Byla 2YT-19019-713/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RGGLED“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei S. V., A. M., Ž. A. Ž. dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja UAB „RGGLED“ skundu dėl antstolio veiksmų prašo: 1) panaikinti antstolės patvarkymo Nr. S-11128872 dėl turto arešto, areštuoto turto saugotojo paskyrimo, įteikus skolininkui raginimą 2017-05-05, Nr. 0114/17/00582, 0114/17/00583, 2 punktą, kuriame nurodyta – areštuotą turtą perduoti saugoti išieškotojui Ž. A. Ž.; 2) panaikinti 2017-05-05 turto arešto akto, priimto vykdomosiose bylose Nr. 0114/17/00582, 0114/17/00583, 2, 4, 38, 39-42, 44-45, 53-54 punktuose nurodyto turto areštą.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad vykdomosiose bylose Nr. 0114/17/00582, 0114/17/00583 antstolė vykdo skolos išieškojimą iš UAB „RGGLED“ išieškotojui Ž. A. Ž.. 2017-05-05 į pareiškėjos buveinę, esančią (-), Kaune, atvyko antstolė S. V. ir išieškotojas Ž.A. Ž.. Antstolė įteikė pareiškėjai tos pačios 2017-05-05 patvarkymus priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti ir raginimus įvykdyti sprendimus, be to, aprašė visą pareiškėjos patalpose buvusį turtą turto arešto akte ir paskyrė turto saugotoju išieškotoją, įteikdama pareiškėjai iš anksto parengtus patvarkymus, kuriais aprašytas turtas buvo pakrautas ir išvežtas. 2017-05-15 pareiškėja pateikė antstolei turto sąrašą, kuriame pažymėjo, jog dalis antstolės aprašyto turto pareiškėjai nepriklauso. Taip pat 2017-05-18 pareiškėja prašė grąžinti dalį išieškotojo saugojimui perduotos įrangos, kadangi negali vykdyti savo veiklos ir gauti piniginių lėšų, tačiau antstolė prašymų netenkino. Pareiškėja remiasi CPK 683 straipsnio 1 dalimi ir 665 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kuriose nurodyta, kad ribojamas išieškojimas iš skolininko gamyboje naudojamo ar pritaikyto turto, be to, areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Pareiškėja nurodo, jog areštuodama ir perduodama visą turtą išieškotojui saugoti, antstolė nesilaikė įstatymo ir neproporcingai suvaržė pareiškėjos teises vykdyti veiklą, kadangi įranga būtina pareiškėjos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Pareiškėja teigia, jog antstolės turto areštas, nesuteikiant pareiškėjai pateikti duomenis apie skolininkei priklausantį turtą ir jai nepriklausančio turto areštas, yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, kadangi pažeidžia CPK 645 straipsnio nuostatas dėl galimybės skolininkui pateikti rašytinius paaiškinimus ir duomenis apie turimą turtą. Pareiškėjos nuomone, antstolė neturėjo teisės tą pačią dieną, t.y. 2017-05-05, priimti patvarkymų dėl vykdomųjų dokumentų priėmimo vykdyti, raginimų įvykdyti sprendimą bei turto arešto akto ir įteikti tą pačią dieną jų skolininkui, kadangi dėl tokių veiksmų pareiškėjas neturėjo galimybės pateikti informacijos, buvo pažeistos trečiųjų asmenų teisės, todėl pareiškėja prašo panaikinti turto arešto akto dalis dėl jai nepriklausančio turto arešto (b. l. 7-12).

6Suinteresuotas asmuo antstolė S. V. 2017-06-06 priėmė patvarkymą, kuriuo nutarė netenkinti pareiškėjos skundo.

7Patvarkyme nurodė, kad vykdo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-498/2017 dėl 150.750,58 Eur skolos ir 6 procentų dydžio palūkanų bei vykdomąjį įrašą Nr. 2-499/2017 dėl 50.250,58 Eur skolos ir 6 procentų dydžio palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „RGGLED“ ir skolininko A. M. ieškotojui Ž. A. Ž.. Antstolė 2017-05-05 išrašė skolininkams raginimus įvykdyti sprendimą geruoju, kurie įteikti skolininkams. Antstolė nurodo, kad įteikus raginimą skolininkui, antstolis gali įpareigoti skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą, be to, tais atvejais, kai yra pavojus, jog skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, areštuoti skolininko turtą. Antstolės teigimu, areštuoto turto saugotoju paskirtas išieškotojas jo prašymu, be to, 2017-05-06 ir neva 2017-05-03 sudarytos transporto priemonių pardavimo sutartys, apie kurias 2017-05-05 skolininkai antstolės neinformavo, įrodo skolininko nesąžiningumą, siekį išvengti išieškojimo, todėl skundas netenkintinas (b. l. 3-6).

8Suinteresuoti asmenys A. M. ir Ž. A. Ž. atsiliepimų į skundą nepateikė (b. l. 20-21).

9Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis) (b. l. 23).

10Skundas atmestinas.

11Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti nurodytą galimai padarytų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu. Šios pozicijos apeliacinės instancijos teismas laikosi ir nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

12Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė S. V. vykdo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-498/2017 dėl 150.750,58 Eur skolos ir 6 procentų dydžio palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „RGGLED“ ir skolininko A. M. ieškotojui Ž. A. Ž.. Taip pat antstolė vykdo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-499/2017 dėl 50.250,58 Eur skolos ir 6 procentų dydžio palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „RGGLED“ ir skolininko A. M. ieškotojui Ž. A. Ž.. Vykdomieji dokumentai priimti vykdyti 2017-05-05 (v. b. l. 11). 2017-05-05 priimti raginimai įvykdyti sprendimą (v. b. l. 14, 15), kurie įteikti skolininkui A. M. 2017-05-05. 2017-05-05 patikrinti duomenys LR Kelių transporto priemonių registre (v. b. l. 16-18). 2017-05-05 surašytas turto arešto aktas, paskiriant turto saugotoju išieškotoją (v. b. l. 19, 20-27).

13Dėl turto arešto, įteikus raginimą.

14Civilinio proceso kodekso (toliau CPK, redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) 655 straipsnis 1 dalyje nurodyta, kad raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Vykdydamas šios teisės normos reikalavimus, antstolis, iki pradėdamas priverstinio vykdymo procedūras, privalo paraginti skolininką įvykdyti teismo sprendimą geruoju.

15Nagrinėjamu atveju vykdytini dokumentai yra Palangos miesto 1-ojo notarų biuro vykdomieji įrašai Nr. 2-498/2017 ir Nr. 2-499/2017 dėl skolų ir palūkanų išieškojimo iš skolininkų UAB „RGGLED“ ir A. M. ieškotojui Ž. A. Ž.. Vykdomuosius įrašus antstolė priėmė 2017-05-05 patvarkymais, nenustačiusi akivaizdžių kliūčių vykdomuosius dokumentus priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 straipsnis). Dėl to antstolė, priėmusi vykdyti vykdomuosius dokumentus, ir taip nusprendusi pradėti vykdymo veiksmus, turėjo pareigą išsiųsti skolininkams raginimus įvykdyti sprendimą registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikti skolininkams asmeniškai, nes vykdomuosiuose dokumentuose terminai jiems įvykdyti nebuvo nurodyti (CPK 657 straipsnis).

16Vykdomojoje byloje esantis skolininko A. M. parašas įrodo, jog raginimas buvo įteiktas asmeniškai. Šiuo antstolės veiksmu buvo įvykdyta CPK 655 straipsnyje įtvirtinta antstolio pareiga įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir taip įgyvendinta raginimo informacinė paskirtis.

17Vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis, vadovaudamasis CPK 675 straipsniu, turi teisę areštuoti skolininko turtą. Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento, kadangi antstolio sprendimas dėl skolininko turto arešto priėmimo nevaržomas informacijos apie raginimo įvykdyti sprendimą skolininkui įteikimą gavimo (CPK 657 straipsnis, 658 straipsnis).

