Byla e2-268-258/2018
Dėl 1 035 326,64 EUR skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „FL Technics“ ieškinį atsakovui Small Planet Airlines GmbH dėl 1 035 326,64 EUR skolos priteisimo.

32018-03-13 teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią sutartį.

4Šalių prašymas tenkinamas.

5Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi numatyta CPK 42 str. Susipažinus su teismui patvirtinti pateikta šalių sudaryta taikos sutartimi, darytina išvada, kad šios sutarties patvirtinimas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarautų, todėl yra pagrindas ją patvirtinti.

6Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės joms yra žinomos.

7Remiantis CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 6 555 EUR (8 740 EUR*0,75).

8Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurias teismas turėtų priteisti iš ieškovo ir atsakovo lygiomis dalimis (sutarties 18 p.) yra mažesnės, nei nustatyta priteistina minimali suma (3 EUR), todėl jos nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis CPK 42 str., 87 str. 2 d., 293 str., 294 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

10Patvirtinti tarp ieškovo UAB „FL Technics“ ir atsakovo Small Planet Airlines GmbH 2018 m. kovo 12 d. sudarytą taikos sutartį:

11„UAB „FL Technics“, juridinio asmens kodas 300517602, buveinės adresas Rodūnios kelias 2, 02189 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ž. L., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Ieškovas), ir Small Planet Airlines GmbH, juridinio asmens kodas HRB 167252 B, at Amtsgericht Charlottenburg, buveinės adresas Hauptstrasse 20, 10827 Berlynas, Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama A. W., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Atsakovas),

12Toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,

13ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

14(A) Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-268-258/2018 (toliau - Byla) pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui dėl 910 212,88 EUR (devynių šimtų dešimties tūkstančių dviejų šimtų dvylikos eurų, 88 ct) skolos (toliau - Reikalaujama Suma) ir 125 113,76 EUR (šimto dvidešimt penkių tūkstančių šimto trylikos eurų, 76 ct) delspinigių pagal Ieškovo ir Atsakovo pasirašytą 2017-01-03 Orlaivio techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. FLT-C-2017-01-03/6058 ir jos priedą Nr. 1 (toliau -Sutartis), 8 (aštuonių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (toliau - Ieškinys); (B) SIEKDAMOS: (i) Taikiai užbaigti teismo civilinį procesą, pradėtą Ieškovo Ieškinio pagrindu, Byloje;

15(ii) Tarpusavio nuolaidomis galutinai išspręsti tarp Šalių visus ginčus, nesutarimus bei klausimus, susijusius su aplinkybėmis, sudariusiomis Ieškinio pagrindą;

16(iii) Užkirsti kelią ateityje visiems teisminiams ir/ar neteisminiams ginčams, susijusiems ar galintiems kilti dėl Ieškinyje nurodytų aplinkybių;

17(iv) Optimizuoti Šalių finansinius, laiko ir darbo jėgos resursus, išvengti papildomų išlaidų:

18(C) VADOVAUDAMOSIS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 str. 1 d bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 42 str. 140 str. 3 d. ir 293 str.

19(D) Šalys sudaro šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis) ir susitaria taip:

 1. Šalys šia Taikos sutartimi susitaria išspręsti kilusį ginčą Byloje, kaip aptarta žemiau, ir baigti Bylą.
 2. Atsakovas patvirtina, jog neturi pretenzijų dėl Ieškovo suteiktų techninės priežiūros paslaugų pagal Sutartį.
 3. Ieškovas ir Atsakovas susitaria, kad:
  1. Atsakovas sumoka Ieškovui 838 246,00 EUR (aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešis eurus) (toliau -Suma) Taikos sutarties 4 punkte nustatyta tvarka. Ši Suma Ieškovui Atsakovo yra mokama pagal Sutartį už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, tačiau šia Taikos sutartimi Šalys nesprendžia klausimo, ar egzistuoja Atsakovo prievolė sumokėti Ieškovui už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Sutartį. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui Sumą laisva valia, siekdamas išspręsti Šalių ginčą Byloje ir nutraukti Bylą. Ieškovas sutinka, bet negarantuoja, kad Sumos sumokėjimas suteikia teisę Atsakovui reikalauti bet kokių sumų, susijusių su Sutartimi, apmokėjimo iš Air Berlin PLC, bendrovės, įsteigtos ir veikiančios pagal Anglijos ir Velso įstatymus, veikiančios per savo Berlyno filialą, registruota vietiniame teisme Charlottenburg, registracijos numeris HRB100000 B, buveinės adresas Saatvvinkler Damm 42-43, 13627 Berlynas, Vokietija (toliau - Air Berlin) ar jo teisių perėmėjo; Ieškovas dėl to neturi ir nereikš jokių prieštaravimų ir / ar reikalavimų.
  2. Išskyrus šios Taikos sutarties 3.1 punktą, Ieškovas neturi daugiau jokių pretenzijų ar reikalavimų Atsakovui ir dėl to atsisako Ieškinio pilna apimtimi Atsakovo atžvilgiu, t. y.:
   1. Ieškovas atsisako Ieškinio dalies, t. y. Ieškiniu reikalaujamos skolos dalies pagal Sutartį, kuri sudaro 71 966,88 EUR (septyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 88 ct).
   2. Ieškovas atsisako dalies Ieškinio, t. y. Ieškiniu reikalaujamos delspinigių sumos, kuri sudaro 125 113.76 EUR (šimtą dvidešimt penkis tūkstančius šimtą trylika eurų 76 ct).
   3. Ieškovas atsisako dalies Ieškinio, t. y. Ieškiniu reikalaujamų 8 (aštuonių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo Bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų.
 4. Atsakovas įsipareigoja Taikos sutarties 3.1 punkte nurodytą Sumą sumokėti per 7 (septynias) dienas nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl Taikos sutarties patvirtinimo Byloje ir Bylos nutraukimo įsiteisėjimo dienos į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ) Luminor banke, SWIFT kodas AGBLLT2X.
 5. Jei Atsakovas nesumoka Ieškovui Taikos sutarties 3.1 punkte nurodytos Sumos per laikotarpį, nustatytą Taikos sutarties 4 punkte, tokiu atveju Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 6. Šalys susitaria ir patvirtina, jog visos Air Berlin Ieškovui sumokėtos sumos, t. y. iš viso 384 700,00 EUR (trys šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų) priklauso Ieškovui ir yra laikomos pagal Sutartį sumokėtomis sumomis, o Atsakovas neturi ir ateityje neturės bei nereikš su tuo susijusių pretenzijų ir / ar reikalavimų Ieškovui, o Ieškovas taip pat neturi ir ateityje neturės bei nereikš su šia suma susijusių pretenzijų ir / ar reikalavimų Atsakovui.
 7. Ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai pareiškia, patvirtina bei garantuoja, kad nebeturi Atsakovui jokių reikalavimų bei pretenzijų, iš jų ir turtinių, dėl aplinkybių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą, t. y. (i) kylančių iš Sutarties sudarymo ir vykdymo, (ii) atsiskaitymo pagal Sutartį ir / ar (iii) su tuo susijusių aplinkybių ar jų pagrindu kylančių aplinkybių (ir dėl to Ieškovas neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų Atsakovo atžvilgiu bei nereikš Atsakovui nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, tiek civiline, tiek kitokia tvarka, jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų, susijusių su minėtomis aplinkybėmis, iš jų ir dėl nuostolių atlyginimo, nes ši Taikos sutartis yra visiškas ir galutinis visų Ieškovo reikalavimų Byloje pagal Ieškinį išsprendimas.
 8. Atsakovas neatšaukiamai ir besąlygiškai šia Taikos sutartimi atsisako visų bet kokių esamų ar galimų reikalavimų / pretenzijų, skundų, ieškinių, priešieškinių bet kokio kito pobūdžio reikalavimų į Ieškovą, susijusių su Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties galiojimu ir / ar kylančių iš Sutarties, susijusių su Atsakovo prievolėmis pagal Sutartį Ieškiniu reikalaujamomis priteisti sumomis bei Atsakovo šia Taikos sutartimi įsipareigojama mokėti Suma.
 9. Šalys susitaria, kad šia Taikos sutartimi galutinai yra išsprendžiamas ginčas Byloje ir Sumos sumokėjimas bus laikomas vieninteliu, pilnu ir galutiniu visų Ieškovo reikalavimų Atsakovui Byloje patenkinimu.
 10. Faktas, kad Šalys sudarė ir įvykdė šią Taikos sutartį, nėra laikomas Atsakovo tiesioginės prievolės ir / ar asmeninės atsakomybės apmokėti už Ieškovo suteiktas paslaugas pagal Sutartį pripažinimu.
 11. Ši Taikos sutartis neapriboja ir neatima Ieškovo teisės reikalauti iš Air Berlin, jo teisių perėmėjo ar bet kokių trečiųjų asmenų (išskyrus Atsakovą) apmokėjimo už pagal Sutartį suteiktas paslaugas sumoje, kuri lygi iš Reikalaujamos Sumos atėmus Sumą (toliau - Likusi Suma).
 12. Jeigu Ieškovui Air Berlin ar jo teisių perėmėjas, administratorius ir / ar bet koks kitas asmuo Air Berlin nemokumo procese sumoka sumą, viršijančią Likusią Sumą, Ieškovas įsipareigoja tokią viršijančią dalį ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo gavimo dienos pervesti Atsakovui į šią banko sąskaitą:

20Gavėjas: Small Planet Airlines GmbH

21Gavėjo Bankas: Commerzbank AG

22Sąskaitos numeris (EUR): ( - ).

 1. Tuo atveju, jei Ieškovas uždelsia sumokėti ir / ar pervesti Atsakovui bet kokias sumas, mutatis mutandis taikomas Taikos sutarties 5 punktas.
 2. Jei Taikos sutartis Šalių yra pasirašoma, bet dėl bet kokių priežasčių teismo nėra patvirtinama teismo nutartimi, Atsakovo prievolė sumokėti Ieškovui Sumą, nurodytą Taikos sutarties 3.1 punkte, neatsiranda.
 3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios Taikos sutarties sudarymo ir atitinkamai Bylos nutraukimo teisinės pasekmės Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6 985 str.)
 4. Šalys įsipareigoja nereikšti viena kitai jokių pretenzijų Ir / ar ieškinių dėl to paties Ieškinio dalyko ar tuo pačiu pagrindu, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Taikos sutartį.
 5. Kiekviena Šalis pati apmoka savo patirtas išlaidas ir kaštus, susijusius su Byla, derybomis ir / ar ginčais, vykusiais iki šios Taikos sutarties sudarymo Byloje, taip pat susijusius su šios Taikos sutarties parengimu, sudarymu bei vykdymu.
 6. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Byloje patirta bylinėjimosi išlaidų, kurios turi būti atlygintos valstybei, tokias išlaidas valstybei atlygina Ieškovas ir Atsakovas lygiomis dalimis.
 7. Šalys prisiima savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir bet kokias kitas išlaidas Byloje (įskaitant, bet neapsiribojant žyminiu mokesčiu) ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.
 8. Šalys susitaria prašyti Vilniaus apygardos teismo grąžinti Ieškovui 75 procentus už Ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CK 87 str. 2 d.), t. y. 6 555,00 EUR (šešis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis eurus). Ieškovas nereikalaus teisme ar kitaip Atsakovo atlyginti likusius 25 procentus už Ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, kurie pagal galiojančius įstatymus nėra grąžinami Ieškovui sudarius šią Taikos sutartį.
 9. Jei bet kuri šios Taikos sutarties nuostata laikoma ar tampa negaliojančia ar neįgyvendinama pilnai ar iš dalies, šios Taikos sutarties likusios nuostatos galioja toliau.
 10. Ši Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, tenkančiais po vieną kiekvienai Šaliai ir vieną Vilniaus apygardos teismui. Visi egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
 11. Šalys susitaria, kad Atsakovas teikia prašymą Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam Bylą, dėl Taikos sutarties patvirtinimo ir Bylos nutraukimo (prašydama tai padaryti rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims (bei jų atstovams), ir nurodant, kad papildomas Šalių (ar jų atstovų) informavimas apie Taikos sutarties teisminį tvirtinimą ar sutikimas dėl Taikos sutarties teisminio tvirtinimo nėra reikalingas). Atsakovas įsipareigoja pateikti minėtą prašymą teismui dėl Taikos sutarties patvirtinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Taikos sutarties pasirašymo dienos. Be to, po Taikos sutarties įsigaliojimo Ieškovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakymą nuo savo atskirojo skundo dėl 2017-11-23 Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones Atsakovo atžvilgiu ir pateikti Atsakovui tokio atsisakymo nuo atskirojo skundo kopiją su jo pateikimo Lietuvos apeliaciniam teismui įrodymu.
 12. Jei tarp lietuviško ir angliško Taikos sutarties teksto kyla prieštaravimų, pirmenybė taikoma lietuviškam Taikos sutarties tekstui.
 13. Ši Taikos sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik rašytiniu Šalių pasirašytu susitarimu, patvirtintu teismo.
 14. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Taikos sutartį, įsiteisėjimo.“

23Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FL Technics“ ieškinį atsakovui Small Planet Airlines GmbH dėl skolos priteisimo civilinėje byloje Nr. e2-268-258/2018.

24Nutarčiai įsiteisėjus, ieškovui UAB „FL Technics“ grąžinti 6 555 EUR žyminio mokesčio, sumokėto 2017-11-13 mokėjimo nurodymu, dokumento Nr. 14016, Luminor banke.

25Išaiškintina ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

26Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „FL... 3. 2018-03-13 teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas... 4. Šalių prašymas tenkinamas.... 5. Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi numatyta CPK 42 str.... 6. Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą... 7. Remiantis CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio... 8. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurias teismas turėtų priteisti... 9. Vadovaudamasis CPK 42 str., 87 str. 2 d., 293 str., 294 str., 290 str., 291... 10. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „FL Technics“ ir atsakovo Small Planet... 11. „UAB „FL Technics“, juridinio asmens kodas 300517602, buveinės adresas... 12. Toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,... 13. ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:... 14. (A) Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.... 15. (ii) Tarpusavio nuolaidomis galutinai išspręsti tarp Šalių visus ginčus,... 16. (iii) Užkirsti kelią ateityje visiems teisminiams ir/ar neteisminiams... 17. (iv) Optimizuoti Šalių finansinius, laiko ir darbo jėgos resursus, išvengti... 18. (C) VADOVAUDAMOSIS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983... 19. (D) Šalys sudaro šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis) ir... 20. Gavėjas: Small Planet Airlines GmbH... 21. Gavėjo Bankas: Commerzbank AG... 22. Sąskaitos numeris (EUR): ( - ).
 1. Tuo atveju, jei... 23. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „FL Technics“ ieškinį... 24. Nutarčiai įsiteisėjus, ieškovui UAB „FL Technics“ grąžinti 6 555 EUR... 25. Išaiškintina ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 26. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...