Byla 2-478-338/2007
Dėl bankrutavusios A.Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007-09-24, sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Rimantas Savickas, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant bankrutavusios A.Janonio IĮ administratoriui Algiui Kleivai, Panevėžio kredito unijos atstovui Ramūnui Džiugui, VSDFV Panevėžio skyriaus atstovei Angelei Saulutei Sebeckienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal A.Janonio individualios įmonės administratoriaus skundą dėl bankrutavusios A.Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007-09-24, sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2Bankrutavusios A.Janonio individualios įmonės administratorius A.Kleiva pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti likviduojamos dėl bankroto A.Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo įvykusio 2007-09-24 sprendimą, kuriuo nuspręsta neparduoti Aleksandro Janonio turimos 55190,41 Lt pajaus turtinės teisės į Panevėžio kredito uniją. Skunde nurodo, kad 2007-09-24 įvykęs bankrutavusios individualios A.Janonio įmonės kreditorių susirinkimas sprendė klausimą dėl įmonės savininko A. Janonio turtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų pardavimo varžytynėse klausimą. Už šios turtinės teisės pardavimą balsavo 6,02 proc. kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, prieš - 89,17 procentų kreditorinių reikalavimų turinti Panevėžio kredito unija. Nutarta turtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų nepardavinėti. A. Janonio individualios įmonės savininkas Aleksandras Janonis yra Panevėžio kredito unijos pajininkas, kuriam priklauso 55190,41 Lt pajaus. Atsižvelgiant į tai, kad individualios įmonės savininkas atsako savo asmeniniu turtu už individualios įmonės skolas, o pati individuali įmonė turto neturi, todėl išieškojimas, tenkinant kreditorių reikalavimus, turi būti nukreiptas į Aleksando Janonio asmeninį turtą, kokiu yra pajus turimas Panevėžio kredito unijoje (CK 2.50 str.). Priėmus sprendimą neparduoti teisės į pajų, nenukreipiamas išieškojimas į asmeninį įmonės savininko turtą ir taip yra pažeidžiami kreditorių interesai. Bankrutavusios A.Janonio individualios įmonės administratorius A.Kleiva mano, kad toks kreditorių susirinkimo sprendimas yra neteisėtas ir turi būti pripažintas negaliojančiu.

3Kreditorius Panevėžio kredito unija su likviduojamos dėl bankroto A.Janonio įmonės administratoriaus skundu nesutinka, prašo skundą atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju pajus (piniginis įnašas) yra turtas, o ne turtinė teisė. Pagal Kredito unijos įstatymo (toliau - Įstatymas) 19 str. 1 d. 9 p. perleisti pajų galima tik griežtai laikantis Įstatymo 35 str. 2 d. 11 p. numatytų sąlygų, t.y. būtinas valdybos sutikimas perleisti tokį pajų kitam asmeniui, atitinkančiam Įstatymo 17 str. numatytus reikalavimus. IstatymoJLstr^i-d.-yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, nurodanti, kad nariui draudžiama disponuoti (ątsiimtį^ęrjeistL pan.) pajumi^ar jo dalimi, jei asmuo Jurijogdito^ unijoj e paskolą, tol kol bus grąžmtą paskola,, A.Janonio individuali įmonė yra paėmusi paskolą iš V'^yefio'^^itblMjoš^^itonaus) ir jos į 2

4negrąžinusi, tą patvirtina atsakovo pridėtas kreditorių sąrašas, todėl sistemiškai taikant Įstatymo ir 9 str. 2 ir 5 d. ^sponavhpas pajumi yra negalimas tol, kol nebus įvykdyti skoliniai įsipareigojimai. Galėjimas laisvai disponuoti pajumi, turint finansinių įsipareigojimų kredito unijai, neatitiktų nei kredito unijos (kreditoriaus) interesų, nei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Kreditorius Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su bankrutavusios A.Janonio įmonės administratoriaus skundu sutinka. Atsiliepime į skundą nurodo, kad susirinkime ; dalyvaujantys kreditoriai vienbalsiai pritarė įmonės savininko nuosavybės teise turimo turto - žemės i sklypų, transporto ir žemės ūkio priemonių, UAB „Podalma" akcijų pardavimui, išskyrus turtinės | teisės į Panevėžio kredito unijos pajų pardavimui. Pagal CK 1.97 ir 1.112 straipsnių nuostatas, pajus < yra turtinė teisė ir ši teisė gali būti civilinės teisės objektas, tai yra ji gali būti perkama ir parduodama, pajininkas gali išstoti iš kredito unijos ir atsiimti pajų, pajininkas gali gauti už turimą pajų pelno dalį, pajininkas turi turtines ir neturtines teises, tame tarpe ir teisę perleisti pajų. Taigi, pajininko pajus kaip turtas gali būti perleistas iš vieno asmens kitam asmeniui, nepaimant jo iš pačios kredito unijos. A. Janonio įmonės kreditorių susirinkime priimtas nutarimas neparduoti įmonės savininko Aleksandro Janonio turimos turtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų buvo priimtas „už" balsuojant vieninteliam kreditoriui - Panevėžio kredito unijai, kurios kreditorinis reikalavimas sudaro 89,17 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos. Toks vieno kreditoriaus sprendimas pažeidžia kitų kreditorių interesus, ypatingai valstybinių institucijų, esančių antroje eilėje pagal kreditorių reikalavimų tenkinimą, nes Panevėžio kredito unija yra tik trečios eilės kreditorius. Kreditorius Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo panaikinti A. Janonio įmonės 2007-09-24 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą nepardavinėti Aleksandro Janonio turimos turtinės teisės į 55190,41 Lt Panevėžio kredito unijos pajų. Atsiliepime į bankrutavusios A.Janonio įmonės administratoriaus skundą kreditorius AB Turto bankas nurodo, kad pagal CK 2.50 str. 4 dalį individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės subjektas. Už individualios įmonės skolas atsako ir jos dalyviai - šiuo atveju, įmonės savininkas Aleksandras Janonis. įmonės savininko atsakomybę už individualios įmonės prievoles numato ne tik CK 2.50 straipsnis, bet ir Įmonių bankroto įstatymas (2001-03-20 redakcija, Nr. IX-216) (toliau-ĮBĮ). Nagrinėjamojoje byloje išieškojimas nukreiptinas ne tik į individualios įmonės, bet ir įjos savininko (dalyvio) turtą, todėl skundžiamas nutarimas pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas ir yra naikintinas. Už skundžiamą nutarimą arba prieš išieškojimo nukreipimą į A. Janonio turtinę teisę (Panevėžio kredito unijos pajų) balsavo didžiausias kreditorius, turintis 89,17 procentų visų kreditorinių reikalavimų bankroto byloje - ta pati Panevėžio kredito unija. Balsuojant už ginčijamą nutarimą Panevėžio kredito unija turėjo suprasti, kad ginčijamas nutarimas pažeidžia anksčiau minėtas teisės aktų nuostatas, o kreditoriai, taip pat ir AB Turto bankas, atstovaujantis valstybei, praras galimybę gauti pinigines lėšas, kurios galėtų būti skiriamos visų visuomenės narių poreikiams tenkinti. Taigi, minėtu nutarimu buvo pažeistos kitų kreditorių teisės bei kreditorių interesų pusiausvyra. Todėl kreditorius AB Turto bankas prašo bankrutavusios A.Janonio įmonės administratoriaus skundą tenkinti. Skundas tenkintinas. 2007-09-24 bankrutavusios A.Janonio IĮ kreditorių susirinkime dalyvaujantys kreditoriai vienbalsiai pritarė įmonės savininko nuosavybės teise turimo turto - žemės sklypų, transporto ir žemės ūkio priemonių, UAB „Podalma" akcijų pardavimui, tačiau nepritarė turtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų pardavimui. Kreditorius Panevėžio kredito unijos teiginiai, kad nagrinėjamu atveju pajus (piniginis įnašas) yra turtas, o ne turtinė teisė ir pagal Kredito unijos įstatymo 19 str. 1 d. 9 p. perleisti pajų galima tik griežtai laikantis šio įstatymo 35 str. 2 d. 11 p. numatytų sąlygų, t.y. būtinas valdybos sutikimas perleisti tokį pajų kitam asmeniui, atitinkančiam Įstatymo 17 str. numatytus reikalavimus, kadangi Įstatymo_^^_5_d,.^a_įtvir^ntą. imperatyvi nuostata, draudžianti nariui disponuoti (atsiimti, perleisti, dovanoti ir pan.) pajumi ar jo dalimi Jei asmuOujį^

