Byla 2-2201-657/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kerista“ ieškinį atsakovei UAB „Prienų vandenys“, tretiesiems asmenims UAB „Gensera“, UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Kamesta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kerista“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. birželio mėn. 7 d. rašte Nr. 253 „Dėl kvalifikacijos vertinimo“ nurodytą sprendimą atmesti UAB „Kerista“ pateiktą pasiūlymą Konkurse ir nustatyti pasiūlymų eilę, laimėjusiu pripažinti UAB „Gensera“; 2) panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. birželio mėn. 18 d. sprendimą Nr. 284 Dėl pretenzijos ir įpareigoti atsakovę UAB „Prienų vandenys“ tiekėjų Konkursui pateiktus pasiūlymus svarstyti iš naujo bei sudaryti naują pasiūlymų eilę (T.1, b.l. 4-10).

3Ieškinyje ir dublike (T.1, b.l. 4-10; 122-125) nurodė, kad ieškovė UAB „Kerista“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų r. (Balbieriškyje) II etapo darbų pirkimas“. Šiame Konkurse taip pat dalyvavo UAB „Gensera“, UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Kamesta“. Perkančioji organizacija paprašė patikslinti ieškovės pateiktą pasiūlymą, paaiškinant, kaip tiekėja atitinka pirkimo dokumentų I skyriaus 4.2.1 punkto reikalavimus. Ieškovė pateikė atsakovei paaiškinimus bei papildomus dokumentus. Išnagrinėjusi ieškovės pateiktus papildomus kvalifikacijos dokumentus, atsakovė informavo ieškovę, kad nusprendė UAB „Kerista“ pasiūlymą atmesti, nes tiekėja neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų (pirkimo dokumento I skyriaus 29.1.2 p.), bei nurodė, jog sudaryta pasiūlymų eilė, kurios pirmojoje vietoje yra UAB „Gensera“. Ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2013-06-14 atsakovei pareiškė pretenziją, tačiau perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė. Iškovė nesutinka, kad ji neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Pirkimo dokumentų 5.1.4 p. nėra reikalavimo, jog statybos vadovas patirtį turi būti įgijęs tik inžinerinių tinklų objektuose. Pirkimo dokumentuose kalbama tik apie ypatingus statinius, bet ne apie statybos objektus. Perkančioji organizacija, nesąžiningai vertindama pasiūlymo priėmimo klausimą, aiškino minėtą pirkimo dokumentų sąlygą susiaurindama ją ir nurodydama, jog vis tik patirties reikalaujama inžinerinių tinklų objektuose. Taip perkančioji organizacija klaidingai mano, kad atliktų darbų sąraše nurodyti statiniai negali būti priskiriami inžinerinių tinklų objektams. Su statybos vadovo gyvenimo aprašymu buvo pateiktas jo kuruotų objektų sąrašas, kuriame aiškiai nurodyta, jog tuo laikotarpiu M. K. ėjo UAB „Kerista“ statybos vadovo pareigas. Jis turi beveik 15 metų šio darbo patirtį, todėl perkančiosios organizacijos motyvas, jog prie tiekėjos pretenzijoje minimų objektų „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai Balsiuose“ bei „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai ir įrengimai Bajoruose“ nenurodyta, kad minėtas specialistas ėjo statybos vadovo pareigas, yra visiškai nepagrįstas. Reikalavimo pateikti kokius nors papildomus dokumentus, patvirtinančius ieškovės pasiūlyto statybos vadovo kvalifikaciją, pirkimo dokumentuose nėra, todėl atsakovės teiginiai, kad ieškovės pasiūlyto vadovo kvalifikacija nėra tinkama ir/ar tinkamai patvirtinta atitinkamais dokumentais, yra nepagrįsti. Pažymi, kad perkančioji organizacija neginčijo pačios „UAB „Kerista“ kvalifikacijos, t.y. pripažino, jog ji atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo grindžiami tais pačiais dokumentais ir tais pačiais atliktais darbais minėtose objektuose. Tiekėja įvykdė visas pirkimo dokumentų sąlygas. Perkančioji organizacija, atsisakydama priimti UAB „Kerista“ pasiūlymą, pakeitė pirkimo dokumentų sąlygą, tokiu būdu pažeidė skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principą. Be to, teigia, kad tiekėja su pasiūlymu pateikė ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2013-05-09 laidavimo raštą Nr. 19930-07, taip įvykdydama pirkimo dokumentų 16.1 punkto sąlygą. Tai, kad pirminiame laidavimo rašte Draudikas nenurodė, jog įsipareigoja neatšaukiamai išmokėti draudimo sumą, negali paneigti laiku pateikto laidavimo prasmės ir galios, be to, negali būti pagrindu atmesti pasiūlymą.

4Reikalavimus grindė: įsakymo Nr. PP2013/58 kopija; konkurso sąlygų kvalifikaciniais reikalavimais; pranešimų, raštų kopijomis; 2013-06-14 pretenzijos kopija.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir triptike nurodė, kad su UAB „Kerista“ ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (T.1, b.l. 97-100; 141-143). Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nes tiekėja neatitiko nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Ieškovė neteisingai supranta ir netinkamai aiškina pirkimo dokumentų I skyriaus 5.1.4 p. reikalavimą, nurodydama, kad specialistui keliamas reikalavimas yra turėti patirties tik statant ypatingus statinius, nepriklausomai, kokiai grupei jie priskirtini. Vertinant statybos vadovo patirtį būtina paminėti, kad ypatingo statinio statybos vadovas – teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas konkrečiam objektui. Tai, kad specialistas turi atestatą ir dirba įmonėje pagal darbo sutartį, neįrodo, kad specialistas ėjo statybos vadovo pareigas visuose įmonės statytuose objektuose. Ieškinyje tiekėja visiškai nepagrįstai tapatina įmonės patirtį su specialisto patirtimi. Vertinant tiekėjo kvalifikaciją, atskiras reikalavimas keliamas įmonės ir atskiras tiekėjo specialisto patirčiai ir šie kvalifikaciniai reikalavimai negali būti painiojami. Tai, kad statant objektus buvo atliekami vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai, neleidžia statinio klasifikuoti ir priskirti inžinerinių tinklų grupei, ir tokia specialisto patirtis negali būti laikoma tinkama. Tiekėjas turi galimybę prašyti paaiškinti ir patikslinti dokumentus iki pasiūlymo pateikimo terminio pabaigos. Tiekėja tokia teise nepasinaudojo, minimo kvalifikacinio reikalavimo neskundė ir neprašė paaiškinti, iš to darytina išvada, kad pateikti pirkinio dokumentai buvo visiškai aiškūs ir ne dviprasmiški. Perkančioji organizacija perka inžinerinių tinklų: vandentiekio ir nuotekų tinklų objekto statybos darbus, ne tokius darbus, kaip sudėtinę kito pastato (statinio) dalį. Atitinkamai proporcingai pirkimo objektui nustatytas ir reikalavimas statybos vadovui - kad jis būtų vadovavęs statant analogiškus, kaip perkami darbai, objektus. Atsakovė paprašė ieškovės patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, tiekėjai pateikus paaiškinimus, paaiškėjo, kad ji neatitinka keliamų reikalavimų. Nors ieškovė nurodo, kad turi daug patirties ir net ne vieną statybos vadovą, tačiau ji nepatikslino nei siūlomo statybos vadovo vadovautų statybos objektų sąrašo (ar eitų pareigų), nepasiūlė ir kito ieškovės įmonėje dirbančio asmens kandidatūros. Tiekėjos pateiktas laidavimo raštas galėjo būti bet kuriuo metu atšauktas, o būtent to ir buvo siekiama išvengi, nustatant reikalavimus pasiūlymo galiojimo užtikrinimui. Tokios sąlygos nebūvimas yra esminis pasiūlymo laidavimo rašo netikslumas. Nors vėliau šį netikslumą ieškovė šalino, tačiau įstatymas draudžia perkančiajai organizacijai po pasiūlymų pateikimo dienos leisti tiekėjui padaryti pasiūlymų pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

6Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ atsiliepime į ieškinį ir trplike nurodė, kad su UAB „Kerista“ ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (T.1, b.l. 111-115; 164-165). Nurodė, kad UAB „Gensera“ dalyvavo atsakovės paskelbtame supaprastintame atvirajame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų r. (Balbieriškyje) II etapo darbų pirkimas“ ir jos pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas konkurso nugalėtoju. Iš pirkimo sąlygose pateikto pirkimo objekto apibūdinimo yra akivaizdu, kad perkančioji organizacija ketina įsigyti vandentiekio tinklų ir nuotekų savitakinių tinklų statinių statybos darbus. Statiniai yra klasifikuojami į atskiras rūšis, grupes ir pogrupius pagal jų naudojimo paskirtį. Pagal reglamentą vandentiekio tinklai ir nuotekų tinklai yra priskiriami inžinierinių statinių rūšiai, inžinierinių tinklų grupei, vandentiekio tinklų bei nuotekų šalinimo tinklų pogrupiams. Atsakovės reikalavimas nediskriminuoja tiekėjų. Sąlygose nurodytu kokybiniu reikalavimu perkančioji organizacija reikalauja ne statinio statybos vadovo kvalifikacijos patvirtinimo, bet įrodymų, kad statybos vadovas turi reikiamą patirtį, kuri turi būti įgyta, vadovaujant vandentiekio tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų statinių statybos darbams. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų 5.1.4. punkte išdėstytas reikalavimas buvo suprantamas ir aiškus. Ieškovė, turėdama didelę dalyvavimo perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose patirtį, turėjo galimybę tinkamai suprasti perkančiosios organizacijos reikalavimus, be to, galėjo prašyti perkančiosios organizacijos juos paaiškinti. Atsakovės reikalavimai buvo ne didesni nei reikia tikslui pasiekti. Perkančioji organizacija visų dalyvių pasiūlymus vertino, vadovaudamasi jos pačios nustatytais reikalavimais (lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principas), todėl nėra jokio pagrindo tenkinti ieškovės keliamų reikalavimų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime nenurodžius žodžio „neatšaukiamai“, keičiasi užtikrinimo turinys, nes užtikrinimą suteikęs asmuo išlaiko galimybę užtikrinimą atšaukti bet kuriuo metu, kas silpnina perkančiosios organizacijos apsaugą, todėl toks ieškovės pasiūlymo galiojimo užtikrinimas negali būti pripažįstamas tinkamu.

7Kitų atsiliepimų į ieškinį įstatymų nustatyta tvarka negauta.

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB „Prienų vandenys“ 2013 m. balandžio 16 d. per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbė, kad vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų r. (Balbieriškyje) II etapas“ (Pirkimo Nr. 135637), pirkimo objektas – vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai, statybos darbai (b.l. 158-160). Skelbime nurodyta pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais laikas – 2013 m. gegužės 13 d. 10.00 val., Pramonės g. 7, Prienuose. Pasiūlymus numatyta vertinti pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, pasiūlymus vertinant litais (Pirkimo dokumentų 14.1 p., 27.1 p., T.2, b.l. 19, 23). Atsakovė UAB „Prienų vandenys“ teikė atsakymus į tiekėjų klausimus ir aiškino, bei tikslino pirkimo sąlygas (b.l. 27-28).

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos atmesto ieškovės UAB „Kerista“ pasiūlymo, nes tiekėja neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir nepateikė pasiūlymo užtikrinimo reikiamų dokumentų (pirkimo dokumento I skyriaus 5.1.4 p. ir 16.1. p.).

11Nustatyta, kad ketindama dalyvauti viešajame pirkime ir priėmusi kvietimą, ieškovė 2013 m. gegužės 13 d. per CVP informacinę sistemą pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą (b.l. 29-43).

12Perkančioji organizacija 2013 m. birželio 7 d. raštu Nr. 253 Dėl kvalifikacijos vertinimo konstatavo, kad įvertinus pateiktus dokumentus nustatyta, kad siūlomas statinio statybos vadovas neturi pirkimo dokumentų 5.1.4 punkte reikalaujamo bent 3 metų darbo stažo dirbant ypatingo statinio (statinių pogrupis: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai) ir atmetė ieškovės pasiūlymą, nes tiekėjas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir sudarė pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju pripažįstant UAB „Gensera“ (b.l. 62). Rašte taip pat pažymėta, kad nors pirkimų komisija nevertino tiekėjos pasiūlymo, tačiau pastebi, kad tiekėjo pasiūlymo užtikrinimo dokumentas yra netinkamas, nes jame neįtvirtinta Pirkimo dokumentų 16.1 punkto nuostata, todėl pasiūlymas atmestinas ir pagal Pirkimo dokumentų I skyriaus 16.7 punktą bei 29.1.6 punktą.

13Vadovaudamasi vykdomo viešojo pirkimo sąlygų 35 punktu (T.2, b.l. 26), ieškovė 2013 m. birželio 14 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė panaikinti 2013-06-07 rašte Nr. 253 nurodytus sprendimus atmesti ieškovės pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinta UAB „Gensera“ (b.l. 63-65). Pretenzijoje nurodoma, jog perkančiajai organizacijai buvo pateikti visi statybos vadovo M. K. kvalifikacijos atestatai, o tokios sąlygos, kad statybos vadovo darbo stažas būtų įgytas bent 3 metus dirbant inžineriniuose objektuose, vykdant vandentiekio nuotekų šalinimo įrengimo darbus nėra teisingas ir tikslus, pažeidžia teisingumo ir sąžiningumo principus, tiekėjo interesus. Be to, pažymima, kad tiekėja pateikė ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2013-05-09 laidavimo raštą Nr. 19930-07, t.y. įvykdė 16.1 punkto sąlygą. Perkančioji organizacija nenurodė, jog šis laidavimo raštas turi trūkumų ir nereikalavo jų pašalinti.

14Atsakovė, išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, 2013 m. birželio 18 d. raštu Nr. 284 nutarė pretenziją atmesti (b.l. 67-68). Rašte pažymėjo, kad vertinant tiekėjo siūlomo specialisto kvalifikacijos atitikimą dokumentuose nurodytiems reikalavimams reikšmingi tik tie objektai, kuriuose tiekėjo siūlomas specialistas ėjo ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Kadangi prie pretenzijoje minimų objektų „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai Balsiuose“ ir „vandentiekio ir nuotekynės tinklai ir įrengimai Bajoruose“ nenurodyta, kad specialistas M. K. ėjo statybos vadovo pareigas, todėl perkančioji organizacija padarė pagrįstą išvadą, kad šių pareigų specialistas nėjo. Be to, ši sąlyga buvo aiški ir nedviprasmiška, tiekėja UAB „Kerista“ jos neginčijo ir neprašė paaiškinti. Pažymima, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatos draudžia tiekėjui po pasiūlymų pateikimo dienos leisti tikslinti dokumentus, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertinimas yra ne kvalifikacijos, o pasiūlymų vertinimo procedūra.

15Konkurso sąlygų 29.1 punkte nustatyta, kad komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu jis neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų (29.1.2 p.) arba dalyvis savo pasiūlyme pateikė netikslius arba neišsamius duomenis apie savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems sąlygų 4 ir 5 punktuose, ir Perkančiajai organizacijai prašant, tinkamai jų nepatikslino CVP IS priemonėmis (29.1.3 p.), arba pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – t.y. nepateiktas ar pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimas (29.1.6 p.) (T.2, b.l. 24).

16Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ 1 str.). VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintos normos – pamatinės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo nuostatos – perkančioji organizacija privalo laikytis ir nepažeisti viešųjų pirkimų principų, tinkamai ir teisėtai siekti viešųjų pirkimų tikslo, vadovautis VPĮ nustatytais reikalavimais. Siekiant tinkamai išspręsti šalių ginčą, teismas privalo išaiškinti atitinkamų pirkimo sąlygų turinį ir įvertinti, ar perkančioji organizacija jas tinkamai pritaikė, priimdama skundžiamus sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

17Teismas, įvertinęs bylos medžiagą konstatuoja, kad ieškovė nepagrįstai atsakovės atliktus veiksmus vykdant ginčo viešąjį pirkimą vertina kaip viešųjų pirkimų teisės normų, konkurso sąlygų, skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimus, dėl toliau nurodomų motyvų.

18Dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentų 5.1.4 punkto sąlygai. Ieškovės teigimu, atsakovės keliamo kvalifikacinio reikalavimo tiekėjams (pirkimo sąlygų 5.1.4 p.) aiškinimas, kad ieškovės pateiktame atliktų darbų sąraše nurodyti statiniai negali būti priskiriami inžineriniams objektams, siaurina konkurso sąlygą ir prieštarauja LR statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų nuostatoms.

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija vykdomame pirkime „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų r. (Balbieriškyje) II etapo darbų pirkimas“ 1 skirsnio A poskirsnio 4 dalyje Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai (Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse) 4.2.1 punkte nustatyta, kad pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvio partneris turi turėti įstatymų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo) statybos darbus bei pažymėta, kad dalyviai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus konkurso sąlygose nustatyta tvarka (5.1 p.) (T.2, b.l. 13-16).

20Šio poskirsnio 5 dalyje Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai (Tiekėjų teisė verstis veikla, ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas) 5.1.4 punkte buvo numatyta, kad „Pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) sutarties įgyvendinimui paskirtų vadovaujančių ir atsakingų specialistų (pagrindinio personalo) darbo patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne žemesnė nei nurodyta žemiau: a) bent vienas ypatingo statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingo statinio (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai) statybos vadovo pareigas ir turintis ne mažesnę nei 5 metų vadovavimo statybos darbams patirtį iš kurių, bent 3 metai darbo stažo dirbant ypatingo statinio (statinių pogrupis: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai) statybos vadovu; b) bent vienas projekto vadovas, turintis teisę eiti ypatingo statinio (statinių pogrupis inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai) projekto vadovo pareigas ir turintis ne mažesnę nei 3 metų ypatingo statinio projekto vadovo patirtį; c) ypatingo Statinio specialiųjų statybos darbų vadovai (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo) šiems specialiesiems statybos darbams: mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas); d) ypatingo statinio projekto dalių vadovai (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo) tokioms projekto dalims: sklypo sutvarkymo (sklypo plano); vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti Pirkimo dalyvis privalėjo pateikti pagrindinio personalo, kuris numatytas sutarties vykdymui, sąrašą, (jungtinės veiklos dalyvio atveju pateikti vieną bendrą sąrašą); pagrindinio personalo gyvenimo aprašymus (kuriuose turi būti nurodyti įvykdyto projektai, jų pradžia ir pabaiga, eitos pareigos) ir kvalifikacijos dokumentus, pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (b.l. 23).

21Pažymėtina, kad laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo principų reikalavimų, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį, o nustačius tiekėjo pasiūlymo trūkumų, negalima konstatuoti jo atitikties pirkimo sąlygoms, jei kitos aplinkybės neleidžia nustatyti tikrojo jų turinio, kurį būtų galima įvertinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas ir tikslus.

22Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje. Tiekėjo pasiūlymas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), ar jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

23Teismas atmeta ieškovės argumentus, kad perkančioji organizacija dviprasmiškai traktavo ieškovės atitikimą keliamiems reikalavimams, pripažindama, kad pati ieškovė, kaip tiekėja atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau atsakovės netenkino statybos vadovo kvalifikacija. Pažymėtina, kad visos konkurso sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai.

24Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės pateikti duomenys apie tai, kad M. K. nuo 2008 m. vasario 22 d. turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai), ar subrangovas UAB „Statovita“ neturi tinkamos kvalifikacijos būti ypatingo statinio statybos subrangovu (statiniai – inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, kt.) (b.l. 37; 49).

25Ieškovės pirkimui pateiktuose pasiūlymo dokumentuose yra nurodyta, kad įmonėje statybos vadovu dirba M. K., atestuotas kaip ypatingo statinio statybos vadovas, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir pateikti atestatai 2010-03-16 Nr. B 2282 ir 2013-03-26 Nr. 30860 (b.l. 34-37). Iš M. K. pateiktame gyvenimo aprašyme nurodyta darbinė patirtis statybos sektoriuje nuo 2005 m. bei žymėta, kad pas ieškovę dirba nuo 1998 m. statybos vadovo / projektų vadovo pareigose (b.l. 38-43).

26Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jei dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Vadovaudamasi Pirkimo dokumentų 10.3 punktu atsakovė 2013 m. gegužės 28 d. paprašė teikėjos UAB „Kerista“ patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie kvalifikaciją (b.l. 44). Atsakydama į prašymą ieškovė nurodė, kad netranšėjiniam inžinerinių tinklų tiesimui pasitelkė subrangovą UAB „Statovita“, pateikė papildomus dokumentus: subrangovo UAB „Statovita“ kvalifikacijos dokumentus (ketinimų protokolą, kvalifikacijos atestatą, tiekėjo deklaraciją) M. K. patirtį patvirtinančius dokumentus, G. S. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (b.l. 45-61).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas, t.y. išvestinis reikalavimas, padedantis perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; kt.). Tai leidžia daryti išvadą, kad perkančioji organizaciją tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams nustato tik pagal pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

28Teismas nesutinka su ieškovės argumentais, kad pirkimo dokumentų 5.1.4 punkte nėra reikalavimo, jog statybos vadovas patirtį būtų įgijęs tik inžinerinių tinklų objektuose, o kalbama tik apie ypatingus statinius.

29Kaip jau minėta 5.1.4 punkto a papunktyje buvo nustatyta, kad bent vienas ypatingo statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingo statinio (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai) statybos vadovo pareigas ir turintis ne mažesnę nei 5 metų vadovavimo statybos darbams patirtį iš kurių, bent 3 metai darbo stažo dirbant ypatingo statinio (statinių pogrupis: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai) statybos vadovu.

30Taikant lingvistinį pirkimo dokumentų sąlygos aiškinimo metodą matyti, kad skliaustuose vartojamas žodžių junginys patikslina, paaiškina prieš skliaustus esantį žodį ar žodžių junginį (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-2 (103) patvirtintos Privalomosios skyrybos taisyklės, Žin., 2006, Nr. 107-4084). Todėl darytina išvada, kad ypatingas statinys pirkimo dokumentuose kaip gali būti identifikuojamas tik skliaustuose nurodyto turinio, t.y. – tik statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai. pažymėtina, kad toks sąlygos turinys neprieštarauja nei LR statybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nei Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 patvirtinto Statybos techninis reglamento STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai (Žin., 2010, Nr. 115-5904), nei LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260), nei Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninis reglamento STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį (LR aplinkos ministro 2009 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-120 (nuo 2009 m. balandžio 1 d.) (Žin., 2009, Nr. 35-1350) redakcija) 10.3 ir 10.5 punktų nuostatoms.

31Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovės nurodyti statybos objektai IX B Transport koridoriaus plėtra 2004-2006 m., pastato Vilniuje Minsko pl. 35 rekonstrukcijos darbai, sporto aikštyno, esančio Ryliškio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. rekonstrukcija, apartamentinis viešbutis M.K. Čiurlionio g. 84 b, Vilniuje, kuriuose M. K. ėjo statybos vadovo pareigas arba kuriuose buvo atliekami inžinerinių tinklų – vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimo darbai nėra priskiriami ypatingų statinių pogrupiui – vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai – konkurso sąlygų 5.1.4 punkto turinio prasme.

32Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad tokie objektai kaip „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai Balsiuose“ ir „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai ir įrengimai Bajoruose“ yra priskiriami ypatingiems statiniams (statinių pogrupis: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), tačiau pabrėžtina, kad nei iš pateikto M. K. gyvenimo aprašymo, nei iš kitų bylos dokumentų (atliktų darbų sąrašo) nėra galimybės nustatyti, kokiose pareigose dirbo M. K., ar jis turi ne mažesnę nei 5 metų vadovavimo statybos darbams patirtį iš kurių, bent 3 metai darbo stažo dirbant ypatingo statinio (statinių pogrupis: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai) statybos vadovu.

33Teismų praktikoje pabrėžiama, kad duomenys apie kvalifikaciją laikomi neišsamiais ar netiksliais tada, kai tiekėjas pateikia duomenis, iš dalies pagrindžiančius atitinkamą kvalifikaciją, arba šie turi trūkumų. Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį turi pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jeigu ji ketina atmesti tiekėjo pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju (VPĮ 39 str. 8 d.). Atmesti tiekėjo pasiūlymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų ar tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatų, kadangi tiekėja UAB „Kerista” pateikė neišsamius duomenis apie tiekėjos kvalifikaciją, ir tai neleido perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjos kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygų 5.1.4 punkte nustatytiems reikalavimams.

34Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (VPĮ 24 str. 8 d.). Akcentuotina perkančiosios organizacijos pareiga tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų – plečiamas jų sąlygų aiškinimas pažeistų ne tik ieškovės, bet ir kitų tiekėjų teisėtų lūkesčių principą, suteiktų galimybę pirkimo sąlygas interpretuoti perkančiajai organizacijai naudinga (palankia) linkme.

35Įvertinęs nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymus perkančiajai organizacijai pateikė tiekėjai UAB „Gensera“, UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Kamesta“, kad nei vienas iš kitų tiekėjų tokiu pagrindu pretenzijų perkančiajai organizacijai nereiškė, teismas daro išvadą, kad konkurso sąlygos buvo suprantamos ir aiškios ir užtikrino lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose visiems tiekėjams, gebantiems įvykdyti sutartį (VPĮ 3 str., 24 str., 32-36 str.), jog pirkimo sąlygose nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams savaime nėra neteisėtas ir netikslingas. ir įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė, vykdydama pirkimą Nr. 137380 VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo nepažeidė.

36Teismas daro išvadą, kad ieškovė nepagrįstai plečiamai aiškino pirkimo dokumentų sąlygas, o ieškinyje ir dublike išdėstyti motyvai, nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių, neformalaus pobūdžio pažeidimų, galinčių turėti įtakos pirkimo rezultatų teisėtumui, todėl nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus.

37Dėl pirkimo dokumentų 16.1 punkto sąlygos. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog perkančioji organizacija, ginčijamame sprendime nepagrįstai nurodė, jog tiekėjo pasiūlymas taip pat atmestas dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo neatitikimo Konkurso sąlygų 16.1 punktui ir, kad toks neatitikimas (t.y. neįrašymas žodžio „neatšaukiamai“) nesusilpnino perkančiosios organizacijos apsaugos. Nors atsakovė tiek 2013-06-07 rašte Nr. 253 Dėl kvalifikacijos vertinimo, tiek 2013-06-18 rašte Nr. 284 Dėl pretenzijos nurodė, jog atmetus tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, jis tolimesnėse procedūrose nedalyvavo, ir pastebėjimas dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos neatitikimo Konkurso sąlygoms yra informacinio pobūdžio, teismas pasisako ir dėl šio ieškinio argumento.

38Pirkimo dokumentų 16.1 punkte nustatyta, kad konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ir/ar laidavimo raštą Perkančiajai organizacijai priklausančią sumą (T.2, b.l. 20). Konkurso sąlygose taip pat nurodoma, kad pasiūlymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 23000,00 Lt (16.4 p.), kartu pažymint, kad visi pasiūlymai pateikti be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ar pateikti su netinkamos formos užtikrinimu bus atmetami (16.7 p.) (T.2, b.l. 20). Byloje nėra duomenų, kad dėl šių sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo ieškovė kreipėsi į atsakovę, kas leidžia daryti išvadą, jog perkančiosios organizacijos sąlygos ieškovei buvo aiškios ir suprantamos.

39Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2013-05-09 Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. 19930-07, kuriame nurodyta, kad draudikas užsakovui tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, įsipareigoja sumokėti užsakovui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, tačiau ne didesnį kaip 23000,00 Lt sumą (b.l. 33).

40Konkurso sąlygų 27.1 punkte nustatyta, kad bus vertinami ir lyginami tik tie pasiūlymai, kurie bus pripažinti atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Teismas sutinka su atsakovės atsiliepime nurodytais argumentais, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertinimas yra ne kvalifikacijos, o pasiūlymo vertinimo procedūra ir atliekamas tik įvertinus tiekėjo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

41Todėl ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2013-06-11 rašto Nr. 13-06/644, kuriame nurodyta, kad išduodamas pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. 19930-07, sutiko su visomis Konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis, t.y. draudikas neatšaukiami įsipareigojo išmokėti užsakovui sumą ne didesnę kaip 23000,00 Lt (b.l. 66) pateikimas perkančiajai organizacijai, jau 2013-06-07 priėmus sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų, teisinės reikšmės neturi.

42Dėl šių aplinkybių ieškovės pateiktas ieškinys laikytinas nepagrįstu, todėl nurodytais motyvais jį tenkinti nėra pagrindo.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu , teismas

Nutarė

44Ieškinį atmesti.

45Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje... 2. Ieškovė UAB „Kerista“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti... 3. Ieškinyje ir dublike (T.1, b.l. 4-10; 122-125) nurodė, kad ieškovė UAB... 4. Reikalavimus grindė: įsakymo Nr. PP2013/58 kopija; konkurso sąlygų... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir triptike nurodė, kad su UAB... 6. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ atsiliepime į ieškinį ir trplike nurodė,... 7. Kitų atsiliepimų į ieškinį įstatymų nustatyta tvarka negauta.... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos atmesto... 11. Nustatyta, kad ketindama dalyvauti viešajame pirkime ir priėmusi kvietimą,... 12. Perkančioji organizacija 2013 m. birželio 7 d. raštu Nr. 253 Dėl... 13. Vadovaudamasi vykdomo viešojo pirkimo sąlygų 35 punktu (T.2, b.l. 26),... 14. Atsakovė, išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, 2013 m. birželio 18 d.... 15. Konkurso sąlygų 29.1 punkte nustatyta, kad komisija atmeta konkurso dalyvio... 16. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 17. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą konstatuoja, kad ieškovė nepagrįstai... 18. Dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentų 5.1.4 punkto... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija vykdomame pirkime... 20. Šio poskirsnio 5 dalyje Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir... 21. Pažymėtina, kad laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo principų... 22. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 23. Teismas atmeta ieškovės argumentus, kad perkančioji organizacija... 24. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės pateikti duomenys apie tai, kad M.... 25. Ieškovės pirkimui pateiktuose pasiūlymo dokumentuose yra nurodyta, kad... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju,... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas... 28. Teismas nesutinka su ieškovės argumentais, kad pirkimo dokumentų 5.1.4... 29. Kaip jau minėta 5.1.4 punkto a papunktyje buvo nustatyta, kad bent vienas... 30. Taikant lingvistinį pirkimo dokumentų sąlygos aiškinimo metodą matyti, kad... 31. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovės nurodyti statybos... 32. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad tokie objektai kaip... 33. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad duomenys apie kvalifikaciją laikomi... 34. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad... 35. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymus... 36. Teismas daro išvadą, kad ieškovė nepagrįstai plečiamai aiškino pirkimo... 37. Dėl pirkimo dokumentų 16.1 punkto sąlygos. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog... 38. Pirkimo dokumentų 16.1 punkte nustatyta, kad konkurso dalyvis kartu su savo... 39. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė ERGO Insurance SE Lietuvos... 40. Konkurso sąlygų 27.1 punkte nustatyta, kad bus vertinami ir lyginami tik tie... 41. Todėl ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2013-06-11 rašto Nr. 13-06/644,... 42. Dėl šių aplinkybių ieškovės pateiktas ieškinys laikytinas nepagrįstu,... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 44. Ieškinį atmesti.... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...