Byla 1-83-659/2011

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Balčiūnienė, sekretoriaujant Danilai Budanovui, Kristinai Stankevičiūtei, Linai Beniušienei, dalyvaujant prokurorams Kristinai Prialgauskienei ir Romui Jasevičiui, gynėjui advokatui Algirdui Plataunai, civilinio atsakovo atstovui advokatui Gintautui Daugėlai, nukentėjusiajam E. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. k., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, vedęs, dirbantis UAB „Baltic Premator Klaipėda“ pamainos meistru, gyvenantis ( - ) neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio 3 dalyje.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5V. K. buvo kaltinamas tuo, kad dėl neatsargumo sunkiai sužalojo žmogų pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, o būtent:

6jis, 2010 m. kovo 29 d. 23.00 val. AB „Baltijos” laivų statykla, Pilies g. 8, Klaipėdoje, 3-oje valymo-dažymo kameroje, dirbdamas AB „Baltijos” laivų statykla pamainos meistru ir būdamas atsakingas už jam pavaldžios brigados darbininkams savalaikį gamybinių užduočių išdavimą, būtinų ir saugių darbo sąlygų darbininkams sudarymą, savalaikį darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažo darbininkams pravedimą bei vykdymą, baigęs darbą antroje pamainoje ir žinodamas, kad antros pamainos darbininkas nebaigė inspektuoti statomo laivo bloko 225S patalpos M12, kuri dėl savo geometrinių išmatavimų priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų, netinkamai organizavęs paskirtų pavojingų darbų atlikimą, t.y. neužpildęs paskyros-leidimo, nepravedęs tikslinio instruktažo ir nepaskyręs stebėtojo, užtikrinančio darbuotojo saugą konkrečiu atveju, bei nekontroliavęs, jog darbuotojai dirba tinkamai neparuoštoje darbo vietoje ir darbo metu naudoja netvarkingas darbo priemones, neišdavus saugų sprogimo atžvilgiu tai aplinkai ir techniškai tvarkingą kilnojamo elektros šviestuvo pradėjusiam darbą trečios pamainos metalo valymo-dažymo operatoriui E. K., nurodė žodžiu pabaigti išsivalyti ir atlikti statomo laivo bloko 225S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją-vietinį padažymą voleliu dažais HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15899 skiestais skiedikliu KEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751, kurie dėl savo konsistencijos yra labai degūs, ir priskiriami darbui su pavojingomis medžiagomis, pažeidė Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimus: ,, Darbdavys imasi priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje. Tuo tikslu darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo: <...> įpareigoja padalinių vadovus įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų”, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų misterijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 119 punkto reikalavimus: „kilnojamieji elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais tinkleliais. <...>”, 120 punkto reikalavimus: „vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, elektros prietaisų konstrukcija turi atitikti tai aplinkai nustatytai zonai keliamus saugos reikalavimus”, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-29 įsakymu Nr.4-140/Dl-232 patvirtintų Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių 171 punkto reikalavimus: „Sprogiosiose zonose naudojama speciali elektros įranga turi tenkinti šių Taisyklių IV skyriaus „Elektros įranga sprogiojoje ir degiojoje aplinkoje” reikalavimus”, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.3-471 patvirtintų Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamuose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose 50 punkto reikalavimus: ,,Laive vykdyti darbus, kurių metu naudojamos gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos, leidžiama tik gavus raštišką leidimą. Leidimą įformina darbo baro vadovas (atsakingas už šiuos darbus asmuo), patvirtina laivo statytojas (projekto vadovas). Patvirtintas leidimas turi būti suderintas su įmonės priešgaisrinės apsaugos atstovu”, 51 punkto reikalavimus: “Prieš pradedant darbus su gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingomis medžiagomis, atsakingas už šiuos darbus asmuo privalo nustatyti priešgaisrinės saugos priemones, organizuoti darbo vietos parengimą, instruktuoti tiesioginius darbų atlikėjus nurodant darbų apimtis ir jų vykdymo tvarką, supažindinti su esamomis gaisro gesinimo ir ryšio priemonėmis, išėjimų iš patalpų išdėstymu bei veiksmais gaisro atveju,, su aplinkos oro kontrolės tvarka. Darbo metu kontroliuoti, kaip laikomasi nustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų, baigus darbą apžiūrėti patalpas”, 58 punkto reikalavimus: ,,Laivo patalpose vykdant darbus, kurių metu naudojami lengvai užsiliepsnojantys, degieji skysčiai, būtina naudoti tik nesprogius elektros prietaisus, kurių konstrukcija atitinka keliamus reikalavimus”, 67 punkto reikalavimus: “Į laivą LU (lengvai užsiliepsnojančius) ir DS (degius skysčius) būtina gabenti tik saugioje, sandariai uždaromoje, nedūžtančioje taroje”, 77 punkto reikalavimus: „<...> Kilnojamojo apšvietimo šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šviestuvuose įtampa turi būti ne didesnė kaip 42V. Pavojingose ir uždarose patalpose bei cisternose naudoti ne didesnius kaip 12V Įtampos šviestuvus”, AB „Baltijos” laivių statykla generalinio direktoriaus 2009-12-15 patvirtintos Valymo dažymo gamybos pamainos meistro pareiginės instrukcijos 2.15. punkto reikalavimus: „Pamainos meistras privalo užtikrinti, kad naudojami įrankiai būtų techniškai tvarkingi bei priskirtoje gamybinėje teritorijoje palaikoma švara ir tvarka”, 2.16. punkto reikalavimus: „savalaikiai pravesti pavaldžiose brigadose darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažą. Sudaryti darbininkams saugias darbo sąlygas. Užtikrinti, kad būtų vykdomi darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimai pagal įmonėje galiojančius standartus”, AB „Baltijos” laivų statykla Įmonės standartas ĮST 140346452-REM 1.07:2007 „Pavojingi darbai” 5.3. punkto reikalavimus: „draudžiama vykdyti pavojingus darbus (priedas B) be užpildytos paskyros leidimo”, 6.3. punkto reikalavimus: „paskyrą-leidimą 2-se egzemplioriuose užpildo darbų vadovas”, 7.1. punkto reikalavimus: „prieš pradedant pavojingus darbus pagal žemiau nurodytą pavojingų darbų sąrašą (priedas B) darbų vadovas privalo pravesti specialų (tikslinį) darbų saugos instruktavimą darbų atlikėjui (brigados nariams)”, 7.3. punkto reikalavimus: „darbų vadovas atlikdamas specialų (tikslini) instruktavimą privalo darbų atlikėją (atlikėjus) supažindinti su darbų atlikimo tvarka, kaip saugiai atlikti konkrečius darbus, technologines gamybines operacijas, informuoti apie profesinę riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, saugos priemones nuo rizikos veiksnių poveikio. Taip pat darbų vadovas privalo darbų atlikėją (atlikėjus) aprūpinti darbo įrankiais, įranga, mechanizmais, reikalingomis šiam darbui medžiagomis, ir apsaugos priemonėmis, atlikti reikiamą darbo vietų paruošimą ir įsitikinti, kad darbo vieta atitinka darbų saugos reikalavimus”, 8.4. punkto reikalavimus: „uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose galima dirbti tik prižiūrint stebėtojui, kuris privalo vadovautis stebėtojo instrukcijos reikalavimais”, AB „Baltijos” laivų statykla ART vadovo 2009-02-26 potvarkiu Nr. 6 patvirtintos „Darbuotojo, dirbančio stebėtoju, saugos ir sveikatos instrukcijos Nr. 71” 1.3. punkto reikalavimus: „stebėtoją skiria darbų vadovas, kai dirbama pagal paskyrą-leidimą, sudėtingų ir pavojingų darbų sąraše numatytus darbus arba esant būtinumui, kai darbai atliekami sunkiai prieinamose ir uždarose ertmėse (patalpose), kurios yra apribotais paviršiais, turinčiais liukus (landas), kurių dydis apsunkiną laisvą ir greitą dirbančių judėjimą bei natūralią oro apytaką”, AB „Baltijos” laivų statykla generalinio direktoriaus 2009-03-20 patvirtintos „Priešgaisrinės saugos instrukcijos Nr. 200-1” 23 ir 24.2. punktų reikalavimus: „kai technologinio proceso metu naudojami atviri indai ir aparatai su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais, būtina: 24.2. dirbti tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai”, dėl ko bloko 225S patalpoje M12 E. K. ten esančius kilnojamą 24V šviestuvą bei su savimi atsineštą neuždengtą kibirėlį su l litru dažų HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15899, skiestais skiedikliu HEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751, pasidėjus ant patalpoje esančios lentynos (briaunos) ir atliekant paruošiamuosius dažymo darbus, užkliuvo už šviestuvo laido ir jį bei greta esantį kibirėlį su dažais numetė šalia savęs ant denio, dažais aplaistė vilkimą bei dažymui naudojamą vienkartinį medvilnės pluošto kombinezoną, o dėl nukritusio ant denio ir sudužusio 24V kilnojamo šviestuvo kaitinamojo siūlelio, kilo gaisras, kurio metu E. K. patyrė veido, kaklo, abiejų plaštakų ir kojų 2A-B 15% terminį nudegimą, bei nepataisomą kojų subjaurojimą, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

7Kaltinimas V. K. buvo grindžiamas šiais ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais.

8Kaltinamasis V. K. kaltu neprisipažino ir parodė, jog AB „Baltijos” laivų statykloje dirba nuo 1998 metų, o nuo 2000 metų – valymo-dažymo gamybos pamainos meistru. Su darbų saugą ir priešgaisrinę saugą bendrovėje naudojamomis instrukcijomis buvo supažindintas, pasirašė atitinkamuose žurnaluose. Į jo pareigas įėjo skirti pavaldžioms brigadoms užduotis, kontroliuoti jų veiklą, savalaikiai pravesti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažą, sudaryti darbininkams saugias darbo sąlygas, užtikrinti, kad naudojami įrankiai būtų techniškai tvarkingi, užtikrinti gamybinės drausmės bei vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. Nuo 2010-10-01 dirbo UAB „Baltic Premator Klaipėda” (nupirkus bendrovę keitėsi pavadinimas) pamainos meistru. 2010-03-29 dieną dirbo antroje pamainoje nuo 14.00 val. iki 23.00 val. 2010-03-29, apie 23.00 val. pradėjusiam darbą trečios pamainos metalo valymo-dažymo operatoriui E. K., pravedus darbų saugos instruktažą, davė užduotį išsivalyti ir užbaigti statomo laivo bloke 225S, antrame aukšte esančio mašinų skyriaus patalpos M12 denio nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu, kadangi baigdamas darbą antros pamainos darbuotojas A. P. nebuvo baigęs inspektuoti bloko 225S patalpos M12. Pravedant instruktažą E. K. vilkėjo dažymui skirtus ir bendrovėje naudojamus spec. drabužius. Jis žinojo, apie tai, kad bloko Nr. 225S patalpą M12, kurios dydis apsunkiną laisvą ir greitą dirbančiojo judėjimą, natūralią oro apytaką, priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų. Todėl jis, kaip pamainos vadovas, pagal paskyrą-leidimą privalėjo paskirti stebėtoją, kurio pareiga kontroliuoti atliekamų darbų saugumą ir pravesti tikslinį instruktažą. Jis to nepadarė, nes nemanė, kad tai yra būtina, kadangi patalpa buvo nudažyta, o E. K. turėjo atlikti tik minėtos patalpos nudažytų paviršių pataisymą voleliu. Skirstant darbus dalyvavo brigadininkas S. Č., kuris perėmė iš jo pamainą. Davus užduotį, E. K. nuėjo pasidaryti dažų į dažų maišymo patalpą, kuri yra šios dažymo kameros patalpose. Apie tai, ar E. K. atliekant minėtos patalpos inspekciją, naudojamas 24V įtampos kilnojamas šviestuvas buvo techniškai tvarkingas, jis nežino, nes prieš tai baigęs pamainą darbuotojas jam nieko nepranešė, o ir jis pats to nepatikrino. Pradėjęs darbą E. K., pastebėjęs, kad naudojamas darbo metu kilnojamas 24V rankinis šviestuvas yra techniškai netvarkingas, šį šviestuvą privalėjo pasikeisti į techniškai tvarkingą. Šviestuvai sudėti toje pačioje dažymo kameroje prie šaltkalvių patalpos, tačiau to nepadarė. Apie 23.40 val., jam dar būnant darbe, į dažytojų poilsio kambarį, kuris yra toje pačioje dažymo kameroje antrame aukšte, įbėgo darbuotojas ir pranešė jam, kad trečioje dažymo kameroje bloke Nr. 225S rūksta dūmai. Įbėgęs į dažymo kamerą pamatė, kad bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje rūksta dūmai. Prie bloko Nr. 225S, apačioje, pamatė einantį be drabužių, tik vilkintį apatines kelnaites, apdegusį E. K., kuris paaiškino, kad atlikdamas inspekciją su dažais patalpoje M12, išpylė dažus ir sudaužė pernešamą 24V šviestuvą, dėl ko kilo gaisras, o E. K. apdegė delnus, kojas ir kaktą. Pamatęs tai, jis iš karto paskambino pagalbos tarnybai.

9Nukentėjusysis E. K. parodė, kad 2010-03-29 dirbo UAB „Baltijos” laivų statykla metalo valymo-dažymo operatoriumi trečioje pamainoje. 23.00 val. kartu su V. K. buvo paskirti inspektuoti mašinų skyrių. Kadangi antros pamainos darbuotojas nebuvo baigęs inspektuoti bloko Nr. 225S patalpos M12, todėl iš meistro V. K. gavo užduotį atlikti bloko Nr. 225S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją, t.y. vietinį padažymą voleliu. Bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje buvo paskirti tik dviese, t.y. jis ir V. K., kuris turėjo atlikti inspektavimo darbus kitoje mašinų skyriaus dalyje. Perduodant pamainą, A. P. pasakė, kad patalpoje M12 ant denio yra palikęs kibiriuką su dažais į kuriuos buvo įdėtas ir dažymui skirtas volelis, taip pat pasakė, kad kibiriuke palikti dažai pradėjo džiūti ir kad jis pasidarytų bei atsineštų savo dažus. Meistras taip pat pasakė, kad pasidarytų dažus SHOPPRIMER, kurie bus naudojami dažymui. Priimant pamainą bei darbo metu, jis vilkėjo nuolatinį mėlynos spalvos kombinezoną ir ant viršaus vilkėjo vienkartinį baltos spalvos kombinezoną. Gavus užduotį, kartu su V. K. nuėjo į dažų maišymo patalpą, esančią trečios dažymo kameros bokse, kur turėjo pasidaryti dažus t.y. gruntą HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15899 sumaišyti su skiedikliu HEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751. Dažų maišymo su skiedikliu santykiai yra nurodyti lentelėje, kuri yra pakabinta ant sienos dažų maišymo patalpoje, visiems matomoje vietoje. Nuėjus minėtų dažų daryti nereikėjo, kadangi šiuos dažus rado sumaišytus ir supiltus į dvidešimties litrų kibirą. Į savo kibiriuką įsipylęs apie litrą šių dažų, keltuvu pažymėtu schemoje, pakilo į bloko Nr. 225S antrame aukšte esantį mašinų skyrių, kur nuėjo prie patalpos M12, kurią sudaro keturi tepalo talpyklų skyriai. Prie patalpos M12 buvusiomis kopėčiomis palipo iki liuko, esančio 2,4 metro aukštyje ir pro jį pralindo į šios patalpos vidų, t.y. į tepalo talpyklos pirmąjį skyrių, talpyklos viduje buvusiomis kopėčiomis nusileido ant denio. Iš ten, perlipęs per liuką, pateko į antrąjį tepalo talpyklos skyrių, perlipęs per kairės pusės liuką, pateko į savo darbo vietą t.y. trečiąjį tepalo talpyklos skyrių. Šios talpyklos aukštis apie 3,6 m, plotis apie l m, ilgis apie 1,7 m. Šioje patalpoje ant denio rado padėtą kibiriuką su dažais, kuriame buvo iki pusės litro dažų, pradėjusių džiūti, ir kilnojamą šviestuvą su 24V maitinimo įtampa, kuriuos paliko pamainą baigęs darbuotojas. Minėto šviestuvo apsauginio gaubto kraštai buvo nusidėvėję, nes jame įsukta apšvietimo lempa buvo išlindusi virš apsauginio gaubto. Savo kibiriuką su dažais ir 24V kilnojamą šviestuvą jis pasidėjo ant antrosios sienos sutvirtinimo briaunos esančios apie 2 m aukštyje, kurios plotis apie 20 cm. Savo kibiriuką su dažais į darbo vietą jis atsinešė atidarytą, nes specialių dangčių jiems uždaryti bendrovėje nėra. Ruošdamasis darbui, t.y. šluodamas denio grindis, užkliudė elektros šviestuvo kabelį ir šviestuvą, bei greta esantį kibirėlį su dažais, buvusius ant sienos sutvirtinimo briaunos, numetė šalia savęs ant denio. Krisdami dažai aplaistė vilkimą bei dažymui naudojamą vienkartinį medvilnės pluošto kombinezoną, o dėl nukritusio ant denio ir sudužusio 24V kilnojamo šviestuvo kilo gaisras, kurio metu užsidegė dažai bei jo rūbai. Užsidegęs iš šios talpyklos išlipo sienoje esančiomis sutvirtinimo briaunomis nusiimdamas rūbus. Išlipęs iš degančios talpyklos jis užlipo ant šalimai stovėjusių pastolių. Ant pastolių stovėjo vilkėdamas tik apatines kelnaites. Šioje patalpoje buvo vienas, todėl kol išlipo smarkiai apdegė.

10Liudytojas A. P. parodė, kad UAB „Baltijos” laivų statykla dirba nuo 2006 metų. 2006 metų. Šiuo metu dirba metalo valymo dažymo mašinų operatoriumi. Su darbų saugą bendrovėje naudojamomis instrukcijomis buvo supažindintas nuo įsidarbinimo dienos, ką yra patvirtinęs savo parašais atitinkamuose darbo saugą reglamentuojančiuose žurnaluose. Kaskart prieš darbo pradžią meistras primena dėl darbo saugos taisyklių laikymosi. 2010-03-09 A. P. dirbo antroje pamainoje nuo 17.00 val. iki 23.00 val. Apie 23.00 val., perduodant pamainą, informavo meistrą V. K. apie tai, kad nebaigė inspektuoti bloko Nr. 225S patalpos M12 denio, todėl V. K. davė užduotį trečioje pamainoje pradėjusiam dirbti E. K. atlikti bloke Nr. 225S patalpos M12 denio nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu, kuriam reikėjo išsivalyti dulkes minėtoje patalpoje bei inspektuoti denį dažais su voleliu. E. K. pasakė, kad pasidarytų naujus dažus, nes jų buvo likę apie 300 g, kuriuos su kibiriuku paliko patalpos M12 denio kampe po metaline tvirtinimo briauna. Taip pat pasakė, kad patalpoje M12 ant denio paliko ir kilnojamą 24V įtampos šviestuvą, kuris naudojamas dažymui kai reikalingas papildomas šviesos šaltinis mažai apšviestoms vietoms apšviesti. Šį šviestuvą, pradėdamas darbą, prasivedė pro liukus, esančius patalpoje M12, kurį buvo pasiėmęs iš kitos patalpos buvusios šio bloko mašinų skyriuje, kur taip pat atlikinėjo inspekciją. Šviestuvo, kuriuo naudojosi visą pamainą, apsaugos gaubto kraštai buvo įtrūkinėję, bet jo viduje įsukta apšvietimo lempa buvo žemiau už apsaugos gaubto kraštus. Prie patalpos M12 išorės buvo pastatytos kopėčios, skirtos patekti į jos vidų, o viduje t.y. šios patalpos vidurinėje sekcijoje buvo taip pat pastatytos kopėčios, skirtos nusileisti ant denio. Šios vidurinės sekcijos dešinėje pusėje, apačioje apie 80 cm. aukštyje yra liukas pro kurį patenkama į šalimais esančią šios patalpos sekcijos dalį. O iš šio dalies, perlipus tokį pat liuką, esantį tokiame pat aukštyje, patenkama į patalpos M12 dalį, kurioje jis nebaigė inspektuoti denio. Perduodant pamainą nesimatė, kad E. K. būtų neblaivus ar pokalbio metu nuo jo sklistų alkoholio kvapas. Perduodant pamainą, matė, kad E. K. vilkėjo vienkartinį baltos spalvos kombinezoną pro kurį viršuje matėsi ir vilkimas nuolatinis mėlynos spalvos kombinezonas.

11Liudytojas S. Č. (S. Č.) parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykloje dirba nuo 2005 metų. Šiuo metu dirba dažymo gamybos brigadininku-grandininku. Su darbų saugą bendrovėje naudojamomis instrukcijomis yra supažindintas. Į jo pareigas įeina vykdyti meistro funkcijas darbų saugos srityje nesant meistro, kontroliuoti darbininkų gamybinės drausmės bei vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, užtikrinti saugų darbų atlikimą sunkiai prieinamuose ir uždaruose patalpose. Kad galėtų vykdyti šias funkcijas, yra išklausęs kursus įmonėje. 2010-03-29 dieną dirbo trečioje pamainoje nuo 23.00 val. iki 07.00 val. 2010-03-29, apie 23.00 val., pradėję darbą trečios pamainos metalo valymo-dažymo operatoriai E. K. ir V. K. meistro buvo paskirti dirbti mašinų skyriuje. Kaskart pradedant darbus, jis, S. Č. instruktuoja savo brigados darbuotojus dėl darbų saugos taisyklių laikymosi. Antros pamainos darbuotojui nespėjus baigti inspektuoti bloko Nr. 225S patalpos M12, meistras V. K. davė užduotį E. K. užbaigti inspektavimą t.y. atlikti bloko Nr. 225S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu. Bloke Nr. 225S patalpoje M12 pro angą buvo įvestas 24V įtampos pernešamas rankinis šviestuvas su 24V halogenine lempa, kuris naudojamas dažymui kai reikalingas papildomas šviesos šaltinis mažai apšviestoms vietoms apšviesti. Po darbų paskirstymo, E. K. pasiėmė reikalingus tam darbui instrumentus bei dažus, kurie yra labai degūs, ir pakilo į darbo vietą. Apie tai, kad dažymui naudojami dažai yra labai degūs, E. K. buvo instruktuotas meistro V. K.. Bloko Nr. 225S patalpa M12 yra priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų, kuriuose atliekant dažymo darbus turėjo būti paskirtas stebėtojas, kurio pareiga kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. Meistras V. K., duodamas E. K. užduotį, to nepadarė, tačiau ir jis, S. Č., nemanė, kad tai yra būtina, nes patalpa buvo nudažyta, o E. K. turėjo atlikti tik minėtos patalpos nudažytų paviršių pataisymą voleliu. Apie 23.40 val., jis išgirdo riksmą iš bloko Nr. 225S. Tuo metu jis buvo po bloku ir inspektavo dugną. Išbėgus pamatė ant pastolių E. K. be drabužių, apdegusį, rėkiantį apie gaisrą. Jis kartu su bendradarbiu T. J., paėmę gesintuvus, puolė gesinti kilusį gaisrą, o kiti darbuotojai nubėgo atjungti elektros ir nuvedė E. K. į poilsio kambarį laukti atvykstančios greitosios pagalbos. Dėl ko kilo gaisras patalpoje M12, nežino. Tik girdėjo iš kitų darbuotojų, kad E. K. būnant šioje patalpoje nukrito kibirėlis su dažais bei šviestuvas, kilo gaisras.

12Liudytojas V. K. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykloje metalo valymo-dažymo operatoriumi dirba nuo 2004 metų. Kaskart prieš darbo pradžią meistras primena dėl darbo saugos taisyklių laikymosi. 2010-03-29 jis dirbo trečioje pamainoje nuo 23.00 val. iki 07.00 val. 23.00 val. kartu su E. K. buvo paskirtas inspektuoti bloko Nr. 225S mašinų skyrių, nes antros pamainos darbuotojas nebuvo baigęs inspektuoti šio bloko. Meistras V. K. davė užduotį E. K. atlikti bloko Nr. 225S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją – vietinį dažymą voleliu. E. K. reikėjo išsivalyti minėtą patalpą bei pataisyti esamus trukumus dažais su voleliu, t.y. uždažyti šios patalpos denį. Po darbų paskirstymo kartu su E. K., pasidarę dažus ir susirinkę reikalingus tam darbui instrumentus, apie 23.30 val., keltuvu pasikėlė į bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyrių. Jis nuėjo dirbti į mašinų skyrių esantį galinėje bloko dalyje, o E. K. palipo kopėčiomis į minėto bloko M12 patalpą, esančią šio bloko priekinėje dalyje, kur turėjo atlikti duotą užduotį. Atlikęs užduotį turėjo ateiti pas jį į mašinų skyrių. Bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje dirbo tik jis ir E. K.. Apie 23.40 val., išgirdo šaukimą, todėl nedelsiant keltuvu nusileido į apačią. Čia išgirdo, kad bloke Nr. 225S kilo gaisras ir reikia išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių ir atnešti gesintuvus į vietą, kurioje rūksta dūmai. Iš karto po to puolė išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių, į kurias buvo paduota įtampa, kiti nubėgo su gesintuvais į vietą kur rūko dūmai. Ant pastolių be drabužių stovėjo E. K.. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis kilo gaisras, kuriuo metu apdegė E. K. jis nežino, nes tuo metu dirbo bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje galinėje dalyje. Apie tai, kad dažymui naudojami dažai yra lengvai užsidegantys juos instruktuoja pamainos meistras, o jie pasirašo tam skirtame darbų saugą reglamentuojančiame žurnale.

13Liudytojas V. R. parodė, kad UAB „Baltijos“ laivų statykla dirba nuo 2004 metų. Šiuo metu dirba valymo dažymo gamybos vadovu. Su darbų saugą bendrovėje naudojamomis instrukcijomis yra supažindintas. Jis yra atsakingas už savo padalinio darbo organizavimą, pavaldžių darbuotojų darbo kontrolę, kontroliuoja, kaip laikomasi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos naudojamų įmonėje instrukcijų, užtikrina gamybinės drausmės bei vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. Jam buvo pavesta atlikti 2010-03-29 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe, kurio metu nukentėjo E. K., tyrimą bei pateikti aptarnavimo ir remonto tarnybos vadovui V. Stupakovui išvadą dėl galimų pažeidimų nulėmusių įvykio aplinkybes. Atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad E. K. 2010-03-29, apie 23.00 val., buvo duota užduotis išsivalyti ir atlikti bloko Nr. 225 S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu. Šią užduotį davė savo pamainą baigęs meistras V. K.. 2010-03-29 23.00 val. pamainą perėmęs grandininkas S. Č., kuris nesant meistro 2-je ir 3-ioje pamainoje vykdo jo funkcijas, matydamas, kad nėra meistro išduotos paskyros leidimo atlikti minėtiems darbams, turėjo neleisti tokių darbų atlikimo. E. K. turėjo pasidaryti dažus tam, kad juos galėtų nusinešti į darbo vietą. Mažais kiekiais dažus darosi patys darbuotojai. Šiuo atveju E. K. dažų maišymo patalpoje, kuri yra šios dažymo kameros patalpose, turėjo pasidaryti dažus, kurie yra dviejų komponentų. Dažų maišymo su skiedikliu santykiai yra nurodyti dažų maišymo patalpoje, kur kiekvienas darbuotojas su šiomis lentelėmis yra supažindintas, bei kiekvienu konkrečiu atveju gali pasižiūrėti. Kokiu santykiu šiuo konkrečiu atveju buvo sumaišyti dažai pasakyti negali, nes nežino. E. K. žinojo, kad dažymui naudojami dažai yra lengvai užsidegantys, nes yra supažindintas pamainos meistro su tuo metu gamykloje naudojamų dažymui dažų savybėmis, apie tai pasirašo supažindinimo su dažų saugos duomenų lapais žurnale. Prieš pradėdamas dažyti E. K. turėjo pirma išsivalyti minėtą dažymo patalpą, o tik po to atsinešti dažus ir atlikti minėtų paviršių inspekciją. Dažymo metu E. K. vilkėjo spec. kombinezoną, kuris yra iš medvilnės pluošto bei vienkartinį kombinezoną, kuris taip pat yra iš medvilnės pluošto ir kiekvienu dažymo atveju išduodamas naujas. Visi kombinezonai yra iš medvilnės pluošto tam, kad kilus gaisrui jie nepriliptų prie kūno. Respiratorius 3M 6300 yra individuali apsaugos priemonė, kuri naudojama apsaugai nuo cheminių medžiagų. Filtrai, naudojami respiratoriuje, keičiami kai tik darbuotojas pajunta burnoje atitinkamą skonį. Kiekvienas darbuotojas, pamatęs, kad reikia keisti filtrus, juos pasikeičia pats. Kiek jam žinoma, E. K. valymo metu respiratoriaus nenaudojo, o ir valymo metu jis nėra privalomas. Be šių apsaugos priemonių dažymo patalpoje yra naudojama bendra ventiliacija. Po įvykio jam apžiūrėjus vietą, kurioje E. K. turėjo atlikti patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją, matėsi kad prie patalpos M12 išorinės pusės buvo pastatytos kopėčios, tačiau vidinėje šios patalpos pusėje jų nebuvo, todėl E. K. į patalpos M12 apačią galimai nusileido šios patalpos viduje esančiomis išilginėmis briaunomis. Kiekvienas darbuotojas yra supažindintas su kopėčių naudojimo bendromis taisyklėmis ir esant reikalui kiekvienas jas gali pasiimti, kadangi visos kopėčios yra laikomos dažymo kameros patalpoje. Į patalpą M12 pro angą buvo įvestas 24V pernešamas rankinis šviestuvas, kuris yra naudojamas dažymui, kai reikalingas papildomas šviesos šaltinis mažai apšviestoms vietoms apšviesti. Išvadoje jis nurodė, kad M12patalpoje rastas 24V įtampos šviestuvas yra techniškai netvarkingas, kadangi buvo sutrūkęs šviestuvo apsauginis gaubtas. Dėl to, krentant šviestuvui, jame įsukta lempa galėjo gauti šoninį smūgį ir dėl šios priežasties sudužti, tai galėjo lemti kilusį gaisrą. Išvadoje taip pat nurodė, kad darbuotojui draudžiama įmonės teritorijoje būti apsvaigusiam nuo alkoholio, nes tai prieštarauja įmonės vidaus tvarkos taisyklėms. Šias aplinkybes išvadoje nurodė, nes Klaipėdos universitetinės ligoninės pažymoje apie traumos sunkumą buvo konstatuotas 0,10 % promilių girtumas. Tačiau V. Rekščiui pasikalbėjus su pamainos meistru V. K., pastarasis pasakė, kad E. K. tuo metu, kai pradėjo darbą nebuvo girtas, bei nuo jo nesklido alkoholio kvapas.

14Liudytojas V. V. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykla dirba nuo 2007 metų. Šiuo metu dirba metalo valymo dažymo mašinų operatoriumi, jam yra pavesta paruošti dažus dažymui. Su darbų saugą bendrovėje naudojamomis instrukcijomis buvo supažindintas įsidarbinimo dieną. Nurodymą paruošti konkrečius dažus duoda pamainos meistras. 2010-03-29 V. V. dirbo antroje pamainoje nuo 15.00 val. iki 23.00 val. Mažais kiekiais dažus darosi patys dažytojai pagal dažų maišymo patalpoje pakabintoje lentelėje nurodytus santykius. Dideliais kiekiais, kada yra užsakymas, dažus daro jis. Kadangi 2010-03-29 trečioje pamainoje dirbęs darbuotojas E. K., dažų maišymo patalpoje dažų pats nedarė, o įsipylė jau paruoštus jo padarytus dažus iš dvidešimties litrų kibiro, gali nurodyti, kad tą dieną dažymui naudojamus dažus t. y. „SHOPPRIMER ZS 15899” skiedė su kitu komponentu „GALVOSIL LIQUiD 99751” santykiu 2/3, kaip yra nurodyta techninėse rekomendacijose.

15Liudytojas J. M. parodė, kad Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyresniuoju inspektoriumi dirba nuo 2008 metų. 2010-05-26 jam buvo pavesta atlikti tyrimą dėl 2010-03-29 AB „Baltijos“ laivų statykla teritorijoje įvykusio įvykio, kurio metu nukentėjo šios bendrovės metalo valymo-dažymo operatorius E. K.. Būdamas šios srities specialistu, atliko minėto įvykio tyrimą, iš medžiagoje esančių pateiktų dokumentų bendrovėje atestuotas brigadininkas yra tik aukštesnės kategorijos darbininkas, kuris neprilygsta darbų vadovui. Pamena, jog buvo gavęs paklausimą iš įmonės vadovų, ar gali brigadininkas atlikti pamainos meistro funkcijas, į kurį atsakė neigiamai. Teismui pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

16Liudytojas A. K. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykloje metalo valymo-dažymo operatoriumi dirba nuo 1995 metų. 2010-03-29 dirbo trečioje pamainoje nuo 23.00 val. iki 07.00 val. 23.00 val. jis buvo paskirtas inspektuoti bloko Nr. 225S mašinų skyrių pirmame aukšte, o E. K. su V. K. buvo paskirti inspektuoti minėto bloko mašinų skyrių antrame aukšte. Jam būnant dažų maišymo patalpoje, apie 23.40 val., išgirdo šaukimą. Įbėgęs į dažymo kamerą pamatė, kad bloke Nr. 225S kilo gaisras ir iš patalpos M12 rūksta dūmai. Iš pradžių nieko nesuprato, nes tokių dalykų anksčiau nėra buvę. Atbėgus prie bloko Nr. 225S priekio, pamatė, kad ant pastolių, pažymėtų šalia minėtos patalpos M12, stovi E. K., kuris vilkėjo tik apatinėmis kelnaitėmis, matė, kad E. K. yra apdegęs. Pamatę tai, vieni paėmę gesintuvus puolė gesinti kilusio gaisro, o jis su kitais bendradarbiais iškarto puolė išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių. Apie tai, kur E. K. padėjo savo nusivilktus darbinius rūbus nieko pasakyti negali, nes nebuvo pakilęs į minėto bloko antrą aukštą ,kur kilo gaisras bei to nepastebėjo. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis kilo gaisras, kuriuo metu apdegė E. K., nežino, nes nieko nematė.

17Liudytojas A. Š. (A. Š.) parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykloje metalo valymo-dažymo operatoriumi dirba nuo 2009 metų. 2010-03-29 dirbo trečioje pamainoje nuo 23.00 val. iki 07.00 val. 23.00 val. buvo paskirtas inspektuoti bloko Nr. 225S mašinų skyrių pirmame aukšte, o E. K. su V. K. buvo paskirti inspektuoti minėto bloko mašinų skyrių antrame aukšte. Bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje dirbo tik V. K. ir E. K.. Šalia jo, sekančioje cisternoje bloko Nr. 225S pirmo aukšto mašinų skyriuje, dirbo T. J. ir A. K.. Apie 23.40 val., išgirdo šauksmą, todėl nedelsiant kopėčiomis nusileido į apačią ir nubėgo prie bloko Nr. 225S priekio, kur jau stovėjo S. Č.. Iš apačios pamatė, kad minėtame bloke iš patalpos M12 rūksta dūmai, o ant šalia pastatytų pastolių stovi E. K., kuris vilkėjo tik apatinėmis kelnaitėmis. Tuo metu jis kartu su S. Č. puolė išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių ir nešti gesintuvus į vietą, kur rūksta dūmai. Kopėčiomis užlipus prie minėtos patalpos kur kilo gaisras, ant pastolių jau stovėjo T. J., kuriam ir padavė gesintuvą. Apie tai, kur E. K. padėjo savo nusivilktus darbinius rūbus nieko pasakyti negali, nes tuo momentu į tai nekreipė dėmesio ir nepastebėjo. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis kilo gaisras, kuriuo metu apdegė E. K., nežino, nes nieko nematė.

18Liudytojas T. J. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų statykloje metalo valymo-dažymo operatoriumi dirba nuo 2008 metų. 2010-03-29 jis dirbo trečioje pamainoje nuo 23.00 val. iki 07.00 val. 23.00 val. jis buvo paskirtas inspektuoti bloko Nr. 225S mašinų skyrių pirmame aukšte, o E. K. su V. K. buvo paskirti inspektuoti minėto bloko mašinų skyrių antrame aukšte. Bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje dirbo tik V. K. ir E. K.. Apie 23.40 val., išgirdo šaukimą, todėl nedelsiant kopėčiomis nusileido į apačią, išgirdo, kad bloke Nr. 225S kilo gaisras ir reikia išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių ir atnešti gesintuvus į vietą, kur rūksta dūmai. Atėjęs prie bloko priekio, pamatė, kad ant pastolių, esančių bloko Nr. 225S antro aukšto mašinų skyriuje prie patalpos M12, stovi E. K., kuris vilkėjo tik apatinėmis kelnaitėmis. Iš patalpos M12 matėsi rūkstantys dūmai. Jis su S. Č. paėmė gesintuvus, kopėčiomis palipo prie minėtos patalpos, kad užgesintų kilusį gaisrą. Palipus pamatė, kad patalpos M12 vidus dega atvira liepsna, rūksta balti dūmai. Apie tai, kur E. K. padėjo savo nusivilktus darbinius rūbus, nieko pasakyti negali, nes tuo momentu į tai nekreipė dėmesio ir to nepastebėjo. Kiti bėgo išjunginėti trišakius iš paskirstymo dėžučių, į kurias buvo paduota įtampa. Kaip ir kokiomis aplinkybėmis kilo gaisras, kuriuo metu apdegė E. K., nežino, nes nieko nematė.

192010-04-01 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota AB „Baltijos“ laivų statykla, Pilies g. 8, Klaipėdoje, trečioje valymo dažymo kameroje, statomame laivo bloke Nr. 225S, antrame aukšte esanti patalpa M-12, kurioje kilo gaisras (T. I, b.1. 8-16).

202010-04-15 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad AB „Baltijos“ laivų statykla darbų ir priešgaisrinės saugos skyriaus viršininkas V. A. pateikė E. K. nelaimingo atsitikimo metu naudotą nešiojamą šviestuvą , kuris apžiūrėtas ir aprašytas 2010-04-15 apžiūros protokole (T. I, b.1. 17, 19-20).

212010-04-30 apžiūros protokolu aprašytas ir užfiksuotas analogiškas nešiojamas šviestuvas, kokį nelaimingo atsitikimo metu naudojo E. K. (T. I, b.l. 21-23).

222010-04-15 nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 6 nustatyta, kad E. K. 2010-03-29, atlikdamas pavestą inspekciją su dažais, jais apsiliejo darbo rūbus, sudaužė nešiojamą šviestuvą, todėl išlieti dažai ir darbo rūbai užsiliepsnojo. E. K. nudegė veidą, kaklą, abi plaštakas ir kojas. Greitosios pagalbos automobiliu nuvežtas į ligoninę. Šio nelaimingo atsitikimo priežastys „Laivo dažytojas, 73“ saugos ir sveikatos instrukcijos, patvirtintos ART vadovo – darbdavio įgalioto asmens darbų saugai ir sveikatai potvarkiu 2009-02-26 potvarkiu Nr. 6, punktų 1.4.5. bei 1.6.1 pažeidimas (dirbti tik su techniškai tvarkingais įrankiais ir mechanizmais, laivo dažytojui draudžiama įmonės teritorijoje būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų) (T. I, b.l. 35-38).

232010-04-01 pažyma apie traumos sunkumą Nr. 15-1360 nustatyta, kad E. K. padaryti veido, kaklo, abiejų plaštakų ir kojų 2 A-B 15 % terminis nudegimas, alkoholio kiekis kraujyje 0,10 ‰ (T. I, b.l. 39).

24Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortele Nr. l, nustatyta, jog joje nurodytos E. K. išduotos asmeninės apsaugos priemonės (T. I, b.1. 59).

25Darbo sutartimi Nr. 1636 bei įsakymu 2009-12-04 Nr. 1517 dėl jos pakeitimo nustatyta, kad V. K. 1998-09-28 įdarbintas AB „Baltijos“ laivų statykloje valymo-dažymo operatoriumi, 2009-12-04 – valymo-dažymo baro pamainos meistru (T. I, b.l 62-66).

26Pažymėjimu Nr. 06018 nustatyta, kad V. K. 2006-10-13 atestuotas pagal padalinio vadovo mokymo programą (T. I, b.1. 67).

27AB „Baltijos“ laivų statyklos generalinio direktoriaus 2009-12-15 įsakymu patvirtinta Valymo dažymo gamybos pamainos meistro pareigine instrukcija nustatyta, jog joje nurodytos meistro pareigos ir atsakomybė, su kuria V. K. supažindintas pasirašytinai (T. I, b.1. 68-71).

28Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalu nustatyta, jog jame nurodyta, kad E. K. 2010-01-07 kaip valymo dažymo mašinų operatorius instruktuotas pagal instrukcijas Nr. l2 (2009-02-27 potvarkiu Nr. 2 patvirtinta „Krovėjo, 9333, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.1. 157-163), Nr. 19 (2009-02-27 potvarkiu Nr. 2 patvirtinta „darbuotojo, dirbančio savaeige kėlimo platforma, 8334, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.1. 141-147), Nr. 123 (2005-09-20 potvarkiu Nr. l3 patvirtinta „Darbuotojo, dirbančio savaeige akumuliatorine žirkline kėlimo platforma, 8334, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.1. 164-171), Nr. 71 (2009-02-26 potvarkiu Nr. 6 patvirtinta „Darbuotojo, dirbančio stebėtoju saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.1. 95-98), Nr. 73 (2009-02-26 potvarkiu Nr. 6 patvirtinta „Laivo dažytojo, 7141, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 86-90), Nr. 90 (2007-02-14 patvirtinta Civilinės saugos instrukcija (T. I, b.l. 111-119), Nr. 91 (2009-02-26 potvarkiu Nr. 6 patvirtinta „Darbuotojo, dirbančio smėliasraute, 8223, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 91-94), 94 (2009-05-12 potvarkiu Nr. l5 patvirtinta „Dirbančiam 220 V rankinėmis elektros mašinomis saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 120-123), Nr. 111 (2009-11-25 potvarkiu Nr. 27 patvirtinta „Darbuotojui, dirbančiam pneumatine ar elektrine šlifavimo mašina saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 124-129), Nr. 26 (2009-10-30 potvarkiu Nr. 26 patvirtinta „Darbuotojui, atliekančiam darbus iš kėlimo lopšelio, 8333, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 136-139), Nr. 200-1 (2009-03-20 patvirtinta „Priešgaisrinės saugos instrukcija“ (T. I, b.l. 99-107), Nr. 200/7 (2007-03-01 patvirtina baigiamųjų darbų gamybos valymo ir dažymo baro „Priešgaisrinės saugos instrukcija“ (T. I, b.l. 108-110), Nr. ET-1 (2005-09-30 įsakymu Nr. 39 patvirtinta „Transporto priemonių eismo taisyklės AB „Baltijos“ laivų statykla teritorijoje“ (T. I, b.l. 148-156), Nr. 124 (2008-05-28 potvarkiu Nr. 10 patvirtinta „Darbuotojo, atliekančio metalo granulių surinkimą, 9161, saugos ir sveikatos instrukcija“ (T. I, b.l. 129-135), (T. I, b.l.. 84-85).

292010-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus sudarytu Nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 6 nustatyta, kad jame nurodytos nelaimingo atsitikimo aplinkybės, konstatuota, kad E. K. kraujyje rastas 0,10 ‰ alkoholio kiekis negalėjo turėti įtakos darbuotojo veiksmams ir nelaimingo atsitikimo įvykiui. Taip pat nurodytos nelaimingo atsitikimo priežastys: 1. Skyrimas atlikti tepalo talpyklos dažymą, jos neparuošus(neišvaliuos), neįrengus vėdinimo sistemos bei tinkamo apšvietimo, t.y. išdavus nesaugų sprogimo atžvilgiu, techniškai netvarkingą kilnojamąjį elektros šviestuvą; 2. Netinkamas pavojingų darbų organizavimas – neužpildyta paskyra – leidimas, neatliktas tikslinis instruktavimas, nepaskirtas stebėtojas. 3. Nekontroliuojama, kad darbuotojai dirba tinkamai neparuoštoje darbo vietoje ir darbo metu naudoja netvarkingas darbo priemones (T. II, b.l. 57-60).

30AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintu Įmonės standartu ĮST 140346452-REM1.07:2007 nustatyta, kad jame nurodytas pavojingų darbų sąrašas ir reikalavimai tokių darbų atlikimui (T. II, b.l. 70-81).

312010-06-30 specialisto išvada Nr.11-1492 (10); 11-1792 (10) konstatuota, jog: 1. Labiausiai tikėtina gaisro, kilusio AB „Baltijos“ laivų statyklos trečiojoje valymo-dažymo kameroje, esančio bloko 225S patalpoje M12, tiesiogine priežastimi buvo toje patalpoje, dirbant E. K., sudužusios nešiojamo šviestuvo lempos kaitinamojo siūlelio poveikis toje patalpoje išlietų dažų (kitaip grunto) garų degiam mišiniui su oru; tiriamojo gaisro židinys buvo bloko 225S patalpoje M12 denio (grindų) lygyje; labiausiai tikėtina, kad tiriamojo gaisro atveju uždegimo šaltinis buvo veikiančio (įjungto) nešiojamojo šviestuvo lempos kaitinamasis siūlelis. 2. Organizuojant ir vykdant darbus AB „Baltijos“ laivų statyklos trečiojoje valymo-dažymo kameroje esančio bloko 225S patalpoje M12 prieš tiriamojo gaisro kilimą šioje patalpoje, buvo nevykdomi „Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių“ 120 punkto, „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ 171 punkto, „Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose“ 50 ir 51, 55, 58, 61, 67, 77 punktų reikalavimai; labiausiai tikėtina, kad „Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių“ 120 punkto, „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ 171 punkto ir „Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose“ 58, 67 punktų, o taip pat tikėtina 50, 51 ir 77 punkto pirmosios dalies reikalavimų nevykdymas tiesiogiai įtakojo gaisro kilimą patalpoje M12; nelaimingą atsitikimą nulėmė ne darbų neatitikimas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimams, o jų neatitikimas priešgaisrinės saugos reikalavimams, nurodytiems „Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse“, „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“ bei „Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose“. 4. Nėra pagrindo teigti, kad E. K. vykdyti dažymo darbai neatitiko darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir todėl kilo gaisras, o užtikrinti saugų darbą visais aspektais yra darbdavio pareiga (T. II, b.l. 139-146).

32Valstybinės Teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos skyriaus specialisto išvada Nr. G1489/10 (03) bei papildoma specialisto išvada Nr. KG 113/10 (03) nustatyta, kad E. K. konstatuoti IIA-Bo terminiai kūno nudegimai, apimantys apie 15 procentų bendro kūno paviršiaus, bei IIIo kūno nudegimas kairės šlaunies srityje, apimantis l procentą bendro kūno paviršiaus. Sužalojimai padaryti aukštos temperatūros poveikyje, galimai ir atviros liepsnos, degant drabužiams bei aplinkoje buvusiems daiktams. Terminiai nudegimai yra išsidėstę veido, kaklo, nugaros, plaštakų, kojų srityse. Kadangi teisėsaugos buvo nustatytas nepataisomas kūno subjaurojimo faktas, todėl esami sužalojimai E. K. sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą. Neįtikėtina, kad E. K. kvėpuojant garais, kraujyje būtų pasiekta 0,10 ‰ etanolio koncentracija, be to, nėra objektyvių duomenų, kad E. K. buvo leisti kokie nors medikamentai, turintys etilo alkoholio (T. II, b.l. 186-187, 191-193).

332010-10-26 Asmens apžiūros protokolu nustatyta, kad E. K. padarytas nepataisomas kūno subjaurojimas (T. III, b.1. 1-8).

34V. K. išteisintinas pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str., 3 d., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

35Nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str., laikoma padaryta esant neatsargiai kaltės formai tada, kai kaltininkas nesuvokia savo veiksmų pavojingumo, nenumato galinčių kilti padarinių, nors gali ir turi juos numatyti, arba suvokia tik rizikingą savo veiksmų pobūdį, bet lengvabūdiškai tikisi išvengti galinčių kilti padarinių. Kaltės forma turi esminę reikšmę sveikatos sutrikdymo nusikaltimo kvalifikavimui, todėl turi būti nustatyta kiekvienoje byloje. LR BK 137 straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmens, kuris dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles.

36Teismo posėdžio metu kaltinamojo V. K. parodymais nustatyta, kad jis nuo 2000 m. dirba AB „Baltjos“ laivų statykloje valymo - dažymo gamybos pamainos meistru. Įvykio dieną, jis kaip visada baigė savo pamainą 23.00 val., todėl pradėjusiam darbą trečios pamainos metalo valymo-dažymo operatoriui E. K., pravedus darbų saugos instruktažą, davė užduotį išsivalyti ir užbaigti statomo laivo bloke 225S, antrame aukšte esančio mašinų skyriaus patalpos M12 denio nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu, kadangi baigdamas darbą antros pamainos darbuotojas A. P. nebuvo baigęs inspektuoti bloko 225S patalpos M12. V. K. pamainos trukmė nuo 14.00 val. iki 23.00 val., skirstant darbus perduodant pamainą, dalyvavo ir naktinės pamainos brigadininkas S. Č., kuris ir perėmė iš jo pamainą. Į S. Č. pareigas, įmonės vadovybės įsakymu, be kitų funkcijų įeina ir vykdyti meistro funkcijas darbų saugos srityje. Kaltinamajam V. K. dar bebūnant darbe apie 23.40 val., į dažytojų poilsio kambarį, kuris yra toje pačioje dažymo kameroje antrame aukšte, įbėgęs darbuotojas pranešė, kad trečioje dažymo kameroje, bloke Nr. 225S rūksta dūmai. V. K. prie bloko Nr. 225S, apačioje, pamatė einantį be drabužių, tik vilkintį apatines kelnaites, apdegusį E. K., kuris paaiškino, kad atlikdamas inspekciją su dažais patalpoje M12, išpylė dažus ir sudaužė pernešamą 24V šviestuvą, dėl ko kilo gaisras. Kaip matyti gaisras kilo tuo metu, kai kaltinamojo pamaina buvo pasibaigusi ir perduota S. Č., kuris buvo atsakingas už darbų saugą naktinėje pamainoje. Tačiau Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyresniojo inspektoriaus J. M. teigimu, bendrovėje atestuotas brigadininkas S. Č. yra tik aukštesnės kategorijos darbininkas, kuris neprilygsta darbų vadovui. Be to, AB „Baltijos“ laivų statyklai Darbo inspekcijos raštu užklausus dėl darbuotojų mokymo darbo saugos klausimais bei galimybės jiems perduoti administravimo funkcijas, jeigu darbuotojų išsilavinimas vidurinis ar spec. vidurinis, raštu buvo paaiškinta, kad apmokyti darbininkai vienu metu negali atlikti savo darbinių funkcijų ir kartu prižiūrėti kitus dirbančiuosius, t.y. brigadininkas negali būti atsakingas už kitų darbuotojų saugą (V T, b.l. 95-96). Bylos duomenimis nustatyta, kad nukentėjusysis E. K., pradėjęs darbą ir pastebėjęs, kad naudojamas darbo metu kilnojamas 24V rankinis šviestuvas yra techniškai netvarkingas, šį šviestuvą privalėjo pasikeisti į techniškai tvarkingą. Šviestuvai sudėti prie šaltkalvių patalpos, tačiau jis to nepadarė. Be to, jo kraujyje buvo rasta 0,10 % alkoholio. Tokiu būdu jis pažeidė „Laivo dažytojas, 73“ saugos ir sveikatos instrukcijos, patvirtintos ART vadovo – darbdavio įgalioto asmens darbų saugai ir sveikatai potvarkiu 2009-02-26 potvarkiu Nr. 6, punktų 1.4.5. bei 1.6.1 pažeidimas (dirbti tik su techniškai tvarkingais įrankiais ir mechanizmais, laivo dažytojui draudžiama įmonės teritorijoje būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų) Dėl šių priežasčių jam ruošiantis inspektuoti dažymo darbams, t.y. šluojant denio grindis, dėl savo neatsargumo užkliudžius elektros šviestuvo kabelį ir šviestuvą bei greta esantį kibirėlį su dažais, buvusį ant sienos sutvirtinimo briaunos, numetė šalia savęs ant denio, dažais aptaškė vilkimą kombinezoną, o ant žemės nukritęs ir sudužęs netvarkingas šviestuvas sukėlė gaisrą, kurio metu užsidegė nukentėjusiojo kombinezonas ir dėl to E. K. stipriai apdegė.

37Įvertinus aplinkybių visumą, darytina išvada, kad kaltinamasis V. K. nelaimingo įvykio metu buvo jau perdavęs pamainą brigadininkui S. Č., nes jo pamaina baigiasi 23.00 val., o nelaimingas atsitikimas įvyko 23.40 val., bet, kaip nustatyta bylos duomenimis, brigadininkas S. Č. negalėjo būti asmuo, atsakingas už darbuotojų darbų saugą. Tai, kad pats nukentėjusysis nepasikeitė netvarkingo šviestuvo į tvarkingą bei tai, kad pats dirbdamas užkliudė šviestuvo kabelį ir šviestuvą bei šalia esantį kibirėlį su dažais, šviestuvui su susidėvėjusiais gaubto apsauginiais kraštais nukritus ant denio bei sudužus ir dėl to kilus gaisrui, kurio metu užsidegė išsilieję dažai bei nukentėjusiojo medvilninis kombinezonas - laikytina nelaimingu atsitikimu. Kaltinamasis V. K., perduodamas pamainą, nepaskyrė stebėtojo, kurio pareiga kontroliuoti atliekamų darbų saugumą, nes E. K. turėjo atlikti tik minėtos patalpos nudažytų paviršių inspektavimą - pataisymą voleliu, o ne atlikti dažymo darbus. Tai, kad kaltinamasis V. K., perduodamas pamainą, nepaskyrė stebėtojo, kurio pareiga kontroliuoti atliekamų darbų saugumą, nelaikytina, kad jis pažeidė darbų saugą. Nelaimingo įvykio metu, t.y. jau pasibaigus kaltinamojo V. K. pamainai, atsakingas už saugias darbo sąlygas bei saugių darbo priemonių užtikrinimą, pagal įmonės tvarką, turėjo būti pamainą 23.00 val. perėmęs brigadininkas - S. Č.. Iki darbus pradėjus E. K., V. K. pamainoje, t.y. iki 23 val., su tomis pačiomis darbo priemonėmis tose pačiose patalpose dirbo kitas darbuotojas, kuris darbų nespėjo baigti. Apie kokius nors nesklandumus, netvarkingas darbo priemones šią pamainą atidirbęs A. P. jam neminėjo. Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią įmonės tvarką, 23.00 val., brigadininkui S. Č. buvo perduota pamaina, jo pareiga pagal tą tvarką buvo vykdyti ir meistro funkcijas darbų saugos srityje, todėl nelaimingo įvykio metu 23.40 val., atsakingas už darbų saugą buvo brigadininkas S. Č., nors jis pagal savo pareigybes, kad ir yra išklausęs darbų saugos kursą, negali vienu metu atlikti savo darbines funkcijas ir prižiūrėti kitus dirbančiuosius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. „Darbuotojų saugos ir sveikatos“ įstatymo 19 str. 2 d. 5 p., ir 25 str. 13 p., reikalavimai numato, kad gamybos vadovai ir meistrai atlieka padalinių vadovų funkcijas, kurie atsakingi už pavaldžių darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, darbuotojų saugą ir pastovią jos užtikrinimą darbo pamainos metu. Šiuo nuosprendžiu nustatyta, kad tuo metu, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, naktinėje pamainoje atsakingo žmogaus nebuvo. Pamainos meistras V. K. yra atsakingas tik už tą paminą, kurioje jis dirba, minimu atveju jo pamaina baigėsi 23.00 val.

38Remiantis teismų praktika, bet kurioje baudžiamojoje byloje apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimamas tik tuo atveju, kai patikimai nustatytos visos reikšmingos sprendžiant bylą aplinkybės, jis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką. Vadovaudamasis aptartų įrodymų visuma, atlikta jų tarpusavio ryšio analize, konstatuotina, jog V. K. nepadarė veikos, turinčios LR BK 137 str. 3 d. numatyto nusikaltimo požymių, todėl jis išteisintinas.

39Vadovaujantis LR BPK 303 str. 6 d., po nuosprendžio įsiteisėjimo, ši baudžiamoji byla perduotina prokurorui, kad šis imtųsi priemonių nustatyti šią nusikalstamą veiką padariusius asmenis.

40Kadangi V. K. išteisintinas tuo pagrindu, kad nepadarė minėto nusikaltimo požymių turinčios veikos, nukentėjusiojo E. K. pareikštas civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtas. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas

Nutarė

42V. K. pagal LR BK 137 str. 3 d. išteisinti, nes jis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

43V. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

44Nukentėjusiojo E. K. pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

45Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti 2010-10-28 nutarimu, kuris pakeistas 2010-12-29 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą į AB „Baltijos“ laivų statykla priklausantį nekilnojamąjį turtą.

46Vadovaujantis LR BPK 303 str. 6 d., po nuosprendžio įsiteisėjimo, ši baudžiamoji byla perduotina prokurorui, kad šis imtųsi priemonių nustatyti šią nusikalstamą veiką padariusius asmenis.

47Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – iš AB „Baltijos“ laivų statykla paimtas nešiojamas šviestuvas, kartu su baudžiamąja byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduotinas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai.

48Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Balčiūnienė,... 2. V. k., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. V. K. buvo kaltinamas tuo, kad dėl neatsargumo sunkiai... 6. jis, 2010 m. kovo 29 d. 23.00 val. AB „Baltijos” laivų statykla, Pilies g.... 7. Kaltinimas V. K. buvo grindžiamas šiais ikiteisminio... 8. Kaltinamasis V. K. kaltu neprisipažino ir parodė, jog... 9. Nukentėjusysis E. K. parodė, kad 2010-03-29 dirbo UAB... 10. Liudytojas A. P. parodė, kad UAB „Baltijos” laivų... 11. Liudytojas S. Č. (S. Č.) parodė,... 12. Liudytojas V. K. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų... 13. Liudytojas V. R. parodė, kad UAB „Baltijos“ laivų... 14. Liudytojas V. V. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų... 15. Liudytojas J. M. parodė, kad Lietuvos Respublikos... 16. Liudytojas A. K. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų... 17. Liudytojas A. Š. (A. Š.) parodė,... 18. Liudytojas T. J. parodė, kad AB „Baltijos“ laivų... 19. 2010-04-01 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota AB „Baltijos“... 20. 2010-04-15 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad AB... 21. 2010-04-30 apžiūros protokolu aprašytas ir užfiksuotas analogiškas... 22. 2010-04-15 nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 6 nustatyta, kad 23. 2010-04-01 pažyma apie traumos sunkumą Nr. 15-1360 nustatyta, kad 24. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortele Nr. l, nustatyta,... 25. Darbo sutartimi Nr. 1636 bei įsakymu 2009-12-04 Nr. 1517 dėl jos pakeitimo... 26. Pažymėjimu Nr. 06018 nustatyta, kad V. K. 2006-10-13... 27. AB „Baltijos“ laivų statyklos generalinio direktoriaus 2009-12-15 įsakymu... 28. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo... 29. 2010-07-26 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos... 30. AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintu Įmonės standartu ĮST... 31. 2010-06-30 specialisto išvada Nr.11-1492 (10); 11-1792 (10) konstatuota, jog:... 32. Valstybinės Teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 33. 2010-10-26 Asmens apžiūros protokolu nustatyta, kad E.... 34. V. K. išteisintinas pagal Lietuvos Respublikos BK 137... 35. Nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str., laikoma padaryta... 36. Teismo posėdžio metu kaltinamojo V. K. parodymais... 37. Įvertinus aplinkybių visumą, darytina išvada, kad kaltinamasis 38. Remiantis teismų praktika, bet kurioje baudžiamojoje byloje apkaltinamasis... 39. Vadovaujantis LR BPK 303 str. 6 d., po nuosprendžio įsiteisėjimo, ši... 40. Kadangi V. K. išteisintinas tuo pagrindu, kad nepadarė... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas... 42. V. K. pagal LR BK 137 str. 3 d. išteisinti, nes jis... 43. V. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 44. Nukentėjusiojo E. K. pareikštą civilinį ieškinį... 45. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti 2010-10-28 nutarimu, kuris pakeistas... 46. Vadovaujantis LR BPK 303 str. 6 d., po nuosprendžio įsiteisėjimo, ši... 47. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – iš... 48. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui,...