Byla B2-4697-866/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant A. K.,

3dalyvaujant BUAB „Kupčius“ bankroto administratoriui G. U., suinteresuotam asmeniui T. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Kupčius“ bankroto administratoriaus G. U. pareiškimą pripažinti BUAB „Kupčius“ bankrotą tyčiniu, suinteresuoti asmenys byloje T. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

5bankroto administratorius pateikė prašymą pripažinti BUAB „Kupčius“ bankrotą tyčiniu.

6Nurodė, kad bankrutuojanti UAB „Kupčius“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2010 m. balandžio 30 d. buvę atsakovo vadovai T. K. (laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 26 d. iki 2012 m. gegužės 14 d.) ir A. M. (laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 14 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo) nėra teikę jokių finansinės atskaitomybės dokumentų ir metinių pranešimų Juridinių asmenų registrui nuo pat įmonės įregistravimo momento, o šiuo metu buvęs vadovas A. M. dar ir nevykdo pareigos perduoti bankroto administratoriui buhalterinės apskaitos dokumentus. Tokius buvusio vadovo veiksmus, bankroto administratorius vertina kaip siekį nuslėpti atsakovo finansinę padėtį. Pažymi, kad administratoriaus žinioje yra dokumentų perdavimo – priėmimo aktas iš kurio matyti, kad buhalterines paslaugas įmonei „Kupčius“ teikusi įmonė 2012 m. vasario 19 d. perdavė buvusiam vadovui T. K. šiuos dokeumntus: 2011 m. pirkimo dokumentai; 2011 m. pardavimo dokumentai; 2011 m. banko dokumentai; 2011 m. kasos dokumentai; 2011 m. darbo užmokesčio žiniaraštis; 2011 m. PVM deklaracijos; 2011 m. GPM deklaracijos; 2011 m. SODROS ataskaitos; 2011 m. apskaitos registrai, pelno mokesčio deklaracija, finansinės atskaitomybės ataskaita bei ataskaita apie kontroliuojančius asmenis; 2011 m. kasos finansinės atskaitomybės dokumentai. Taigi, įmonė nuo jos įregistravimo momento naudojosi buhalterinėmis paslaugomis pagal buhalterinių paslaugų sutartį, kuri nutraukta 2011 m. gruodžio 31 d. Pirmaisiais įmonės veiklos metais apskaita buvo tvarkoma, todėl nesuprantama, kodėl nebuvo teikta finansinė atskaitomybė už 2011 metus. Nutraukus buhalterinių paslaugų sutartį, akivaizdu, kad apskaitos tvarkymas įmonėje nebuvo organizuojamas. Bankroto administratorius nurodė, kad įmonės vadovas A. M. neatliko jam įstatymu nustatytos pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. O neteikus finansinės atskaitomybės dokumentų viešam registrui nėra galimybės nustatyti įmonės finansinės būklės, tačiau žinoma, kad atsakovas turi nepriemokas valstybei, kurių dydis sudaro 3 786, 57 Eur, taip pat įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui sudaro 1 591, 63 Eur, įmonė nei turto, nei pajamų neturi, veiklos nevykdo. Atkreipė dėmesį, kad laikotarpiu iki 2012 m. gegužės 18 d. bankrutuojančios įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku buvo T. K. ir jau jo valdymo laikotarpiu galimai įmonė buvo nemoki. Nors įmonė buvo nemoki vadovas nesikreipė į teismą, o 2012 m. gegužės 18 d. akcijas perleido A. M.. 2012 m. gegužės 14 d. vienintelio akcininko sprendimu įmonės „Kupčius“ direktoriumi paskirtas A. M., kuris nuo jo paskyrimo momento visiškai nevykdė jokių jam kaip įmonės vadovui priskiriamų pareigų. Mano, kad nurodytos aplinkybės patvirtina T. K. nesąžiningus veiksmus, t. y. kad jis įmonei būnant faktiškai nemokiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, priešingai, perleido savo akcijas ir vadovu paskyrė kitą asmenį, net neįsitikinęs akcijų įgijėjo patikimumu, gebėjimu užtikrinti tolimesnę įmonės veiklą. Mano, kad tuomentinis įmonės vadovas A. M. 2012 m. jį paskyrus įmonės vadovu visiškai nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų, atsakovo vadovas nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ir nepaisant įmonės nemokumo didino įsiskolinimą kreditoriams, žinant apie apsunkintą galimybę su jais atsiskaityti, kadangi nėra nei turto, nei pajamų, be to, minėta, neteikė viešiems registrams finansinės atskaitomybės duomenų bei neperdavė administratoriui atsakovo dokumentų taip apsunkindamas galimybę nustatyti įmonės finansinę padėtį. Mano, kad nurodytos aplinkybės pakankamos nustatyti tyčinio bankroto požymius.

7Teismo posėdžio metu BUAB „Kupčius“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pareiškimą palaikė. Mano, kad buvęs vadovas T. K. perleido įmonę, kadangi įmonė turėjo skolų, kurių negalėjo įvykdyti.

8Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo T. K. nurodė, kad nebuvo vienintelis įmonės akcininkas. Nurodo, kad buvo nuspręsta nebetęsti veiklos ir įmonė buvo perleista. Nurodo, kad įmonės pardavimo metu buvo kiek įmanoma atsiskaitinėjama.

9Prašymas tenkintinas.

10ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

11ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).

13Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, o bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą - turi būti vertinama aplinkybių visuma. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu taip pat nereikštų, jog pareiškėjo nurodyti įmonės vadovo veiksmai ar sprendimai yra neteisėti ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto. Minėta, kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

14Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

15Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2. 87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2. 87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2. 87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006). Kaip vienas iš tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

16Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas įmonės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos Apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217/2015).

17Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja apeliuodamas į tai, kad įmonės vadovas, įmonei esant nemokiai, perleido įmonės akcijas kitam asmeniui, be to nei buvęs įmonės vadovas T. K., nei vėlesnis įmonės vadovas A. M. nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas gali būti gaunamas, tiek vykdant įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, tiek kitą – įstatymais nedraudžiamą ir įstatams neprieštaraujančią – ūkinę komercinę veiklą. UAB „Kupčius“ deklaruota vykdyta veikla buvo susijusi su alkoholinių ir kitų gėrimų bei maisto produktų didmenine ir mažmenine prekyba bei kitokia verslo veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, jog laikotarpiu nuo įmonės įregistravimo, t. y. 2010 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 18 d. įmonės vadovu buvo T. K., laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 18 d. iki 2016 m. sausio 7 d. įmonės vadovu buvo registruotas A. M..

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB „Kupčius“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas G. U., nutartis įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 29 d.

21Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi bankrutuojančios įmonės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

222015 m. gruodžio 28 d. raštu BUAB „Kupčius“ bankroto administratorius G. U. kreipėsi į buvusį BUAB „Kupčius“ vadovą nurodydamas, kad įpareigoja, jog BUAB „Kupčius“ dokumentai bankroto administratoriui privalo būti perduoti už paskutinių 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad dokumentus už ankstesnius laikotarpius perduotų į archyvą bei pateiktų archyvo pažymą. Patalpos, kurias BUAB „Kupčius“ nuomodavo ir kuriose vykdė veiklą, bankroto administratoriui turi būti perduotos tvarkingos, t. y. išplautos ir sutvarkytos. Prieš perduodant patalpas (kuriose buvo vykdoma veikla) bankroto administratoriui, turi būti pasirašytas nuomojamų patalpų perdavimo – priėmimo aktas tarp patalpų savininko ir nuomotojo, kuris reikštų, kad patalpų savininkas neturi pretenzijų dėl išnuomotų patalpų būklės. Pateikimo data iki 2016 m. sausio 12 d.

23Vadovui nevykdant Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutarties, kurios pagrindu bankroto administratorius pateikė raštą dėl dokumentų ir turto perdavimo, 2016 m. vasario 9 d. bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

24Bankroto administratorius pateikė Dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, kuris patvirtina, jog buvusiam BUAB „Kupčius“ vadovui T. K. buhalteriją tvarkiusi įmonė 2012 m. vasario 19 d. perdavė UAB „Kapočius“ susegtus dokumentus: 2011 m. pirkimo dokumentus; 2011 m. pardavimo dokumentus; 2011 m. banko dokumentus; 2011 m. kasos dokumentus; 2011 m. darbo užmokesčio dokumentus; 2011 m. PVM dokumentus; 2011 m. GPM dokumentus; 2011 m. Sodros ataskaitas; 2011 m. apskaitos registrus, pelno mokesčio deklaraciją, finansinės atskaitomybės ataskaitą bei ataskaitą apie kontroliuojančius asmenis; 2011 m. kasos dokumentus. Taigi, ši pažyma patvirtina, kad buvusiam įmonės vadovui dokumentai buvo perduoti ir jis perleisdamas įmonę turėjo pareigą šiuos dokumentus perduoti įmonės vadovui A. M.. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. gegužės 31 d. raštas patvirtina, kad 2010 m. gruodžio 21 d. atliktas patikrinimas bendrovės veiklos vykdymo vietoje prekybos centre „Panorama“, kurio metu pažeidimų nenustatyta. 2016 m. gegužės 31 d. duomenimis bendrovė į mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimų atvejų bei kitos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbios informacijos duomenų bazę neįtraukta.

25Gyventojų registro duomenimis nustatyta, kad paskutinis buvęs BUAB „Kupčius“ vadovas A. M. 2013 m. liepos 30 d. mirė, tuo trapu bankroto byla įmonei iškelta tik Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi, taigi administratoriaus įpareigojimas perduoti dokumentus negalėjo būti įvykdytas. Tačiau, minėta buhalterinės apskaitos dokumentai buvo perduoti buvusiam įmonės vadovui T. K., šis asmuo nepateikė įrodymų, kad minėti dokumentai perleidus įmonę perduoti naujam vadovui. Teismo posėdžio metu T. K. nurodė, kad nesidomėjo, kam perleidžia įmonę. VĮ „Registrų centras“ duomenimis įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų nuo jos įkūrimo neteikė.

26Nei turtas, nei dokumentai bankroto administratoriui neperduoti. Dėl to spręstina, kad arba įmonės buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai ir dėl to sąmoningai vengiama įmonės dokumentų ir turto perdavimo, arba jie be svarbių priežasčių nėra išsaugoti (CPK 185 straipsnis). Jeigu įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai nėra išlikę ar jie nebuvo vedami pagal BAĮ nustatytus reikalavimus, tai reiškia buvus aplaidų ir/arba netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Šiuo atveju suinteresuotam asmeniui T. K. nepateikus įrodymų, jog įmonės dokumentai perduoti paskutiniam įmonės vadovui A. M.. Nepateikus jokių pagrįstų paaiškinimų, kodėl iki šiol administratoriui nėra perduotas įmonės turtas ir visi buhalterinės apskaitos dokumentai, administratorius negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų įmonės bankroto priežasčių.

27Vien tik įmonės turto ir dokumentų neperdavimo administratoriui faktas neteikia pagrindo pripažinti bankrotą buvus tyčinį, tačiau, kaip minėta, tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas). Atsižvelgiant į nustatytas bylos faktines aplinkybes, t. y., kad T. K., būdamas UAB „Kupčius“ vadovas, nepasidomėjo, kokiam asmeniui perleidžia bendrovę, nesiėmė priemonių, kad būtų išsaugoti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, darytina pagrįsta išvada, jog tokiais savo veiksmais T. K. siekė užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias UAB „Kupčius“ bankroto priežastis, įmonės netinkamo valdymo aplinkybes (žr.pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-841-381/2016).

28Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai yra tyčinio bankroto požymiai, kuriuos paneigiančių įrodymų suinteresuoti asmenys nepateikė (CPK 12, 178 straipsnis). Įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punkte numatyti tyčinio bankroto požymiai - netinkamas įmonės vadovo pareigų vykdymas (dokumentų bei turto neišsaugojimas, neperdavimas), netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (neperduoti, neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai), todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Kupčius“ bankrotą tyčiniu.

30Dėl suinteresuoto asmens pašalinimo iš proceso.

31Prašyme suinteresuotu asmeniu įtrauktas A. M.. Remiantis Gyventojų registro duomenimis nustatyta, kad A. M. 2013 m. liepos 30 d. yra miręs. Dėl nurodytos priežasties jis nebelaikytinas suinteresuotu asmeniu civilinėje byloje Nr. B2-4697-866/2016.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

33pripažinti BUAB „Kupčius“ (j. a. k. 302504920, adresas: Rugių g. 21-25, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.) bankrotą tyčiniu.

34Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

35Pašalinti suinteresuotą asmenį A. M. iš civilinės bylos Nr. B2-4697-866/2016.

36Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

37Nutartis dalyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą. Likusioje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,... 2. sekretoriaujant A. K.,... 3. dalyvaujant BUAB „Kupčius“ bankroto administratoriui G. U., suinteresuotam... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB... 5. bankroto administratorius pateikė prašymą pripažinti BUAB „Kupčius“... 6. Nurodė, kad bankrutuojanti UAB „Kupčius“ Juridinių asmenų registre... 7. Teismo posėdžio metu BUAB „Kupčius“ bankroto administratoriaus... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo T. K. nurodė, kad nebuvo... 9. Prašymas tenkintinas. ... 10. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 11. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl... 13. Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas... 14. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės... 15. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 16. Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka... 17. Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja... 18. Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas... 19. Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, jog laikotarpiu... 20. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB „Kupčius“... 21. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi bankrutuojančios... 22. 2015 m. gruodžio 28 d. raštu BUAB „Kupčius“ bankroto administratorius G.... 23. Vadovui nevykdant Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutarties,... 24. Bankroto administratorius pateikė Dokumentų perdavimo – priėmimo aktą,... 25. Gyventojų registro duomenimis nustatyta, kad paskutinis buvęs BUAB... 26. Nei turtas, nei dokumentai bankroto administratoriui neperduoti. Dėl to... 27. Vien tik įmonės turto ir dokumentų neperdavimo administratoriui faktas... 28. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti... 30. Dėl suinteresuoto asmens pašalinimo iš proceso. ... 31. Prašyme suinteresuotu asmeniu įtrauktas A. M.. Remiantis Gyventojų registro... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 33. pripažinti BUAB „Kupčius“ (j. a. k. 302504920, adresas: Rugių g. 21-25,... 34. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 35. Pašalinti suinteresuotą asmenį A. M. iš civilinės bylos Nr.... 36. Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai... 37. Nutartis dalyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu per septynias dienas nuo...