18Nustatyta, kad pateikdamas vykdomuosius dokumentus vykdyti, išieškotojas Ž.A. Ž. pareikalavo iš karto areštuoti skolininkų turtą (v. b. l. 3), o antstolė visus šioje byloje tikrinamus vykdymo veiksmus atliko tą pačią dieną, t. y. 2017-05-05. Minėta, kad antstolio veiksmai sprendžiant dėl turto arešto nevaržomi informacijos apie raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimą gavimo, todėl antstolei, priėmus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir sprendimą dėl raginimo įvykdyti sprendimą, jos veiksmas – tą pačią dieną areštuoti skolininkų turtą – negali būti traktuojamas kaip teisių pažeidimas, teikiantis pagrindą panaikinti turto arešto aktą, kadangi vykdomosios bylos medžiaga įrodo, jog buvo poreikis areštuoti turtą, o būtent: transporto priemonės BMW X5, v.n. ( - ) Peugeot 307 SW, v.n. ( - ) motociklas Yamaha MT-07, v.n. (-), 2017-05-05 priklausiusios UAB „RGGLED“ bei A. M., 2017-05-06 buvo užregistruotos UAB „Event Technology soliutions“, R. O. ir L. J. vardu.

19Dėl gamybai naudojamo turto arešto ir turto saugotojo.

20Pareiškėja nurodo, jog antstolės veiksmai areštuoti ir paimti iš skolininkės gamybai naudojamą turtą, t.y. LED ekranus, perduodant išieškotojui saugoti, sutrikdė įmonės veiklą, prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, yra neproporcingas pareiškėjos teisių suvaržymas, todėl naikintinas kaip neteisėtas.

21Įstatymas numato, kad areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui. Turtą gali saugoti ir pats antstolis (CPK 683 straipsnis).

22CPK 665 straipsnyje nurodyta išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilė. Pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai. Antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas. Trečiąja eile išieškoma iš kito turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 dalyje. Ketvirtąja eile išieškoma iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai.

23Nustatyta, kad antstolė areštavo pareiškėjos transporto priemones, LED ekranus, vaizdo dalintojus, video procesorius ir kitą turtą, apribojo visas teises – valdymo, naudojimosi ir disponavimo (v. b. l. 27), turto saugotoju paskyrė išieškotoją. Kaip minėta, įstatymas numato antstoliui galimybę bet kurioje proceso stadijoje areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui nei skolininkas, taip pat ir išieškotojui, o apribojus visas teises, akivaizdu, kad nebuvo pagrindo palikti areštuotą turtą skolininkui bei naudoti jį ūkinei veiklai vykdyti, nes tokiu atveju naudojimosi teisės apribojimas tampa beprasmis. Be to, įrangos naudojimas, natūraliai mažina jo vertę, kas pagal CPK 683 straipsnio 3 dalį taip pat yra kliūtis leisti naudotis areštuotu daiktu.

24Nagrinėjamoje situacijoje, nesant vykdomojoje byloje duomenų, jog skolininkas turi daugiau kito vertingo turto ar sąskaitose piniginių lėšų tinkamam vykdomojo dokumento įvykdymui, antstolei buvo pagrindas pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisės normomis ir nukreipti turto areštą į įrangą, tiesiogiai naudojamą veiklai vykdyti bei perduoti išieškotojui saugoti, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad antstolės veiksmai, areštuojant pareiškėjos turtą, yra neteisėti.

25Dėl tretiesiems asmenims priklausančio turto arešto.

26Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-712/2013); vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų (efektyvų ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2015).

27Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba kai kurių šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar ribojimas. Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Tai yra realaus ir rezultatyvaus priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2010). Pagal CPK 675 straipsnio 2 dalį antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

28CPK 658 straipsnio 1 dalis numato, kai raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas, antstolis taip pat gali įpareigoti skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą (CPK 645 straipsnis).