5kreditoriaus nuostata nepagrįsta ir neg^fRtildkoma~teisinga. Pagal CK 1.97 str., pajus yra turtinė teisė ir ši teisė gali būti civilinės teisės objektas, tai yra ji gali būti perkama ir parduodama, pajininkas gali išstoti iš kredito unijos ir atsiimti pajų, pajininkas gali gauti už turimą pajų pelno dalį, pajininkas turi turtines [neturtines teises, tame tarpe ir teisę perleisti pajų. Taigi, pajininko pajus kaip turtas gali būti perleistas iš vieno asmens kitam asmeniui, nepaimant jo iš pačios kredito unijos. A. Janonio įmonės treditorių susirinkime priimtas nutarimas neparduoti įmonės savininko Aleksandro Janonio turimos lurtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų pažeidžia kitų kreditorių interesus, ypatingai valstybinių institucijų, esančių antroje eilėje pagal kreditorių reikalavimų tenkinimą, nes Panevėžio kredito unija yra tik trečios eilės kreditorius. Tokia kreditoriaus nuostata prijęjtarauja ir protingumo^ princjr>uLjyadovaujantis Panevėžio kredito unijos teiginiais, reikėtų pripažinti tai, kad jeigu kredito unijos narys, turintis pajų kredito unijoje ir neturintis kito turto, ar kito turto nepakako kreditoriaus reikalavimui patenkinti, tai likusios skolos dalies niekaip nebūtų galima išieškoti iš skolini9nko pajaus unijoje. Be to, kreditoriaus teiginys, kad yra taikomi apribojimai asmenims, norintiems tapti kredito unijos nariu, todėl viešai skelbti teisės pardavimą negalima, nes tokią teisę gali nupirkti asmuo, kuris negali būti kredito unijos nariu, taip pat nepagrįstas ir negali būti priežastimi tokios teisės pardavimo draudimui. Šiuo atveju kreditoriai turi teisę siūlyti nustatyti tam tikras sąlygas (reikalavimus) asmenims, pageidaujantiems tapti kredito unijos nariais kurie atitiktų kredito unijos įstatymo reikalavimams. Administratorius, vykdydamas bankroto procedūrą individualioje įmonėje ir esant įmonės neribotai civilinei atsakomybei perima ne tik įmonės, bet ir įmonininko turtą, kurį pagal ĮBĮ nuostatas privalo parduoti ir gautomis lėšomis atsiskaityti su įmonės ir paties įmonininko kreditoriais, likusį po atsiskaitymo turtą ar pinigines lėšas perduoti įmonininkui. Šiuo atveju įmonininko A.Janonio turimas pajus Panevėžio kredito unijoje yra turtas ir šis turtas turi būti panaudotas kreditorių reikalavimų patenkinimui. Kreditorių susirinkimo kompetencijai priklauso turto pardavimo sąlygų nustatymas, tačiau kreditoriai negali nuspręsti, kad įmonės ar įmonininko turtas nebus parduodamas, nes tokio sprendimo galimybė užkirstų kelią pačiai bankroto procedūrai ir bankroto procedūros keliamiems tikslams - atsiskaityti su kreditoriais. A. Janonio įmonės kreditorių susirinkime priimtas nutarimas neparduoti įmonės savininko Aleksandro Janonio turimos turtinės teisės į Panevėžio kredito unijoje esamą pajų pažeidžia kitų kreditorių interesus ir yra naikintinas.

6Iš kreditoriaus Panevėžio kredito unijos priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. ld. 3p.).

7Vadovaudamasis LR CPK 290 str.,

Nutarė

8A.Janonio individualios įmonės administratoriaus skundą dėl bankrutavusios A.Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007-09-24, sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tenkinti. Pripažinti negaliojančiu A.Janonio individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007m. rugsėjo 24d. sprendimą, kuriuo nutarta neparduoti turtinės teisės į Aleksandro Janonio pajų Panevėžio kredito unijoje.

9Priteisti iš Panevėžio kredito unijos 38 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai