Byla 2-1595-772/2014
Dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui UAB „Elvikta“ dėl žalos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 550,00 Lt už nekokybiškas šarvo duris ir atliktų darbų broką, 5% palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, t.y. žyminį mokestį ir teisines išlaidas ruošiant procesinius dokumentus teismui. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu). Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš pateiktos byloje medžiagos matyti, kad ieškovas A. D. 2013 m. liepos mėnesį pasirašė Durų užsakymo sutartį Nr.4A, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pristatyti ir sumontuoti ieškovui šarvo duris. Ieškovas įsipareigojo už tai sumokėti 1 550,00 Lt. Sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo 700,00 Lt avansą. Atsakovas šarvo duris pristatė ir jas įmontavo 2013 m. rugpjūčio 12 dieną, L. D. sumokėjo likusią dalį - 850,00 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą ŠSP Nr.0006743. Sumontavus minėtas šarvo duris jų kokybė buvo bloga, tačiau meistrai sakė, jog kurį laiką jas reikėtų mažiau darinėti, nes turi sutvirtėti montažinės putos. Ieškovas pamatęs pačių šarvo durų ir jų sumontavimo kokybę, pastebėjo akivaizdų medžiagų ir darbų broką. Pačios durys yra pagamintos nekokybiškai, spynos į duris įmontuotos kreivai, kas neleidžia durų užrakinti pasukant raktą daugiau nei 1 kartą. Atsakovas pažadėjo atvykti ir broką ištaisyti. Atsakovo darbuotojai bandė pašalinti broką, tačiau skylės buvo vidinėje varčios pusėje, ir įstačius šias apdailos detales, durys visiškai negalėjo užsidaryti. Atsakovo darbuotojai pabandę užrakinti tegalėjo užsukti spyną tik vieną kartą (fotolentelės 5 nuotrauka, 12 b. l.), nes užsukti daugiau (2, 3 kartus - (fotolentelės 4, 6 nuotraukos, 11-12 b. l.) neįmanoma dėl kreivai įmontuotos spynos pačiose duryse (fotolentelės 3, 4 nuotraukos 11 b. l.). Atsakovo darbuotojams montuojant šias duris buvo išgręžtos skylės ten, kur jų neturėtų būti (varčios vidinėje pusėje - (fotolentelės 7, 8 nuotraukos), todėl tarp išgręžtos skylės ir užrakinimo skylės, likęs nepilnas 1 mm metalas (fotolentelės 8 nuotrauka, 13 b. l.). Atsakovas Sutartimi įsipareigojo tiek durims, tiek spynoms, tiek atliktiems darbams suteikti garantiją (Sutarties 6.2 p.).

6CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta statybos rangovo darbų kokybės garantija - rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas (CK 6.664 straipsnio 3 dalis). Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo: pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Atsakovas turėjo teisę atsivežti savo ekspertus sumontuotų durų ir darbų įvertinimui, tačiau jis to nepadarė. Rangos teisiniuose santykiuose darbų kokybė, rangovo atsakomybė, atliktų darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 str., 6.663 str., 6.665 str.,), tiek specialiosiose (CK 6.694 str., 6.695 str.). Pagal CK 6.663 straipsnio 1 dalį rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje numatyta, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti Rangovas, jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 straipsnio 1 dalis). <...> Statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką - tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (CK 6.681 straipsnis), iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos CK 6.681 - 6.699 straipsnių normos, o bendrosios rangos sutarties nuostatos - tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jomis nesureguliuotiems klausimams.“ Pagal CK 6.681 straipsnio 4 dalies nuostatą jeigu pagal statybos rangos sutartį darbai atliekami fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija, tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės. Pagal CK 6.672 straipsnio 1 dalį, pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu „užsakovo valią sudaryti statybos rangos sutartį nulemia jo poreikis atitinkamam darbui ar jo rezultatui, tuo tarpu rangovas statybos rangos sutartyje paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą negu užsakovui. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis)." Šiuo konkrečiu atveju atsakovas, parduodamas šarvo duris bei jas įmontuodamas, vykdė savo verslą, t.y. veikė kaip profesionalas. Tuo tarpu ieškovas, pirkęs šias paslaugas asmeniniams poreikiams tenkinti, yra vartotojas, t.y. silpnesnioji šalis. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų, o rangovas atsako už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Įstatyme numatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo ar netinkamo naudojimo. CK 6.698 straipsnis įtvirtina garantinius terminus. Šiuo konkrečiu atveju taikytinas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

7Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų. Ji įgyvendinama per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių - vartotojo - teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas, su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl šiuo atveju turi būti atliekamas vartojimo sutarčių sąlygų atitikimas sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001, 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. ir kt. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt. v. AB „ Grigiškės“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2008, 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenosprekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008). Pagal šalių pasirašytą Sutartį, darbų ir pačių šarvo durų vertė yra įvertinta 1550,00 Lt, todėl ieškovui priteistina reikalaujama 1 550,00 Lt skola.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 550,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-01-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 472,00 Lt bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis ir išlaidos už procesinių dokumentų parengimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str. 1 d. 5, 21 b. l.).

10Iš atsakovo priteistinos išlaidos valstybei ir už procesinių dokumentų įteikimą, kadangi jų dydis viršija teisės aktais nustatytą sumą (CPK 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285- 287 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

131. Priteisti iš atsakovo UAB „Elvikta“ į. k. 175878358, ieškovui A. D., a. k. ( - ) 1 550,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt litų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 550,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-01-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 472,00 Lt (keturių šimtų septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ir išlaidas už procesinių dokumentų parengimą.

142. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB ,,Elvikta“ (į/k 175878358) 47,57 Lt (keturiasdešimt septynis litus 57 ct) išlaidų atlyginimui už procesinių dokumentų įteikimą.

153. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai