Byla 2-116-94/2013
Dėl antstolės veiksmų ir n u s t a t ė:

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjai Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai R. B., jos atstovui D. D., antstolei Daliai Kaniauskienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B. suinteresuotiems asmenims kreditoriui Nordea Bank Finland PLC(AB), Daliai Kaniauskienei skundą dėl antstolės veiksmų ir n u s t a t ė:

3Pareiškėja nurodo, kad atsižvelgdamas į ieškovo Nordea Bank Finland PLc (AB) pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo Širvintų rajono apylinkės teismas sumažino laikinųjų apsaugos priemonių mastą atsakovės R. B. atžvilgiu nuo 275 000Lt iki 35 000Lt.

42012

5m. gruodžio 21 d. antstolei Daliai Kaniauskienei buvo išsiųstas prašymas priimti vykdyti Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį c.b Nr.2-379-880/2012, kuria sumažintas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas R. B. atžvilgiu nuo 275 000LT iki 35 000Lt. Minėta nutartis įsiteisėjo 2012.08.10.

6Antstolė 2012 m. gruodžio 21 d. Pareiškėjos prašymą tenkino, tačiau nuėmė areštą tik nuo piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, palikdama laikinąsias apsaugos priemones galioti visam nekilnojamam ir kilnojamam turtui, t.y. faktiškai palikdama laikinąsias apsaugos priemones galioti ženkliai didesnei nei 35 000 Lt sumai.

72013

8m. sausio 04 d. Pareiškėja kreipėsi telefonu į antstolės padėjėją. Antstolės padėjėja informavo, kad antstolei suteikti įgaliojimai nuimti areštą tik nuo piniginių lėšų esančių banko sąskaitose, o norint nuimti areštą nuo kito turto reikia kreiptis į teismą. Antstolis- vykdymo veiksmus atliekantis subjektas, kuriam įstatymų leidėjas suteikė tuo tikslu plačius įgalinimus. Teismas šiame procese veikia kaip koordinatorius, nubrėždamas aiškias antstolio veiklos ribas. Nagrinėjamos situacijos atveju antstolės veiklos ribas nubrėžė teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo mastą, tvarką ir būdą.

9Širvintų rajono apylinkės teismas, 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatydamas taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo eiliškumą, įpareigojo paskirtas laikinąsias apsaugos priemones vykdysiančią antstolę visų pirma įvertinti esamos atsakovės turtinę padėtį, t.y. nustatyti, ar atsakovė turi nekilnojamojo turto, jo nesant ar esant nepakankamai- kilnojamojo turto būsimo (galimo) ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, nesant prieš tai eilėje esančio turto ar esant jo nepakankamai, leido antstolei areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose.

10Turto aprašo sudarymo metu buvo nustatyta, kad R. B. asmenine nuosavybes teise turi nekilnojamo turto, kurio vertė ženkliai viršija 35 000Lt, be to, kuris nėra suvaržytas hipoteka. Teismų nuosekliai formuojamoje praktikoje antstolio veiksmai, kuomet areštuojamas kitoje eilėje esantis turtas, pateisinamas tik tuomet, kuomet išieškojimas iš pirmiau eilėje esančio turto yra mažai realus (Vilniaus apygardos teismo nutartis c.b Nr.2SA-91-464/2009; Klaipėdos apygardos teismo nutartis civ.b. Nr.2S-l 151-253/2009). Iš 2012- 06-15 turto arešto patikslinimo matyti, jog vien Pajuodupio k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. 3.2438 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0290-2785, vertė yra 100 000 Lt, šis sklypas nėra suvaržytas. Todėl nepateisinami antstolės veiksmai, kuriais areštuojamas papildomai kilnojamasis turtas.

11Pažymėtina, kad pati antstolė minėtą turtą įvertino tokia suma, kuomet buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės pagal senąjį 275 000Lt mastą, todėl nenuoseklūs ir nesuprantami antstolės veiksmai, kuomet pasikeitus laikinųjų apsaugos priemonių mastui staiga šis turtas pradėtas vertinti mažiau.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. balandžio mėn. 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2008 konstatavo, jog antstolis yra viešosios teisės subjektas ir privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. Bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra viręs) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Teismas pažymėjo, jog be teismo priimto procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytą taikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymą antstolis neturi teisės. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad būtų taikomos tokios ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 2str. ir 145str. 2d.). Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama apriboti atsakovo teises ir teisėtus interesus tik tiek, kiek būtina konkrečioje situacijoje.

13Remdamasi šiais motyvais, prašo nuimti areštą nuo kilnojamojo turto, t.y. laikytis Širvintų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi nustatyto taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo eiliškumo, t.y. taikyti 35 000Lt areštą man priklausančiam nekilnojamam turtui, o ne kitoje eilėje esančiam turtui.

14Suinteresuotas asmuo Bankas 2013 m. kovo 21 d. atsiliepime į 2013 m. sausio 11 d. R. B. skundą dėl antstolės D. Kaniauskienės veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-116-94/201 nurodytais argumentais, Bankas teikia atsiliepimą dėl Ataskaitos, kuriame nurodo, kad nesutinka su Pareiškėjos pateiktoje Ataskaitoje nurodytu vertinimu dėl žemiau nurodytų argumentų.

15R. B., siekdama pagrįsti, kad jos turto areštas (35.000,00 Lt sumai) turi būti paliktas galioti tik žemės sklypo, esančio Pajuodupio k., Dainavos sen., Šalčininkų raj. sav. (unikalus Nr. 4400-0290-2785; toliau - Vertinamas žemės sklypas), atžvilgiu 2013 m. kovo 26 d. teismo posėdyje Teismui pateikė vertinimo Ataskaitą, kurioje yra nurodyta, kad Vertinamo žemės sklypo rinkos vertė yra 47.000,00 Lt.

16Tačiau, dėl žemiau nurodytų argumentų, UAB „Vertera" pateikta Ataskaita negali būti vadovaujamasi nustatant tikrąją Vertinamo žemės sklypo rinkos vertę, kadangi Ataskaita yra parengta nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis klaidingomis prielaidomis.

17Ataskaitos 3 dalyje nurodyta, kad nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui pasirinktas lyginamasis metodas, todėl byloje turi būti įvertinta, ar UAB „Vertera'4 pateikdama Ataskaitą tinkamai įvykdė teisės aktų reikalavimus.

18Lietuvos 2012 m. balandžio 27 d. Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. IK-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patikrinimo" (toliau - Metodika) 4 skyriaus 2 poskyryje nustatytos lyginamojo metodo taikymo turto vertinime taisyklės, kuriose nustatyta, kad taikant lyginamąjį turto vertinimo metodą, turto vertintojas lygina vertinamą turtą su analogišku ar panašiu turtu ir šiuo tikslu turi būti surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius dvylika mėnesių įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių kainas (Metodikos 58.1 p.) bei įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu (Metodikos 58.2 p.). Metodikoje nurodyta, kad lyginamieji vienetai, tokie kaip plotas ir pan., atspindi turto skirtumus (Metodikos 59 p.), todėl darydamas analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisas, turto vertintojas turi taikyti kiekybinius ir (arba) kokybinius skaičiavimo modelius (Metodikos 60 p.). Tuo tarpu jeigu nėra informacijos apie Metodikos 58.1 punkte nustatytų sandorių kainas, naudojama informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos informacijos šaltinius (Metodikos 61 p.). Metodikoje taip pat įtvirtinta, kad atlikus turto vertinimą lyginamuoju metodu, parengiama ataskaita, kurioje turi būti nurodyta (Metodikos 62 p.):

19lyginamojo metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės;

20analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, pasirinkimo pagrindimo aplinkybės;

21vertintojų padarytų laiko, vietos ir kitų sąlygų pataisų (lyginant vertinamą objektą su lyginamaisiais objektais) būtinumo pagrindimo aplinkybės;

22taikytos formulės ir atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai.

23R. B. užsakymu UAB „Vertera" parengta Ataskaita neatitinka aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų (todėl negali būti laikoma tinkamu įrodymu; CPK 178 str.) dėl žemiau nurodytų priežasčių:

24Ataskaitoje nėra identifikuotas pateiktų duomenų šaltinis, nurodant iš kur buvo gauti lyginamųjų objektų (žemės sklypų, su jais susijusių sandorių) duomenys ir nėra pateikta duomenų, leidžiančių patikrinti lyginamų objektų bei su jais susijusių sandorių tikrumą (Metodikos 58.2 p.). Ataskaitoje turto vertintojai nurodė, kad duomenys apie lyginamuosius objektus yra gauti iš UAB „Vertera" (Ataskaitos 17 psl. nurodyta „duomenų šaltinis: UAB „Vertera" duomenys"), tačiau toks šaltinio nurodymas yra abejotinas ir nepagrįstas, kadangi iš Ataskaitos nėra nei galimybės patikrinti pateiktų lyginamųjų objektų duomenų tikrumo, nei apskritai jų egzistavimo. Bankas pažymi, kad Ataskaitos 17 lape, kuriame UAB „Vertera" nurodo lyginamus analogus, yra nurodyti ne teisės aktų reikalaujami duomenys, bet abstrakti, niekuo nepagrįsta ir neįrodyta UAB „Vertera" informacija. Vertinant turtą lyginamuoju metodu, esminis ir svarbiausias dalykas, kuri turi pagristi vertintojas - pateikti kuo išsamesnius ir tikresnius duomenis apie lyginamus objektus ir su jais susijusius sandorius. Priešingu atveju, t.y. nesant tokiu duomenų, turto vertė laikoma nenustatyta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Ataskaitos 1.3 p. 6 dalyje kaip vieną iš informacijos šaltinių turto vertintojai nurodė „UAB „Vertera" sukaupta duomenų bazė apie nekilnojamo turto rinką Panevėžio rajono savivaldybėje" (Ataskaitos 1.3 p. 6 d., 6 psl.). Kadangi Vertinamas žemės sklypas yra ne Panevėžio, o Šalčininkų raj. savivaldybėje, akivaizdu, kad vertintojai vertino visai kito rajono, t.y. Panevėžio sklypus. Tai reiškia, kad vertinimui pasirinkti lyginamieji sklypai nėra tinkami Vertinamo žemės sklypo rinkos vertės nustatymui. Taip pat pastebėtina, kad Ataskaitos 1.3 p. 2 dalyje yra nurodyta, kad vertintojai rėmėsi kaip informacijos šaltiniu - Užsakovo (Pareiškėjos R. B.) pateikta raštiška ir žodine informacija, gauta turto apžiūros metu. Tačiau iš Ataskaitos iš viso neaišku, kokią informaciją R. B. pateikė vertintojams ir kokią įtaką informacija turėjo rengiant Ataskaitą.

25Ataskaitoje iš viso nėra duomenų apie pateiktų lyginamųjų objektų sandorių sudarymo laiką ir tokiu būdu neįmanoma nustatyti, nei ar kokie nors sandoriai realiai buvo, nei kada jie buvo. Lyginamųjų objektų sandoriai Nekilnojamojo turto registre turėjo būti įregistruoti per paskutinius dvylika mėnesių iki turto vertinimo dienos, t.y. nuo 2012 m. kovo 25 d. iki 2013 m. kovo 25 d. (kaip tai numato Metodikos 58.1 p.). Nors turto vertintojai Ataskaitoje nurodė, kad „nagrinėjami pirkimo-pardavimo sandoriai vertinamo turto zonoje ir gretimose zonose, įvykę per paskutinius 12 mėnesių" (Ataskaitos 3.1 punkto dalis Turto vertės nustatymas; 16 psl.), tačiau jokių duomenų, pagrindžiančių nurodytų sandorių sudarymo datą, nėra pateikta ir tai leidžia abejoti vertintojų nurodytais teiginiais apie Vertinamo žemės sklypo vertę.

26Lyginamųjų žemės sklypų plotai neatitinka Vertinamo žemės sklypo ploto, nėra pagrįsta, kaip vertintojai vertino tokius ploto neatitikimus (pažymėtina, kad neatitikimai gali būti tik neesminiai ir vertintojas turi pagrįsti, kodėl jis laiko neatitikimą neesminiu) ir būtent tai sąlygojo klaidingos rinkos vertės nustatymą. Vertinamo žemės sklypo plotas yra 3,2438 ha, tuo tarpu pasirinktų lyginamų žemės sklypų plotai yra Prabaščiškių k. - 1,5 ha, Liudviniškių k. - 2,0 ha ir Butrimonių k. - 5,0 ha. Taigi nė vienas žemės sklypas nėra netgi panašaus ploto kaip Vertinamo žemės sklypo, kai tuo tarpu lyginami objektai gali būti tik su nedideliais skirtumais (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis c.b. Nr. 2S-748-392/2012). Ataskaitoje nėra pagrįsta, kodėl būtent tokio ploto sklypai yra lyginami ir nenurodyta, ar (ir kaip) turto vertintojai atsižvelgė į lyginamųjų objektų plotų skirtumus, nustatydami Vertinamo žemės sklypo rinkos vertę (Metodikos 59 p.). Tokie Ataskaitos trūkumai sudaro abejonių dėl vertės nustatymo realumo.

27Pažymėtina, kad Vertinamo žemės sklypo miško plotas sudaro 2,1933 ha viso žemės ploto (Nekilnojamojo turto registro duomenimis), tuo tarpu Ataskaitoje iš viso nenurodyta, kokį plotą pasirinktuose lyginamuosiuose žemės sklypuose užima miškas. Nordea atkreipia Teismo dėmesį į tai, kad miško žemės užimamas plotas žemės sklype turi didelės reikšmės nustatant žemės sklypo rinkos vertę. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis (Išrašas iš Nekilnojamojo turto registro pridėtas prie Banko 2013 m. kovo 21 d. atsiliepimo į 2013 m. sausio 11 d. R. B. skundą; priedas Nr. 5), Vertinamo žemės sklypo vertė, nevertinant miško, yra 3.222,00 Lt, o šio sklypo kartu su ant jo esančiu mišku vidutinė rinkos vertė sudaro 11.224,00 Lt, taigi žemės sklypo vertė, nevertinant jo kartu su mišku, yra daugiau kaip tris kartus mažesnė (11.224,00 Lt : 3.222,00 Lt = 3,48). Tuo tarpu Ataskaitoje iš viso nėra nurodyta, ar pateiktu žemės sklypu rinkos vertė nustatyta vertinant žemės sklypus be miško, ar su mišku (kaip ir nėra aišku, koki procentą lyginamuosiuose sklypuose užima miškas). Taigi nesant nurodyto miško ploto rodiklio, žemės sklypų vertės lyginimas negali būti tikslus.

28Ataskaitoje nekonkretizuotos lyginamųjų žemės sklypų pasirinkimo aplinkybės ir geografiniu aspektu (Metodikos 62.2 p). Net darant prielaidą, kad visi žemės sklypai yra Šalčininkų rajone (nors pagal Ataskaitą yra nurodyta, kad vertinami Panevėžio rajone esančių sklypų duomenys), lyginamieji žemės sklypai yra ženkliai geografiškai nutolę nuo Vertinamo žemės sklypo (interneto duomenimis (http://www.maps.lt/map/ nuoroda „Maršrutai") nuo Pajuodupio k. iki Prabaščiškių k. atstumas yra 73,6 km, iki Liudviniškių k. - 53 km, iki Butrimonių k. - 28 km). Be to, Vertinamas žemės sklypas ir lyginamieji analogai yra išsidėstę skirtingais atstumais nuo Šalčininkų rajono centro (interneto (http://www.maps.lt/map/ nuoroda „Maršrutai") duomenimis nuo Šalčininkų miesto iki Pajuodupio k. 44 km, Prabaščiškių k. 29,5 km, iki Liudviniškių k. 21,1 km, Butrimonių k. Šalčininkų raj. sav. 16,9 km). Taigi, Vertinamas žemės sklypas yra labiausiai nutolęs nuo rajono centro, tačiau i šias visas paklaidas net nebuvo atsižvelgta. Remiantis nurodytais motyvais, lyginamieji žemės sklypai negali būti vertinami kaip turintys vienodą pasiūlos kainą dėl rinkoje vyraujančių geografinio išsidėstymo žemės sklypų kainų skirtumų ir tai UAB „Vertera" turėjo vertinti.

29Bankas atkreipia Teismo dėmesį ir į tai, kad Ataskaitos išvadose (4 dalyje) konstatuota, jog „išvada dėl turto vertės parengta nesant ginčo tarp užsakovo ir turto arba verslo vertinimo įmonės ar kitų asmenų". Šis teiginys yra neatitinkantis tikrovės, kadangi tarp Pareiškėjos (Ataskaitos užsakovės) ir Banko yra kilęs ginčas dėl Vertinamo žemės sklypo vertės ir ši aplinkybė, kaip matyti iš Ataskaitos, vertintojams nebuvo atskleista. Kadangi Ataskaita parengta esant klaidingoms prielaidoms (t.y. su sąlyga, jog dėl Vertinamo žemės sklypo rinkos vertės nėra ginčo), nurodyta Ataskaita negalima vadovautis, juolab, kad vertintojai nepateikė jokių išvadų, kokia rinkos vertė būtų tuo atveju, jeigu yra nustatytas ginčas dėl rinkos vertės.

30Net jeigu Ataskaitoje nustatyta Vertinamo žemės sklypo vertė Teismo būtų pripažinta kaip teisinga, tai nesuteiktų pagrindo taikyti R. B. skundo ir panaikinti arešto kitam R. B. turtui, kadangi remiantis CPK 717 straipsniu {pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pridėtinė kaina sudaro 80 % nustatytos turto kainos) bei 722 str. 1 dalimi (antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 % nustatytos turto kainos), labai tikėtina, kad Vertinamo žemės sklypo vertė parduodant jį iš varžytynių mažės, t.y. nuo 47.000,00 Lt parduodant pirmosiose varžytynėse kaina būtų 37.600,00 Lt (47.000,00 Lt x 80 % = 37.600,00 Lt), parduodant antrosiose varžytynėse kaina būtų 28.200,00 Lt (47.000,00 Lt x 60 % = 28.200,00 Lt).

31Visi šiame atsiliepime nurodyti duomenys patvirtina, kad nėra pagrindo vadovautis Ataskaitoje nurodyta verte, todėl vienintelis realus ir pagrįstas šaltinis, leidžiantis nustatyti objektyvią Vertinamo žemės sklypo vertę, yra Nekilnojamojo turto registro duomenys, pagal kuriuos Vertinamo žemės sklypo vertė yra 3.222,00 Lt. Pažymėtina, kad UAB „Vertera" nepaneigė Nekilnojamojo turto registre nurodytos Vertinamo žemės sklypo vertės pagrįstumo. Galiausiai pažymėtina ir tai, kad oficialiame Nekilnojamojo turto registro interneto puslapyje įvedus Vertinamo žemės sklypo unikalų numerį į paieškos lauką „Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį" yra nurodoma, kad Vertinamo žemės sklypo vertė yra 1.450,00 Lt (priedas Nr. 1), t.y. 32,4 kartus mažesnė vertė negu nurodė UAB „Vertera", kas taip pat kelia abejonių UAB „Vertera" pateiktos Ataskaitos teisingumu.

32Atsižvelgdami į tai, kas nurodyta bei remdamiesi byloje esančiais rašytiniais įrodymais, prašo pareiškėjos skundą atmesti. Įpareigoti antstolę Dalią Kaniauskienę areštuoti R. B. banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, siekiant įvykdyti 2012 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų rajono apylinkės teismo nutartį c.b. 2-379-880/2012.

33A. D. Kaniauskienė nurodo, kad vykdydama 2012 05 14 Širvintų rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštavo pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat turto registre registruojamą kilnojamąjį turtą: transporto priemones Mercedes Benz 2005 gamybos, v.n. ( - ) įvertintas 12 000 litų ir LEXUS RX 300 2000 metų gamybos, įvertintas 3000 litų. Taip pat buvo areštuotos sąskaitos banke. Pateikus teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo mąsto, 2012 m. gruodžio 28 d. buvo panaikinti sąskaitų bankuose areštai. Nuimti areštą nuo kilnojamojo turto – transporto priemonių, ko prašo pareiškėja, gali tik teismas. Todėl ji skundą persiuntė teismui.

34Skundas tenkinamas. Bylos medžiaga nustatyta, kad suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC kreipėsi į Širvintų rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Tikslu užtikrinti ieškinio reikalavimus, 2012 m. gegužės 14 d. teismo nutartimi R. B. atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones teismas areštavo R. B. nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai ieškinio reikalavimui užtikrinti, kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai kilnojamo ir nekilnojamo turto, pinigines lėšas 275 000 litų apimtyje. A. D. Kaniauskienė, vykdydama šią nutartį sudarė areštuojamo turto aprašą CPK 677 str. nustatyta tvarka. Iš vykdomosios bylos Nr. 0095/12/00568 matosi, kad 2012 m. birželio 15 d. areštavo transporto priemonę MERCEDES BENZ ( - ) kurios vertė 12 000 Lt, transporto priemonę LEXUS ( - ) kurios vertė 3000 litų, ½ dalį žemės sklypo, esančio Kaspariškių km., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., kurio patikslintą vertę nustatė 50000 Lt, žemės sklypą 3.2438 ha ploto, esantį Pajuodupio km., Dainavos sen. Šalčininkų r., kurio patikslintą vertę nustatė 100 000 litų, viso aprašė turto už 165 tūkst. litų. 2012 06 18 patvarkymu areštavo pinigines lėšas 110 000 Lt sumai, esančias sąskaitose SEB banke, Nordea Bank Finland Pic Lietuvos skyriuje, AB DNB banke, Swedbank AB.

352012 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo pakeistas laikinųjų apsaugos priemonių mastas iki 35 000 Lt ir teismas areštavo R. B. nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai ieškinio reikalavimui užtikrinti, kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai kilnojamo ir nekilnojamo turto, pinigines lėšas. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių turto arešto taikymo savaime yra turto arešto aktas, t.y., dokumentas, kuriuo įforminamas sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą. Remiantis CPK 584 str. tokia teismo nutartis yra vykdytina. Iš vykdomosios bylos matyti, kad pareiškėja R. B. kreipėsi dėl šios nutarties vykdymo į antstolę Dalią Kaniauskienę, pastaroji nutartį priėmė vykdyti, tačiau aprašo daiktų, kurių vertė atitiktų minėtoje nutartyje išvardintai sumai, nesudarė. Iš 2012 m. birželio 15 d. turto aprašo matyti, kad yra aprašyta turto už 165 tūkstančius litų, kas akivaizdžiai rodo, kad turto aprašyta daugiau, negu reikia banko reikalavimui užtikrinti. Teismas daro išvadą, kad antstolė pažeidė CPK 677 str. 2 dalyje įtvirtintą reikalavimą.

36Pareiškėja prašo priteisti jos turėtas advokato atstovavimo išlaidas 1500 Lt. Pareiškėjos atstovas dalyvavo dviejuose posėdžiuose, kurie kiekvienas trūko iki vienos valandos. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis teisingumo ministro rekomendacijomis iš antstolės priteisiamos išlaidos mažinamos iki 300 Lt.

37Teismas, vadovaudamasis CPK 513 str.,

Nutarė

38Įpareigoti antstolę Dalią Kaniauskienę atlikti R. B. turto(daiktų) aprašą, atitinkantį 2012 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų rajono apylinkės teismo nutartyje nurodytą turto arešto mastą.

39CPK 93 str. pagrindu priteisti R. B. iš antstolės Dalios Kaniauskienės advokato atstovavimo išlaidas 300Lt.

40Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjai Danguolė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B.... 3. Pareiškėja nurodo, kad atsižvelgdamas į ieškovo Nordea Bank Finland PLc... 4. 2012... 5. m. gruodžio 21 d. antstolei Daliai Kaniauskienei buvo išsiųstas prašymas... 6. Antstolė 2012 m. gruodžio 21 d. Pareiškėjos prašymą tenkino, tačiau... 7. 2013... 8. m. sausio 04 d. Pareiškėja kreipėsi telefonu į antstolės padėjėją.... 9. Širvintų rajono apylinkės teismas, 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi... 10. Turto aprašo sudarymo metu buvo nustatyta, kad R. B. asmenine nuosavybes teise... 11. Pažymėtina, kad pati antstolė minėtą turtą įvertino tokia suma, kuomet... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. balandžio mėn. 7 d. nutartimi... 13. Remdamasi šiais motyvais, prašo nuimti areštą nuo kilnojamojo turto, t.y.... 14. Suinteresuotas asmuo Bankas 2013 m. kovo 21 d. atsiliepime į 2013 m. sausio 11... 15. R. B., siekdama pagrįsti, kad jos turto areštas (35.000,00 Lt sumai) turi... 16. Tačiau, dėl žemiau nurodytų argumentų, UAB „Vertera" pateikta Ataskaita... 17. Ataskaitos 3 dalyje nurodyta, kad nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui... 18. Lietuvos 2012 m. balandžio 27 d. Respublikos finansų ministro įsakymo Nr.... 19. lyginamojo metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės;... 20. analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas,... 21. vertintojų padarytų laiko, vietos ir kitų sąlygų pataisų (lyginant... 22. taikytos formulės ir atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai.... 23. R. B. užsakymu UAB „Vertera" parengta Ataskaita neatitinka aukščiau... 24. Ataskaitoje nėra identifikuotas pateiktų duomenų šaltinis, nurodant iš kur... 25. Ataskaitoje iš viso nėra duomenų apie pateiktų lyginamųjų objektų... 26. Lyginamųjų žemės sklypų plotai neatitinka Vertinamo žemės sklypo ploto,... 27. Pažymėtina, kad Vertinamo žemės sklypo miško plotas sudaro 2,1933 ha viso... 28. Ataskaitoje nekonkretizuotos lyginamųjų žemės sklypų pasirinkimo... 29. Bankas atkreipia Teismo dėmesį ir į tai, kad Ataskaitos išvadose (4 dalyje)... 30. Net jeigu Ataskaitoje nustatyta Vertinamo žemės sklypo vertė Teismo būtų... 31. Visi šiame atsiliepime nurodyti duomenys patvirtina, kad nėra pagrindo... 32. Atsižvelgdami į tai, kas nurodyta bei remdamiesi byloje esančiais... 33. A. D. Kaniauskienė nurodo, kad vykdydama 2012 05 14 Širvintų rajono... 34. Skundas tenkinamas. Bylos medžiaga nustatyta, kad suinteresuotas asmuo Nordea... 35. 2012 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo... 36. Pareiškėja prašo priteisti jos turėtas advokato atstovavimo išlaidas 1500... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 513 str.,... 38. Įpareigoti antstolę Dalią Kaniauskienę atlikti R. B. turto(daiktų)... 39. CPK 93 str. pagrindu priteisti R. B. iš antstolės Dalios Kaniauskienės... 40. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui,...