Byla 2-565-800/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant pareiškėjui D. B., jo atstovei advokatei Audronei Žemeckei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, pagal pareiškėjo D. B. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, VĮ Turto bankas, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo senelis L. J. B. priėmė po sutuoktinės O. B. mirties atsiradusį palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

3Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo D. B., senelis – L. J. B.. ( - ) pareiškėjo senolis L. J. B. Kauno rajono CMS Garliavos valsčiuje susituokė su O. V., gim. ( - ), (po santuokos sudarymo – B.), kuri ( - ) mirė. L. J. B. ir O. B. santuokoje susilaukė trijų sūnų - A. B., kuris mirė ( - ), B. B., kuris mirė ( - ) ir A. B., kuris mirė ( - ) ir yra pareiškėjo D. B., tėvas. Dėl palikimo priėmimo į notarų biurą per tris mėnesius po sutuoktinės O. B. mirties L. J. B. nebuvo kreipęsis, paveldėjimo bylos neužvedė. Oficialiuoju testamentu L. J. B. jam priklausantį turtą, paliko savo vaikaičiui pareiškėjui D. B.. Pareiškėjas D. B. yra mirusiojo L. J. B. vienintelis testamentinis įpėdinis. Po L. J. B. mirties testamentinis jo įpėdinis D. B. dėl palikimo priėmimo kreipėsi į Kauno rajono 5-ajį notarų biurą ir priėmė palikimą. L. J. B. ir O. B. turėjo tris sūnus - A. B., mirė ( - ), A. B., mirė ( - ) ir B. B., mirė ( - ), kurie buvo palikėjos O. B. pirmos eilės įpėdiniai pagal įstatymą - sūnūs. Dėl savo motinos palikimo priėmimo nei vienas iš jų per tris mėnesius nesikreipė, paveldėjimo bylos neužvedė tuo pagrindu, kadangi žinojo, jog visas palikėjos O. B. turtas atiteks jos sutuoktiniui, L. J. B., kuris palikėją O. B. prižiūrėjo, rėmė finansiškai ir ja rūpinosi. Mirus pareiškėjo senoliui L. J. B., jo vardu liko įregistruotas nekilnojamasis turtas: 1) Žemės sklypas, Gyvenamasis namas, Garažai, Ūkio pastatai, kiemo statiniai esantys ( - ); 2) Du žemės sklypai, esantys ( - ) 3) Du žemės sklypai esantys ( - ). Tik statinius, esančius ( - ), L. J. B. įgijo santuokos su O. B. metu, tuo tarpu visus minėtus žemės sklypus L. J. B., įgijo po sutuoktinės mirties, dėl to šie žemės sklypai nelaikytini bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. Palikimą, po savo sutuoktinės O. B. mirties, L. J. B. priėmė pradėdamas faktiškai jį valdyti - priėmė O. B. priklausančius asmeninius daiktus, t.y. šeimos nuotraukas, knygas ir kitus daiktus, buvusius jų gyvenamojoje vietoje - adresu ( - ). Tuo tarpu nekilnojamuosius daiktus tvarkė pagal nepertraukiamo naudojimo principą, t. y. rūpinosi pastatais, juos prižiūrėjo, palaikė gerą jų būklę, tvarkė aplinką, rūpinosi sode esančiais vaismedžiais bei daržu, mokėjo visus su pastatų išlaikymu susijusius mokesčius, savo lėšomis pakeitė gyvenamojo namo langus, mokėjo gyvenamojo namo ir jam priklausančių pastatų draudimo mokesčius. Tokiu būdu L. J. B. po sutuoktinės O. B., mirties ( - ), priėmė palikimą ir pradėjo jį valdyti bei juo rūpintis kaip savo turtu. Palikėjos O. B. ir L. J. B., sūnūs A. B., A. B. ir B. B., niekada neprieštaravo dėl to, kad jų tėvas faktiškai pradėjo valdyti palikėjos turtą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino pareiškime išdėstytas aplinkybes.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime į pareiškimą (b.l. 88-92) nurodo, jog pareiškėjui pateikus įrodymus, jog L. J. B. per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atliko aktyvius veiksmus priimant palikimą, neprieštarautų dėl pareiškimo reikalavimų, duomenų apie O. B. palikimo perėjimą valstybei, neturi.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (b.l. 101-102) nurodė, kad pareiškėjui pateikus įrodymus, jog L. J. B. per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atliko aktyvius veiksmus priimant palikimą, neprieštarautų dėl pareiškimo reikalavimų.

7Suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant nurodytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

10Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – giminystės ryšį patvirtinančių įrodymų, mirties liudijimų (b.l. 12-24) pareiškėjas D. B. yra L. J. B., mirusio ( - ), anūkas, L. J. B. sutuoktinė O. B. mirė ( - ). Iš Kauno apskrities archyvo rašto dėl O. B. paveldėjimo bylos (b.l. 25) nustatyta, jog Kauno valstybinės notarinės kontoros duomenų fonde O. B., mirusios ( - ), paveldėjimo byla neužvesta. Notarė Lijana Gačionienė informavo, kad po O. B. mirties Kauno rajono 5-ajame notaro biure paveldėjimo byla nebuvo užvesta (b.l. 26), L. J. B., mirusio 2015-01-28 palikimą priėmė įpėdinis pagal testamentą – vaikaitis D. B. (b.l. 27). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (b.l. 28-40) patvirtina, kad L. J. B. ir O. B. santuokos metu įgijo nekilnojamąjį turtą, adresu ( - ).

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo. Tais atvejais, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2001).

12Pareiškėjo byloje pateikti įrodymai – paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2005 m. gauti (b.l. 44-46, 47-49), sąskaitos ir mokesčių kvitai (b.l. 50-65, 68), sutartys (b.l. 66, 67, 69, 70), draudimo liudijimai (b.l. 72-83), patvirtina pareiškėjo senelio aktyvius veiksmus, atliktus siekiant įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą.

13Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, pareiškėjo ir jo atstovės paaiškinimų, nustatyta, jog pareiškėjo senelis L. J. B. priėmė sutuoktinės O. B. palikimą toliau gyvendamas pareiškėjo seneliui ir palikėjai bendrosios nuosavybės teise priklausiusiame būste, prižiūrėdamas šį būstą, mokėdamas mokesčius, atlikdamas būsto pagerinimus.

14Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjo senelis L. J. B. turi teisę paveldėti sutuoktinės turtą pagal įstatymą, (CK 5.13 str.). Kita tvarka gauti palikimo priėmimo faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėjas neturi galimybių, kadangi per įstatymų nustatytą terminą pareiškėjo senelis nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo.

15Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjui įgyjant teisę priimti palikimą po senelio mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

17Valstybė šioje byloje patyrė 3,56 € išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu šalims, kurios priteistinos iš pareiškėjo (CPK 88 str. 3 p., 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti visiškai.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. B., asmens kodas: ( - ) senelis L. J. B., asmens kodas: ( - ) po sutuoktinės O. B. (gim. ( - )), mirties (( - )) priėmė palikimą faktiškai pradėdamas valdyti jai priklausiusį turtą.

21Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

22Priteisti iš D. B., asmens kodas: ( - ) 3,56 € (tris eurus 56 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, valstybės naudai (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti... 3. Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo D. B., senelis – L. J. B..... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino pareiškime išdėstytas... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (b.l.... 7. Suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.... 8. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 9. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 10. Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – giminystės ryšį... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio... 12. Pareiškėjo byloje pateikti įrodymai – paraiškos tiesioginėms išmokoms... 13. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių, pareiškėjo ir jo... 14. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjo senelis... 15. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 16. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 17. Valstybė šioje byloje patyrė 3,56 € išlaidų, susijusių su teismo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 19. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. B., asmens kodas: ( - )... 21. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 22. Priteisti iš D. B., asmens kodas: ( - ) 3,56 € (tris eurus 56 ct) išlaidų,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...