė nuteistasis D. P. ir tada A. Z. užpuolė ir kiti nuteistieji. Netikėti šių liudytojų parodymais teismas neturi pagrindo, kadangi jų suinteresuotumas byla nenustatytas, pareigūnai atliko savo tiesiogines pareigas, apklausiami nurodė tik tas aplinkybes, kurias tiksliai matė, taip pat nurodė, kad tam tikrų aplinkybių dėl to, kad įvykio vietoje buvo tamsu, apšvietimas neryškus, viskas vyko greitai, tiksliai nurodyti negali. Dėl esminių aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duoti liudytojų parodymai yra nuoseklūs, o tam tikri netikslumai nesudaro pagrindo laikyti, kad liudytojai dėl įvykio aplinkybių meluoja. Nuteistųjų paaiškinimų, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, nepatvirtina jokie kiti byloje surinkti duomenys, todėl teismas pagrįstai juos vertino kaip nuteistųjų pasirinktą gynybos taktiką siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės ir nustatant faktines nusikalstamos veikos aplinkybes jais nesirėmė. Nuteistasis D. P. apeliaciniame skunde kritikuodamas liudytojų parodymus, tvirtina, kad jų parodymai nenuoseklūs, nelogiški, tačiau jokių patikimų parodymų nenuoseklumą ar nelogiškumą patvirtinančių duomenų nenurodo.

15Nepagrįsti skundo argumentai, kad tyrimas buvo atliktas neatsakingai, kadangi nebuvo apklausti kiti nuteistieji. Pažymėtina, kad įrodymų rinkimo procesas negali būti begalinis – jų turi būti surenkama tiek, kad pakaktų neabejotinoms išvadoms dėl tiriamo fakto buvimo ar nebuvimo suformuoti ir tik teismo prerogatyva yra nuspręsti, kiek surinktų įrodymų pakanka. Įrodymų vertinimo galutinis rezultatas yra teismo išvada dėl įrodymų pakankamumo, kuri reikalinga pripažinti teismo nagrinėjamos nusikalstamos veikos aplinkybes įrodytomis arba ne. Šiuo atveju konstatuoti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta nepakankamai patikimų įrodymų dėl D. P. kaltės padarius BK 286 str. numatytą nusikaltimą, nėra pagrindo. Ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis D. P. duoti paaiškinimus atsisakė, jokių prašymų neteikė, apklausiamas teisme nei jis, nei jo gynėja prašymo apklausti kitus nuteistuosius teismui taip pat neišsakė. Byloje ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys teismui buvo pakankami konstatuoti D. P. kaltę padarius jam inkriminuotą nusikaltimą ir apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, kad byloje esantys įrodymai yra nepakankami apkaltinamajam nuosprendžiui pagrįsti. Tai, kad nuteistasis D. P. byloje esančius įrodymus vertina kitaip, negu pirmosios instancijos teismas, nesudaro pagrindo teismo padarytas išvadas pripažinti neatitinkančiomis faktinių aplinkybių ir skundžiamą nuosprendį naikinti. Aukštesnysis teismas konstatuoja, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog į pataisos namų teritoriją patekus draudžiamam paketui, D. P., suprasdamas, kad uždraustų daiktų nuteistiesiems pataisos namuose turėti negalima, savo aktyviais veiksmais, t. y. spyrių prižiūrėtojui A. Z. į nugarą, po kurių šis nugriuvo ir buvo užpultas kitų nuteistųjų, pasipriešino savo pareigas atliekančiam valstybės tarnautojui A. Z., sutrukdydamas šiam paimti draudžiamą paketą. Remiantis tuo pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pagrįstai konstatuota, kad D. P. neteisėtuose veiksmuose siekiant sutrukdyti prižiūrėtojui A. Z. paimti draudžiamą paketą bei siekiant, kad paketas patektų pas kitus nuteistuosius, yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 286 str., požymiai. Taip pat pagrįstai konstatuota, kad D. P. veikė bendrai su kitu nuteistuoju L. B., kadangi abiejų nuteistųjų tikslas buvo sutrukdyti prižiūrėtojui atlikti savo tiesiogines pareigas, veiksmai buvo nukreipti į draudžiamo paketo paėmimą, abu nuteistieji turėjo bendrą tikslą pasipriešinant valstybės tarnautojui išsaugoti į pataisos namų teritoriją permestą draudžiamą paketą. Tai, kad nuteistasis D. P. po sulaikymo nebesipriešino, jo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 286 str. nešalina.

16Skirdamas nuteistajam D. P. bausmę pirmosios instancijos teismas bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 str., nepažeidė, atsižvelgė į BK 59, 60 str. nurodytas aplinkybes bei BK 41 str. apibrėžtus bausmės tikslus ir paskyrė bausmę, kuri nei savo rūšimi, nei dydžiu nelaikytina aiškiai per griežta ar neproporcinga padarytam nusikaltimui. Bausmė individualizuota tinkamai.

17Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas D. P. kaltu padarius BK 286 str. numatytą nusikaltimą, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai, teismo išvados motyvuotos, pagrįstos, atitinka faktines byloje nustatytas aplinkybes. Bausmė paskirta teisingai. Skundžiamas nuosprendis laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl jį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Byloje gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma, iš kurios matyti, kad nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos D. P., išlaidas iki 2014-06-16 sudaro 90 Lt dydžio advokato užmokestis.

19BPK 106 str. 2 d. numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 str. 1 d. 1 ir 2 p. numatytus atvejus. BPK 322 str. 1 d. numatyta, jog gynėjo dalyvavimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje yra privalomas. Atsižvelgiant į tai, kad paduodamas apeliacinį skundą kaltinamasis įgyvendina savo teisę į gynybą, kuri jokiais būdais negali būti ribojama, o valstybė turi pareigą užtikrinti galimybę šia teise pasinaudoti kiekvienam baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui, nepaisant jo turtinės padėties, išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu kaltinamojo galimybes pasinaudoti jam tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, bei vadovaujantis teismine praktika (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 1A-405/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-322/2014), antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš nuteistojo nepriteistinos.

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

21nuteistojo D. P. apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, susijusių su būtinu gynėjo dalyvavimu apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 90 Lt, iš nuteistojo D. P. nepriteisti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 286 str. nuteistas ir L. B., tačiau jo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. D. P. nuteistas už tai, kad 2012-12-13 apie 17.45 val., atlikdamas terminuoto... 6. Nuteistasis D. P. apeliaciniame skunde prašo išnagrinėti skundą ir jį... 7. Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisme liudiję pareigūnai... 8. Nuteistojo vertinimu tyrimas atliktas neatsakingai, kadangi tame įvykyje... 9. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja apeliacinį skundą palaikė,... 10. Nuteistojo apeliacinis skundas atmetamas.... 11. Nuteistasis D. P. apeliaciniame skunde prašo jį išteisinti, nes jis... 12. Apygardos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamo nuosprendžio... 13. Teisingai skundžiamame nuosprendyje pažymėta, kad pasipriešinimo valstybės... 14. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad į pataisos namų teritoriją... 15. Nepagrįsti skundo argumentai, kad tyrimas buvo atliktas neatsakingai, kadangi... 16. Skirdamas nuteistajam D. P. bausmę pirmosios instancijos teismas bendrųjų... 17. Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad... 18. Byloje gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 19. BPK 106 str. 2 d. numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 21. nuteistojo D. P. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, susijusių su...