Byla AS-663-622-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Edvardo Sinkevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 18 d. nutarties, priimtos administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai ir administracijai, byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis dalyvaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, G. A. , A. A. , E. G. , akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankas dėl aktų panaikinimo, dalies panaikinimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimo iš esmės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipsi į teismą prašydamas panaikinti: 1) Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. T1-198 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo"; 2) Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. spalio 19 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą sandėlio, esančio ( - ), rekonstrukcijai pritaikant svečių namams; 3) Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. sausio 12 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai pritaikant vasarnamiui; 4) Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. vasario 2 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai pritaikant svečių namams; 5) Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2004 m. lapkričio 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. 63 sandėlio rekonstrukcijai į svečių namus, adresu ( - ); 4) Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2005 m. vasario 7 d. išduotą statybos leidimą Nr. 01 ūkinio pastato rekonstrukcijai pritaikant svečių namams, adresu ( - ). Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai, iki bus išnagrinėta byla, sustabdyti Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T1-198, Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. sausio 12 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado, Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2004 m. lapkričio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 63 ir 2005 m. vasario 7 d. išduoto statybos leidimo Nr. 01 galiojimą. Nurodė, kad skundžiamu Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-198 patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas yra realizuojamas: dviejų statinių, detaliajame plane pažymėtų Nr. 3 ir 5, statybos darbai atlikti, todėl yra sąlygos tvirtinti statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktus ir atlikti pastatų teisinę registraciją. Statiniui, plane pažymėtam Nr. 2, yra išduotas Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. sausio 12 d. projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 6, statybos leidimas neišduotas, statybos nepradėtos. Siekiant užkirsti kelią neteisėtų statybų tolimesniam vykdymui ir įteisinimui, iki teisme bus išnagrinėta byla būtina taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nesiėmus draudimų, kurių pagrindu būtų apribotos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisės vykdyti ir įteisinti statybas pagal ginčijamąjį detalųjį planą, prašymo tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes būsimas teismo sprendimas tiesiogiai įtakos ir vertinant ginčijamų aktų pagrindu atliekamų statybų teisėtumą bei galėtų nulemti proceso dalyviams atitinkamų teisinių pasekmių, susijusių su atliktais statybos darbais, taikymą bei grąžinimą į ankstesnę padėtį.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 18 d. d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė bei taikė reikalavimų užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T1-198, Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. sausio 12 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado, Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2004 m. lapkričio 8 d. išduoto statybos leidimo Nr. 63 ir 2005 m. vasario 7 d. išduoto statybos leidimo Nr. 01 galiojimą. Teismas atsižvelgė į prašomo užtikrint reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes butų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų. Teismas nurodė, kad pareiškėjo tvirtinimu, Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-198 patvirtinto detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui) ir kitiems aukštesnės teisinės galios teisės aktams. Bylos medžiagoje yra duomenų, kad nagrinėjama teritorija yra etnokultūrinio draustinio teritorijoje, t. y. itin saugomoje teritorijoje. Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių spręsti, kad ginčijamu sprendimu patvirtinti sprendiniai, kurie, pareiškėjo nuomone, yra neteisėti, gali būti realizuoti šioje ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu požiūriu, vertingoje teritorijoje. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 92 straipsniu ir nurodė, kad nesustabdžius ginčijamo aktų galiojimo, galėtų iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma užtikrinti būsimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimą, kadangi vykstant statybos darbams itin vertingoje saugomoje teritorijoje (Kuršių nerijos nacionaliniame parke, įrašytame į Pasaulio paveldo objektų sąrašą) gali būti padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, gamtinei aplinkai, saugomoms kultūros vertybėms, o atliktų statybos darbų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais, dideliais materialiniais nuostoliais. Teismas taip pat nurodė, kad nutarties vykdymas pavedamas Neringos savivaldybės tarybai ir administracijai.

6II.

7Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir administracija atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2006 m. spalio 18 d. nutarties dalį dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo ir šį klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra nemotyvuota, nenurodyta jos vykdymo tvarka ir būdas. Teismas nenurodė jokių faktinių duomenų, kad nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui ir pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ir trečiųjų asmenų interesus. Teismas pažeidė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką (2006 m. rugpjūčio 17 d. nutartis Nr. AS3-360/2006, 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutartis Nr. AS3-375/2005, 2006 m. kovo 9 d. nutartis Nr. AS15-183/2006, 2005 m. birželio 3 d. nutartis Nr. AS4-218-2005, 2005 m. rugsėjo 08 d. nutartis Nr. AS7-312-2005), nes netyrė, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų. Tuo pačiu nesivadovauta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime pateiktais išaiškinimais, nes teismas neargumentavo, kodėl nukrypstama nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis sukurtų precedentų, deramai (aiškiai ir racionaliai) neišaiškino, kad nukrypimas nuo jau sukurtų precedentų neišvengiamai, objektyviai būtinas, konstituciškai pagrindžiamas ir pateisinamas. Taip pažeistos Konstitucijos nuostatos dėl teisingumo vykdymo, konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principai. Teismas nenurodė, kokia tvarka ir būdu kiekvienas iš atsakovų turi įvykdyti 2006 m. spalio 18 d. nutartį. Taip pažeistos imperatyvios ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies nuostatos. Abstrakčiai nurodžius, kad nutarties vykdymas pavedamas Neringos savivaldybės tarybai ir administracijai, atsakovams užkertamas kelias tinkamai įvykdyti teismo nutartį.

8Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo argumentus, pateiktus pirmosios instancijos teismui, bei teigia, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių nebūtų juridinio pagrindo sustabdyti detaliojo plano sprendinių tolimesnio realizavimo, todėl tokia reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tikslinga ir teismo skirta pagrįstai. Skundžiamojoje nutartyje neabejotinai aiškiai ir suprantamai nurodyta reikalavimo užtikrinimo priemonė -kokių administracinių aktų galiojimas yra laikinai sustabdomas, ir kam yra pavedamas paskirtų reikalavimo užtikrinimo priemonių vykdymas. Argumentas, kad teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, nepagrįstas, nes Lietuvos Apeliacinio teismo 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-412/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-496/2006 bei kitomis apeliacinės instancijos teismų nutartimis dėl sprendimų vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo teismai ne kartą pasisakė, kad minimos įstatymų numatytos priemonės pagrįstai taikomos, jei, nors išties glaustai motyvuojant, teismas visos bylos medžiagos pagrindu pripažįsta būtinumą užkirsti kelią galimai neteisėtiems veiksmams itin saugomose teritorijose, jei teismo sprendimu skundžiami administraciniai aktai būtų pripažinti neteisėtais ir naikintinais.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka. Nurodo, kad bylos medžiagoje yra duomenų, kad ginčijamu sprendimu patvirtinti sprendiniai gali būti realizuojami nacionaliniu bei tarptautiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. Ginčijamu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai dalinai pradėti vykdyti, tad būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kad užkirsti kelią neteisėtų statybų tolesniam vykdymui ir įteisinimui. Be to, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės yra sudaromos prielaidos papildomiems teisminiams ginčams dėl administracinių aktų, priimtų suinteresuotiems asmenims realizuojant detaliojo plano pagrindu įgytas teises.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę - ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą.

14Vadovaudamasis minėtomis įstatymo nuostatomis teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti minėtą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, tai yra, kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

15Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant minėtą klausimą atsižvelgtina į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei šių teisių faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.

16Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. T1-198, kuriuo patvirtintas žemės sklypo ( - ) detalusis planas, bei realizuojant šio detaliojo plano sprendinius priimtus kitus administracinius aktus. Pareiškėjo teigimu skundžiami aktai prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui) bei pažeidžia prašyme nurodytų teisės aktų reikalavimus ir imperatyvias nuostatas. Minėtus savo teiginius pareiškėjas grindžia atitinkamais argumentais bei pateiktais įrodymais.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad realizuojant minėto detaliojo plano sprendinius buvo išduoti statybos leidimai Nr. 63 ir Nr. 01 (skundžiami byloje) ir jų pagrindu atlikti statinių, detaliajame plane pažymėtų Nr. 3 ir Nr. 5 (b. l. 30), rekonstravimo statybos darbai. Šiuo metu minėtų statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai dar nėra patvirtinti (b. l. 55), atitinkami pakeitimai nekilnojamojo turto registre dėl statinio Nr. 3 neįregistruoti, statinio Nr. 5 teisinė registracija taip pat nėra atlikta (b. l. 18 – 21), tačiau iš esmės jokių kliūčių atlikti minėtus veiksmus nėra nustatyta. Šių aplinkybių pagrindu galima spręsti, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių atsiranda pakankamai reali grėsmė, kad siekiant atkurti iki ginčijamų aktų priėmimo buvusią padėtį (ABTĮ 92 straipsnis), jei teismo sprendimu minėti aktai būtų panaikinti, atsiras naujų teisminių ginčų būtinybė, o tai apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

18Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad statinio, detaliajame plane pažymėto Nr. 2, rekonstravimo darbai dar nėra atlikti, statybos leidimas nėra išduotas, tačiau Neringos savivaldybės administracija 2005 m. sausio 12 d. yra išdavusi minėto pastato projektavimo sąlygų sąvadą. Iš to seka, kad detaliojo plano sprendiniai šio pastato atžvilgiu taip pat yra realizuojami ir šiuo metu jokių kliūčių, užkertančių kelią tolimesnei numatytai jo rekonstravimo proceso eigai, nėra. Tad ir šiuo atveju atsiranda pakankamai reali grėsmė, kad siekiant atkurti iki ginčijamų aktų priėmimo buvusią padėtį atsiras naujų teisminių ginčų būtinybė, kas apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Šiuo atveju taip pat būtina atsižvelgti ir į tai, kad skundžiamu sprendimu patvirtintu detaliuoju planu suplanuotas žemės sklypas patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, priklauso šio parko gyvenamajai funkcinei zonai (b. l. 34). Minėtam sklypui yra numatytas griežtos apsaugos režimas, taikant konservavimo, restauravimo ir atstatymo „maketo“ principais priemones (b. l. 36 – 37, 48). Taigi, tinkamo tokių teritorijų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo užtikrinimas turi didelę visuomeninę reikšmę. Galimi minėto statinio Nr. 2 rekonstravimo statybos darbai, kurių atlikimui, trečiajam suinteresuotam asmeniui ėmusis atitinkamų veiksmų, nebūtų jokių kliūčių, gali negrįžtamai įtakoti ginčo objekto esamą stovį. Atliktų statybos darbų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais, papildomais materialiniais nuostoliais, o tai, teismui panaikinus skundžiamus atitinkamus aktus, apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba apskritai padarytų jį negalimą.

19Atsakovų argumentas, kad teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad teismas, nagrinėdamas bylą, teisės normas taiko pirmiausia atsižvelgdamas ir įvertindamas nustatytas konkrečios bylos faktines aplinkybes, todėl kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime, kuriuo remiasi atsakovai, be kita ko akcentavo, kad tik tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. paisant jau įtvirtintų precedentų. Teisėjų kolegijos nuomone atsakovų atskirajame skunde nurodytos bylos ir ši byla nėra analogiškos, todėl pagrindo teigti, kad yra nukrypta nuo teismų suformuotos praktikos, nėra.

20Argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė nutarties įvykdymo tvarkos ir būdo, taip pat atmestinas. Minėta nutartimi buvo skirtas atitinkamų administracinių aktų laikinas sustabdymas. Teisės aktai jokios specialios tokio pobūdžio reikalavimo užtikrinimo priemonės įvykdymo tvarkos ar būdo nereglamentuoja. Remiantis išdėstytais argumentais spręstina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, tenkinti atskirąjį skundą ir ją panaikinti nėra teisinio pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės administracijos atskirojo skundo netenkinti.

23Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 18 d. d. nutartimi... 6. II.... 7. Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir administracija atskirajame skunde... 8. Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo argumentus, pateiktus... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad reikalavimas gali būti... 14. Vadovaudamasis minėtomis įstatymo nuostatomis teismas, spręsdamas, ar yra... 15. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 16. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Neringos... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad realizuojant minėto detaliojo plano... 18. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad statinio, detaliajame plane... 19. Atsakovų argumentas, kad teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos,... 20. Argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė nutarties įvykdymo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Atsakovų Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės... 23. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartį... 24. Nutartis neskundžiama....