Byla 2-300-647/2011
Dėl drausmines nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus rajono apylinkes teismo teisejas Alfredas Juknevicius, sekretoriaujant V. Liaubienei, dalyvaujant ieškovei G. G., atstovui adv. A. Chudenkovui, atsakovo Juodšiliu ,,Šilo“ gimnazijos atstovei direktorei R. A., atsakovo atstovui adv. A. Anicui, teismo posedyje išnagrinejes civiline byla pagal ieškoves G. G. ieškini atsakovui Juodšiliu ,,Šilo‘‘ gimnazijai del drausmines nuobaudos panaikinimo,

2n u s t a t e :

3Ieškove G. G. kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktoriaus 2010 m. gegužes 24 d. isakyma Nr. Pl-66 ir pripažinti, kad ieškovei drausmine nuobauda skirta neteisetai, priteisti iš atsakovo Juodšiliu „Šilo" gimnazijos ieškovei visas bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad darbo sutartis Nr. 246 tarp G. G. ir Juodšiliu „Šilo" vidurines mokyklos (dabar - gimnazijos) buvo sudaryta 2005 m. rugsejo 1 d. G. G. buvo priimta dirbti vokieciu kalbos mokytoja pagal neterminuota darbo sutarti. Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktore 2010 m. gegužes 24 d. prieme isakyma Nr. P1-66, kuriuo už netinkama pedagogines veiklos organizavimo budu, formu ir priemoniu pasirinkima, prieštaraujanti pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, bei neleistina ir netaktiška elgesi su mokiniu tevais, ieškovei buvo paskirta drausmine nuobauda - papeikimas. Mano, kad drausmine nuobauda paskirta nepagristai ir neteisetai, todel ji turi buti panaikinta. Drausmines atsakomybes pagrindas yra darbo drausmes pažeidimas. Darbuotojo neteiseti veiksmai, arba neveikimas darbo drausmes pažeidimo atveju yra darbo pareigu nevykdymas, arba netinkamas ju vykdymas del darbuotojo kaltes. Esant gincui del drausmines nuobaudos skyrimo pagristumo, ginca nagrinejantys organai privalo rinkti, tirti ir vertinti irodymus, reikšmingus nustatant, ar asmuo padare darbo drausmes pažeidima, už kuri jam skiriama drausmine nuobauda, ir ar buvo drausmines atsakomybes taikymo salygos. Sprendžiant, ar darbuotojo veiksmai yra neteiseti, butina ivertinti jo darbo pareigas, darbo tvarka reglamentuojancius aktus. Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktore 2010 m. gegužes 24 d. isakymu Nr. P1-66 skyre ieškovei drausmine nuobauda - papeikima - už netinkama pedagogines veiklos organizavimo budu, formu ir priemoniu pasirinkima, prieštaraujanti pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, bei neleistina ir netaktiška elgesi su mokiniu tevais. Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijoje yra susiklosciusi konfliktine situacija tarp gimnazijos vadoves ir keliu mokytoju. Tai buvo salygota to, kad darbuotojai, tarp kuriu buvo ir ieškove, neapsikente del gimnazijos direktores neteiseto elgesio, iniciavo individualius darbo gincus. Šiuo metu darbuotoju ir Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos darbo gincai yra nagrinejami bendrosios kompetencijos teisme, bei administracines kompetencijos teisme. Kadangi ieškove nenorejo toleruoti Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktores daromu darbo teises pažeidimu, atsakovas pradejo gynyba. Del to ieškovei skiriamu pamoku skaicius nuolat be pagrindo mažejo. Atsakova palaiko darbuotojai, kurie nedrista pasipriešinti daromam darbdavio spaudimui, kad tokios pacios priemones nebutu naudojamos prieš juos pacius. I visas darbdavio sudaromas komisijas konkreciu darbuotoju veiklai tirti ieina tik darbdaviui lojalus darbuotojai. Atsakovo veiksmus, nukreiptus i ieškove ir i jos kolege A. Ž., rodo aplinkybes, kad A. Ž. veiksmams pamoku metu tirti taip pat, kaip ir ieškovei 2010 m. gegužes 7 d., buvo sudaryta komisija. Kitu mokytoju veikla nebuvo tiriama, nors mokykloje dirba ne viena dešimtis mokytoju. Tai liudija tendencingus atsakovo veiksmus ieškoves atžvilgiu. Darbe patiriamas spaudimas. Atsakovas neturi objektyviu irodymu, kurie pagristu, kad ieškove terorizavo vaikus, ar grasino jiems, ar ju tevams. Visuose atsakovo raštuose, kuriais remiantis ieškovei buvo paskirta drausmine nuobauda, yra pateikiami atsakovo kontroliuojamu asmenu, darbuotoju, pasisakymai, todel šie dokumentai negali buti tinkamas pagrindas teigti buvus atsakovo teigiamas aplinkybes. Mokiniai nera ir negali buti priemone neteisetiems tikslams pasiekti, jie yra lengvai paveikiami, todel atsakovo veiksmai apklausiant vaikus, yra netoleruotini ir pažeidžiantys šiu vaiku teises. Atsakovas kreipesi ieškove ir pareikalavo, jog pasiaiškintu del itariamo darbo drausmes pažeidimo. Taciau atsakovo nurodymui buvus neišsamiam ir ieškovei kreipusis i atsakova su prašymu pateikti visus dokumentus, kurie yra pagrindas drausminei atsakomybei taikyti, atsakovas prašymo neivykde, o kita diena, po prašymo patikslinti drausmines atsakomybes taikymo aplinkybes (2010 m. gegužes 24 d.), buvo paskirta drausmine nuobauda. Ieškove neturejo dokumentu, kurie buvo pagrindas paskirti drausmine nuobauda, nei kreipiantis i darbo gincu komisija, nei nagrinejant ši ginca darbo gincu komisijoje, tokiu budu atsakovas apribojo ieškoves teise i gynyba. Ieškove turi daugiau nei 21 metu pedagoginio darbo staža, yra vyr. mokytoja. Iki kreipimosi i darbo gincu komisija ieškove neturejo skundu del atliekamo darbo. Visi nusiskundimai prasidejo tuomet, kai pasipriešino atsakovo savivalei vienašališkai keisti darbuotoju darbo salygas. Atsižvelgiant i minetas aplinkybes, mano, kad yra pagrindas konstatuoti, kad drausmines nuobaudos - papeikimo skyrimas buvo nepagristas ir neteisetas, todel drausmine nuobauda turi buti panaikinta. Ieškove 2010 m. rugpjucio 24 d. pateike prašyma Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos darbo gincu komisijai. Darbo gincu komisija 2010 m. rugsejo 1 d. prieme sprendima netenkinti prašymo panaikinti Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores 2010 m. gegužes 24 d. isakymo Nr. P1-66 ir nepripažinti, kad drausmine nuobauda buvo skirta neteisetai. Taciau darbo gincu komisija nenustatinejo ir detaliau nevertino gincijamos drausmines nuobaudos skyrimo aplinkybiu, tik formaliai konstatavo, kad prašymas neturi buti tenkinamas. Teismo posedžio metu ieškove G. G. ieškini palaike. Paaiškino, kad gavo papeikima del to, kad psichologiškai terorizuoja visa 8 klase. Taciau ji turi tik puse klases. Direktore ieškoves nesupažindino su tevu skundu. Ieškove privalejo rašyti pasiaiškinima, kodel vaikus psichologiškai terorizuoja. ( Duomenys neskelbtini) vaikas pradejo pamoku nelankyti, ieškove informavo aukletoja, kad vaikas nelanko pamoku ir tik tada sužinojo, kad tevai paraše skunda del ieškoves elgesio. Skundas atsirado tada, kai ieškove pradejo dometis, kur dingo vaikas ir kodel nevaikšto i jos pamokas. Psichologiškai vaiku neterorizuoja. Pareigybinese instrukcijose yra nurodyta, kad mokytojas privalo aukleti vaikus. Ieškove yra sakiusi, kad egzistuoja teismai ir vieni kitus privalo gerbti, kad gali paduoti tevus i teisma, tevai gali paduoti ja, nes gyvena teisineje valstybeje, bet tai nereiškia, kad tai yra psichologinis teroras. G. K. nuolat reiške pretenzijas. Nuo pereitu metu lapkricio menesio, kai apskunde direktore, del to, kad ji neetiškai pasielge ieškoves atžvilgiu, prasidejo ieškoves vedamu pamoku tikrinimas. G. K. yra Tevu tarybos pirmininke, daug bendrauja su direktore, todel yra labai palanki dirva išspresti problema taip, kaip nori. G. K. pati pradejo psichologini spaudima.

4A. J. ,,Šilo“ gimnazijos atstove direktore R. A. su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad ieškove mokytoja pradejo dirbti nuo 2005 metu, buvo vienintele vokieciu kalbos mokytoja, visas kruvis jai priklause. Kruvis specialiai nesumažejo. Mokykla vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos planais, kur numatytas minimalus grupeje vaiku skaicius. Grupeje buvo 5 vaikai, paskui pakeite i didesni. Mokytoja net su 4 vaikais galejo dirbti, išimties atveju. Ieškove nuo pirmu metu konfliktavo su kolegomis, su kalbu grupes pirmininke labiausiai. Veliau skundesi mokiniai, ju tevai. Viena motina rado verkiancia po pokalbio su mokytoja. Kai kildavo didesnis konfliktas, ji spresdavo ir direktore. Paskutinis konfliktas buvo su mokinio D. K. tevais, pereitu metu lapkricio menesi gavo nusiskundima del žodynelio, nes pavasari buvo surinkti pinigai. Incidentas buvo negražus, teveliai reikalavo žodyneliu, buvo išplestinis direkcinis posedis. Mokytoja negražiai elgesi, yra posedžio protokolas, tevelius išvadino „durniais“, kadangi jie be aukštojo išsilavinimo ir negali ivertinti, kaip ju vaikas mokomas. Del lankymo, ar nelankymo negali pasakyti, žino tiek, kad balandžio menesi buvo gautas vaiko tevu prašymas, kad atsisako leisti vaika i pamokas. Tevai skundesi mokytoja, kad ji pagrasino, kad ,,jei tevai skusis, sedes kalejime‘‘. Tam vaikui prasidejo tikas, vaikas emociškai jautrus, sugniuždytas. Gavo tevu skunda, praše ištirti, praše ištirti pedagogini darba. Buvo atsiustas nepriklausomas ekspertas - mokytoja D. Š., kuri stebejo mokytojos darba pamokose. Vertinimas buvo nepatenkinamas. Visa medžiaga yra užpildyta, ko mokytoja nenaudoja, ko nežino ir apibendrintai pasake, kad neisivaizdavo, kad galima Lietuvoje vesti šitaip pamokas. Buvo aptarimai. Mokytoja pati dalyvavo. Kiekviena diena gaudavo mokytojos prašyma po viena, ar du del dokumentu kopiju. Ne viena karta yra atrašiusi, kad su visa dokumentacija galima susipažinti mokyklos raštineje, nei vienas dokumentas nera slepiamas. Kopijas daryt atsisake, nes nežinia, kiek popieriaus butu sunaudojusi. Kreipesi i Vaiku teisiu apsaugos skyriu, jie nusiunte medžiaga i policijos komisariata. Del pareiškimo kalbejo ir aptare direkciniame posedyje, pasikviete socialine pedagoge, pokalbiai vyko su vaikais. Žino mokytojos buda. Sudare komisija, itrauke visu instituciju žmones: gimnazijos, tarybos, darbo tarybos pirmininke, pavaduotoja ugdymui, kad pakalbetu su tevais, vaikais, su mokytojais ir pasiektu savo išvados. Išvados yra vienareikšmiškos. Gavusi komisijos išvadas, ryžosi skirti mokytojai nuobauda. Prieš tai praše pacios mokytojos pasiaiškinimo. Iš mokytojos jokio pasiaiškinimo negavo. Tevai kategoriškai atsisake leisti vaika i pamokas, vaikas pasirinko savarankiška mokymosi forma. 2010 m. balandžio 23 d. gavo tevo pareiškima. Pamoku lankomumas yra destancio mokytojo atsakomybe. Klases aukletoja varu nuvarydavo visus vaikus i pamokas. Kiekviena karta mokytoja buvo iškvieciama, su ja buvo kalbama. Nebuvo susikalbejimo. Kiekviena diena gaudavo po 1-2 mokytojos raštus. Visas darbas buvo tapes nenormaliu, nes reikia laiko i kiekviena rašta atsakyti. Atsiliepime i ieškini nurode, kad gincijama drausmine nuobauda ieškovei buvo pareikšta pagristai. Sutikti su ieškoves ieškiniu nera jokio teisinio pagrindo. 2010-04-23 Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores vardu gautas VBI Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos mokinio D. K. tevo D. K. pareiškimas, kuriame jis pareiške atsisakantis savo vaika, 7a klases mokini D. K., leisti i vokieciu kalbos pamokas, kol bus patikrintas ir ivertintas mokytojos G. G. darbas ir jo rezultatai, nes mokytoja del gautu skundu, liecianciu jos profesionaluma ir darbina veikla, psichologiškai terorizuoja vaikus, grasina teismais ju tevams, jei šie nesiliaus skustis ir pan. Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos mokinio D. K. tevo pareiškimas buvo apsvarstytas 2010 04 26 VBI Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direkcijos posedyje (posedžio protokolas Nr. 7). Nutarta kreiptis pagalbos i psichologine tarnyba del psichologo pagalbos nustatant ar mokiniai vokieciu kalbos pamoku metu patiria mokytojos G. G. psichologini spaudima terora. VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos 7a klases aukletoja R. S. ir socialine pedagoge R. S., vykdydamos gimnazijos direktores pavedima, pravede pokalbius su 7a klases mokiniais B. G., A.Narbutu, V. K., kurie pokalbio metu nurode, kad vokieciu kalbos mokytoja sake, kad jeigu vaikai skusis savo tevams, o tevai skusis administracijai, G. G. paduos tevus i teisma ir, kad mokytoja jau kalbejosi su savo advokatu, kad mokytoja kreipsis i teisma del to, kad D. K. nelanko vokieciu kalbos pamoku. Mokiniai taip pat teige, kad per du metus vokieciu kalbos pamokose, kurias veda mokytoja G. G., nieko neišmoko. VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos socialine pedagoge R. S. 2010 05 07 pravede pokalbi su pokalbi su 7a mokine B. G., kurio metu mokine nurode, kad mokytoja G. G. mokyklos koridoriuje užsipuole ja, reikalaudama pasakyti, kas išdave ir kas paraše ant jos rašta. VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktores 2010-05-07 isakymu Nr. Vl-71 „Del komisijos mokytoju G. G. ir A. Ž. mokytoju pareigu vykdymo ištyrimo sudarymo" buvo sudaryta komisija mokinto D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti. 2010-05-12 gautas VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos 7a mokines D.