Byla Ik-1040-353/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės ir Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Sonatai Rimkutei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei J. Š., atsakovų VĮ Registrų centro Kauno filialo ir VĮ Registrų centro atstovei V. J., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Tomis“ skundą atsakovams VĮ Registrų centro Kauno filialui ir VĮ Registrų centrui, tretysis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 2-3023; panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 140; įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti UAB „Tomis“ nuomos teises į pastatus 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p A. J. pr. 25, Kaunas; 287G1/p, 266G1/p A. J. pr. 15, Kaunas; 91G1/p A. J. pr. 15D; 1G1/p A. J. pr. 15; 92B1/p A. J. pr. 15C, Kaunas; 93F1/p A. J. pr. 15E, Kaunas; 88F1/p A. J. pr. 15 C, Kaunas.

3Pareiškėjas skunde nurodė bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog pareiškėjas 2011 m. kovo 1 d. prašymu kreipėsi į atsakovą su prašymu įregistruoti daiktines teises į pastatus. Kartu su prašymu buvo pateikta 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartis, sudaryta tarp Kauno m. valdybos bei UAB „Tomis“, 2001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001, 1993 m. lapkričio 19 d. sutartis bei 1995 m. sausio 19 d. sutartis. Atsakovė prašymo netenkino vadovaudamasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. 7 d., nurodydama, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra nustatytas juridinio fakto įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Apsiskundus išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, centrinis registratorius teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti. Pareiškėjas su priimtais sprendimais nesutinka dėl šių priežasčių. 1993 m. lapkričio 19 d. tarp pareiškėjo bei Kauno m. valdybos buvo sudaryta sutartis, kuria šalys susitarė, kad pareiškėjui bus išnuomotas žemės sklypas, kuriame yra ginčo pastatai, su tikslu statyti gyvenamuosius namus su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis. Taip pat susitarta, kad nuomojamoje teritorijoje esančių pastatų nuomos UAB „Tomis“ klausimas bus sprendžiamas atskira sutartimi, atsižvelgiant į sutarties įvykdymą bei panaudotų lėšų dydį. 1994 m. spalio 3 d. Kauno m. valdybos pažymoje dėl UAB „Tomis“ išnuomotame žemės sklype esančių pastatų nurodyta, kad sutartyje numatyti menkaverčiai pastatai nenugriauti, kadangi, kaip paaiškėjo vėliau, reikalinga atlikti archeologinius tyrinėjimus, todėl reikia atidėti šių pastatų griovimą ir juos leisti naudoti UAB „Tomis“ reikmėms kol vyksta tyrinėjimo darbai. 1995 m. sausio 3 d. Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 1-v „Dėl privataus kapitalo investavimo“ buvo leista UAB „Tomis“ investuoti privatų kapitalą į pastatų, esančių bendrovei išnuomotame žemės sklype A. J. pr. 19b, rekonstrukciją. 1995 m. sausio 19 d. sutartimi, sudaryta tarp pareiškėjo bei Kauno m. valdybos, buvo dalinai pakeista 1993 m. lapkričio 19 d. sutartis -2.3 punktas buvo papildytas sąlyga, kad įvertinant tai, kad UAB „Tomis“ savo lėšomis nugriauna menkaverčius pastatus ir pašalina laužą, bendrovė šiais statiniais naudojasi iki jų nugriovimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 199 m. gruodžio 31 d. 2.5 punktas buvo papildytas sąlyga, kad tolesnis kultūros paveldo objektų panaudojimo klausimas bus sprendžiamas, komisijai priėmus objektus po rekonstrukcijos ir įvertinus UAB „Tomis“ įdėtų lėšų dydį. Iki numatyto termino menkaverčiai statiniai nebuvo nugriauti, o kultūros paveldo objektų tolimesnis naudojimas nebuvo išspręstas, todėl kilus ginčui, Kauno m. valdyba bei pareiškėjas sudarė taikos sutartį, kurioje viena šalis pripažino kitos reikalavimus, taikos sutartį patvirtino teismas. Iki minėtos teismo nutarties priėmimo, dalies ginčo patalpų nuosavybės teisė buvo registruota UAB „Tomis“ vardu. Sutartimi sutarta, jog pareiškėjas išsikelia iš ginčo patalpų, o vėliau pripažįstama jo teisė į šias patalpas. Skundžiamame sprendime atsakovas nepagrįstai nurodė pareiškėjui, kad nuomos teises į pastatus atsakovas galės įregistruoti, kai papildomai bus pateiktas pastatų patikėtinio, t.y. Kauno m. savivaldybės sutikimas dėl juridinio fakto – nuomos – įregistravimo, kadangi nenurodoma kokio akto pagrindu pareiškėjas tai turi padaryti. Kauno m. valdybos valia yra išreikšta taikos sutartyje. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 str. 2 d. 4 p. numato galimybę įregistruoti prašomą juridinį faktą – nuomos sutartis, todėl skundžiamo sprendimo motyvas dėl Nekilnojamojo turto registro 29 str. 7 p. taikymo, nagrinėjamu atveju yra visiškai nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo atsisakyti tenkinti prašymą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi perkelti iš jam pateiktų dokumentų duomenis į registrą, tačiau neturi jų vertinti ir savaip aiškinti. Pareiškėjo nuomos teisės buvo įregistruotos 2004 m. spalio 13 d. Kauno m. apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutarties pagrindu. Ši aplinkybė akivaizdžiai paneigia skundžiamų sprendimų motyvą, kad bet kokia UAB „Tomis“ nuomos teisė į pastatus pasibaigė 1999 m. gruodžio 31 d.

4Atsakovai su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė (b.l.113-114), jog teritorinis registratorius atsisakė įregistruoti prašomus juridinius faktus, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina juridinio fakto – nekilnojamųjų daiktų nuomos, nes nuomos teisė yra pasibaigusi 1999 m. gruodžio 31 d. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą, nes 1995 m. sausio 19 d. sutartyje nurodytas sutarties galiojimo terminas – 1999 m. gruodžio 31 d. taikos sutartimi nebuvo pakeistos jokios sutarčių sąlygos nei terminai. Kauno m. savivaldybės, valdanti pastatus patikėjimo teise, tvirtina, kad pastatų nuomos terminas yra pasibaigęs ir UAB “Tomis“ privalo išsikelti iš pastatų, nes tokia sąlyga buvo numatyta 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartyje ir Kauno m. apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1852/02001 2-ame punkte. Pareiškėjas ir Kauno m. savivaldybė skirtingai traktuoja teismo nutartį, patvirtinusią taikos sutartį. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tokia teisė nesuteikta ir, esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti juridinį faktą – pastatų nuomą.

5Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog institucijos nuomone, pareiškėjas elgėsi nelabai sąžiningai visaisi būdais stengdamasis užvaldyti minimus pastatus. Žinodami apie teismų sprendimus ir pareiškėjo iškeldinimą iš pastatų, taip pat laikydami, kad 1993 m. lapkričio 19 d. sutarties galiojimas pasibaigė 1999 metais, vertino, kad nepateikta dokumentų, kuriuos būtų galimai įvardinti kaip juridinio fakto įregistravimo teisinį pagrindą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė (b.l. 121-126), kad pareiškėjas netinkamai aiškina 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartį. Taikos sutartie 3 punktu buvo pripažinta, kad 1993-11-19 ir 1995-01-19 sutartimis buvo išnuomoti ne žemės sklypai, o pastatai, tačiau taikos sutartimi nebuvo keistos jokios kitos šių sutarčių sąlygos ar terminai. 1993-11-19 sutarties 2.3 punktu UAB „Tomis“ įsipareigojo „nugriauti savo lėšomis, pašalinti laužą, menkaverčius pasatus, esančius sklypuose „C“ ir „H“. Atitinkamai 1995-01-19 sutarties, 1 punktu, kuriuo buvo pakeistos 1993-11-19 sutarties 2.3 p. nuostatos, nustatyta, kad „bendrovė šiais statiniais naudojasi iki jų nugriovimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 1999-12-31“. Taigi, aukščiau nurodytų sutarčių pagrindu UAB „Tomis“ įsipareigojo nugriauti atitinkamus statinius ir naudotis jais ne ilgiau kaip iki 1999-12-31. Pareiškėja pasirašydama 2001-06-15 taikos sutartį, teismo patvirtintą 2001-07-02, patvirtino, kad jokių teisių į ginčo pastatus neturi.Todėl klaidingas pareiškėjo aiškinimas, kad 3 punktu naujai sukuriami nuomos santykiai į ginčo statinius. 2001-07-02 Kauno miesto apylinkės teismo civ. byla Nr. 2-1852/2001 patvirtintos taikos sutarties 2 p., kitų teismų priimtų procesinių dokumentų (LAT 2010-09-28 nutartis civ. B. Nr. 3K-3-367/2010, 2010-02-08 LApT sprendimas civ.b. Nr. 2A-203/2010) pagrindu atliekami bendrovės keldinimo veiksmai priverstine tvarka, tik patvirtina, jog bendrovė neturi nuomos teisių į ginčo pastatus ir privalo išsikelti iš šių pastatų, nes juos yra užėmusi be teisinio pagrindo.

7Skundas netenkintinas.

8Ginčas yra kilęs dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 2-3023 „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“, kuriuo atsakovė netenkino pareiškėjo prašymo įregistruoti juridinį faktą – nekilnojamųjų daiktų pastatų, registracijos Nr. 20/67484, 20/67483, 20/67482, 20/67368,20/204305, esančius adresu Kauno m., Juozapavičiaus pr. Nr. 15, 15H, 25. nuomą. Prašymas netenkintas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, nes pateiktuose dokumentuose nėra nustatytas juridinio fakto įregistravimo nekilnojamojo turto registre pagrindai (b.l. 21). Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 140 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą (b.l. 14-15).

9Byloje nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 (b.l. 12-13) patvirtino 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartį (b.l. 110), sudarytą tarp Kauno miesto valdybos ir UAB „Tomis“. Taikos sutartimi UAB „Tomis“ įsipareigojo panaikinti pastatų 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p, A. J. pr. 25, 287g1/p, 266G1/p A. J. pr. 15, 91G1/p, A. J. pr. 15, G1/p, A. J. pr. 15, Kaune, teisinę registraciją, atliktą UAB „Tomis“ vardu ir išsikelti iš anksčiau nurodytų pastatų, o Kauno miesto valdyba pripažino 1993 m. lapkričio 19 d. ir 1995 m. sausio 19 d. sutartis, sudarytas tarp Kauno m. valdybos ir UAB „Tomis“ negyvenamųjų patalpų 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p A. J. pr. 25, 287g1/p, 266G1/p A. J. pr. 15, 91G1/p A. J. pr. 15 d. 1G1/p A. J. pr. 15, 92B1/p A. J. pr. 15 d., 93F1/p A. J. pr. 15 e, 88F1/p A. J. pr. 15 b, Kaune, nuomos sutartimis. Minėta 1993 m. lapkričio 19 d. sutarties 2.3 punktu UAB „Tomis“ įsipareigojo nugriauti savo lėšomis ir pašalinti laužą bei menkaverčius pastatus, esančius sklypuose „C“ ir „H“: 266Gp, 267Fp, 287Gp, 239 Gp, 240Hp, 241Gp, 243Gp. 1995 m. sausio 19 d. sutarties tarp šių šalių 1 punktu, kuriuo buvo pakeistos 1993 m. lapkričio 19 d. sutarties 2.3 p. nuostatos, susitarta, kad UAB „Tomis“ šiais statiniais naudosis iki jų nugriovimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 1999m. gruodžio 31 d. Tai reiškia, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 patvirtinus taikos sutartį, pareiškėjas jau turėjo pareigą išsikraustyti ir būti išsikraustęs iš nuomojamų pastatų, tačiau šios pareigos neįvykdė.

10Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-203/2010 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą, 2010 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį tenkino ir nusprendė iškeldinti UAB „Tomis“ iš pastatų, esančių Kaune 91G1p (unikalus Nr. 1991-5000-8014) A. J. pr. 15D; 92B1p (unikalus Nr. 1991-5000-8025) A. J. pr. 15C; 93F1p (unikalus Nr. 1991-5000-8036) A. J. pr. 15E; 287G1p (unikalus Nr. 1997-4004-7018) A. J. pr. 15; 239F1p (unikalus Nr. 1996-6009-4015), 240H1p (unikalus Nr. 1996-7008-8012), 241F1p (unikalus Nr. 1996-7008-9012), 243F1p (unikalus Nr. 1997-3005-0016) A. J. pr. 25, kurių juridinio fakto registracija yra ginčo dalyku šioje byloje (b.l. 142-147). Lietuvos Aukščiausias Teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010 paliko galioti šį apeliacinės instancijos teismo sprendimą (b.l. 130-141). Dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-540-605/2009 (b.l. 128-129).

11Kaip matyti iš skundo, pareiškėjas savo reikalavimo pagrįstumą grindžia Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 (b.l. 12-13), kuria patvirtinta 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartis, sudaryta tarp Kauno miesto valdybos ir UAB „Tomis“ (b.l. 110). Pareiškėjo atstovė teisme nurodė, kad 1993 m. lapkričio 19d.sutartis sudaryta dėl 2 ha žemės sklypo Žemuose Šančiuose, buvusiame kariniame miestelyje ir ribojamo Sodų ir Suomių gatvių nuomos, kurios trukmė numatyta devyniasdešimt devyniems metams ( sutarties 7 punktas) ir tai reiškia, kad 2001 m. liepos 2d. teismui patvirtinus taikos sutartį, pastatai tampa išnuomoti tam pačiam laikotarpiui. Tokia atsakovo pozicija nemotyvuota ir nepagrįsta teisės normomis.

122001 m. birželio 15 d. taikos sutarties 3 punktu pripažinta, kad 1993 m. lapkričio 19 d. ir 1995 m. sausio 19 d. sutartimis buvo išnuomoti pastatai - negyvenamos patalpos - 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p A. J. pr. 25, 287g1/p, 266G1/p A. J. pr. 15, 91G1/p A. J. pr. 15 d. 1G1/p A. J. pr. 15, 92B1/p A. J. pr. 15 d., 93F1/p A. J. pr. 15 e, 88F1/p A. J. pr. 15 b, Kaune. Šia taikos sutartimi nebuvo keistos 1993 m. lapkričio ir 1995 m. sausio 19d. sutarčių sąlygos ar terminai. 1995 m. sausio 19 d. sutarties 1 punkte dėl 1993 m. lapkričio 19 d. 2.3 punkto pakeitimo nustatyta, kad UAB „Tomis“ savo lėšomis nugriauna menkaverčius pastatus ir pašalina laužą ir bendrovė šiais statiniais naudojasi iki jų nugriovimo, tačiau neilgiau kaip iki 1999 m. gruodžio 31 d. (b.l. 19). Tai reiškia, kad ginčo pastatų nuomos terminas baigėsi 1999 m. gruodžio 31 d. ir vadovaujantis sutarties 2 punktu bendrovė privalėjo iš šių pastatų išsikeldinti, o Kauno m. apylinkės teismo 2001 m. liepos 2d. nutartimi ir patvirtino būtent tokią teisinę situaciją. Nuomos sutarties sudarymo metu galiojęs CK 299 str. (galiojo iki 2001-07-01) nustatė, jog „nuomos sutarties terminas neturi būti ilgesnis kaip dešimt metų. Tarp valstybinių, kooperatinių ir kitų visuomeninių organizacijų sudaromos pastato, taip pat gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminas neturi būti ilgesnis kaip penkeri metai, o kitokio turto nuomos sutarties–kaip vieneri metai“. Iš šio teisinio reglamentavimo sekė, kad nuomos sutartis tarp Kauno m. valdybos ir UAB „Tomis“ buvo sudaryta nepažeidžiant CK 299 str. terminų, apibrėžtam laikotarpiui. Byloje nėra duomenų, jog taikos sutarties sąlygos būtų keistos. Atsakovo atstovė nepateikė jokių teisinių argumentų, kad pagrįsti savi poziciją.

13Byloje nustatyta, kad minėtų pastatų nuomos sutarties juridinis faktas 2004 metais buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ir teisinis pagrindas buvo minėta 2011 m. lipos 2d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis, patvirtinusi taikos sutartį. Darytina išvada, kad ši aplinkybė nėra reikšminga sprendžiant analogiško pobūdžio pareiškėjo reikalavimą šioje byloje. Pažymėtina, kad 2005 m. rugsėjo 2d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo nustatytas nuosavybės įgijimo į šiuos pastatus faktas, pagrindu nekilnojamojo turto registre 2005 m. lapkričio 14d. įregistruotas nuosavybės juridinis faktas. 2010 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi patvirtintas Lietuvos Apeliacinio teismo 2010 m. vasario 8d. sprendimas, kuriuo šie ginčo pastatai perduoti Kauno miesto savivaldybei, o UAB „Tomis“ iškeldintas (b.l.130-147) ir tuo užbaigtas ilgametis teismų procesas dėl šių pastatų priklausomybės bei pradėtas iškeldinimo procesas (b.l.87).

14Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje yra nustatyti juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai, t.y. išvardinti dokumentai, kuriems esant yra įregistruojami juridiniai faktai. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsisakė tenkinti pareiškėjo 2011 m. kovo 1 d. prašymą (b.l. 10). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 dalies pagrindu, nustatančiu, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu įstatymai nenumato galimybės įregistruoti prašomas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre. Atsakovas vertino, kas susidariusioje teisinėje situacijoje, t.y. turint duomenų apie teismo priimtus minėtus sprendimus, vertinant 2001 m. birželio 15d.taikos sutarties sąlygas ( 1993 m. lapkričio 19d.nuomos sutarties galiojimo trukmę), nebuvo galimybės pateiktus dokumentus laikyti juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniu pagrindu. Dėl to pagrįstas ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. gegužės 25d. sprendimas Nr.Nr.140. Teisme įvertinus pateiktus į bylą duomenis, kuriais pareiškėjas grindė savo reikalavimus bei ištyrus visas aplinkybes taip pat darytina išvada, kad juos ( 2001 m. liepos 2d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, kuria patvirtinta 2011 m. birželio 15d. taikos sutartis) negalima laikyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje išvardintais juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniais pagrindais.

15Vadovaujantis nurodytais motyvais, VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 2-3023 bei išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą priimtas VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011m. gegužės 25 d sprendimas Nr. 140 yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo juos naikinti. Kadangi juridiniai faktai įregistruojami nekilnojamojo turto registre tik esant Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems teisiniams pagrindams, o pareiškėjas tokių pagrindų šioje byloje nenurodė, skundo reikalavimas įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti UAB „Tomis“ nuomos teises į pastatus 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p A. J. pr. 25, Kaunas; 287G1/p, 266G1/p A. J. pr. 15, Kaunas; 91G1/p A. J. pr. 15D; 1G1/p A. J. pr. 15; 92B1/p A. J. pr. 15C, Kaunas; 93F1/p A. J. pr. 15E, Kaunas; 88F1/p A. J. pr. 15 C, Kaunas, nėra pagrįstas ir netenkintinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p. teismas,

Nutarė

17Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai