Byla 2YT-8781-971/2019
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, R. B., uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, antstolis J.P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, R. B., uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, antstolis J.P..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas S. B. 2019-07-12 kreipėsi į antstolį J. P. su skundu, kuriuo prašė leisti jam naudotis Sodros išmokomis – 773,24 Eur suma bei vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019, nustatyti piniginių lėšų sumą būtiniems einamiesiems poreikiams tenkinti pagal 2019-07-07 pareiškėjo prašymą. Nurodė, kad pagal minėtą Klaipėdos apygardos teismo nutartį antstoliui pavesta nustatyti konkrečią piniginių lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota atsakovų (S. B. ir R. B.) privalomosioms piniginėms operacijoms atlikti ir būtiniesiems einamiesiems poreikiams tenkinti. 2019-07-05 susitikęs su antstoliu jam nurodė, kad šiuo metu niekur nedirba, ieškosi darbo, pareiškėjo šeimos pragyvenimo šaltinis yra santaupos, esančios banko sąskaitoje, bei Sodros išmoka, sutuoktinė taip pat laikinai nedirba. Mano, kad antstolis netinkamai atlieka savo pareigas (b. l. 3).

5Antstolis J. P. 2019-07-17 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir skundą perdavė teismui. Antstolis patvarkyme nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą pagal Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. skolininkų S. B., R. B. ir UAB „( - )“ turto arešto. S. B. 2019-07-07 pateikė prašymą, kuriuo prašė leisti disponuoti 1000 Eur suma. Išnagrinėjęs prašymą ir atsižvelgdamas į išieškotojo AB SEB banko pateiktą nuomonę, kad skolininkas nepateikia įrodymų apie reikalingas būtinųjų poreikių tenkinimui sumas, bei įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, antstolis 2019-07-11 patvarkymu nustatė 615 Eur sumą, kuria skolininkui leidžiama per mėnesį disponuoti. Priimtame patvarkyme antstolis taip pat paaiškino, kad pateikus pagrindžiančius dokumentus dėl didesnių lėšų pagrįsto poreikio, suma, kurią skolininkas netrukdomai gali naudoti, gali būti didinama. Skolininkas jokių dokumentų, pagrindžiančių būtinybę skirti kas mėnesį jam disponuoti 700 Eur sumą būtiniesiems poreikiams tenkinti nepateikė, taip pat nepateikė jokių dokumentų, iš kokių šaltinių bus gaunama 700 Eur suma kas mėnesį, todėl antstolis pagrįstai vadovavosi vykdomojoje byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir nustatė 615 Eur sumą, kurią S. B. kas mėnesį gali naudoti. Antstolis taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas dėl disponuojamų lėšų sumos padidinimo galėtų būti svarstomas, jei pareiškėjas pateiktų duomenis, pagrindžiančius būtinybę padidinti būtinųjų poreikių tenkinimui skirtinų piniginių lėšų sumą (vykd. b. l. 178-179).

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo prašo spręsti teismo nuožiūra, kadangi pareiškėjas ir bankas sudarė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019, kurios pagrindu buvo pakeistos Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinant piniginių lėšų areštą pareiškėjui priklausančiai banko sąskaitai. Tuo remiantis mano, kad yra pagrindas bylą nutraukti (b. l. 22).

7Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis J. P. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/19/00371, pradėtą pagal Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 priimtą nutartį civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria ieškovo AB SEB banko reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuotas atsakovams S. B., R. B. ir UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir (ar) kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ir turtinės teisės, priklausančios atsakovams ir esančios pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, 635 644,30 Eur sumai, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš areštuotų banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų leidžiant atsakovams atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomų mokesčių valstybės ir savivaldybės biudžetams bei kitų privalomųjų mokesčių (pvz. komunalinių, darbo užmokesčio) mokėjimu, atlikti kitas privalomąsias įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškovu. Šia teismo nutartimi antstoliui pavesta nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota atsakovų privalomosioms operacijoms atlikti ir būtiniesiems einamiesiems poreikiams tenkinti (vykd. b. l. 2-5, 10). Vykdymo proceso metu buvo surastas ir 2019-04-02 aprašytas skolininkams S. B., R. B. ir UAB „( - )“ priklausantis turtas bei bankų sąskaitose esančios piniginės lėšos (vykd. b. l. 75-85). Turto apraše dėl piniginių lėšų arešto pažymėta, kad atsakovams leidžiama atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomų mokesčių valstybės ir savivaldybės biudžetams bei kitų privalomųjų mokesčių mokėjimu, atlikti kitas privalomąsias įmokas, atsiskaityti su ieškove. Taip pat pažymėta, kad konkreti lėšų suma, kuria atsakovas galės disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, bus nustatoma, kai atsakovas antstoliui pateiks visą reikalingą informaciją tokiam leidimui suteikti. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad skolininkas S. B. 2019-04-26 kreipėsi į antstolį su prašymu leisti iš jam priklausančioje banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų atlikti mokėjimus komunalines paslaugas teikiančioms bendrovėms (vykd. b. l. 118), pateikė komunalines išlaidas pagrindžiančius duomenis (vykd. b. l. 119-120), antstolis prašymą tenkino ir 2019-04-26 patvarkymu patikslino turto arešto aktą (vykd. b. l. 122), 2019-04-29 patvarkymu antstolis nustatė pareiškėjo pageidaujamą piniginių lėšų sumą, kuria skolininkui leidžiama disponuoti per mėnesį (vykd. b. l. 127). Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad tokiu būdu ne kartą skolininkui pateikus prašymą dėl leidimo jam disponuoti konkrečia piniginių lėšų suma ir pateikus piniginių lėšų poreikį pagrindžiančius duomenis, antstolis priimdavo patvarkymus ir leisdavo skolininkui disponuoti jo prašoma piniginių lėšų suma (vykd. b. l. 129-158). 2019-07-07 S. B. pateikė prašymą, leisti jam disponuoti 1000 Eur piniginių lėšų suma, nurodė, kad piniginės lėšos reikalingos šeimos būtiniesiems poreikiams, žmonos ir studento sūnaus išlaikymui (vykd. b. l. 162). Antstolis šį skolininko prašymą tenkino iš dalies ir priimdamas skundžiamą patvarkymą dėl turto arešto akto Nr. 2019018702 patikslinimo nurodė, jog S. B. leidžiama disponuoti 615 Eur suma (vykd. b. l. 168). Nesutikdamas su šiuo patvarkymu, skolininkas pateikė 2019-07-12 skundą, kuriame nurodė, kad antstolis netinkamai atlieka savo funkcijas, nustatydamas piniginių lėšų dydį, kuriomis leidžiama skolininkui disponuoti.

11Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Viena iš įstatymu nustatytų funkcijų, kurias atlieka antstolis, yra teismo nutarčių, priimtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdymas (CPK 152 straipsnio 6 dalis, 587 straipsnio 4 punktas, 634 straipsnio 3 dalis).

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolis nesuteikė leidimo skolininkui disponuoti prašoma piniginių lėšų suma, dėl ko pareiškėjas negali užtikrinti savo šeimos būtinųjų poreikių tenkinimo.

13Šiuo atveju pažymėtina, kad antstolis vykdo ne išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko S. B., o Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutartį byloje Nr. e2-899-459/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šia nutartimi antstoliui pavesta nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota atsakovų, tarp jų ir S. B., privalomosioms operacijoms atlikti ir būtiniesiems einamiesiems poreikiams tenkinti. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės tikslas – išvengti situacijos, kai, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, prarandamas turtas, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas pagal teismo sprendimą ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas pasidaro neįmanomas arba dėl tos pačios priežasties jo įvykdymas pasunkėja (CPK 144 straipsnis 1 dalis). Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu.

14CPK 145 straipsnio 6 dalis numato, jog areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Taigi nurodytas teisinis reglamentavimas įtvirtina aiškų teismo ir antstolio funkcijų pasiskirstymą: teismas turi nurodyti operacijų, kurios gali būti atliekamos su areštuotomis lėšomis, sąrašą, o antstoliui pripažįstama diskrecijos teisė nustatyti konkrečią panaudotiną teismo leistoms operacijoms sumą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-701-464/2017; 2017-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1268-516/2017; kt.).

15Nagrinėjamu atveju antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ėmėsi visų reikiamų veiksmų užtikrinant teismo nutarties vykdymą. Antstolis ne tik aprašė skolininkų turimą turtą, areštavo bankų sąskaitose esančias lėšas, bet skolininko prašymu nustatė piniginių lėšų sumą, kuria leidžiama skolininkui kiekvieną kalendorinį mėnesį disponuoti.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nustatyti tam tikri apribojimai, jomis neturėtų būti ribojama asmens teisė tenkinti savo kasdienius poreikius bei užtikrinti šeimos buities minimaliuosius poreikius, tačiau būtinųjų poreikių tenkinimui skirtinų lėšų dydis turi būti protingas, pakankamas būtinųjų poreikių tenkinimui ir pagrįstas. Priešingu atveju, leidus skolininkui disponuoti nepagrįstai didele piniginių lėšų suma būtų pažeidžiama vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyra. Antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, privalo užtikrinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teises ir interesus, nesuteikdamas nė vienai iš ginčo šalių nepagrįsto pranašumo.

17Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolis vykdė jam pateiktą teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai atliko joje esantį nurodymą nustatyti piniginių lėšų sumą, kuria skolininkas gali disponuoti kiekvieną kalendorinį mėnesį, ir šiuo klausimu skolininko ir antstolio bendradarbiavimas buvo sklandus. Pareiškėjas iš esmės skundžia antstolio patvarkymą, kuriuo antstolis nustatė mažesnę nei pareiškėjo prašoma piniginių lėšų sumą, kuria skolininkui leidžiama disponuoti. Antstolis nurodė, kad skolininko prašymą tenkino iš dalies dėl to, kad pareiškėjas savo prašymo nepagrindė jokiais būtinųjų išlaidų dydį pagrindžiančiais įrodymais. Nagrinėjamu atveju sutiktina su antstoliu, o ir vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog minėtas 2019-07-07 prašymas nėra pagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais, skolininkas nepateikė antstoliui jokių duomenų, patvirtinančių būtinumą skirti didesnę piniginių lėšų sumą būtinųjų poreikių tenkinimui. Nors 2019-07-07 prašyme skolininkas mini, jog piniginės lėšos reikalingos žmonos bei sūnaus, kuris yra pirmo kurso studentas, išlaikymui, šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Taigi antstolis šiuo atveju iš esmės nepaneigė skolininko teisės į didesnę būtinųjų poreikių tenkinimui skirtiną sumą, taip pat nenurodė, jog toks skolininko prašymas negali būti apskritai tenkinamas, tačiau paaiškino, kad padidėjęs būtinųjų poreikių tenkinimui skirtinų lėšų dydis turi būti įrodytas ir antstolio nustatytas įvertinus reikalingos sumos dydį pagrindžiančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su antstolio pozicija, kad nesant jokių įrodymų ir duomenų apie skolininkui reikalingas būtinąsias išlaidas antstolis negali įvertinti prašymo pagrįstumo ir nustatyti, kokio dydžio suma iš tikrųjų reikalinga skolininko būtinųjų poreikių tenkinimui per mėnesį.

18Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2019-07-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019, kuria buvo patvirtinta ieškovo AB SEB banko ir atsakovų S. B., R. B. ir UAB „( - )“ sudaryta taikos sutartis, šalių prašymu pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir panaikino piniginių lėšų areštą banko sąskaitoms: Nr. LT08 7180 5002 0272 4975, priklausančiai R. B., ir Nr. ( - ), priklausančiai S. B. Ši nutartis įsiteisėjo 2019-08-07. Taigi pareiškėjui taikytų apribojimų mastas yra sumažintas ir jis šiuo metu gali laisvai be jokių apribojimų disponuoti viena jo vardu atidaryta sąskaita.

19Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vykdomosios bylos duomenis, darytina išvada, kad antstolio 2019-07-11 patvarkymas Nr. S19-18634 yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas nenustatė pareiškėjo teisių ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, skundžiami antstolio veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

20Pažymėtina, kad nors suinteresuoto asmens AB SEB banko nuomone, ginčo šalims civilinėje byloje Nr. e2-899-459/2019 sudarius taikos sutartį, yra pagrindas taikyti CPK 293 straipsnio 3 punktą ir bylą nutraukti, teismo vertinimu, nutraukti nagrinėjamą civilinę byla pagrindo nėra, todėl teismas pareiškėjo skundą išnagrinėjo. Šiuo atveju nors ir buvo sudaryta taikos sutartis tarp šalių, tačiau laikinosios apsaugos priemonės panaikintos nebuvo, o buvo tik iš dalies pakeistos. Vykdomoji byla pradėta Klaipėdos apygardos teismo 2019-03-28 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu, ir nors civilinė byla Nr. e2-899-459/2019, kurioje jos buvo taikytos, buvo nutraukta, tačiau nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra nepanaikinta, galiojanti (tik iš dalies pakeista) ir laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos tol, kol bus pilnai įvykdyti taikos sutartimi prisiimti šalių įsipareigojimai.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

22pareiškėjo S. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų atmesti.

23Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/19/00371 gražinti antstoliui J. P.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas S. B. 2019-07-12 kreipėsi į antstolį J. P. su skundu, kuriuo... 5. Antstolis J. P. 2019-07-17 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir skundą... 6. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 7. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.... 8. Teismas... 9. skundas atmestinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis J. P. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 11. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 12. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad... 13. Šiuo atveju pažymėtina, kad antstolis vykdo ne išieškojimą pagal... 14. CPK 145 straipsnio 6 dalis numato, jog areštavus lėšas, esančias kredito,... 15. Nagrinėjamu atveju antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nustatyti tam tikri apribojimai, jomis... 17. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolis vykdė jam pateiktą... 18. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 19. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vykdomosios bylos duomenis, darytina... 20. Pažymėtina, kad nors suinteresuoto asmens AB SEB banko nuomone, ginčo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510,... 22. pareiškėjo S. B. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų atmesti.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/19/00371 gražinti... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...