Byla eB2-958-796/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2sekretoriaujant S. M., N. M.,

3dalyvaujant ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei D. S.,

4atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ Šilingės poilsio namai“ direktoriui A. M.,

5žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilingės poilsio namai“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

61.

72019 m. kovo 1 d. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau - VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Šilingės poilsio namai“ iškelti bankroto bylą. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSD įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudėjai - juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas (VSD įmokos). VSD įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalis nustato, jog draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose. Nurodė, kad atsakovas nevykdo VSD įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „Šilingės poilsio namai“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. vasario 21 d. sudarė 3286,03 Eur, iš jų 3115,09 Eur įmokų ir 170,94 Eur delspinigių. Atsakovui buvo siųsti įspėjimai dėl skolos sumokėjimo, tačiau jis iki šiol neįvykdė skyriaus reikalavimo ir skolos nesumokėjo, todėl ieškovas turi pagrindo teigti, kad bendrovė yra nemoki.

82.

9Atsakovė UAB „Šilingės poilsio namai“ 2019 m. balandžio 4 d. d. pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, jog sutinka su bankroto iškėlimu. Nurodė, kad įmonė realios veiklos, išskyrus mėginimus įsiteisinti nebaigtą statybą nevykdė. Turi du kreditorius ieškovę ir Palangos miesto savivaldybę, skolų sumos tikslinamos.

103.

11Teismas susipažinęs su byloje gautais atsiliepimais ir juose išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis tai, jog įstatymas numato terminus per kuriuos teismas turi priimti nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 153 straipsnio 1 dalimi, byla paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka. 2019 m. gegužės 3 d. teismo posėdis atidėtas sudarant galimybę šalims taikiai išspręsti ginčą.

124.

132019 m. birželio 14 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovė D. S. ieškinį prašė tenkinti ir atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei 2019 m. vasario 21 d. sudarė 3286,03 Eur, ieškovės vertinimu atsakovė yra nemoki.

145.

15Atsakovės atstovas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareikštu prašymu iškelti atsakovei bankroto bylą nesutinka. Paaiškino, jog atsakovė turi turtą - nebaigtą statybą, kurios registravimą Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Aukščiausiasis teismas pripažino neteisėtu ir panaikino. Daugiau jokio turto bendrovė neturi. Tačiau atsakovei liko statybinės medžiagos iš kurių yra pastatytas pastatas. Yra pastatytos sienos, perdengimas ir kiek jis konsultavosi jų vertė yra apie 10 000 – 15 000 Eur. Be to, pastato vertė yra nurodyta Nekilnojamojo turto registre. Kadangi atsakovė turi turto, kurį pardavus bus galima visiškai atsiskaityti su kreditoriais prašo bankroto bylos nekelti. Be skolos ieškovei turi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Palangos miesto savivaldybei.

16Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

176.

18Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis).

197.

20ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

218.

22Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyvia rinkos dalyve. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte, taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018).

239.

24Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, balanso už 2016-2017 metus uždaroji akcinė bendrovė „Šilingės poilsio namai“ Registro tvarkytojui nėra pateikusi. Remiantis VĮ Registrų centrui paskutinio pateikto uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ balanso už 2015 metus duomenimis, bendrovės turtas sudarė 80313 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 55109 Eur (materialusis turtas – nebaigta statyba sudarė 27595 Eur, kitas finansinis turtas 27514 Eur), trumpalaikis turtas sudarė 25204 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25197 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 Eur); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 18941 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 3879 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 15062 Eur. Remiantis VĮ Registrų centrui pateiktos 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenims, uždaroji akcinė bendrovė „Šilingės poilsio namai“ 2015 metus baigė turėdama 10207 Eur nuostolį.

2510.

26Sprendžiant dėl įmonės nemokumo turi būti nustatoma reali į įmonės balansą įrašyto turto vertė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Teismų jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė, apibūdinanti įmonės finansinę būklę, nustatoma vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenimis apie įmonės turtą ir jo vertę galima remtis tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo ir to, jog jame nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1187/2013). Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

2711.

28Remiantis VĮ „Regitra“ 2019 m. sausio 29 d. duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ vardu registruota viena transporto priemonė, kurios būsena registre „išregistruota“. Remiantis Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2019 m. sausio 29 d. duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ Registrų centro 2019 m. sausio 29 d. duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ vardu registruotas pastatas - valgykla. Siekdamas išieškoti uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ 3239,35 Eur skolą Fondo biudžetui, Fondo valdybos Klaipėdos skyrius 2017 m. rugpjūčio 23 d. asociacijai Lietuvos antstolių rūmams (vykdymas paskirtas antstolei L. N.) perdavė vykdymui sprendimą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Išieškojimo vykdymo eigoje 2018 m,. gegužės 21 d. Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje buvo gautas antstolės L. N. 2018 m. gegužės 10 d. patvarkymas Nr. S-18-65-1826 dėl sumos už nupirktą turtą grąžinimo, kuriame nurodyta, kad vykdymo eigoje buvo nustatyta, jog pastatas – valgykla nuosavybės teise nepriklauso uždarajai akcinei bendrovei „Šilingės poilsio namai“, todėl negali būti priverstinai realizuojamas, dėl šios priežasties varžytynės paskelbtos neįvykusiomis ir grąžinamas sumokėtas dalyvio mokestis. 2019 m. vasario 18 d. gautas antstolės L. N. 2019 m. vasario 11 d. patvarkymas Nr. S-19-65-791 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo kartu su išieškojimo negalimumo aktu.

2912.

30Atsakovės atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog Lietuvos Aukščiausiasis teismas panaikino statinio teisinę registraciją, tačiau atsakovei priklauso statybinės medžiagos, kurias jie ruošiasi parduoti ir taip atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, jog jam statybininkai paaiškino, kad tos medžiagos gali būti vertos apie 10 000 Eur -15 000 Eur, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų pateikti negali. Taip pat nurodė, jog turto vertę įrodinėja Nekilnojamojo turto registre nurodyta pastato verte.

3113.

32Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, jog 2015 m. lapkričio 4 d. vidutinė rinkos vertė buvo 35200 Eur, o atkuriamoji vertė 24600 Eur. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287-706/2016 panaikino Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. sprendimas ir tenkinant UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą nustatyta, kad UAB „Šilingės poilsio namai“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į nebaigtą statyti 250 vietų valgyklą su priklausiniais ir kitais statiniais ant statybai suteikto žemės sklypo, esančius Palangoje (Šventojoje), Mokyklos g. 34 / Mėguvos g. 1. Paliko galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. sprendimą – UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą atmesti. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas pažymi, jog vadovautis Nekilnojamojo turto registre nurodyta pastato verte, nustatinėjant atsakovės turimo turto vertę negalima, nes čia yra nurodyta nebaigto statyti pastato (kurio baigtumas 10 procentų) vertė, o ne statybinių medžiagų vertė. Jokių kitų įrodymų patvirtinančių atsakovo atstovo nurodytas aplinkybes, jog statybinės medžiagos yra vertos nuo 10 000 – 15 000 Eur atsakovė nepateikė. Pažymėtina ir tai, jog kaip nurodė atsakovės atstovas bendrovė jokios veiklos nevykdo, pajamų negauna, o tam kad šias statybines medžiagas realizuoti taip pat yra būtinos lėšos. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutartį, kuria buvo panaikinta pastato, esančio Duomenys neskelbtini, teisinė registracija priėmė ir paskelbė 2016 m. birželio 1 d. ir nuo tos dienos atsakovė neatliko jokių veiksmų, kad išspręstų statybinių medžiagų realizavimo klausimą.

3314.

34Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB „Šilingės poilsio namai“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. vasario 21 d. sudarė 3286,03 Eur, iš jų 3115,09 Eur įmokų ir 170,94 Eur delspinigių. Iš byloje pateiktos Palangos miesto savivaldybės administracijos rinkliavų skyriaus pažymos nustatyta, jog 2019 m. balandžio 3 duomenimis , atsakovės skolinga Palangos miesto savivaldybės biudžetui 427,79 Eur už valstybinės žemės sklypo, esančio Duomenys neskelbtini, nuomą 2018 metais. Kaip posėdžio metu ir atsiliepime nurodė atsakovės atstovas taip pat yra skola Valstybinei mokesčių inspekcijai tačiau jos dydžio negalėjo nurodyti. Taigi šiai dienai atsakovės įsiskolinimas sudaro 3713,82 Eur (3286,03 Eur + 427,79 Eur).

3515.

36Kaip ieškinyje nurodo ieškovas nuo 2014 m. sausio 21 d. VSDFV Klaipėdos skyriaus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai, bei 2015 m. gruodžio 31 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą į Fondo biudžetą 2015 m. balandžio 7 d. sumokėjo 12,45 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. lapkričio mėn., 2015 m. sausio mėn., 2015 m. kovo mėn., už 2015 m. lapkričio mėn. – 2016 m. birželio mėn.. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (Registras) 2019 m. vasario 21 d. duomenimis, uždarojoje akcinėje bendrovėje „Šilingės poilsio namai“ apdraustųjų nėra nuo 2016 m. birželio 29 d., tačiau remiantis VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 2019 m. kovo 6 d. duomenimis, UAB „Šilingės poilsio namai“ vadovas nuo 2013 m. gruodžio 10 d. yra A. M..

3716.

38Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, taip pat tai, , ieškovui įsiskolinimas yra susidaręs nuo 2013 metų gruodžio mėnesį, įmonė jokios veiklos nevykdo, bendrovėje nėra nei vieno darbuotojo, atsakovai nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių statybinių medžiagų vertę, galimybę jas parduoti ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

39Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

4017.

41Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Atsakovės administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) "Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras" (sąrašo eilės Nr. B-JA071). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

431.

44Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilingės poilsio namai“, juridinio asmens kodas 152620516, buveinės adresas Mokyklos g.34, Palanga, iškelti bankroto bylą.

452.

46Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“, administratore paskirti UAB "Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras" (sąrašo eilės Nr. B-JA071).

473.

48Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“, juridinio asmens kodas 152620516, buveinės adresas Mokyklos g.34, Palanga, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Šilingės poilsio namai“ bankroto bylą.

494.

50Nustatyti, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

515.

52Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

536.

54Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ bankroto administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

557.

56Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“ administratorę, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

57Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

58Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. sekretoriaujant S. M., N. M.,... 3. dalyvaujant ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 4. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ Šilingės poilsio namai“... 5. žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio... 6. 1.... 7. 2019 m. kovo 1 d. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Šilingės poilsio namai“ 2019 m. balandžio 4 d. d.... 10. 3.... 11. Teismas susipažinęs su byloje gautais atsiliepimais ir juose išdėstytomis... 12. 4.... 13. 2019 m. birželio 14 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovė D. S.... 14. 5.... 15. Atsakovės atstovas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareikštu... 16. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 17. 6.... 18. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 19. 7.... 20. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 21. 8.... 22. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš... 23. 9.... 24. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, balanso už 2016-2017 metus... 25. 10.... 26. Sprendžiant dėl įmonės nemokumo turi būti nustatoma reali į įmonės... 27. 11.... 28. Remiantis VĮ „Regitra“ 2019 m. sausio 29 d. duomenimis, uždarosios... 29. 12.... 30. Atsakovės atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog Lietuvos... 31. 13.... 32. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta,... 33. 14.... 34. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB „Šilingės poilsio namai“... 35. 15.... 36. Kaip ieškinyje nurodo ieškovas nuo 2014 m. sausio 21 d. VSDFV Klaipėdos... 37. 16.... 38. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, taip pat tai, , ieškovui įsiskolinimas... 39. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo ... 40. 17.... 41. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 43. 1.... 44. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilingės poilsio namai“,... 45. 2.... 46. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio... 47. 3.... 48. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės poilsio namai“,... 49. 4.... 50. Nustatyti, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės... 51. 5.... 52. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės... 53. 6.... 54. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės... 55. 7.... 56. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilingės... 57. Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam... 58. Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos...