Byla 2-251-178/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams G. G., J. G., L. Č.,

4atsakovo atstovei Ž. J.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Gyvūnų registravimo centras“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos nutarimo panaikinimo, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Idamas”.

6

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti 2009 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nutarimą atmesti ieškovo pretenziją; laimėjusiu pripažinti ieškovo pasiūlymą ir įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu paslaugų pirkimo sutartį. Nurodė kad, atsakovas 2009 m. liepos 29 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Vilniaus miesto gyvūnų (šunų ir kačių) registracijos/identifikacijos ir duomenų bazės kūrimo bei administravimo paslaugos pirkimas, pirkimo Nr. 77615 (toliau- konkursas). 2009 m. rugpjūčio 11 d. buvo atplėšti vokai su pasiūlymais. Nors ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažesnė nei kito konkurso dalyvio UAB „Idamas“, pirmuoju numeriu į pasiūlymų eilę buvo įtrauktas UAB „Idamas, o ne ieškovas. 2009 m. rugpjūčio 18 d. ieškovas gavo atsakovo raštą, kuriuo, be kita ko, buvo reikalaujama pateikti patalpų nuomos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliotu asmeniu dėl pasiūlyme nurodytų patalpų suteikimo (nuomos). 2009 m. rugsėjo 10 d. atsakovas informavo ieškovą, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija

Nutarė

9, kad ieškovo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir kad ieškovo pasiūlymas yra atmestas. Atsakovas nurodė, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ieškovas pateikė netinkamus pirkimo dokumentų 9.8 punkto reikalavimą įrodančius dokumentus, t.y. kad neturi galimybės teikti identifikavimo paslaugas keturiose Vilniaus miesto vietose. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, tačiau 2009 m. rugsėjo 21 d. atsakovas ją atmetė. Toks atsakovo nutarimas prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, todėl yra neteisėtas ir turėtų būti panaikintas. Atsakovas, vykdydamas konkursą, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnyje nurodytus pagrindinius pirkimų principus. Atsakovas neturi teisės kelti aukštesnių reikalavimų nei numato konkurso sąlygos ar teisės aktai. Patalpoms identifikavimo paslaugoms teikti teisės aktuose nėra keliami jokie reikalavimai. Gyvūnų identifikavimas dažniausiai atliekamas tiesiog gatvėje, vos pagavus pasiklydusį gyvūną. Be to, tokias paslaugas ieškovas Vilniuje teikia nuo 2004 m. rugsėjo 13 d. Šios paslaugos užsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri per 5 paslaugų teikimo metus ieškovui nebuvo pareiškusi jokių pastabų ar nusiskundimų. Konkurso sąlygų 1 priedo 4 punkte yra nurodyta, kad paslaugos tiekėjas turės atlikti mikroschemos implantavimo gyvūnui paslaugą, tačiau konkurso sąlygose nėra nurodyta, kokie reikalavimai keliami tokią paslaugą atliekančiam darbuotojui. Implantuoti mikroschemą gyvūnui gali tik darbuotojai, turintys veterinarinį išsilavinimą, tačiau UAB „Idamas“ tokių darbuotojų neturi. UAB „Idamas“ pasiūlyta paslaugos kaina yra 90 988 Lt didesnė nei ieškovo pasiūlyta paslaugos kaina, taigi paslaugos tiekėju pasirinkus UAB „Idamas“, biudžeto lėšos bus naudojamos neracionaliai.

10Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad konkurso sąlygų 9.8 punkte buvo nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti galimybę teikti identifikavimo paslaugas mažiausiai 4 Vilniaus miesto vietose, o tokios patalpos turi atitikti teisės aktuose keliamus higieninius ir kitus reikalavimus. Ieškovas, grįsdamas šį kvalifikacinį reikalavimą, kartu su pasiūlymu pateikė 2004 m. spalio 1 d. sutarties Nr. 2004/4, sudarytos su J. G. firma „Nuaras“, nuorašą bei 2009 m. rugpjūčio 3 d. susitarimų Nr. 108, Nr. 109 ir Nr. 110, sudarytų atitinkamai su Rasų seniūnijos, Pašilaičių seniūnijos ir Žvėryno seniūnijos seniūnais. Kadangi minėtos sutartys buvo sudarytos su seniūnais, kurie nebuvo įgalioti pasirašyti savivaldybei priklausančių patalpų nuomos ar kitokio jų suteikimo naudotis sutarčių, atsakovas 2009 m. rugpjūčio 14 d. ir rugpjūčio 18 d. raštais paprašė ieškovą pateikti patalpų nuomos sutartis, sudarytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Ieškovas 2009 m. rugpjūčio 20 d. raštu pateikė ne pasiūlyme nurodytų patalpų nuomos ar kitokios panaudos sutarčių nuorašus, o naujų patalpų sąrašą ir panaudos sutartis, kurios nebuvo nurodytos ieškovo pateiktame pasiūlyme ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį, draudžiančią keisti pateiktą pasiūlymą. Taigi, ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimų dokumentų 9.8 punkto, kadangi ieškovas ne tik, kad nepateikė dokumentų, pagrindžiančių patalpų atitiktį higienos reikalavimams, bet apskritai nepateikė reikalaujamų dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovas turi galimybę identifikavimo paslaugas teikti mažiausiai keturiose Vilniaus miesto vietose. Ieškovas, manydamas, kad pirkimo sąlygų 9.8 punktas pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus, galėjo reikšti pretenziją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl šio punkto pagrįstumo ar skųsti šį punktą teismui. Kadangi ieškovas to nepadarė, ir ieškinyje neprašo šio punkto panaikinti, laikytina, kad ieškovas su pirkimo dokumentų 9.8 punkte nurodytomis sąlygomis sutinka ir laiko jas teisėtomis, todėl netaikyti šio pirkimo dokumentų punkto nėra jokio pagrindo. Kadangi ieškovo pateikti dokumentai neatitiko pirkimo dokumentų 9.8 punkto reikalavimo, tiek ieškovo pasiūlymas, tiek pretenzija buvo pagrįstai atmesti.

11Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

12Ieškinys atmestinas.

13Kaip matyti iš atsakovo 2009 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. A39-411-(3.10.19-SM4) ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, nes ieškovas pateikė netinkamus konkurso sąlygų 9.8 punkto reikalavimą įrodančius dokumentus, t.y. pateikti dokumentai rodo, kad tiekėjas neturi galimybės teikti identifikavimo paslaugas keturiose Vilniaus vietose, nes pateiktos patalpos neatitinka teisės aktuose keliamų higieninių reikalavimų (b.l. 45). Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, 2009 m. rugsėjo 18 d. išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, priėmė analogiško turinio nutarimą (b.l. 178-179).

14Ieškovas pirmu ieškinio reikalavimu prašo panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti ieškovo pretenziją. Kiti reikalavimai yra išvestiniai (be kita ko, pažymėtina, kad pagal suformuotą teisminę praktiką pripažinti pasiūlymą laimėjusiu yra ne teismo, o perkančiosios organizacijos prerogatyva). Teismo manymu toks reikalavimas turėtų būti atmetamas.

15Įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją visais atvejais nagrinėti laiku tiekėjų pareikštas pretenzijas, priimti dėl jų vienokius ar kitokius sprendimus (VPĮ 94 str.). Taigi, pretenzine (ikiteismine) tvarka yra patikrinamas tik ankstesnių (jau atliktų) perkančiosios organizacijos veiksmų, turėjusių įtakos tiekėjų teisėms ir pareigoms, pagrįstumas – šiuo atveju nutarimo atmesti ieškovo pasiūlymą pagrįstumas. Todėl, vertinant tokį reikalavimą formaliai, šis reikalavimas turėtų būti atmestas vien dėl to, kad pats perkančiosios organizacijos veiksmas– pretenzijos svarstymas ir jo rezultate priimtas nutarimas - apskritai, nenustačius esminių procedūrinių pažeidimų, negali būti neteisėtas - šio veiksmo atlikimas yra perkančiajai organizacijai privalomas pagal įstatymą, taigi, šis veiksmas (kaip toks) nepažeidžia tiekėjų teisių.

16Šiame kontekste pastebėtina, kad teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog „...perkančiosios organizacijos sprendimas netenkinti pretenzijos negali būti ginčo dalykas, nes tiekėjo teises pažeidžiantys perkančiosios organizacijos veiksmai turi būti atlikti ar sprendimai priimti dar iki pretenzijos pateikimo ir išnagrinėjimo stadijos, kuri yra būtina kreipimosi į teismą prielaida. Perkančiosios organizacijos atsakymas į pretenziją negali būti laikomas viešojo pirkimo procedūrų, siekiant nustatyti laimėtoją ir sudaryti su juo tiekimo sutartį, vykdymo metu priimtu sprendimu, kuris galėtų būti ginčijamas teisme“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-101/2010). Atsižvelgiant į pastarąjį teisminės praktikos pavyzdį tektų daryti išvadą, kad šiuo atveju formaliai teismas turėtų nustatyti terminą ieškinio trūkumų šalinimui, t.y. nustatyti terminą ieškovui suformuluoti tikslesnį ieškinio reikalavimą.

17Tačiau akivaizdu, kad šio ginčo esmė yra tai, ar ieškovo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas (jų 9.8 punktą), t.y. ar pasiūlymas (o ne pretenzija) atmestas pagrįstai ar ne. Ir iš ieškovo atstovų, ir atsakovo atstovės paaiškinimų matyti, kad dalyvaujantys byloje asmenys (kaip ir teismas) būtent taip ir suvokia ginčo esmę. Šiame kontekste pažymėtina, kad teisminėje praktikoje taip pat yra konstatuota, kad „...įpareigojimas šalinti ieškinio trūkumus neatitiktų šio instituto paskirties, jeigu būtų taikomas tuo atveju, kada pateiktas ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui. <...> iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kada dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-43/2010). Todėl, nepaisant ne visiškai tikslaus ieškinio reikalavimo (minėtos 2010 m. sausio 28 d. nutarties kontekste), bet turint galvoje, kad vienokia ar kitokia reikalavimo formuluotė, kuria būtų siekiama pripažinti ieškovo pasiūlymo atmetimą, o tuo pačiu ir pašalinimą iš tolesnių pirkimo procedūrų pripažinti neteisėtu, iš esmės nieko nekeistų, ir siekiant greičiau išspręsti šalių ginčą iš esmės, teismas dėl jo pasisako išsamiau.

18Konkurso sąlygų 9.8 punktas nustatė, kad tiekėjas turi turėti galimybę teikti identifikavimo paslaugas mažiausiai keturiose Vilniaus miesto vietose, o tokios patalpos turi atitikti teisės aktuose keliamus higieninius ir kitus reikalavimus. Siekiant įrodyti tiekėjo atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, tiekėjai turėjo pateikti pažymą, kurioje pateikiama patalpų, kuriose galima užsiimti šia veikla, sąrašas. Joje taip pat nurodomos turimos arba galimos pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais patalpos (taip pat pateikiamos atitinkamų sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos), higienos pasų kopijos. Šiame kontekste pažymėtina, kad teismo posėdžio metu ieškovo atstovai teigė, kad ankstesniuose konkursuose tokių reikalavimų nebuvo, identifikavimo paslaugoms atskiros patalpos apskritai nėra būtinos, be to, neaišku, kokius ir kokiais teisės aktais reglamentuotus higieninius reikalavimus turi atitikti tokio pobūdžio patalpos. Vienok kelti klausimą dėl šios (kaip ir kitų) konkurso sąlygos teisėtumo ieškovas turėjo galimybę (o ir privalėjo) tuomet, kai su konkurso sąlygomis susipažino prieš pateikdamas pasiūlymą, t.y. turėjo galimybę ją ginčyti ar bent jau paprašyti ją paaiškinti. Tuo tarpu pati ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad papildomai aiškintis nebuvę reikalo, nes konkurso sąlygos ieškovui, jo požiūriu, buvo aiškios. Kita vertus, ieškovo atstovas nurodo, kad ir šiuo metu nėra aišku, kokiais aktais reglamentuojami higieniniai reikalavimai tokio tipo patalpoms, taigi, pastarasis teiginys prieštarauja teiginiui dėl nebuvimo reikalo aiškintis konkurso sąlygas. Atmestinas ieškovo aiškinimas (pagrindžiant patalpų nereikalingumą gyvūnų identifikavimo paslaugai), jog gyvūnų identifikavimo paslauga ir mikroschemos implantavimo gyvūnui paslauga yra skirtingo pobūdžio paslaugos (žr. konkurso sąlygų techninės specifikacijos 4, 5 punktus - b.l. 18). Tiek iš konkurso pavadinime nurodytos paslaugos įvardijimo (...gyvūnų(šunų ir kačių) registracijos/identifikacijos ...), tiek iš pasiūlymo formoje paslaugos įvardijimo bei bendros kainos už šią paslaugą nustatymo (b.l. 25) matyti, kad ši registracijos/identifikacijos paslauga yra vientisa. Vienok bet kuriuo atveju akivaizdu, kad konkurso sąlygų teisėtumo ieškovas neginčijo, taigi, pretenduodamas dalyvauti ir laimėti konkurse, privalėjo pateikti pasiūlymą pagal paskelbtas konkurso sąlygas.

19Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti savo pasiūlyme pateikė keturias sutartis(susitarimus) (b.l. 107-110). Dėl vienoje sutartyje nurodytos patalpos – Kedrų 6, Vilniuje, ieškovo pasiūlyme yra pateiktas leidimas-higienos pasas, taip pat Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas (b.l. 105, 106). Ši aplinkybė tik patvirtina, kad ieškovas žinojo ir sutiko, kad šie patalpų higieninių reikalavimų patvirtinimo dokumentai yra reikalingi. Tačiau dėl kitų trijų susitarimų ieškovas ne tik nepateikė jokių tokio pobūdžio dokumentų, bet susitarimuose netgi nenurodytos konkrečios patalpos, kurias seniūnijos (jei tai ir būtų jų kompetencijos ribose) numato suteikti. Akivaizdu, kad, neįvardijus konkrečių patalpų, tokie dokumentai apskritai ir negalėjo būti pateikti, todėl ieškovui dar prieš teikiant pasiūlymą buvo galima numatyti, kad jis neatitiks konkurso sąlygų 9.8 punkto reikalavimų. Tuo tarpu atsakovui paprašius pateikti trūkstamus dokumentus, ieškovas pateikė jau naujas (pasiūlyme nenurodytas) sutartis su konkrečiais adresais, tačiau ir tai su neaiškiomis patalpomis – jomis panaudai perduodamos ne konkrečios patalpos, o atitinkamo dydžio plotai (b.l. 169-177). Be to, net vertinant pastarąsias sutartis kaip tinkamas ir papildomas prie pasiūlyme pateiktų (o ne pakeičiančias pateiktas su pasiūlymu), prie jų nėra dokumentų, patvirtinančių jų atitikimą higieniniams reikalavimams. Todėl esant minėtoms aplinkybėms nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai. Kitos ieškovo ieškinyje nurodomos aplinkybės neturėjo įtakos pasiūlymo atmetimui. Konstatavus, kad pasiūlymas atmestas pagrįstai, kitų ieškinio reikalavimų aptarimas nebeturi reikšmės, juolab, kad pirkimas yra apskritai pasibaigęs (su trečiuoju asmeniu yra sudaryta sutartis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268 straipsniais, n u s p r e n d ė:

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo Viešosios įstaigos „Gyvūnų registracijos centras“ 18,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

23Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2009 m. spalio 21 d. nutartimi.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams G. G., J. G., L. Č.,... 4. atsakovo atstovei Ž. J.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ... 6. ... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą, ... 8. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti 2009 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus miesto... 9. , kad ieškovo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų... 10. Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad konkurso sąlygų 9.8 punkte... 11. Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Kaip matyti iš atsakovo 2009 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr.... 14. Ieškovas pirmu ieškinio reikalavimu prašo panaikinti viešųjų pirkimų... 15. Įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją visais atvejais nagrinėti... 16. Šiame kontekste pastebėtina, kad teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog... 17. Tačiau akivaizdu, kad šio ginčo esmė yra tai, ar ieškovo pasiūlymas... 18. Konkurso sąlygų 9.8 punktas nustatė, kad tiekėjas turi turėti galimybę... 19. Ieškovas šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti savo pasiūlyme pateikė... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo Viešosios įstaigos „Gyvūnų registracijos... 23. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2009 m. spalio 21 d.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...