-M. K. motinos A. S. pareiškimas, kuriame teigiama, kad po jos atsisakymo leisti dukra i vokieciu kalbos pamokas, ji sulaukusi mokytojos G. G. grasinancio skambucio, todel reikalaujanti, kad ši mokytoja nebedirbtu su vaikais. VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores 2010-05-07 isakymu sudaryta komisija mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti 2010-05-13 pateike pažyma del vokieciu kalbos mokytojos G. G. galimu mokytojos pareigu nevykdymo eigos, kurioje buvo nustatyta, kad vokieciu kalbos mokytoja G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigu, daro spaudima vaikams, bei ju tevams. Pamoku metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias su nepamokine veikla ir daro psichologini spaudima mokiniams, grasina gimnazijos administracijai, mokiniu tevams, elgiasi neetiškai. VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos metodine taryba 2010-05-13 posedyje aptare direktores isakymu sudarytos komisijos mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti išvadas ir konstatavo, kad po pokalbiu su 7a ir 7b klases mokiniais, vokieciu kalbos mokytoja G. G., peržiurejus dokumentus, susijusius su šiuo ivykiu, komisija nusprende, kad G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigu, savo problemas sprendžia darydama spaudima vaikams, bei ju tevams. Pamoku metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias ne su pamokine veikla, elgiasi neetiškai. Mokytoja pažeide vidaus darbo taisykliu 83 punkta, pareiginiu nuostatu 2.2. punkta. Gavusi komisijos išvadas, kurios patvirtino mokinio D. K. tevo D. K. pareiškime nurodytus faktus, mokiniu paaiškinimus gimnazijos socialinei pedagogei, VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktore sprende, kad VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos vokieciu kalbos mokytoja G. G. vokieciu kalbos pamokos metu tiek mokiniu, tiek mokiniu tevu atžvilgiu vykde psichologini spaudima, grasino jiems, tuo darydama neteiseta poveiki gimnazijos bendruomenes nariams, pažemino ju oruma, elgesi nepagarbiai ir nekorektiškai, tuo parodydama nepagarba gimnazijos bendruomenes nariams, savo darbo valandas naudojo neefektyviai ir ne tik darbo tikslais. Tokiu savo elgesiu ieškove pažeide ne viena gimnazijos darbuotoju etikos kodekso principa ir gimnazijos vidaus tvarka nustatancius dokumentus. Toki ieškoves elgesi VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktore turejo pagrindo vertinti kaip darbo drausmes pažeidima ir tuo pagrindu taikyti ieškovei drausmine nuobauda. Todel VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktore 2010-05-24 isakymu Nr. Pl-66 paskyre ieškovei drausmine nuobauda - papeikima. Ieškove ne pirma karta konfliktuoja ir su gimnazijos mokiniais, ir su ju tevais, ir su gimnazijos pedagogu kolektyvo nariais. 2008-12-16 VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores vardu gautas mokines J. K. motinos M. K. pareiškimas, kuriame, atsižvelgiant i mokines, jos motinos konflikta su ieškove, prašoma leisti jos dukrai atsisakyti vokieciu kalbos pamokos ir pasirinkti dizaino pamokas. VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direkcijos 2009-01-19 posedyje buvo svarstomas klausimas del vokieciu kalbos mokytojos G. G. ugdomosios veiklos, nes mokiniai nenoriai lanko jos vedamas pamokas, dažnai iš ju bega, mokytoja konfliktuoja tiek su mokiniais, tiek su kolegomis, neadekvaciai reaguodamas i ju kolegiškus patarimus, bei pastabas. VBI Juodšiliu „Šilo" gimnazijos etikos kodekso priežiuros komisija 2009-06-18 posedyje konstatavo, kad mokytoja G. G. pažeide Etikos kodekso 5.3 punkta, bei 7.4 punkta. 2009-11-06 VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores vardu gautas 7a klases mokiniu tevu A.Marcinkevic, Ž. N., G. K. del netinkamo mokytojos G. G. elgesio. Ieškove 2009 m. pavasari surinko pinigus vokieciu kalbos žodyneliams pirkti, taciau žodyneliu nenupirko ir pinigu negražino. Tevai taip pat buvo nepatenkinti pamoku vedimu, jiems buvo nesuprantamas pamoku organizavimas, mokiniu vertinimo sistema. VBi Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direkcijos 2009 12 04 posedyje buvo svarstomas klausimas del 7a klases mokiniu tevu skundo del vokieciu kalbos mokytojos G. G. netinkamo pamoku organizavimo, bei 15 Lt rinkimo vokieciu kalbos žodynams. 2009 12 08 VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores vardu buvo gautas 7a klases mokiniu tevu D. K., Ž. N., R. S., V. S., G. K., K. T. pareiškimas apie ju susirupinima mokytojos G. G. darbo kokybe, pasireiškiancia žemu mokiniu žiniu lygiu, motyvacijos stoka. Tai byloja apie tai, kad ieškove neranda ir neieško pedagoginio kontakto nei su mokiniais, nei su ju tevais, i bet kokias pastabas del jos darbo reaguoja perdetai jautriai, piktai. Mokiniu tevai turi teise dometis savo vaiku ugdymo proceso eiga, reikšti susirupinima ir pastabas. Ieškovei nepagristai atrodo, kad ji yra persekiojama už savo teisiu gynima, taciau gimnazijos administracija tik reaguoja i mokiniu tevu pareiškimus ir skundus, siekdama, kad mokiniams mokymo istaigoje butu suteikiamos kokybiškos žinios ir jie butu atriboti nuo visko, kas nera susijes su mokymo procesu.

5Liudytoja A. Ž. parode, kad yra dailes ir technologiju mokytoja ,, Šilo‘‘ gimnazijoje, pamokos metu vaikai ištisai vartoja keiksmažodžius, buvo atvejis, kai lauže skulpturas daile kabinete. Ne viena karta mokytoja atbegdavo visa raudona, siaubingos busenos, išsigandusi. Sake, kad atejo mokinio tevas ir ja klaseje užpuolineja, rekia ant jos. Nežino, kaip reaguodavo mokyklos administracija. Visas kolektyvas nusistates prieš ieškove. Liudytoja nejaucia psichologinio diskomforto.

6Liudytojas D. K. parode, kad sunus nustojo vaikšciot i vokieciu kalbos pamokas, ne pats, liudytojas jam patare. Mokytoja surinkusi pinigus buvo ir kelis menesius neatneše mokiniams vadoveliu. Kai klausdavo, sakydavo, ar palikusi knygyne, ar stoteleje pametus. Pradejo tuo dometis. Su ieškove neimanoma diskutuoti. Prieš visa klase sake, paduos tevus i teisma. Liudytojas praše pakeisti mokytoja. Paraše, kad atsisako leisti savo vaika i ieškoves pamokas. Raše i ministerija, kad atsiustu vertintoja.

7Liudytoja G. K. parode, kad per tevu susirinkimus tevai skundesi, kad vaikai nieko nemoka, per pamokas vos ne ta pati kartoja. 6 klases pabaigoje surinko pinigus žodyneliams po 15 Lt, rugsejo pabaigoje paklausus, mokytoja atsake, kad žodyneliai knygyne ir, kad atneš, arba pinigus, arba žodynelius. Tu žodyneliu neatneše gal dar dvi savaites. Buvo daromas spaudimas vaikui. Paraše skunda. Mokytoja skambino del skundu, sake, kad ateis i namus. Sunus jautrus, turi tika ir jam jis atsinaujino, nusprende neleisti i pamokas, nes vaikas sake, kad ieškove jo negirdi, kai klause, kas užduota, kiti tevai irgi atsisake leisti vaikus i vokieciu kalbos pamokas.

