Byla eA-259-438/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Top consult“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Top consult“ skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. Č., E. P. dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Top consult“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2017 m. sausio 24 d. įsakymą „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Top consult“ skyrimo“ Nr. V4-13 (toliau – ir Įsakymas).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamas Įsakymas pažeidžia Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270 (toliau – ir Taisyklės) 24 punkto nuostatas, nustatančias, kad Tarnybos vadovas sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo turi priimti susipažinęs su patikrinimo išvados turiniu. Šiuo atveju skundžiamą įsakymą Tarnybos direktorius priėmė susipažinęs ne su patikrinimo išvada, o su jos projektu Nr. D4-50, kuris parengtas 2017 m. sausio 16 d. Ginčijamas Įsakymas skirti nuobaudą priimtas 2017 m. sausio 24 d., o patikrinimo išvada parengta 2017 m. sausio 25 d., t. y. po skundžiamo Įsakymo priėmimo. Todėl Įsakymas priimtas šiurkščiai pažeidus Taisykles, neatsižvelgus į patikrinimo išvadą, ir anksčiau, nei baigtas patikrinimas.

93.

10Pareiškėjas teigė, kad nesutinka su 2017 m. sausio 16 d. išvados projekte Nr. D4-50 konstatuotais pažeidimais administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“. Pareiškėjas apkaltintas tuo, kad vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00345-13 medžiagoje esančiais įmonės dokumentais bei pateikė Garantiniam fondui klaidingą 2016 m. rugpjūčio 19 d. įmonės paraišką, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto reikalavimus ginti visų kreditorių teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Pareiškėjas aktyviais veiksmais siekė surinkti informaciją, reikiamą įmonės paraiškos Garantiniam fondui pateikimui, tačiau šios informacijos neturėjo ir jos iš ikiteisminio tyrimo medžiagos negavo. Pareiškėjas nurodė, kad teikiant paraišką Garantiniam fondui atveju, kai darbuotojo darbo užmokesčio suma (atskaičius mokesčius) viršija 3 MMA, privaloma užpildyti paraiškos formoje duomenis apie už praeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį prieš darbuotojo atleidimo dieną, priskaičiuotų darbuotojui su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ¾ sumos. Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 19 d. prašymu būtent ir siekė gauti duomenis už 2013 metus, kurie būtini teikiant paraišką Garantiniam fondui. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto prokuratūra 2017 m. sausio 3 d. raštu Nr. 2.SD-(2082)-414 „Dėl duomenų pateikimo“ Tarnybai pateikė tik dalį Tarnybos prašytų dokumentų, todėl ir Tarnyba neturi visų reikiamų dokumentų paraiškos Garantiniam fondui pateikimui.

114.

12Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-341 patvirtintų Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimo taisyklių (toliau – ir Patikrinimo taisyklės) 20.2 papunkčiu pradėjo neplaninį pareiškėjo veiklos patikrinimą administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“ pagal Tarnyboje gautus S. Č. 2016 m. rugsėjo 19 d. prašymą-skundą, 2016 m. rugsėjo 21 d. raštą, E. P. 2016 m. rugsėjo 20 d. prašymą ir S. Č. bei E. P. 2016 m. gruodžio 13 d. raštą. Skundžiamu Įsakymu pareiškėjui paskirta nuobauda už Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – ir Elgesio kodeksas) 6.2 ir 6.4 papunkčių pažeidimus.

156.

16Atsakovas pažymėjo, kad tiek patikrinimo išvados projektas, tiek išvada, tiek Įsakymas yra pasirašyti Tarnybos direktoriaus, todėl Tarnybos vadovas su visais šiais aktais susipažino. Šiuo atveju vadovaujantis Taisyklių 24 punktu Tarnybos direktorius susipažino su patikrinimo išvada ir po to pasirašė skundžiamą Įsakymą, kuriame, be to, nurodyta, kad direktorius šį Įsakymą pasirašo susipažinęs su išvados turiniu, o ne išvados projektu, ir pareiškėjo pateiktais prieštaravimais dėl išvados projekto. Įsakymo ir patikrinimo išvados datos skiriasi, nes dokumentai Tarnyboje iš pradžių pasirašomi, o tada administracijoje jiems suteikiamas numeris ir užrašoma data.

177.

18Atsakovas pabrėžė, kad dėl pareiškėjo kaltės buvusiems įmonės darbuotojams, pirmos eilės kreditoriams, nebuvo skirtos didesnės išmokos iš Garantinio fondo, kurios jiems buvo skirtos Tarnybos iniciatyva. Pareiškėjo netinkamą veikimą, susijusį su vengimu vadovautis įmonės dokumentais, administruojant įmonės bankroto procesą, papildomai pagrindžia ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartis. Pareiškėjas, žinodamas, kad reikalingi dokumentai yra ikiteisminio tyrimo medžiagoje, teikdamas paraišką dėl atlyginimų įmonės darbuotojams išmokėjimo, šiais dokumentais nesivadovavo (nepasinaudojo teise su dokumentais susipažinti, pasidaryti jų kopijas). 2016 m. rugpjūčio 19 d. įmonės paraiškai pagrįsti trūko darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių (arba asmens kortelių) už 2014 m. sausio-birželio mėn., taip pat nebuvo nurodytas nepanaudotų atostogų skaičius. Tarnybai 2016 m. gruodžio 8 d. raštu kreipusis į Vilniaus apygardos prokuratūrą, Tarnyba gavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2017 m. sausio 3 d. raštą, kuriuo Tarnybai pateikti darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai už 2014 m. sausio-balandžio mėn. (teismo nutartis, kuria įmonei iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d.). Dalį paraiškai pagrįsti reikalingų dokumentų pateikė pats pareiškėjas (darbo laiko apskaitos žiniaraščius už atitinkamus laikotarpius), kitus reikalingus dokumentus (darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius už atitinkamus laikotarpius) iš prokuratūros gavo pati Tarnyba, dalį reikalingų duomenų (kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydžius) 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Taigi pareiškėjas galėjo pagrįsti 2016 m. rugpjūčio 19 d. paraišką ir kreiptis į Tarnybą dėl S. Č. bei E. P. priklausančių maksimalių, o ne trijų mėnesinių algų dydžio išmokų skyrimo. Todėl pareiškėjas nagrinėjamu atveju vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiais dokumentais bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintais duomenimis, tuo pažeisdamas Įsakyme nurodytas teisės aktų nuostatas. Skiriant skundžiamą nuobaudą, buvo atsižvelgta, kad pareiškėjas bendradarbiavo su Tarnyba, neturi galiojančių nuobaudų.

198.

20Tretieji suinteresuoti asmenys S. Č., E. P. atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinio teismas 2017 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Top consult“ skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos 2017 m. sausio 24 d. priimto Įsakymo Nr. V4-13, kuriuo pareiškėjui paskirta nuobauda – įspėjimas, pagrįstumo ir teisėtumo.

2611.

27Teismas taip pat nustatė, kad S. Č. ir E. P. kreipėsi į Tarnybą, nurodydami aplinkybes, kad BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius (pareiškėjas) Garantiniam fondui pateikė paraišką skirti lėšas įmonės darbuotojams, nepateikdamas visų jų reikalavimus patvirtinančių įmonės apskaitos dokumentų, todėl jiems buvo skirtos mažesnės išmokos, ir prašydami peržiūrėti bankroto administratoriaus pateiktą paraišką Garantiniam fondui. Tarnyba 2016 m. spalio 11 d. pradėjo neplaninį pareiškėjo veiklos patikrinimą ir apie tai 2016 m. spalio 14 d. raštu informavo pareiškėją, prašydama pateikti išsamų paaiškinimą. Pareiškėjas 2016 m. spalio 24 d. raštu pateikė paaiškinimus dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų skundų, be kita ko, nurodęs, kad jis neturi pirminių dokumentų, kurių pagrindu galėtų būti atliekami apskaičiavimai, susiję su priskaičiuotinu darbo užmokesčiu. Pareiškėjas Tarnybai 2016 m. lapkričio 24 d. pateikė papildomą informaciją. S. Č. ir E. P. 2016 m. gruodžio 13 d. papildytu skundu Tarnybos prašė peržiūrėti ir perskaičiuoti bei išmokėti teisingą Garantinio fondo išmoką. Tarnyba nusprendė atlikti patikrinimą dėl šiame skundo papildyme išdėstytų aplinkybių ir sujungti papildomo skundo ir ankstesnių skundų nagrinėjimo procedūras. Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 27 d. ir 2017 m. sausio 10 d. pateikė Tarnybai papildomus paaiškinimus. Neplaninį patikrinimą atlikęs Tarnybos vyriausiasis specialistas 2017 m. sausio 16 d. surašė išvados dėl pareiškėjo veiksmų administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“ projektą Nr. D4-50, kuriame nurodė, kad bankroto administratorius vengė naudotis ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00345-13 medžiagoje esančiais įmonės dokumentais ir pateikė Tarnybai klaidingą 2016 m. rugpjūčio 19 d. įmonės paraišką, tuo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 papunkčius. Išvados projekte buvo siūloma pareiškėjui skirti nuobaudą – įspėjimą. Išvados projektas 2017 m. sausio 16 d. buvo išsiųstas pareiškėjui, pasiūlant pateikti nuomonę dėl išvados projekto ir papildomus paaiškinimus bei dokumentus. Pareiškėjas 2017 m. sausio 19 d. pateikė Tarnybai prieštaravimus dėl išvados projekto. Neplaninį patikrinimą atlikęs Tarnybos vyr. specialistas 2017 m. sausio 24 d. surašė išvadą dėl pareiškėjo veiksmų administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“, kuri Tarnyboje užregistruota 2017 m. sausio 25 d., Nr. D4-107, ir kurioje konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 papunkčius, kadangi vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiais įmonės dokumentais bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintais duomenimis, kreipdamasis į Tarnybą ne dėl S. Č. ir E. P. priklausančių maksimalių, o dėl trijų minimaliųjų mėnesinių algų dydžio išmokų skyrimo. Tarnybos direktorius 2017 m. sausio 24 d. priėmė byloje skundžiamą įsakymą Nr. V4-13, kuriame nurodė, kad susipažinęs su išvados dėl pareiškėjo veiksmų administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“ turiniu, pareiškėjo 2017 m. sausio 19 d. prieštaravimais, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas, administruodamas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto procesą, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 papunkčius, nusprendžia už pažeidimus, nustatytus atlikus patikrinimą, pareiškėjui skirti nuobaudą – įspėjimą.

2812.

29Teismas konstatavo, kad Taisyklių ir Patikrinimo taisyklių nuostatos nebuvo pažeistos. Tarnybos direktoriui susipažinus su 2017 m. sausio 24 d. surašyta išvada dėl pareiškėjo veiksmų administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“, jai pritarus ir jos pagrindu priėmus skundžiamą įsakymą, ši išvada tapo sudėtine priimto sprendimo dalimi, kurioje išdėstyti išsamūs priimto sprendimo motyvai. Todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus dėl padarytų procedūrinių pažeidimų.

3013.

31Teismas padarė išvadą, kad nors byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėjui buvęs įmonės vadovas iš tiesų neperdavė buhalterinės apskaitos dokumentų, tačiau BUAB „Vilniaus statybos trestas“ buhalterinės apskaitos dokumentai yra Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00345-13 medžiagoje. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2660-656/2016, tarp pareiškėjo kaip BUAB „Vilniaus statybos trestas“ administratoriaus ir įmonės darbuotojų vyko ginčas dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2016 m. sausio 18 d. raštas Nr. 2.S-(2082)-2898 patvirtina, kad bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui dar 2015 m. rugpjūčio mėn. buvo leista susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, taip pat ir su BUAB „Vilniaus statybos trestas“ buhalterinės apskaitos dokumentais. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartis patvirtina, kad administratorius prokuroro leidimu iš ikiteisminio tyrimo medžiagos yra gavęs ir teismui pateikęs darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atlyginimų žiniaraščius ir kitus dokumentus, todėl jis turėjo galimybes apskaičiuoti darbuotojams neišmokėtas sumas, tačiau to nepadarė. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartyje nurodyta, kad administratorius nebendradarbiavo su teismu, nepateikė darbuotojams neišmokėtų sumų apskaičiavimo, todėl teismas patvirtino finansinius darbuotojų reikalavimus pagal buvusios įmonės buhalterės E. P. pateiktus apskaičiavimus.

3214.

33Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtinus darbuotojų finansinius reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį administratoriui kilo pareiga per vieną mėnesį nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti paraišką Garantinio fondo administratoriui.

3415.

35Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismui patvirtinus darbuotojų finansinius reikalavimus, pareiškėjas turėjo objektyvią galimybę surinkti informaciją, reikiamą įmonės paraiškos Garantiniam fondui pateikimui, tačiau to nepadarė dėl savo pasyvaus neveikimo. Nors pareiškėjas akcentuoja, kad jis aktyviais veiksmais siekė surinkti informaciją, reikiamą įmonės paraiškos Garantiniam fondui pateikimui, tačiau šios informacijos neturėjo ir jos iš ikiteisminio tyrimo medžiagos negavo, teismas šiuos pareiškėjo teiginius atmetė kaip prieštaraujančius byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Be to, pareiškėjas jokių duomenų, kad, Vilniaus apygardos teismui patvirtinus darbuotojų finansinius reikalavimus ir atsiradus jo pareigai parengti paraišką Garantiniam fondui, jis aktyviais veiksmais būtų siekęs surinkti reikiamą paraiškos Garantiniam fondui pateikimui informaciją, nepateikė.

3616.

37Teismas taip pat padarė išvadą, kad esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai dėl darbuotojų reikalavimų patvirtinimo, įstatymas įpareigojo pareiškėją ja vadovaujantis teikti paraišką Garantiniam fondui, tačiau, kaip minėta, to pareiškėjas tinkamai neatliko. Nors pareiškėjas, ginčydamas darbo sutarčių, kuriais padidintas darbo užmokestis darbuotojams, pakeitimus, turėjo būti nuoseklus ir teikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir vėliau Garantinio fondo administratoriui jo neginčijamo darbo užmokesčio įsiskolinimo (apskaičiuoto pagal darbo užmokesčio dydžius, numatytus iki darbo sutarčių pakeitimų) apskaičiavimus, tačiau to neatliko. Pareiškėjas savo pozicijos teikti Garantiniam fondui paraišką minimalių išmokų gavimui negrindė tuo, kad vyksta ginčas dėl darbo sutarčių su darbuotojais pakeitimų teisėtumo, priešingai, šią poziciją jis grindė išimtinai tuo, kad jam formaliai nebuvo pateikti įmonės buhalteriniai dokumentai. Taigi teismui pateiktas Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 m. kovo 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-101-407/2017 nepagrindžia tinkamo pareiškėjo veikimo administruojant BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ir rengiant paraišką dėl išmokų iš Garantinio fondo skyrimo.

3817.

39Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, padarė išvadą, kad atsakovas tinkamai kvalifikavo pareiškėjo veiksmus kaip administratoriaus pareigų pažeidimą, pagrįstai bei teisėtai skundžiamu Įsakymu pareiškėjui už šiuos pažeidimus paskyrė nuobaudą. Atsakovas, parinkdamas konkrečią nuobaudos rūšį, pagrįstai atsižvelgė į nuobaudos individualizavimui reikšmingas aplinkybes – bendradarbiavimą su Tarnyba, galiojančių nuobaudų neturėjimą. Teismas vertino, kad palikus skundžiamą Įsakymą galioti bus pasiekti neplaninio pareiškėjo veiklos patikrinimo tikslai, kad pareiškėjo elgesys būtų koreguojamas, siekiant, jog panašūs pažeidimai ateityje nepasikartotų, kad pareiškėjas ateityje tiksliai laikytųsi galiojančių teisės normų reikalavimų ir tinkamai gintų kreditorių teises.

40III.

4118.

42Pareiškėjas UAB „Top consult“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2017 m. sausio 24 d. įsakymą „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Top consult“ skyrimo“ Nr. V4-13 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4319.

44Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis, byloje nesančiais duomenimis, o pripažintas teisėtu ginčijamas Įsakymas yra neteisėtas, tame tarpe jį priimant šiurkščiai pažeidus procesines teisės normas, priimtas vadovaujantis tikrovės neatitinkančiomis faktinėmis aplinkybėmis bei ydingu pareiškėjo veikų vertinimu bei esant be pagrindo konstatuojamai jo tyčinei kaltei.

4520.

46Pareiškėjas pažymi, kad sprendime pateikiami tikrovės neatitinkantys teiginiai, kad Bankroto administratorius tariamai niekaip nepaneigė ir nepagrindė to, kad byloje yra visi duomenys, kurie buvo reikalingi pagrindžiant 2016 m. rugpjūčio 19 d. įmonės paraišką Garantiniam fondui. Garantinio fondo vienašalis sprendimas (2016 m. gruodžio 19 d. Garantinio fondo tarybos sprendimas) nepagrįstai nurodomas kaip prejudicinę galią turintis atsakovo netinkamą veikimą patvirtinantis faktas. Pažymi, kad priimant Garantinio fondo tarybos sprendimus pareiškėjas nedalyvavo, jų eigai ir turiniui įtakos nedarė bei tokio sprendimo teisėtumo kontrolėje nedalyvauja, minimame Garantinio fondo tarybos posėdyje ir sprendime nebuvo sprendžiami ir nebuvo priimti sprendimai, susiję su apelianto veiklos tyrimu ir/ar vertinimu. Be to, Garantinio fondo taryba nėra subjektas, kuriam būtų suteikta teisė vertinti bankroto administratoriaus veiklą, pasisakyti ekspertine prasme dėl jo veiklos. Pažymi, kad į bylą yra pateiktas „Word“ formato dokumentas, kuris įvardintas kaip išrašas Garantinio fondo tarybos posėdžio protokolo, šis dokumentas nėra patvirtintas, pasirašytas. Šiame išraše tariamai patvirtina bankroto administratoriaus netinkamą veikimą. Pačiai Tarnybai 2016 m. gruodžio 19 d. nebuvo žinoma, ar teismo nutartyje minimi dokumentai atitinka Garantinio fondo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Nurodoma, kad dėl šio klausimo turi būti priimamas sprendimas. Taigi skundžiamas Sprendimas motyvuojamas dokumentu, kurio net tinkamos formos išrašas nebuvo pateiktas į bylą, bei kuriame nėra jokios įrodomosios galios turinčios informacijos apie tariamą netinkamą apelianto veikimą.

4721.

48Pareiškėjas vertina, kad Tarnyba nuobaudą skyrė už tai, kad apeliantas tariamai vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiais dokumentais, o ne už tai, kad įmonės paraiškoje nurodė ne maksimalias, o trijų minimaliųjų mėnesinių algų dydžio išmokas. Apelianto nuomone, tai leidžia konstatuoti, kad skundžiamas teismo sprendimas priimtas neatskleidus tikrosios bylos esmės ir naikintinas šiuo savarankišku skundžiamo sprendimo pripažinimo neteisėtu pagrindu.

4922.

50Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaria Tarnybos pozicijai ir veiksmų sekai, kai Tarnybos specialisto parengta išvada pasirašoma tik tada, kai jai pritaria Tarnybos vadovas. Pirmosios instancijos pozicija grindžiama vien remiantis Tarnybos atstovų teiginiais, o ne tokius teiginius paneigiančiais pačios Tarnybos rašytiniais dokumentais. Pareiškėjo nuomone, nurodyti Tarnybos atlikti procesiniai pažeidimai bei Tarnybos teiginių prieštaringumas yra pakankamas ir savarankiškas pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu ir jį panaikinti.

5123.

52Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime faktiškai yra konstatuojamas paties pareiškėjo priežiūrą vykdančio ir Įsakymą priėmusios Tarnybos nekompetencija. Pabrėžia, kad pareiškėjui nuobaudą skyrusi Tarnyba iki minėto apeliacinės instancijos sprendimo itin akcentavo savo vaidmenį, kad nurodytiems asmenims (skundo autoriams) kuo skubiau būtų išmokėtos kuo didesnės valstybės lėšos. Pažymi, kad pareiškėjas teismine tvarka siekė įrodyti (ir įrodė) minimų asmenų nesąžiningumą, o Tarnyba atliko (ir iki šiol atlieka) nesąžiningai veikusių minėtų asmenų interesų atstovavimo funkcijas, užeinančias už Tarnybai suteiktos kompetencijos ribų. Atkreipia dėmesį, kad savo veiksmais ginčijant nurodytų asmenų darbo užmokesčio trigubinimus pareiškėjas gynė ne savo asmeninius, finansinius ar kitokius interesus, o sąžiningų įmonės kreditorių (tarp kurių yra valstybės institucijos) bei viešąjį interesą. Tarnybos veiksmai, skundžiamas Įsakymas bei pirmosios instancijos sprendimas priimti visiškai neatsižvelgiant į šį faktą.

5324.

54Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

5525.

56Atsakovas pažymi, kad Garantinio fondo tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimas nėra ir negali būti vertinamas, kaip turintis prejudicinę galią ir įpareigojantis atsakovą ar teismą priimti pareiškėjo atžvilgiu vienokį ar kitokį sprendimą.

5726.

58Atsakovas akcentuoja, kad atsakovas, priimdamas Sprendimą, vertino pareiškėjo veiksmus kartu. Pareiškėjas, veikdamas pasyviai, nepasinaudojo jam suteikta ikiteisminio tyrimo institucijos galimybe susipažinti su įmonės dokumentais, kurių pagalba būtų galėjęs tiksliai pagrįsti Garantiniam fondui teiktiną paraišką dėl išmokos įmonės buvusiems darbuotojams, taip pat nesivadovavo Vilniaus apygardos teismo 2016- m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintais duomenimis.

5927.

60Atsakovas nurodo, kad teisinis reguliavimas aiškiai numato atitinkamų veiksmų atlikimo seką bei tvarką, kuria vadovaudamasis atsakovas atliko pareiškėjo neplaninį veiklos patikrinimą bei jos atžvilgiu priėmė atitinkamą sprendimą. Todėl pareiškėjo daromos prielaidos, jog atsakovo specialisto parengta išvada neturinti savarankiškos juridinės galios, kol nėra suderinta su vadovu, ar, kad specialisto parengta išvada neva yra pasirašoma tik tada, kai jai pritaria (ar pasirašo) Tarnybos vadovas, yra vertintinos, kaip neturinčios jokios teisinės reikšmės. Pažymi, kad atsakovo specialisto parengta ir pasirašyta išvada (tai savaime suponuoja apie jos juridinę galią) yra pateikiama tvirtinti atsakovo vadovui (direktoriui), kuriam patvirtinus, ji yra užregistruojama. Priimdamas skundžiamą Įsakymą, Tarnybos direktorius su išvada susipažino ir ją patvirtino. Taip pat su išvada Tarnybos direktorius susipažino ir, prieš priimdamas skundžiamą Įsakymą, ją patvirtino elektroniniu būdu Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje.

6128.

62Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartis, kuria buvo patvirtinti Įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, yra įsiteisėjusi, tačiau pareiškėjas ja nesivadovavo, be to, teikdamas Garantiniam fondui paraišką dėl minimalių išmokų paskaičiavimo Įmonės buvusiems darbuotojams, nenurodė apie ginčą dėl darbo sutarčių teisėtumo su darbuotojais. Pabrėžia, kad pareiškėjas, administruodamas Įmonės bankroto procesą, pažeidė profesinės kompetencijos principą, kadangi vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00345-13 medžiagoje esančiais įmonės dokumentais bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintais duomenimis, kreipdamasis į atsakovą ne dėl S. Č. ir E. P. priklausančiu maksimaliu, o dėl triju minimaliųjų mėnesiniu alau dydžio išmoku skyrimo.

6329.

64Tretieji suinteresuoti asmenys S. Č., E. P. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV.

6730.

68Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.“. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliacinio skundo turinys, t. y., apeliaciniu skundu ginčijamos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės bei padarytos teisinę reikšmę turinčios išvados, apsprendžia bylos nagrinėjamos apeliacine tvarka, ribas.

6931.

70Pareiškėjas apeliacinis skundu iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu faktinių aplinkybių vertinimu bei jų pagrindu padarytomis išvadomis, jog pareiškėjas turėjo objektyvią galimybę surinkti bei pateikti reikiamus duomenis Garantiniam fondui apie administruojamos įminės darbuotojams priklausančias išmokėti sumas. Pareiškėjas nesutinka ir su tuo, kad jam inkriminuoto pažeidimo tyrimą atsakovas atliko teisėtai, nepažeisdamas tyrimo išvados surašymo terminų ir pan..

7132.

72Ginčijamu įsakymu pareiškėjui nuobauda paskirta už tai, kad jis vengė vadovautis ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiais įmonės dokumentais bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutartimi patvirtintais duomenimis, dėl ko kreipėsi į Tarnybą, prašydamas S. Č. ir E. P. skirti minimalias trijų mėnesinių algų dydžio išmokas, o ne priklausančias maksimalias, tuo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.4 papunkčius.

7333.

74Iš pareiškėjui inkriminuoto šio kaltinimo matyti, kad jis kaltinamas šį pažeidimą padaręs neveikimo forma.

7534.

76Teisės teorijoje laikomasi nuostatos, kad neveikimas turi būti sąmoningas ir valingas asmens poelgis bei kad asmuo negali atsakyti už neveikimu padarytą veiką, jei suvokė, kad turi veikti atitinkamu būdu, bet dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių to negalėjo padaryti. Šie neveikimo požymiai nulemia ir įrodinėjimo dalyką tokio pobūdžio bylose – ar asmuo padarė priešingą teisei veiką; ar šią veiką, neveikimo forma, padarė dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių, ar nesant tokių aplinkybių.

7735.

78Pažymėtina ir tai, kad atsakomybė už neveikimu padarytą veiką kyla tokiu atveju, kai pareiga veikti atitinkamu būdu yra suformuluota konkrečiai, imperatyviai, pavyzdžiui, įtvirtinta asmens veiklą reglamentuojančiuose teisės norminiuose aktuose, atitinkamos institucijos (įstaigos) vidaus teisės aktuose, kituose teisės aktais patvirtintuose asmens teisinį statusą (jo teises ir pareigas) apibrėžiančiuose oficialiuose dokumentuose (pareiginėse instrukcijose, pareigybės aprašymuose ir pan.). Taigi nustatant ar asmuo neveikimu padarė teisei priešingą veiką, būtina įvertinti ar konkretus jo pasirinktas elgesio modelis objektyviai prieštaravo imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, įpareigojančioms veikti atitinkamu būdu.

7936.

80Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte nustatyta, kad administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Elgesio kodekso 6.2 ir 6.4 papunkčiuose taip pat nustatyta, kad laikydamasis profesinės kompetencijos principo administratorius turi atsakingai, skirdamas pakankamai dėmesio ir laiko, efektyviai naudodamas žmogiškuosius ir materialinius išteklius, atlikti savo funkcijas; siekti, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kiek galima didesne apimtimi, o nemokumo procesai užbaigti per galimai trumpiausią laiką, nevilkinant proceso savo veiksmais ar neveikimu.

8137.

82Pagal Garantinio fondo įstatymo, galiojusio iki 2017 m. sausio 1 d., 4-6 straipsnių ir Garantinio fondo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 246, 19 ir 20 punktų nuostatas pareiga pateikti duomenis, reikalingus bankrutuojančios įmonės darbuotojų išmokoms išmokamoms iš garantinio fondo apskaičiuoti, yra suformuluota bankroto administratoriui.

8338.

84Reikalavimas pateikti duomenis, reikalingus bankrutuojančios įmonės darbuotojų išmokoms išmokamoms iš garantinio fondo apskaičiuoti, reiškia, kad šie duomenys turi būti teisingi bei išsamūs tokia apimtimi, jog jais remiantis būtų galima nustatyti bei apskaičiuoti tokį išmokos dydį, kurį bankrutuojančios įmonės darbuotojas turi teisę gauti.

8539.

86Byloje nustatyta ir ginčo tarp šalių dėl to nėra, kad bankrutuojančios įmonės darbuotojams S. Č. ir E. P. pagal pareiškėjo pateiktus duomenis buvo skirtos minimalios trijų mėnesinių algų dydžio išmokos, nors iš tikrųjų jie turėjo teisę gauti didesnes, pagal Garantinio fondo įstatymo nuostatas, maksimalias išmokas.

8740.

88Ši aplinkybė patvirtina bei įrodo, kad pareiškėjo pateikti duomenys neatitiko minėtų reikalavimų.

8941.

90Byloje nustatyta, kad duomenys, kurie buvo reikalingi bankrutuojančios įmonės darbuotojų S. Č. ir E. P. išmokoms apskaičiuoti, buvo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros kontroliuojamo ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00345-13 medžiagoje, su kuria susipažinti bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui, kompetentingos institucijos suteikė leidimą 2015 m. rugpjūčio mėnesį (t. 2, b. l. 103).

9142.

92Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarties duomenys taip pat patvirtina, kad pareiškėjas šia teise naudojosi ir iš minėtos ikiteisminio tyrimo medžiagos teismui teikė darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atlyginimų žiniaraščius ir kitus dokumentus.

9343.

94Visa tai duoda pagrindą išvadai, kad iki 2016 m. liepos 12 d. nebuvo aplinkybių, kurios galėjo sudaryti kliūtis pareiškėjui gauti bei disponuoti reikiama informacija bankrutuojančios įmonės darbuotojų S. Č. ir E. P. išmokoms apskaičiuoti.

9544.

96Byloje nenustatyta duomenų apie tai, kad pareiškėjui 2016 m. rugpjūčio 19 d. teikiant informaciją Tarnybai, atsirado naujos aplinkybės, nepriklausančios nuo pareiškėjo valios, kurios būtų sudariusios jam kliūtis pateikti išsamią bei pakankamą informaciją. Tokių aplinkybių iš esmės nenurodo ir pareiškėjas.

9745.

98Apibendrinus darytina išvada, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjas turėjo galimybę surinkti bei pateikti duomenis, reikalingus teisingai nustatyti bei apskaičiuoti bankrutuojančios įmonės darbuotojams S. Č. ir E. P. priklausančių gauti išmokų dydžius. Dėl ko priešingi šiuo klausimu pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti bei atmetami.

9946.

100Savo ruožtu visa tai lemia, kad byloje yra įrodyta ir tai, jog pareiškėjas, neveikimu dėl savo kaltės, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto; Elgesio kodekso 6.2, 6.4 papunkčių bei Garantinio fondo įstatymo, galiojusio iki 2017 m. sausio 1 d., 4-6 straipsnių ir Garantinio fondo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 246, 19 ir 20 punktų reikalavimus. Atitinkamai tai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo padarytoje veikoje egzistavo visi drausminės atsakomybės sudėties elementai, todėl atsakovo sprendimas pripažinti, jog pareiškėjas padarė jam inkriminuotą pažeidimą, yra pagrįsta bei teisinga. Už šio pažeidimo padarymą pareiškėjui paskirta nuobauda – įspėjimas. Ji savo griežtumu, atitinka padaryto pažeidimo pobūdį bei mastą, todėl jos pripažinti per griežta, neproporcinga ir pan., nėra pagrindo.

10147.

102Kolegija sutinka ir su kita pirmosios instancijos išvada, kad esminių pažeidimų, galiojusių įtakoti pareiškėjui paskirtos nuobaudos nepagrįstumą, nenustatyta.

10348.

104Byloje nustatyta, kad tyrimo išvada dėl aptariamo pažeidimo pareiškėjui buvo pateikta 2017 m. sausio 16 d., nurodant galimybę pasiaiškinti dėl inkriminuojamo pažeidimo. Pareiškėjas 2017 m. sausio 16 d. pateikė savo paaiškinimus bei prieštaravimus, kurie kartu su tyrimo išvada atsakovui buvo pateikti 2017 m. sausio 24 d., kuris tą pačią dieną priėmė byloje ginčijamą įsakymą. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo teisės žinoti kuo yra kaltinamas ir pasiaiškinti dėl jam inkriminuoto pažeidimo, nebuvo pažeistos. Dėl ko tyrimo išvados užregistravimas registruose 2017 m. sausio 25 d. data, yra formalaus pobūdžio klaida, kuri neįtakojo pareiškėjo subjektinių teisių drausminių nuobaudų skyrimo srityje.

10549.

106Kolegija sutinka ir su kitomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl faktinių aplinkybių vertinimo bei jų teisinio kvalifikavimo ir jų detaliai nebekartoja ((žr., pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011; 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.).

10750.

108Apibendrinus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisingą sprendimą dėl ko tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvai nėra pagrindo.

109Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

110Pareiškėjo UAB „Top consult“ apeliacinį skundą atmesti.

111Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

112Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Top consult“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamas Įsakymas pažeidžia Bankroto... 9. 3.... 10. Pareiškėjas teigė, kad nesutinka su 2017 m. sausio 16 d. išvados projekte... 11. 4.... 12. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio... 15. 6.... 16. Atsakovas pažymėjo, kad tiek patikrinimo išvados projektas, tiek išvada,... 17. 7.... 18. Atsakovas pabrėžė, kad dėl pareiškėjo kaltės buvusiems įmonės... 19. 8.... 20. Tretieji suinteresuoti asmenys S. Č., E. P. atsiliepimu į skundą prašė jį... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinio teismas 2017 m. gegužės 3 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos 2017 m. sausio 24 d.... 26. 11.... 27. Teismas taip pat nustatė, kad S. Č. ir E. P. kreipėsi į Tarnybą,... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, kad Taisyklių ir Patikrinimo taisyklių nuostatos nebuvo... 30. 13.... 31. Teismas padarė išvadą, kad nors byloje esantys įrodymai patvirtina, jog... 32. 14.... 33. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismui 2016 m. liepos 12 d.... 34. 15.... 35. Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismui patvirtinus darbuotojų... 36. 16.... 37. Teismas taip pat padarė išvadą, kad esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai... 38. 17.... 39. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir teisinį... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėjas UAB „Top consult“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 43. 19.... 44. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas tikrovės... 45. 20.... 46. Pareiškėjas pažymi, kad sprendime pateikiami tikrovės neatitinkantys... 47. 21.... 48. Pareiškėjas vertina, kad Tarnyba nuobaudą skyrė už tai, kad apeliantas... 49. 22.... 50. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaria... 51. 23.... 52. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime faktiškai yra... 53. 24.... 54. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį... 55. 25.... 56. Atsakovas pažymi, kad Garantinio fondo tarybos 2016 m. gruodžio 19 d.... 57. 26.... 58. Atsakovas akcentuoja, kad atsakovas, priimdamas Sprendimą, vertino... 59. 27.... 60. Atsakovas nurodo, kad teisinis reguliavimas aiškiai numato atitinkamų... 61. 28.... 62. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12... 63. 29.... 64. Tretieji suinteresuoti asmenys S. Č., E. P. atsiliepime į pareiškėjo... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV.... 67. 30.... 68. Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 69. 31.... 70. Pareiškėjas apeliacinis skundu iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos... 71. 32.... 72. Ginčijamu įsakymu pareiškėjui nuobauda paskirta už tai, kad jis vengė... 73. 33.... 74. Iš pareiškėjui inkriminuoto šio kaltinimo matyti, kad jis kaltinamas šį... 75. 34.... 76. Teisės teorijoje laikomasi nuostatos, kad neveikimas turi būti sąmoningas ir... 77. 35.... 78. Pažymėtina ir tai, kad atsakomybė už neveikimu padarytą veiką kyla tokiu... 79. 36.... 80. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte nustatyta, kad... 81. 37.... 82. Pagal Garantinio fondo įstatymo, galiojusio iki 2017 m. sausio 1 d., 4-6... 83. 38.... 84. Reikalavimas pateikti duomenis, reikalingus bankrutuojančios įmonės... 85. 39.... 86. Byloje nustatyta ir ginčo tarp šalių dėl to nėra, kad bankrutuojančios... 87. 40.... 88. Ši aplinkybė patvirtina bei įrodo, kad pareiškėjo pateikti duomenys... 89. 41.... 90. Byloje nustatyta, kad duomenys, kurie buvo reikalingi bankrutuojančios... 91. 42.... 92. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarties duomenys taip pat... 93. 43.... 94. Visa tai duoda pagrindą išvadai, kad iki 2016 m. liepos 12 d. nebuvo... 95. 44.... 96. Byloje nenustatyta duomenų apie tai, kad pareiškėjui 2016 m. rugpjūčio 19... 97. 45.... 98. Apibendrinus darytina išvada, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjas... 99. 46.... 100. Savo ruožtu visa tai lemia, kad byloje yra įrodyta ir tai, jog pareiškėjas,... 101. 47.... 102. Kolegija sutinka ir su kita pirmosios instancijos išvada, kad esminių... 103. 48.... 104. Byloje nustatyta, kad tyrimo išvada dėl aptariamo pažeidimo pareiškėjui... 105. 49.... 106. Kolegija sutinka ir su kitomis pirmosios instancijos teismo padarytomis... 107. 50.... 108. Apibendrinus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 109. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 110. Pareiškėjo UAB „Top consult“ apeliacinį skundą atmesti.... 111. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. sprendimą... 112. Nutartis neskundžiama....