Byla 2FB-193-922/2019

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Rasai Osinskienei, dalyvaujant pareiškėjo R. K. atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei, nedalyvaujant pareiškėjui, jo bankroto administratoriui, kreditoriams, kitiems proceso dalyviams (jų atstovams),

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo R. K. bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo 2019-02-13 prašymą dėl fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano (toliau – ir mokumo atkūrimo planas arba planas) tvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – V. J., uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, daugiabučio namo savininkų bendrija „( - )“, uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, uždaroji akcinė bendrovė „IPF Digital Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, institucija, teikianti išvadą – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai 2018 m. liepos 16 d. nutartimi patenkino bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo prašymą netvirtinti patikslinto bankrutuojančio fizinio asmens R. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano ir R. K. iškeltą bankroto bylą nutraukė. Tai yra paskutinis kartas, kada teismas iš esmės svarstė bankrutuojančio fizinio asmens R. K. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą.

5Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1813-259/2018 nutarė Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018 m. liepos 16 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo R. K. bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo prašymą netvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano palikti nenagrinėtą.

6Teisme 2019-02-14 yra gautas pareiškėjo R. K. bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo 2019-02-13 prašymas, kuriuo prašoma netvirtinti 2019 m. sausio 17 d. patikslinto R. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano ir R. K. bankroto bylą nutraukti. Nurodoma, kad 2018 m. spalio 23 d. administratoriui buvo atsiųstas (el. paštu) Bankrutuojančio fizinio asmens 2018 m. spalio 19 d. patikslintas Plano projektas, kuriam savo išvadą Administratorius pateikė 2018 m. spalio 28 d., ir kurį Bankrutuojančiam fiziniam asmeniui buvo pasiūlyta kaip įmanoma greičiau patikslinti. 2019 m. sausio 2 d., t. y. praėjus kiek daugiau nei dviem mėnesiams nuo paskutinės Administratoriaus išvados Bankrutuojančiam fiziniam asmeniui pateikimo, el. paštu buvo gautas patikslintas Plano projektas, o 2019 m. sausio 3 ir 4 dienomis buvo gauti papildomi dokumentai bei Bankrutuojančio fizinio asmens paaiškinimai dėl atitinkamų Plano projekto nuostatų. Administratoriui įvertinus minėtą projektą, 2019 m. sausio 8 d. R. K. buvo pateikta dar viena išvada dėl pateikto patikslinto Plano projekto įgyvendinimo galimybių ir dar kartą Bankrutuojančiam fiziniam asmeniui pasiūlyta kaip įmanoma greičiau patikslinti Plano projektą bei pakartotinai jį teikti administratoriui išvadai pateikti ir svarstyti kreditorių susirinkime. 2019 m. sausio 17 d. administratoriui buvo pateiktas galutinis Bankrutuojančio fizinio asmens patikslintas Plano projektas (prašymo priedas Nr. 1), kurį, neatsižvelgiant kokia bus Administratoriaus išvada, prašyta teikti kreditorių susirinkimui svarstyti. Atsižvelgiant į nurodytą bei vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis 2019 m. sausio 22 d. buvo parengta Administratoriaus išvada dėl R. K. 2019 m. sausio 17 d. patikslinto Plano projekto įgyvendinimo galimybių (prašymo priedas Nr. 2) ir pateikta kartu su projektu kreditoriams svarstyti. 2019 m. vasario 11 d. įvyko trečiasis Bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo 4 kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 83,36 proc. visų (100 proc. įkaito turėtojų ir hipotekos kreditorių grupėje bei 57,20 proc. kitų kreditorių grupėje) teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Šiame kreditorių susirinkime vienbalsiai nutarta (vieninteliu darbotvarkės klausimu) nepritarti Bankrutuojančio fizinio asmens pateiktam 2019 m. sausio 17 d. patikslintam Plano projektui. Atsižvelgiant į tai, jog Bankrutuojančio fizinio asmens pateiktas patikslintas Plano projektas, tiek administratoriaus, tiek ir kreditorių įsitikinimu, neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, neužtikrina teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, todėl bankroto administratorius teismo prašo plano netvirtinti, o R. K. bankroto bylą nutraukti.

7Pareiškėjo R. K. atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdžio metu nurodė, kad 2019-03-01 yra pateikusi rašytinį prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patikslinimo. Taip pat nurodė, kad iš R. K. nebus reikalaujama mokėti už būsto ( - ) nuomą. Pareiškėjo nuosavybės teise turimas nekilnojamasis turtas yra Naujųjų Valkininkų kaime, Varėnos rajone, kur yra geras susisiekimas, todėl turtas yra likvidus, turtas turi būti parduotas už kuo didesnę kainą, nes tai geriausiai užtikrina ir kreditorių, ir skolininko interesus.

8Teismas konstatuoja:

9bankroto administratoriaus prašymas netenkintinas.

102019-01-17 mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

11Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. FABĮ 8 straipsnio 8 dalis numato, kad įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Kaip matyti iš 2019-02-11 vykusio kreditorių susirinkimo protokolo, balsavimo raštu biuletenių (t. 7, b. l. 94-97), balsavime dalyvavo keturi pareiškėjo R. K. kreditoriai, turintys 83,36 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. susidarė kvorumas (kreditorių susirinkimas pagal FABĮ 25 straipsnio 5 dalį laikomas įvykusiu). 2019-02-11 įvykęs kreditorių susirinkimas tiek įkaito turėtojų ir hipotekos kreditorių, tiek kitų kreditorių grupėje nepritarė pareiškėjo 2019-01-17 Mokumo atkūrimo plano projektui. Pagal aukščiau minimą teisinį reguliavimą, teismas, net ir tuo atveju kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, turi teisę patvirtinti planą, tačiau dar turi įvertinti nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus (atsižvelgti į skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros principą), patikrinti plano atitikimą FABĮ 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

12Bankroto administratoriaus 2019-01-22 rašytinėje išvadoje (t. 7, b. l. 91-93) dėl 2019 m. sausio 17 d. patikslinto Plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – ir išvada) yra nurodyta, jog R. K. pateiktas patikslintas Plano projektas neatitinka FABĮ keliamų reikalavimų. Išvadoje yra išvardytos aštuonios su šia pozicija susijusios pastabos:

131) patikslintame Plano projekte yra pateikiama skirtinga informacija apie Bankrutuojančio fizinio asmens gaunamas pajamas, o konkrečiai - dalyje „Bankroto proceso metu numatomos gauti lėšos" yra nurodyta, jog Bankrutuojančio fizinio asmens šiuo metu gaunamos pajamos yra 285,66 Eur / mėn. netekto darbingumo pensija, tuo tarpu Plano projekto dalyje „Kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos" (6 lapas) bei paskutiniame Plano projekto lape nurodoma, kad pastarasis šiuo metu gauna 265,37 Eur dydžio netekto darbingumo pensiją, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. sieks 295,00 Eur sumą per mėnesį;

142) patikslinto Plano projekto dalyje „Bankroto proceso metu numatomos gauti lėšos" yra nurodyta, jog Bankrutuojantis fizinis asmuo šiuo metu niekur nedirba, individualia veikla neužsiima, jokių pašalpų, išskyrus pirmiau nurodytą, negauna, tačiau tikisi (susitvarkęs reikiamus dokumentus) ateityje gauti papildomas pajamas iš jam mokėtinų socialinių išmokų ir (ar) gauti pajamas iš darbo santykių. Administratorius atkreipia dėmesį į tai, jog ženklų gaunamų pajamų sumažėjimą (nuo 710,44 Eur/ mėn. iki šiuo metu gaunamos 265,37 Eur / mėn. netekto darbingumo pensijos) bankrutuojantis fizinis asmuo aiškina pablogėjusia sveikata, numatomu gyvenamojo būsto Lietuvoje „praradimu". Administratorius pareiškėjo gaunamas pajamas apskaičiavo iš jam pateikto Bankrutuojančio fizinio asmens asmeninės sąskaitos išrašo, kur matyti, kad laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. spalio 19 d. pareiškėjas gavo (neskaitant jo sūnui kiekvieną mėnesį pervedamų lėšų) 4973,05 Eur pajamų arba vidutiniškai 710,44 Eur / mėn. Gaunamų pajamų sumažėjimas taip pat yra susijęs ir su persikėlimu gyventi į ( - ), ko pasėkoje pareiškėjui teko išeiti iš darbo ( - ) bei jam buvo nutrauktas priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (112,00 Eur / mėn.) mokėjimas. Kartu su patikslintu Plano projektu nėra pateikti jokie įrodymai, kurie galėtų pagrįsti aplinkybes, kad bankrutuojantis fizinis asmuo ( - ) ieškosi darbo ar ketina šioje šalyje vykdyti individualią veiklą ir pan., o patikslintame Plano projekte pateikti deklaratyvūs teiginiai nevertintini kaip galintys įrodyti, kad šios priemonės (mokumui atkurti) yra realios ir iš tikro bus įgyvendintos;

153) iš patikslinto Plano projekto dalies „Numatomas parduoti turto sąrašas, pardavimo terminai ir eiliškumas, turto kaina" nuostatų taip ir neaišku, ar bankrutuojantis fizinis asmuo siūlo nustatyti konkrečias jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainas ir tvarką, ar visgi jas siūlo nustatyti sekančiame kreditorių susirinkime atsižvelgiant į jo užsakymu atliktą turto vertinimą bei hipotekos kreditoriaus pasiūlytą pardavimo kainos mažinimo intervalą. Kadangi FABĮ 7 str. 1 d. 3 punkto nuostatose aiškiai pasakyta, jog Plane turi būti nurodyta numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;

164) patikslinto Plano projekto dalyje „Kiekvieną mėnesi fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos“ yra nurodyta, jog šioms išlaidoms Bankrutuojantis fizinis asmuo prašo iš savo gaunamų pajamų leisti skirti 270 Eur sumą mėnesiui bei detalizuoja kokioms konkrečiai išlaidoms ši suma būtų paskirstoma. Pastebėtina, jog kartu su patikslintu Plano projektu yra pateiktas ir 2018 m. spalio 28 d. susitarimas, pagal kurį R. K. įsipareigoja I. Z. kiekvieną mėnesį (pradedant nuo 2018 m. lapkričio 1 d.) mokėti po 200 Eur nuomos mokestį (už būstą ( - )). Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, jog Bankrutuojančio fizinio asmens šiuo metu gaunamos pajamos (pagal administratoriui su patikslintu Plano projektu pateiktus duomenis) tesudaro 285,66 Eur sumą, bei į tai, jog į pastarojo būtinąsias išlaidas 270 Eur/ mėn. nėra įtraukta 200,00 Eur / mėn. suma būsto nuomai, kyla pagrįstas klausimas, ar Bankrutuojantis fizinis asmuo deklaruoja visas gaunamas pajamas ir, ar yra sąžiningas savo kreditorių atžvilgiu, kadangi iš Bankrutuojančio fizinio asmens pateikto asmeninės banko sąskaitos išrašo matyti, jog jokių lėšų būsto nuomai (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.) pastarasis neskiria (neperveda);

175) patikslinto Plano projekto dalyje „Bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas" yra nurodyta, jog bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui iki Plano patvirtinimo įsiteisėjusia teismo nutartimi dienos yra siūloma nustatyti 240,00 Eur ir papildomai po 60,00 Eur sumą už kiekvieną praėjusį mėnesį. Atsižvelgiant į tai, jog įsiteisėjusia 2017 m. lapkričio 24 d. Teismo nutartimi (dėl bankroto bylos iškėlimo) yra patvirtinta konkreti suma, kurią Administratorius turėjo/ turi teisę naudoti kiekvieną mėnesį bankroto procedūroms atlikti iki bus FABĮ nustatyta tvarka patvirtintas Planas, manytina, jog šios patikslinto Plano projekto nuostatos yra perteklinės, o be to ir jų formuluotė neatitinka įsiteisėjusios teismo nutarties nuostatų. Kaip matyti iš pridedamo depozitinės sąskaitos išrašo, didesniąją dalį į šią sąskaitą pervestų lėšų (atitinkamai 360 Eur ir 420,00 Eur) yra pervedęs ne Bankrutuojantis fizinis asmuo, o kitas asmuo;

186) visiškai neaišku iš kokių lėšų (netgi nevertinant to, kad Bankrutuojantis fizinis asmuo yra įsipareigojęs papildomai kiekvieną mėnesį, pradedant nuo 2018 m. lapkričio 1 d., mokėti 200,00 Eur sumą už būsto nuomą ( - )), šioje bankroto byloje bus apmokamos bankroto administravimo išlaidos 40,00 Eur / mėn., kai iš Bankrutuojančio fizinio asmens pateiktų dokumentų matyti, jog jo nuo 2019 m. sausio 1 d. per mėnesį gaunamos pajamos tesudaro 285,66 Eur sumą, o būtiniesiems poreikiams tenkinti prašoma leisti skirti 270,00 Eur / mėn.;

197) patikslinto Plano projekto dalis „Kreditorių sąrašas" neatitinka jam FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 10 punkto reikalavimų - jame nėra nurodyti visi privalomi pagal įstatymo nuostatas duomenys, o konkrečiai - kreditorinių reikalavimų įvykdymo terminai;

208) visiškai neaišku, kuo vadovaujantis patikslinto Plano projekto dalyje „Kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tenkinimo grafikas" yra nurodytos (apskaičiuotos) tam tikros sumos, skirtinos II eilės kreditorių finansiniams reikalavimams (I etapu) tenkinti, kai iš to paties patikslinto Plano projekto nuostatų matyti, jog bankrutuojančio fizinio asmens gaunamų lėšų nepakanka apmokėti net bankroto administravimo išlaidų, kurios, pastebėtina, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatomis yra apmokamos pirmiausia (kreditorinių reikalavimų atžvilgiu).

21Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas" balsavimo raštu biuletenyje, kuris teiktas 2019-02-11 kreditorių susirinkimui (7 t., b. l. 96), nepritardama pareiškėjo mokumo atkūrimo planui, pritardama bankroto administratoriaus 2019 m. sausio 22 d. išvadoje nurodytiems argumentams, pateikė šias savo pastabas ir pasiūlymus: patikslintame Plano projekte esantis kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas suformuotas neatsižvelgiant į FABĮ 29 straipsnio 2 dalies nuostatas, nurodančias, kad pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Hipotekos kreditorius taip pat siūlo nustatyti jau anksčiau siūlytas įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo kainas: pirmosiose varžytynėse nustatant pradinę turto pardavimo kainą 8109,36 Eur, antrosiose - 6082,02 Eur. Kreditoriaus manymu, pasiūlytos turto pardavimo kainos užtikrintų, jog turto pardavimo procesas nebūtų užvilkintas, kadangi šis turtas nėra likvidus. Be to, su tikslu neužvilkinti minėto proceso (kreditorius siekia parduoti šį turtą dar nuo 2013 metų), pareiškėjas turėtų pateikti sutikimą, kad jis neprieštarauja su mažesne turto pardavimo kaina nei ji nurodyta Plane.

22Kiti trys 2019-02-11 vykusiame kreditorių susirinkime dėl pareiškėjo R. K. mokumo atkūrimo plano balsavę ir planui nepritarę kreditoriai uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“ (7 t., b. l. 96, 97, 97) arba nepateikė savo pastabų, arba pritarė (palaikė) bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo 2019 m. sausio 22 d. išvadoje nurodytas pastabas.

23Apibendrinant tiek bankroto administratoriaus, tiek pastabas pateikusios kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas" poziciją pareiškėjo mokumo atkūrimo plano atžvilgiu, pažymėtina, kad yra šie du pagrindiniai ir esminiai nepritarimo argumentai: 1) bankrutuojantis fizinis asmuo šiuo metu niekur nedirba, individualia veikla neužsiima, jokių pašalpų, išskyrus 285,66 Eur netekto darbingumo pensiją, negauna, ženklų gaunamų pajamų sumažėjimą (nuo 710,44 Eur/mėn. iki šiuo metu gaunamos 265,37 Eur/mėn. netekto darbingumo pensijos) bankrutuojantis fizinis asmuo aiškina pablogėjusia sveikata, jo gaunamų pajamų sumažėjimas taip pat yra susijęs ir su persikėlimu gyventi į ( - ), ko pasekoje pareiškėjui teko išeiti iš darbo ( - ) bei jam buvo nutrauktas priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (112,00 Eur/mėn.) mokėjimas. Nesuprantama kaip tokiais veiksmais, kai bankrutuojantis fizinis asmuo persikelia gyventi į kitą šalį neturėdamas joje nei darbo, nei kito pragyvenimo šaltinio, pastarasis atkurs savo mokumą ir tenkins savo kreditorių finansinius reikalavimus; 2) pareiškėjas turėtų sutikti su mažesne jo turto pardavimo kaina, nes tai užtikrintų, jog turto pardavimo procesas nebūtų užvilkintas.

24Kitas bankroto administratoriaus ir kreditorės pastabas teismas laiko nesusijusiomis su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus (neesminėmis) priežastimis, todėl jų turinio detaliai neanalizuoja. Pažymėtina, kad minimos neesminės pastabos yra ištaisytos pareiškėjo atstovės 2019-03-01 pateiktame rašytiniame prašyme dėl mokumo atkūrimo plano patikslinimo. Šis 2019-03-01 prašymas, kaip plano techninių trūkumų tikslinimas, kur tokie (techninių trūkumų) tikslinimai, vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 6 dalimi, kreditoriams tvirtinti nebeteikiami, turės būti laikomas sudėtine 2019-01-17 mokumo atkūrimo plano dalimi.

25Kaip matyti iš 2012-11-06 darbingumo lygio pažymos (t. 1, b. l. 96) R. K. nuo 2012-11-06 iki 2046-05-06 nustatytas 10 proc. darbingumo lygis, netektas darbingumas 90 proc. Iš kitų byloje esančių dokumentų (2 t., b. l. 19-24) matyti, kad pareiškėjo neįgalumas susijęs su ( - ), jam reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba. Daroma išvada, kad pareiškėjas turi itin mažas galimybes dirbti pagal įprastinę darbo sutartį ar vykdyti kitą veiklą, už kurią gautų nors kiek ženklesnes pajamas. Jis gali dirbti tik specialiai pritaikytoje darbo vietoje. 10 proc. pareiškėjo darbingumas praktiškai reiškia, jog jis gali nedirbti arba dirbti ribotų galimybių darbą, o jo darbingumo sumažėjimą kompensuoja valstybės socialinio draudimo sistema, kur šios pajamos yra įtrauktos į mokumo atkūrimo planą, todėl nėra teisinga iš pareiškėjo reikalauti uždirbti tokias pačias, kaip sveiko žmogaus, pajamas. Atitinkamai, teismas nepritarimo mokumo atkūrimo planui argumentų, susijusių su mažomis pareiškėjo pajamomis, jo (ne)darbu, su laisvu pasirinkimu gyventi bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje, nelaiko tinkamomis pagrįsti bankroto administratoriaus prašymą netvirtinti 2019 m. sausio 17 d. R. K. mokumo atkūrimo plano ir jo bankroto bylą nutraukti, teismas to nelaiko priežastimis, susijusiomis su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

26Pareiškėjas ir hipotekos kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas" užėmė skirtingas pozicijas pareiškėjo nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto, esančio ( - ) (4 kambarių buto), pardavimo kainos atžvilgiu, tačiau minimas turtas, bet kokiu atveju, prieš tai atlikus jo rinkos vertės nustatymo procedūrą (atlikus nekilnojamojo turto vertinimą), turės būti parduotas už realiai įmanomą didžiausią kainą. Šios nepritarimo planui pastabos nėra esminės, nes konkretaus objekto kaina galutinai nustatoma ne mokumo atkūrimo planu, o pirkimo-pardavimo sandoriu, kai atsiranda už tam tikrą priimtiną, varžytynių procedūros metu pasiūlytą kainą, turtą norintis įsigyti asmuo. Turto pardavimo procesas, jeigu laikomasi teisės aktais nustatytos turto vertės nustatymo, pardavimo procedūros, negali būti laikomas galimu turto pardavimo proceso vilkinimu ir tokiu būdu negali būti argumentuojamas nepritarimas planui. Priverstinis turto realizavimo procesas turi būti organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-215/2014).

27Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, galiojantį teisinį reguliavimą yra visos sąlygos priimti šią teismo nutartį, nes bankroto administratorius yra surašęs ir teismui pateikęs argumentuotą rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, 2019-02-11 yra įvykęs kreditorių susirinkimas, kurio metu nėra pritarta mokumo atkūrimo planui. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus nesutikimo planui atmetimo motyvus, nenustatęs, kad plano tvirtinimas iš esmės pažeis nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros principą, patikrinęs plano atitikimą FABĮ 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, nenustatęs jokių teisinių kliūčių tvirtinti planą, priima tokio turinio nutartį.

28Teismas, atsižvelgdamas į pateiktame mokumo atkūrimo plane numatytas priemones, skolininko gaunamas pajamas, reikalingų bankrutuojančio fizinio asmens ir su juo gyvenančio nepilnamečio sūnaus kasdieniams poreikiams tenkinti išlaidų dydį, įvertinęs ir tai, kad kreditoriams numatyti skirti 5,37 Eur per mėnesį atitinka pareiškėjo realią finansinę padėtį, taip pat atsižvelgdamas dabartinį skolininko ketinimą vykdyti planą, sprendžia, kad pateiktas planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, yra realus, įgyvendinamas, todėl šiomis bei aukščiau paminėtomis aplinkybėmis, tvirtintinas.

29Šia nutartimi yra ištaisytas, surašant Alytaus apylinkės teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartį, plano tvirtinimo procedūros trūkumas, nurodytas Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1813-259/2018 29, 30, 31 pastraipose, nes pareiškėjui buvo suteikta ir įgyvendinta galimybė pataisytą plano projektą pateikti pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2, 3 dalys), todėl bankroto administratoriaus prašymas buvo priimtas ir išnagrinėtas.

30Teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją, o plano pakeitimai (ne tikslinimai) svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas, kaip tai numato FABĮ 8 straipsnio 12, 13 dalys.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

32bankroto administratoriaus prašymo netenkinti.

33Patvirtinti R. K., asmens kodas ( - ) 2019-01-17 fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, kuriam 2019-02-11 nepritarė kreditorių susirinkimas. 2019-03-01 prašymą dėl 2019-01-17 mokumo atkūrimo plano patikslinimo laikyti sudėtine 2019-01-17 mokumo atkūrimo plano dalimi.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo R. K. bankroto... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai 2018 m. liepos 16 d. nutartimi... 5. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 6. Teisme 2019-02-14 yra gautas pareiškėjo R. K. bankroto administratoriaus... 7. Pareiškėjo R. K. atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdžio... 8. Teismas konstatuoja:... 9. bankroto administratoriaus prašymas netenkintinas.... 10. 2019-01-17 mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.... 11. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 3 dalyje... 12. Bankroto administratoriaus 2019-01-22 rašytinėje išvadoje (t. 7, b. l.... 13. 1) patikslintame Plano projekte yra pateikiama skirtinga informacija apie... 14. 2) patikslinto Plano projekto dalyje „Bankroto proceso metu numatomos gauti... 15. 3) iš patikslinto Plano projekto dalies „Numatomas parduoti turto sąrašas,... 16. 4) patikslinto Plano projekto dalyje „Kiekvieną mėnesi fizinio asmens... 17. 5) patikslinto Plano projekto dalyje „Bankroto administravimo išlaidų suma... 18. 6) visiškai neaišku iš kokių lėšų (netgi nevertinant to, kad... 19. 7) patikslinto Plano projekto dalis „Kreditorių sąrašas" neatitinka jam... 20. 8) visiškai neaišku, kuo vadovaujantis patikslinto Plano projekto dalyje... 21. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas" balsavimo... 22. Kiti trys 2019-02-11 vykusiame kreditorių susirinkime dėl pareiškėjo R. K.... 23. Apibendrinant tiek bankroto administratoriaus, tiek pastabas pateikusios... 24. Kitas bankroto administratoriaus ir kreditorės pastabas teismas laiko... 25. Kaip matyti iš 2012-11-06 darbingumo lygio pažymos (t. 1, b. l. 96) R. K. nuo... 26. Pareiškėjas ir hipotekos kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Būsto... 27. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, galiojantį teisinį... 28. Teismas, atsižvelgdamas į pateiktame mokumo atkūrimo plane numatytas... 29. Šia nutartimi yra ištaisytas, surašant Alytaus apylinkės teismo 2018 m.... 30. Teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8... 32. bankroto administratoriaus prašymo netenkinti.... 33. Patvirtinti R. K., asmens kodas ( - ) 2019-01-17 fizinio asmens kreditorių... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...