8Liudytoja S. B. parode, kad yra gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Konfliktine situacija tesiasi keleta metu. Tevai kreipdavosi i mokytoja, bet po pokalbio su mokytoja tevai ateidavo išsigande, susinervine, sakydavo, kad pas šita žmogu daugiau neis. Buvo gautas tevu nusiskundimas, kad mokytoja psichologiškai terorizuoja vaikus, negeba išdestyti dalyko. Turejo ištirti ivyki, pamokos buvo stebimos. Nepriklausomas vertintojas pamokas ivertino neigiamai. Liudytoja tiki vaikais. Vaikai ir tevai ibauginti. Mokytoja eina i tevu darbovietes, skambineja i namus.

9Liudytoja J. N. parode, kad yra gimnazijos direktores pavaduotoja. Yra stebejusi pamokas. Pirminis sudurimas buvo nemalonus, kai dukra atneše lapeli del trecios kalbos mokymo galimybes, administracijos vardu. Nustebo, iš kur tas lapelis. Klause ieškoves, kodel ji administracijos vardu platina klaidinga informacija. Mokytojai pasake, kad tie lapeliai butu galbut surinkti ir šitaip daryti administracijos vardu yra nekorektiška. Tevai, kurie susidure su problemomis vokieciu kalbos pamokose, kreipesi ne karta i liudytoja. M. K. kreipesi, kreipesi E. M. motina, jos atejo kalbeti, kad su mergaitemis elgiamasi netinkamai. Abi mergaites atsisake vokieciu kalbos pamoku. Nepavykdavo sutarti su mokytoja, nepasirašydavo ant stebejimo lapu. Reikalaudavo, kad atvestu vaikus i pamokas.

10Liudytoja R. S. parode, kad dirba Šilo gimnazijoje. Buvo gautas pranešimas iš tevu, kad mokytoja grasina vaikui. Liudytoja, kaip socialine pedagoge, turejo išsiaiškinti, ar buvo taip. Pasikalbejo su vaikais ir išsiaiškino, kad mokytoja teige, jei vaikai skusis mokytoja savo tevams, tai paduos juos i teisma.

11Liudytoja R. S. parode, kad yra klases aukletoja. Žino, kad vaikas nelanke pamoku. Konfliktas kilo, nes vaikas pasake, kad mokytoja nežino, iš kokio vadovelio mokosi. Ieškove nuolat minedavo advokata, sake, kad jei nelankys pamoku, skusis advokatui. Mokytoja sakydavo, kad privalu vaikus atvesti i pamokas. Del tarnybinio pranešimo, liudytojai pasake, kad privalo informuot tevus.

12Ieškinys atmestinas.

13DK 234 straipsnyje nustatyta, kad darbo drausmes pažeidimas yra darbo pareigu nevykdymas arba netinkamas ju vykdymas del darbuotojo kaltes. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas aiškindamas šia nuostata yra pažymejes, kad darbuotojo kalte yra esminis darbo drausmes pažeidimo elementas, ji turi irodyti darbdavys, jo nenustacius, drausmine atsakomybe negalima. Tai išplaukia iš drausmines atsakomybes, kaip individualios, asmeniui taikomos teisines atsakomybes, prigimties ir esmes (LAT 2006-09-20 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-499/2006, Teismu praktika Nr. 26, psl. 160).

14Kaip nustatyta bylos medžiaga, darbo sutartis Nr. 246 tarp G. G. ir Juodšiliu „Šilo‘‘ vidurines mokyklos (dabar - gimnazijos) buvo sudaryta 2005 m. rugsejo 1 d. G. G. buvo priimta dirbti vokieciu kalbos mokytoja pagal neterminuota darbo sutarti (b.l. 4-8, 25-29). 2010-05-24 Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktoriaus isakymu 2010-05-07 d. direktores sudaryta komisija del tinkamo mokytojos G. G. pareigu vykdymo ištyrimo padare išvada, kad mokytoja tinkamai nevykdo savo pareigu, daro psichologini spaudima vaikams ir ju tevams, pamoku metu elgiasi neetiškai, kalbedama su mokiniais apie ju tevu skundus ir veiksmus. Už netinkama pedagogines veiklos organizavimo budu, formu, ir priemoniu pasirinkima, prieštaraujanti pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, bei neleistina ir netaktiška elgesi su mokiniu tevais, vokieciu kalbos mokytojai G. G. skirta drausmine nuobauda – papeikimas (b.l. 11). 2010-09-01 Juodšiliu ,, Šilo‘‘ gimnazijos darbo gincu komisija nusprende nepatenkinti mokytojos G. G. prašymo panaikinti Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktoriaus 2010-05-24 isakymo Nr. P1-66 (b.l. 14), 2010-04-23 D. K. pateike pareiškima Juodšiliu gimnazijos direktorei, kad atsisako leisti savo vaika D. K. i vokieciu kalbos pamokas, kol bus patikrintas ir ivertintas mokytojos G. G. darbas ir jo rezultatai, nes mokytoja del gautu skundu, liecianciu jos profesionaluma ir darbine veikla, psichologiškai terorizuoja vaikus, grasina teismais ju tevams, jei šie nesiliaus skustis ir pan. ( b.l. 30), Juodšiliu ,, Šilo‘‘ gimnazijos 2010-04-26 direkcijos posedyje (posedžio protokolas Nr. 7), buvo nutarta kreiptis pagalbos i psichologine tarnyba del psichologo pagalbos, nustatant ar mokiniai vokieciu kalbos pamoku metu patiria mokytojos G. G. psichologini spaudima terora (b.l. 31-33). VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos 7a klases aukletoja R. S. ir socialine pedagoge R. S., vykdydamos gimnazijos direktores pavedima, pravede pokalbius su 7a klases mokiniais B. G., A.Narbutu, V. K., kurie pokalbio metu nurode, kad vokieciu kalbos mokytoja sake, kad jeigu vaikai skusis savo tevams, o tevai skusis administracijai, G. G. paduos tevus i teisma ir, kad mokytoja jau kalbejosi su savo advokatu, kad mokytoja kreipsis i teisma del to, kad D. K. nelanko vokieciu kalbos pamoku. VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos socialine pedagoge R. S. 2010-05-07 pravede pokalbi su 7a mokine B. G., kurio metu mokine nurode, kad mokytoja G. G. mokyklos koridoriuje užsipuole ja, reikalaudama pasakyti, kas išdave ir kas paraše ant jos rašta. (b.l. 43-45). VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktores 2010-05-07 isakymu Nr. Vl-71 „Del komisijos mokytoju G. G. ir A. Ž. mokytoju pareigu vykdymo ištyrimo sudarymo‘‘ buvo sudaryta komisija mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti (b.l. 47). VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktores 2010-05-07 isakymu Nr. Vl-71 sudaryta komisija mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti (b.l. 47). 2010-05-13 komisija pateike pažyma del vokieciu kalbos mokytojos G. G. galimu mokytojos pareigu nevykdymo eigos, kurioje buvo nustatyta, kad vokieciu kalbos mokytoja G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigu, daro spaudima vaikams, bei ju tevams. Pamoku metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias su nepamokine veikla ir daro psichologini spaudima mokiniams, grasina gimnazijos administracijai, mokiniu tevams, elgiasi neetiškai, tuo pažeide vidaus darbo taisykliu 83 p. (b.l. 51-52). VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos metodine taryba 2010 05 13 posedyje (protokolas Nr. 6) aptare direktores isakymu sudarytos komisijos mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti išvadas ir nustate, kad po pokalbiu su 7a ir 7b klases mokiniais, vokieciu kalbos mokytoja G. G., peržiurejus dokumentus, susijusiu su šiuo ivykiu, komisija nusprende, kad G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigu, savo problemas sprendžia darydama spaudima vaikams, bei ju tevams. Pamoku metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias ne su pamokine veikla, elgiasi neetiškai. Mokytoja pažeide vidaus darbo taisykliu 83 punkta, pareiginiu nuostatu 2.2. punkta. Gavusi Komisijos mokinio D. K. tevo pareiškime išdestytiems faktams patikrinti išvadas, kurios patvirtino mokinio D. K. tevo D. K. pareiškime nurodytus faktus, mokiniu paaiškinimus gimnazijos socialinei pedagogei, VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktore sprende, kad VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos vokieciu kalbos mokytoja G. G. vokieciu kalbos pamokos metu tiek mokiniu, tiek mokiniu tevu atžvilgiu vykde psichologini spaudima, grasino jiems, tuo darydama neteiseta poveiki gimnazijos bendruomenes nariams, pažemino ju oruma, elgesi nepagarbiai ir nekorektiškai, tuo parodydama nepagarba gimnazijos bendruomenes nariams, savo darbo valandas naudojo neefektyviai ir ne tik darbo tikslais, bei tokiu savo elgesiu ieškove pažeide ne viena gimnazijos darbuotoju etikos kodekso principa ir gimnazijos vidaus tvarka nustatancius dokumentus. Toki ieškoves elgesi VBJ Juodšiliu „Šilo" gimnazijos direktore pagristai vertino kaip darbo drausmes pažeidima ir pagrinda taikyti ieškovei drausmine nuobauda ir VBJ Juodšiliu „Šilo‘‘ gimnazijos direktore 2010-05-24 isakymu Nr. Pl-66 paskyre ieškovei drausmine nuobauda - papeikima.

15Darbuotoju bendrasias pareigas imonese, istaigose, organizacijose nustato darbo tvarkos taisykles (vietinis norminis teises aktas, nustatantis vidaus darbo tvarka), o pareigybiu aprašymuose, pareiginiuose nuostatuose ir pareiginese instrukcijose yra detalizuojamos, sukonkretinamos šias pareigas einanciu ar darbus dirbanciu darbuotoju darbo pareigos, ju teises, jiems keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ju atsakomybe (DK 230, 232 str.str.). Darbo drausmes pažeidimas yra darbo pareigu nevykdymas arba netinkamas ju vykdymas del darbuotojo kaltes (DK 234 str.). Tai reiškia, kad darbuotojas privalo žinoti darbo pareigu turini, ju igyvendinimo tvarka ir salygas, kurios nurodytos imones ar organizacijos vidaus darbo tvarkos taisyklese, pareigybiniuose nuostatuose ir butent ju pažeidimas yra pagrindas darbuotojo drausminei atsakomybei atsirasti. Prieš skirdamas drausmine nuobauda, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintu del darbo drausmes pažeidimo; kaip nurode atsakovo atstove savo paaiškinime, prieš skirdama nuobauda, praše pacios mokytojos pasiaiškinimo. Iš mokytojos jokio pasiaiškinimo negavo (b.l. 102). Drausmine nuobauda skiriama darbdavio, arba administracijos isakymu (nurodymu) ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai (DK 240 str.1d., 3 d.). Drausmine nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškejus darbo drausmes pažeidimui, bet ne veliau kaip per viena menesi nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškejo (DK 241 str.1d.), todel nusižengimo paaiškejimo momentas traktuotinas kaip diena, kuria paaiškejo konkretaus darbuotojo padarytas darbo drausmes pažeidimas, sukeliantis drausmine atsakomybe, o darbo drausmes pažeidimo paaiškejimo diena laikytina ta diena, kuria apie darbuotojo padaryta pažeidima tapo žinoma darbdaviui arba jo atstovams – imones, istaigos, organizacijos vadovui ir administracijos pareigunams (DK 16, 24 str.str.). Skiriant drausmine nuobauda, turi buti atsižvelgiama i darbo drausmes pažeidimo sunkuma ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kalte, i aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, i tai, kaip darbuotojas dirbo anksciau (DK 238 str.). Lietuvos Aukšciausiasis Teismas ne karta yra pasisakes, jog formalus drausmines nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimai nera pakankamas pagrindas naikinti paskirta drausmine nuobauda, jeigu darbo drausmes pažeidimas tikrai buvo padarytas, o paskirta nuobauda atitinka pažeidimo sunkuma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2003-04-02 nutartis civ.byloje Nr.3K-3_446/2003; 2002-11-04 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-1298/2002; 2008-08-18 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-373/2008). Ieškove su 2001-09-03 Juodšiliu „Šilo“ vidurines mokyklos pedagogo pareiginiais nuostatais yra supažindinta 2005-09-05 (b.l. 63), su vidaus darbo taisyklemis supažindinta 2005-09-05 (b.l. 75) pasirašytinai. Teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais (CPK 185 str.).

16Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, byloje esancius dokumentus, bei liudytoju parodymus, pripažintina, kad drausmine nuobauda - papeikimas ieškovei už netinkama pedagogines veiklos organizavimo budu, formu, ir priemoniu pasirinkima, prieštaraujanti pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams bei neleistina ir netaktiška elgesi su mokiniu tevais, vokieciu kalbos mokytojai G. G. skirta pagristai.

17Iš ieškoves priteistinos bylinejimosi išlaidos – 31,75 Lt pašto išlaidu valstybei (CPK 79 str., 96 str.).

18Remdamasis aukšciau išdestytu ir vadovaudamasis LR CPK 259, 260-270 str. str., teismas

Nutarė

19ieškini atmesti.

20Priteisti iš ieškoves G. G., a.k. ( - ) 31,75 Lt (trisdešimt viena lita 75 ct) pašto išlaidu valstybei (gavejas Vilniaus apskrities VMI, gavejo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), imokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per ši Vilniaus rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai