Byla B2-4676-798/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Merula alba“ direktoriaus ir vienintelio akcininko pareiškimą atsakovui UAB „Merula alba“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Merula alba“ direktorius ir vienintelis akcininkas R. S. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Merula alba“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“. Nurodo, kad UAB „Merula alba“ yra nemoki, negali atsiskaityti su savo kreditoriais, o Valstybinė mokesčių inspekcija areštavo atsakovo pinigines lėšas esančias banko sąskaitoje, laiku nemoka darbo užmokesčio, neatsiskaito už gautas prekes, negrąžina paskolų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų.

4Atsakovui UAB „Merula alba“ keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Nagrinėjamu atveju ieškovai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, t. y. kai įmonė yra nemoki. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas nustato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas UAB „Merula alba“ neatsiskaito su įmonės kreditoriais. Pagal ieškovo pateiktą UAB „Merula alba“ kreditorių sąrašą bendra skola kreditoriams sudaro 265 670 Lt (b. l. 19). Iš atsakovo UAB „Merula alba“ 2013 m. balanso matyti, kad bendrovės turimas turtas sudarė 418 743, o 2014 m. gegužės 23 d. sumažėjo iki 169 448 Lt. Iš 2014-01-01 – 2014-05-23 balanso matyti, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 205 735 Lt sumą. 2013 m. įmonės veikla buvo pelninga, tačiau 2014-01-01 – 2014-05-23 patyrė 33 600 Lt nuostolių (b.l. 17-18). Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovas yra skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai 123 114,34 Lt, taip pat yra susidariusi 2803,81 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Įvertinus tai, jog įmonė nevykdo finansinių įsipareigojimų įmonės kreditoriams, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija visą įmonės balanse įrašyto turto vertę, darytina išvada, kad UAB „Merula alba“ yra nemoki. Kadangi nėra pagrindo tikėtis, jog pagerės įmonės finansinė padėtis, todėl atsakovui UAB „Merula alba“ keltina bankroto byla, skirtinas administratorius.

8Ieškovas prašo UAB „Merula alba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“, taip pat nagrinėjamoje byloje teikti UAB „Merula alba“ administravimo paslaugas pasisiūlė UAB „Geraldis“.

9Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1, 4 d.). Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais nurodyta, jog tiek UAB „Bankrupta“, tiek UAB „Geraldis“ atitinka reikalavimus, keliamiems bankroto administratoriui. Byloje yra pateiktos bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.

10Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris yra atsakovo vadovas bei savininkas (akcininkas), pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jokie kiti suinteresuoti bankroto bylos atsakovui iškėlimu asmenys nepateikė prašymų dėl jų įtraukimo į šios bylos nagrinėjimą bei atitinkamai nepasiūlė bankroto administratorių kandidatūrų. Dėl to, pirmiausia, vertintina ieškovo pasiūlyta - UAB „Bankrupta“ - kandidatūra (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-269/2014). Kaip minėta, ieškovo pasiūlytas administratorius UAB „Bankrupta“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas atsakovui, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos raštu „Dėl administratoriaus kandidatūros“ pranešė teismui, kad UAB „Bankrupta“ atitinka ĮBĮ reikalavimus. Teismas taip pat nenustatė ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama bei pažymi, kad byloje nėra duomenų apie šio administratoriaus šališkumą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju, nėra jokių kitų byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų bei duomenų apie atsakovo vadovo ir savininko pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą, ir nustatęs, jog šis administratorius atitinka įstatymo leidėjo keliamus reikalavimus, UAB „Bankrupta“ skirtinas atsakovo bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 1-2 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-356/2014). Kadangi bankrutuojančios UAB „Merula alba“ administratorium skiriamas UAB „Bankrupta“, administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte (ĮBĮ 10 straipsnio 6 dalis).

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą UAB „Merula alba“ (į. k. 302351403, buveinės adresas Architektų g. 212-70, Vilnius).

14Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Bankrupta“ (sąrašo eil. Nr. B-JA153, leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 212).

15Areštuoti visą UAB „Merula alba“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

17Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

19Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

21Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Merula alba“ direktorius ir vienintelis akcininkas R. S.... 4. Atsakovui UAB „Merula alba“ keltina bankroto byla.... 5. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis numato,... 6. Nagrinėjamu atveju ieškovai prašo iškelti atsakovui bankroto bylą pagal... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas UAB „Merula... 8. Ieškovas prašo UAB „Merula alba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 9. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar siūlomos... 10. Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris... 11. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 12. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,... 13. Iškelti bankroto bylą UAB „Merula alba“ (į. k. 302351403, buveinės... 14. Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Bankrupta“ (sąrašo eil. Nr.... 15. Areštuoti visą UAB „Merula alba“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą... 16. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 17. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 18. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 19. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 20. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 21. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 22. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...