29Pasak pareiškėjos turto areštas yra nukreiptas į svetimą turtą, t.y. BMW X5, v.n. ( - ) Peugeot 307 SW, v.n. ( - ) nešiojamą kompiuterį, du vaizdo dalintojus, video procesorių, vaizdo konvekterį, dėžes Nr. 62, 63, 71 bei modulius. Pareiškėja teigia, jog antstolė prieš priimdama turto arešto aktą privalėjo įsitikinti, ar tikrai aprašytas turtas priklauso skolininkui.

30Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolė, 2017-05-05 tikrindama pareiškėjos turto duomenis, nustatė, kad BMW X5, v.n. ( - ) Peugeot 307 SW, v.n. ( - ) motociklas Yamaha MT-07, v.n. (-) priklauso UAB „RGGLED“ bei A. M. (v. b. l. 16-18). 2017-05-05 arešto aktu buvo areštuotos visos UAB „RGGLED“ ir A. M. transporto priemonės, arešto akto kopija pasirašytinai įteikta A. M., kuris jokių pastabų nepareiškė, jokių pirkimo pardavimo sutarčių apie turto perleidimą nepateikė. Kaip nurodo antstolė, įmonės vadovas viso arešto akto surašymo metu negalėjo nurodyti ar areštuojamas turtas, esantis sandėlyje yra įmonės balanse ar ne, taip pat nepateikė areštuojamo turto verčių, o paklausus, kodėl jų įmonės balanse nurodytas turtas neatitinka su sandėlyje esančiu turtu taip pat negalėjo paaiškinti (b. l. 3-6). VĮ „Kelių transporto priemonių registras“ duomenys patvirtina, kad šeštadienį, 2017-05-06, t.y. kitą dieną po arešto akto surašymo, transporto priemonės BMW X5, v.n. ( - ) buvo užregistruota UAB „Event Technology soliutions“ vardu, Peugeot 307 SW, v.n. Nr. ( - ) - R. O. vardu, motociklas Yamaha MT-07, v.n. (-), priklausantis A. M. užregistruotas L. J. vardu (v. b. l. 33-36). Antstolės S. V. kontoroje 2017-05-10 gautas UAB „RGGLED“ direktoriaus A. M. skundas dėl arešto transporto priemonėms BMW X5, v.n. ( - ) ir Peugeot 307 SW, v.n. ( - ) panaikinimo ir pateikta Peugeot 307 SW, v.n. ( - ) 2017-05-03 pirkimo pardavimo sutartis (v. b. l. 46-47). Taip pat 2017-05-10 pateiktas pranešimas dėl motociklo Yamaha MT-07, v.n. 304BP, perleidimo (v. b. l. 98-99). Be to, 2017-05-10 UAB „Event Technology soliutions“ pateikė antstolei skundą ir transporto priemonės BMW X5, v.n. ( - ) 2017-05-03 pirkimo pardavimo sutarties kopiją (v. b. l. 48-49). Atkreiptinas dėmesys, jog kartu su skundu dėl antstolio veiksmų skolininko UAB „RGGLED“ atstovas advokatas A. B. pateikė dar vieną BMW X5, v.. Nr. ( - ) pardavimo sutarties su UAB „Event Technology soliutions“ versiją, pagal kurią šios transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasirašyta 2017-04-25 (v. b. l. 145).

31Nustatytos faktinės aplinkybės, jog egzistuoja kelios sutartys, kuriomis parduota ta pati transporto priemonė BMW X5, v.n. ( - ) kurių viena sudaryta dešimt dienų iki turto arešto akto surašymo, tačiau neįregistruota VĮ „Kelių transporto priemonių registras“, arešto metu nepateikimas jokių pirkimo-pardavimo sutarčių, skubotai kitą dieną po turto arešto įregistruotas trijų transporto priemonių nuosavybės teisių perleidimas, kurių bendra preliminari vertė nurodyta 21.852,00 Eur (v. b. l. 26), tačiau piniginių lėšų už minėtų sandorių sudarymą nebuvimas nei bendrovės sąskaitose, nei įmonės kasoje (v. b. l. 28), sudaro pagrindą konstatuoti pareiškėjos nesąžiningumą bei teigti tikėtiną transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandorių fiktyvumą, kaip siekį išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi. Dėl minėtų aplinkybių 2017-06-06 antstolė kreipėsi į teisėsaugos institucijas pradėti pareiškėjai ikiteisminį tyrimą dėl areštuoto turto perleidimo kitiems asmenims bei dokumentų klastojimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, nurodyti faktai sudaro pagrindą abejoti trečiųjų asmenų teisėtu nuosavybės teisių į transporto priemones įgijimu ir pareiškėjos skundo motyvų pagrįstumu. Be to, pareiškėja, nurodydama, jog areštuoti kiti daiktai yra pareiškėjai nepriklausantis turtas, nepagrindė tai jokiais rašytiniais įrodymais, nors įstatymas nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 straipsnis).

32Vadovaujantis išdėstytu, teismas laiko, kad nėra pagrindo panaikinti turto arešto akto 2, 4, 38, 39-42, 44-45, 53-54 punktų.

33Esant nurodytoms aplinkybėms, atmestinas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 513 straipsnis).

34Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 290 straipsniu,

Nutarė

35atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RGGLED“ skundą dėl antstolės S. V. veiksmų.

36Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

37Nutartis per 7 dienas nuo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja UAB „RGGLED“ skundu dėl antstolio veiksmų prašo: 1)... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad vykdomosiose bylose Nr. 0114/17/00582,... 6. Suinteresuotas asmuo antstolė S. V. 2017-06-06 priėmė patvarkymą, kuriuo... 7. Patvarkyme nurodė, kad vykdo Palangos miesto 1-ojo notarų biuro vykdomąjį... 8. Suinteresuoti asmenys A. M. ir Ž. A. Ž. atsiliepimų į skundą nepateikė... 9. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 10. Skundas atmestinas.... 11. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo... 12. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė... 13. Dėl turto arešto, įteikus raginimą. ... 14. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK, redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) 655... 15. Nagrinėjamu atveju vykdytini dokumentai yra Palangos miesto 1-ojo notarų... 16. Vykdomojoje byloje esantis skolininko A. M. parašas įrodo, jog raginimas buvo... 17. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis, vadovaudamasis CPK 675... 18. Nustatyta, kad pateikdamas vykdomuosius dokumentus vykdyti, išieškotojas... 19. Dėl gamybai naudojamo turto arešto ir turto saugotojo.... 20. Pareiškėja nurodo, jog antstolės veiksmai areštuoti ir paimti iš... 21. Įstatymas numato, kad areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti... 22. CPK 665 straipsnyje nurodyta išieškojimo iš skolininko juridinio asmens... 23. Nustatyta, kad antstolė areštavo pareiškėjos transporto priemones, LED... 24. Nagrinėjamoje situacijoje, nesant vykdomojoje byloje duomenų, jog skolininkas... 25. Dėl tretiesiems asmenims priklausančio turto arešto.... 26. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas... 27. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 28. CPK 658 straipsnio 1 dalis numato, kai raginimas įvykdyti sprendimą... 29. Pasak pareiškėjos turto areštas yra nukreiptas į svetimą turtą, t.y. BMW... 30. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolė, 2017-05-05 tikrindama... 31. Nustatytos faktinės aplinkybės, jog egzistuoja kelios sutartys, kuriomis... 32. Vadovaujantis išdėstytu, teismas laiko, kad nėra pagrindo panaikinti turto... 33. Esant nurodytoms aplinkybėms, atmestinas pareiškėjos skundas dėl antstolio... 34. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 290... 35. atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RGGLED“ skundą dėl... 36. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 37. Nutartis per 7 dienas nuo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno...