Byla 2S-1352-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Š. ir trečiojo asmens V. G. atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2-1237-429/2011, kuria ieškovo A. Š. ieškinys atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno aikštelė“ , tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei , V. G., A. P., P. S. A., V. M., J. B., V. G., L. B., G. Ž., S. J., V. N., R. Č., A. P., A. J., L. S., A. S., R. Č., A. Š., E. V., V. D., A. S., V. Š., V. K., R. P., K. P., J. T., J. T., E. N., R. M., L. K., V. L., B. J., V. Ž., E. R., V. G. dėl bendrovės valdybos sprendimo panaikinimo ir pažeistų akcininko teisių gynimo, paliktas nenagrinėtas,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo A. Š. ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti atsakovės UAB „Kauno aikštelė“ valdybos posėdžio 2008-11-28 nutarimą, kuriuo nutarta įpareigoti UAB „Kauno aikštelė“ direktorių V. Z. koreguoti balansą, iškeliant iš ilgalaikio turto apskaitos nuo 1994 m. Kauno m. savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus, tai atliekant likutinio pelno sąskaita, ir iš ieškovo priteisė valstybei 673,06 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

4Teismas nustatė, kad nei ieškovas, nei ieškovo atstovas advokatas Ž. A. neatvyko į 2011-04-07 parengiamąjį teismo posėdį. Atsakovės UAB „Kauno aikštelė“, trečiojo asmens Kauno m. savivaldybės atstovai bei tretieji asmenys J. B. ir V. G. neprašė priimti sprendimo už akių, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad apie posėdžio laiką ir vietą ieškovo atstovui buvo pranešta tinkamai. Ieškovo atstovui 2011-04-01 teismas į advokato kontorą išsiuntė teismo šaukimą faksu. Tai, kad ieškovo atstovas šaukimą į posėdį gavo, patvirtino jo 2011-04-08 pateiktas teismui prašymas atidėti teismo posėdį dėl jo ligos. Teismas nepripažino ieškovo atstovo neatvykimo priežasties dėl jo ligos svarbia priežastimi (CPK 246 str. 1 d. 1 p., 177 str., 185 str.). Teismas pažymėjo, kad ieškovas bei jo atstovas įvairiais būdais vilkino procesą, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, tai yra nesiekė, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką, buvo nerūpestingas, pats ne vieną kartą keitė byloje atstovus, nutraukdamas su jais susitarimus ir sudarydamas naujus. Teismas atmetė trečiojo asmens V. G. atstovo advokato P. E. S. prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Advokato P. E. S. neatvykimo priežasčių teismas taip pat nelaikė svarbiomis, nes jis bus išvykęs į kelionę, kuri buvo suplanuota anksčiau, nei tapo žinoma apie posėdį.

5Teismas konstatavo, kad pagal CPK 296 str. 1 d. 5 p. teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių šio kodekso 246 str.1 d. nurodytu atveju, t. y. kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą.

6Atskiruoju skundu ieškovas A. Š. prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį, remiantis šiais motyvais:

71) ieškinį palikus nenagrinėtą, buvo pažeista ieškovo teisė kreiptis į teismą ir būti išklausytam. Ieškovo atstovas dėl ūmios ligos negalėjo atvykti į parengiamąjį posėdį, dėl to teismo prašė šį atidėti. Teismas pripažino minėtą priežastį nesvarbia. Atstovas apie ligą ir kad negalės atstovauti ieškovo interesams byloje bei prašymą atidėti teismo posėdį ieškovo neinformavo. Ieškovas neturi atsakyti už savo atstovo klaidas, t. y. už tai, kad atstovui neatvykus į parengiamąjį posėdį, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas;

82) atsižvelgus į konkrečias aplinkybes, ieškovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos teismo gali būti pripažįstamas svarbia priežastimi;

93) ieškovo atstovas neinformavęs ieškovo neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, todėl neatvykimo priežastis yra svarbi. Teismas turėjo atidėti posėdį ir leisti ieškovui būti išklausytam. Teismo taikomos priemonės turi atitikti proporcingumo principą;

104) ieškovo atstovo neatvykimas ieškovui sukėlė sunkius teisinius padarinius, t. y. apribojo ieškovo teisę kreiptis į teismą ir apginti savo pažeistas teises. Teismas galėjo skirti ir bylos nagrinėjimo iš esmės datą;

115) svarbi aplinkybė yra ta, kad ieškovas nebuvo informuotas apie savo atstovo ligą, todėl pats negalėjo imtis jokių priemonių dalyvavimui byloje užtikrinti, kurių būtų ėmęsis, jei apie atstovo nedalyvavimą procese būtų informuotas, t. y. neturėjo net galimybės paskirti kitą atstovą arba dalyvauti byloje pats;

126) teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovas nesirūpino bylos eiga ir ją ketino vilkinti. Atvirkščiai, ieškovas yra suinteresuotas bylos išnagrinėjimu bei rūpinosi greitu bylos išnagrinėjimu ir tinkamai naudojosi jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, t. y. buvo atidus ir rūpestingas. Ieškovas pasirašė sutartį dėl atstovavimo, rūpinosi įrodymų išreikalavimu, kreipėsi dėl liudijimo išdavimo;

137) apie teismo 2011-04-08 posėdį nebuvo paskelbta spaudoje viešai, todėl buvo pažeistos trečiųjų asmenų teisės, nors prieš tai apie visus vyksiančius posėdžius buvo skelbiama viešai;

148) advokatas Ž. A. teismo šaukimą gavo ne faksu 2011-04-01, o registruotu paštu 2011-03-22;

159) teismo veiksmai kelia abejonių dėl to, ar teismas atlieka savo funkcijas sąžiningai įsigilindamas į bylos esmę, ar tik norėdamas atsikratyti bylų dėl didelio teismų darbo krūvio.

16Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. G. prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-08 nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliantas nurodė šiuos motyvus:

171) teismas savo veiksmais ne tik nesiekė parengiamojo posėdžio tikslų, bet ir pažeidė ieškovo procesines teises, nes byloje dalyvaujantiems asmenims buvo atimta galimybė pateikti papildomus įrodymus, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus;

182) teismas iš anksto žinojo, kad 2011-04-08 posėdyje negalės dalyvauti trečiojo asmens V. G. atstovas, tačiau posėdį paskyrė. V. G. atstovas 2011-02-24 raštu prašė teismo neskirti teismo posėdžio 2011-04-08, nes būtent tą dieną teismo posėdyje dalyvauti negalės;

193) ieškovo A. Š. atstovas advokatas Ž. A. tinkamai pranešė apie savo negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos, kuri užkirto jam kelią dalyvauti teismo posėdyje ir ši priežastis turėjo būti pripažinta svarbia, nes ligos negali suplanuoti, liga buvo ta, kuria sergant nėra galimybės dalyvauti teismo posėdyje, ir tai patvirtinta tinkamos formos dokumentu. A. Š. atstovo advokato Z. A. nedalyvavimas teismo posėdyje turėjo būti pripažintas svarbia priežastimi ir posėdis atidėtas;

204) apie parengiamojo posėdžio datą buvo pranešta ne visiems tretiesiems asmenims, todėl teismas turėjo posėdį atidėti ir paskirti kitą posėdį;

215) teismas pažeidė civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principus.

22Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovė UAB „Kauno aikštelė“ prašė skundus atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad apeliantų motyvai nepaneigia teismo nutarties motyvų ir išvadų. Byla yra nagrinėjama nuo 2009 m. pradžios, ieškovui nuolat atsiranda priežasčių bylą atidėti. Neatvykimas dėl ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi. Ieškovo atstovas advokatas Ž. A. ir trečiojo asmens atstovas advokatas E. P. S. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir įvairiomis priemonėmis vilkina bylos nagrinėjimą, nesinaudoja savo teise teikti įrodymus, patvirtinančius ieškininio reikalavimo pagrįstumą, nuolat prašo civilinę bylą atidėti.

23Atsiliepime į ieškovo A. Š. atskirąjį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašė ieškovo atskirojo skundo netenkinti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas, įvertinęs ieškovo atstovo pateiktą medicininę pažymą dėl neatvykimo, 2011-04-08 teismo posėdžio metu konstatavo, jog šiame dokumente nėra nurodyta liga, nesimato ligos kodo. Neturėdamas tokių duomenų, pirmosios instancijos teismas ieškovo atstovo ligos pagrįstai nelaikė svarbia neatvykimo į posėdį priežastimi. Apelianto motyvas, kad teismas skundžiama nutartimi pažeidė ieškovo teisę kreiptis į teismą ir būti išklausytam, yra nepagrįstas, ir tai nesudaro pakankamo pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą. Apelianto nurodytos aplinkybės, jog jo atstovas neinformavo jo apie nedalyvavimą 2011-04-08 teismo posėdyje, jog apeliantas tikėjosi, kad atstovas tinkamai atliks jam atstovavimo sutartimi pavestas pareigas, niekaip negali įtakoti skundžiamos nutarties pagrįstumo ir / ar teisėtumo, nes tai yra sutartinių santykių klausimo tarp apelianto ir jo atstovo sprendimas. Procesinės teisės normos nenumato, jog teismui turi būti pateikti įrodymai dėl atstovo tinkamo apelianto atstovavimo. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos jokiais įrodymais. Atskirojo skundo reikalavimas neatitinka apeliacinės instancijos teismo teisių, nes apeliantas nenurodo, ką, panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliacinės instancijos teismas turi daryti.

24Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus nepateikė.

25Atskirieji skundai tenkintini.

26Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtas CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

27CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga paprastai nelaikoma svarbia neatvykimo priežastimi; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB „Baltijos Ąžuolas“, bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Utetra“ v. B. M. , V. Č. , R. Č., bylos Nr. 2-303/2008).

28Pirmosios instancijos teismas paliko ieškinio pareiškimą nenagrinėtą motyvuodamas tuo, kad ieškovas bei jo įgaliotas atstovas įvairiais būdais vilkino procesą, pats ieškovas ne vieną kartą keitė atstovus. Teisėjų kolegija su šiais teismo nutarties motyvais nesutinka, nes tai prieštarauja surinktiems byloje įrodymams. Bylos duomenimis, ieškovas kreipėsi į teismą 2008-12-16 (1 t., b. l. 2-7), patikslino ieškinį 2009-03-06 (2 t., b. l. 8-15) remdamasis Kauno miesto apylinkės teismo 2009-02-03 nutartimi (2 t., b. l. 5), kita tos pačios dienos nutartimi teismas nutarė skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo 2009-04-03 posėdyje (2 t., b. l. 6). Ieškovas pateikė byloje atstovavimo 2009-04-02 sutartį, sudarytą su advokatu Z. P. (2 t., b. l. 95). Parengiamasis teismo 2009-04-03 posėdis neįvyko dėl teisėjos ligos, taip nurodyta teismo posėdžio sekretorės 2009-04-03 pažymoje (2 t., b. l. 96). Parengiamojo teismo posėdžio datą teisėja pakeitė ir perskyrė posėdį 2009-05-19 (2 t., b. l. 6, kita nutarties lapo pusė). Parengiamajame teismo 2009-05-19 posėdyje dalyvavo ieškovo atstovas advokatas Z. P., tačiau bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, nes teismas nustatė, jog apie bylos nagrinėjimą nepranešta byloje dalyvaujantiems asmenims. Taigi parengiamojo teismo posėdžio datą ir laiką nutarta paskelbti spaudoje ieškovo lėšomis, posėdis atidėtas 2009-06-29 (2 t., b. l. 129,130). Byloje esantys laikraščiai patvirtina, jog ieškovas teismo įpareigojimą įvykdė, teismo posėdžio datą paskelbė spaudoje (2 t., b. l. 134-135). Parengiamajame teismo 2009-06-29 (2 t., b. l. 137) posėdyje ieškovas nedalyvavo, tačiau dalyvavo jo atstovas advokatas Z. P.. Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovė parengiamajame teismo posėdyje pareiškė nuomonę dėl netinkamo ieškovo atstovo ir nurodė, kad ieškovo atstovas advokatas Z. P. negali atstovauti ieškovo interesams, nes Vilniaus advokatų kontora SPES konsultavo atsakovę UAB „Kauno aikštelė“, taigi yra interesų konfliktas. Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės interesų atstovavimo faktą, atstovės teigimu, patvirtina protokolas. Teismas pasiūlė ieškovui susirasti kitą atstovą ir atidėjo teismo parengiamąjį posėdį 2009-09-25 (2 t., b. l. 137-138). 2009-09-24 ieškovas sudarė sutartį su advokate A. P. (2 t., b. l. 144). Advokatė informavo teismą, kad nespėjo susipažinti su bylos medžiaga, todėl prašė bylos nagrinėjimą atidėti (2 t., b. l. 146). Teismas ieškovo atstovės prašymą patenkino, bylos nagrinėjimą atidėjo 2009-11-16 (2 t., b. l. 147). Advokato padėjėja A. P. informavo teismą, kad ieškovas sutartį su ja 2009-10-05 nutraukė (3 t., b. l. 3, 4). Tokio pat turinio pranešimą teismui 2009-10-30 atsiuntė ieškovas ir nurodė, kad 2009-10-30 sudarė atstovavimo sutartį su advokatu Ž. A. (3 t., b. l. 7-8). Teismo parengiamasis 2009-11-16 posėdis atidėtas 2010-01-12 dėl ieškovo atstovo advokato Ž. A. ligos (3 t., b. l. 12-14). Parengiamasis teismo 2010-01-12 posėdis neįvyko, nes teismo nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas naujas proceso dalyvis V. G. ir teismas jam nustatė 14 dienų terminą pateikti atsiliepimui į ieškovo ieškinį. Tretysis asmuo V. G. pateikė byloje 2010-01-10 advokato atstovavimo sutartį su advokatu E. P. S.. Atskiru prašymu trečiojo asmens atstovas advokatas E. P. S. informavo teismą apie užimtumą kitose bylose ir prašė teismą skiriant naujo posėdžio datą atsižvelgti į advokato nurodytas datas, kuriomis advokatas yra užimtas kitose bylose (3 t., b. l. 49-52). Parengiamasis teismo posėdis atidėtas 2010-03-15 (3 t., b. l. 53-54). Parengiamasis teismo 2010-03-15 posėdis įvyko, jame be kitų asmenų dalyvavo ieškovo ir trečiojo asmens V. G. atstovai advokatai Ž. A. ir E. P. S., teismas pripažino, jog bylą galima nagrinėti teismo posėdyje ir nutarė pereiti į teisminį nagrinėjimą vadovaudamasis CPK 225, 232 str. (3 t., b. l. 101), paskirti teismo 2010-04-26 posėdį, įpareigoti ieškovą teismo posėdžio laiką ir vietą skelbti spaudoje (3 t., b. l. 100-102). Ieškovas pateikė byloje laikraščius su skelbimais apie teismo posėdį (3 t., b. l. 117-118) Taip pat teismui buvo pateiktas ieškovo atstovo advokato E. P. S. prašymas dėl bylos nagrinėjimo 2010-04-26 atidėjimo, nes advokatas tuo pačiu metu privalo dalyvauti kitoje byloje, kuri nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Prašyme ieškovo atstovas nurodė , kad nori suderinti kito teismo posėdžio datą, todėl informuoja teismą apie datas, kuriomis advokatas užimtas kitose bylose arba atostogauja (3 t., b. l. 105). Teismo posėdis neįvyko, nes teisėja buvo išvykusi į laidotuves (3 t., b. l. 119). Pažymėtina, jog be kitų dokumentų teismui buvo pateiktas trečiojo asmens V. G. 2010-04-26 prašymas dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo. Trečiojo asmens atstovas prašė bylos nagrinėjimą sustabdyti, nes tretysis asmuo kreipėsi į teismą su savarankišku reikalavimu dėl pažeistų teisių gynimo, todėl, jo manymu, nagrinėjama byla turi būti sustabdyta iki nebus išnagrinėtas trečiojo asmens V. G. teismui pateiktas ieškinio pareiškimas (3 t., b. l. 107-116). Teisėjos rezoliucija patvirtina, kad trečiojo asmens V. G. atstovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo teisėjos priimtas 2010 m. balandžio mėnesį, mėnesio diena nenurodyta (3 t., b. l. 107), o nutartis, kuria teisėja pripažino trečiojo asmens V. G. motyvus dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrįstais ir bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-12060-584/2010, surašyta 2010-07-08 (3 t., b. l. 120-121). Vėliau 2010-02-15 bylos nagrinėjimas atnaujintas ir nustatyta posėdžio data 2011-02-25 (3 t., b. l. 124). Nors teismas parengiamajame teismo 2010-03-15 posėdyje nutarė bylą nagrinėti teismo posėdyje (3 t., b. l. 101), tačiau byloje dalyvaujantys asmenis apie buvo informuoti apie parengiamojo teismo posėdžio datą ir laiką (3 t., b. l. 128-150). Į parengiamąjį teismo 2010-02-15 posėdį neatvyko nei ieškovas, nei jo atstovas advokatas (3 t., b. l. 154), todėl parengiamajame teismo posėdyje paskelbta pertrauka iki 2011-03-01 9 val., pertraukos paskelbimo motyvai teismo posėdžio protokole nenurodyti (3 t., b. l. 154). Be to, iki parengiamojo teismo 2010-02-25 posėdžio teisme gautas advokato E. P. S. prašymas 2011-02-24 atidėti bylos nagrinėjimą dėl to, jog advokatas užimtas kitoje civilinėje byloje, nagrinėjamoje tame pačiame teisme tuo pačiu laiku, prašyme teismui advokatas nurodė datas, kuriomis advokatas užimtas kitose bylose (3 t., b. l. 153), todėl skiriant kitą posėdžio datą prašė atsižvelgti į jo užimtumą. Byloje pateiktos teismo šaukimo šaknelės patvirtina, kad tretysis asmuo V. G. ir jo atstovas buvo informuoti apie parengiamąjį teismo 2011-02-24 posėdį 2011-02-21 (3 t., b. l. 142, 150), o ieškovui ir jo atstovui šaukimai į 2011-02-25 posėdį nebuvo įteikti (4 t., b. l. 41, 43, 45, 51). Paskelbtos pertraukos laikotarpiu teismas gavo 2011-02-28 trečiojo asmens Kauno m. savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisės skyriaus prašymą dėl bylos nagrinėjimo 2011-03-01 atidėjimo, nes atstovė negali atvykti į teismo posėdį nurodytą teismo posėdžio dieną, o kitų atstovų atstovauti juridinio asmens interesams byloje paskirti nėra galimybės (3 t., b. l. 155-158) Parengiamajame teismo 2011-03-01 posėdyje teisėja konstatavo, jog bylos nagrinėti negalima, nes nėra duomenų, jog apie posėdžio laiką pranešta ieškovui, todėl parengiamasis posėdis atidėtas 2011-04-08, proceso dalyvius teisėja nutarė informuoti apie posėdį pranešimais (b. l. 158, 3 t.). Šiam parengiamajam teismo posėdžiui pateikti ieškovo atstovo ir trečiojo asmens atstovo prašymai dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Iš byloje esančių advokato Ž. A. prašymo ir pažymos matyti, kad advokatas prašo bylos nagrinėjimą atidėti dėl ligos. Prašyme atidėti bylos nagrinėjimą advokatas nurodė datas, kuriomis prašo neskirti kito teismo posėdžio, nes advokatas užimtas kitose bylose (4 t., b. l. 59). Byloje esantis dokumentas patvirtina, kad Ž. A. išduota 2011-04-07 pažyma dėl neatvykimo į teismą, kurioje nurodyta, kad Ž. A. nuo 2011-04-07 iki 2011-04-12 negalėjo atvykti į teismą dėl ligos (4 t., b. l. 60), dėl nekokybiškos pažymos kopijos joje esančių ligos kodų perskaityti faktiškai neįmanoma.

29CPK 3 straipsnio 1 dalis ir 7 dalis įpareigoja teismą, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, tam tikrus klausimus sprendžiant savo nuožiūra, tai daryti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Ar aptariamu atveju liga galėjo būti laikoma svarbia ieškovo atstovo neatvykimo į posėdį priežastimi, reikia vertinti atsižvelgiant į ligos fazę, ligos eigos sunkumą ir kitus kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB STORA ENSO LIETUVA v. E. P, bylos Nr. 2-177/2011).

30Apeliacinės instancijos teismui duomenys apie ieškovo atstovo ligos eigos sunkumą ir kitus kriterijus nebuvo pateikti. Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas apelianto atstovo susirgimą pripažinti nesvarbia neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastimi.

31Taip pat byloje yra pateiktas trečiojo asmens V. G. atstovo advokato E. P. S. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes advokatas 2011-04-08 bus išvykęs į kelionę, kuri buvo suplanuota anksčiau, negu tapo žinoma apie 2011-04-08 posėdį (4 t., b. l. 57). Kartu su prašymu pateikta elektroninio bilieto kopija, kuri patvirtina, jog advokato vardu 2011-02-14 pirktas bilietas išvykimui į Prahą nuo 2011-04-07 iki 2011-04-11 (4 t., b. l. 58). Teisėjų kolegijos vertinimu, esant iš anksto suplanuotai išvykai, trečiojo asmens atstovas teismą apie tai informavo per vėlai (prašymas užregistruotas teisme tik 2001-04-07). Kadangi pagrindinė teismo posėdžio datos perkėlimo priežastis buvo atstovo E. P. S. išvyka, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatsižvelgė į šią aplinkybę, darydamas išvadą, jog trečiojo asmens atstovas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių.

32Vienas iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties argumentų, kurios pagrindu ieškovo ieškinio pareiškimas paliktas nenagrinėtas, yra tai, kad atsakovės UAB „Kauno aikštelė“ atstovė ir trečiojo asmens Kauno savivaldybės atstovė neprašė priimti sprendimo už akių, o prašė ieškinį palikti nenagrinėtą (4 t., b. l. 64), tai sudarė pirmosios instancijos teismui įstatyminį pagrindą tokį atsakovės atstovės prašymą patenkinti. Kaip nustatyta byloje teismas pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje priėmė nutartį ieškinio reikalavimus palikti nenagrinėtais (4t., b.l.63-65). Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui (antra civilinio proceso stadija) gali vykti 2 formom: rašytine (šalims keičiantis dokumentais) ar žodine (parengiamajame teismo posėdyje). Pasirengimo teisminiam nagrinėjimui tikslas – galutinai suformuluoti materialinius reikalavimus ir atsikirtimus į juos, patikslinti įrodinėjimo dalyką (dėl ko dalyvaujantys byloje asmenys sutaria, o ką, priešingai, ginčija), surinkti (išreikalauti) visus įrodymus. Spręsdamas, ką daryti, kai ieškovas veda bylą per atstovą, o šis neatvyksta į parengiamąjį posėdį dėl priežasties, kuri pripažinta nesvarbia, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti procesines galimybes pereiti į teismo posėdį ir užbaigti nagrinėti bylą iš esmės.

33Pažymėtina, kad iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios ieškovas A. Š. pateikė 2011-04-04 prašymą dėl įrodymų išreikalavimo (4 t., b. l. 40), teisėjos rezoliucija ieškovo prašymas atmestas tuo pagrindu, kad ieškovo prašomi išreikalauti dokumentai nesusiję su nagrinėjamu ginču bei keliamais ieškinio reikalavimais. Tačiau su tuo visiškai sutikti negalima, nes dalis ieškovo prašomų išreikalauti dokumentų yra pateikti byloje, jie teismo priimti (1992-03-24 įsakymas Nr. 40, 1992-06-17 sprendimas Nr. 88, 1992-07-01 priėmimo-perdavimo aktas) kartu su ieškovo ieškiniu, todėl tokia teismo nutartis prieštaringa ir neatitinka bylos medžiaga.

34Palikti ieškinį nenagrinėtą dėl to, kad ieškovo atstovas be svarbios priežasties neatvyko į posėdį, kai nagrinėti bylą iš esmės pirmosios instancijos teismas dėl objektyvių priežasčių nepasirengęs, yra ieškovo atstovo veiksmams neadekvati sankcija. Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad byla iškelta 2008 m. gruodžio 16 d. (1 t., b. l. 2), o tai rodo, kad procesas užtruko ilgai. Taigi ieškinio palikimas nenagrinėto tuo pagrindu, kad į posėdį neatvyko ieškovo atstovas, kuris informavo teismą apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje, ir byloje nesant duomenų, kad ieškovas būtų piktnaudžiavęs procesinėmis teisėmis, šios bylos aplinkybių kontekste būtų nesuderinamas su proceso ekonomišku principu, nes ieškovas, norėdamas apginti savo galimai pažeistus interesus, turėtų iš naujo inicijuoti kitą procesą, kuriame pakartotinai būtų eikvojamos valstybės lėšos bei teismo bei proceso dalyvių laikas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme. Šie argumentai yra pakankami skundžiamą nutartį panaikinti. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į skundus motyvai sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimo nėra teisiškai reikšmingi, todėl teisėjų kolegija nutartyje dėl jų nepasisako.

35Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo ir trečiojo asmens atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmių klausimą, netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas ir dėl to ieškinio palikimo nenagrinėto klausimą išsprendė neteisingai, todėl skundžiama nutartis panaikinama, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,

Nutarė

37Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Š. ir trečiojo... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 8 d. nutartimi paliko... 4. Teismas nustatė, kad nei ieškovas, nei ieškovo atstovas advokatas Ž. A.... 5. Teismas konstatavo, kad pagal CPK 296 str. 1 d. 5 p. teismas pareiškimą... 6. Atskiruoju skundu ieškovas A. Š. prašė panaikinti pirmosios instancijos... 7. 1) ieškinį palikus nenagrinėtą, buvo pažeista ieškovo teisė kreiptis į... 8. 2) atsižvelgus į konkrečias aplinkybes, ieškovo atstovo neatvykimas į... 9. 3) ieškovo atstovas neinformavęs ieškovo neatvyko į parengiamąjį teismo... 10. 4) ieškovo atstovo neatvykimas ieškovui sukėlė sunkius teisinius... 11. 5) svarbi aplinkybė yra ta, kad ieškovas nebuvo informuotas apie savo atstovo... 12. 6) teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovas nesirūpino bylos eiga ir ją... 13. 7) apie teismo 2011-04-08 posėdį nebuvo paskelbta spaudoje viešai, todėl... 14. 8) advokatas Ž. A. teismo šaukimą gavo ne faksu 2011-04-01, o registruotu... 15. 9) teismo veiksmai kelia abejonių dėl to, ar teismas atlieka savo funkcijas... 16. Atskiruoju skundu tretysis asmuo V. G. prašė panaikinti Kauno miesto... 17. 1) teismas savo veiksmais ne tik nesiekė parengiamojo posėdžio tikslų, bet... 18. 2) teismas iš anksto žinojo, kad 2011-04-08 posėdyje negalės dalyvauti... 19. 3) ieškovo A. Š. atstovas advokatas Ž. A. tinkamai pranešė apie savo... 20. 4) apie parengiamojo posėdžio datą buvo pranešta ne visiems tretiesiems... 21. 5) teismas pažeidė civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio... 22. Atsiliepime į atskiruosius skundus atsakovė UAB „Kauno aikštelė“... 23. Atsiliepime į ieškovo A. Š. atskirąjį skundą tretysis asmuo Kauno miesto... 24. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus... 25. Atskirieji skundai tenkintini.... 26. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas... 27. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 28. Pirmosios instancijos teismas paliko ieškinio pareiškimą nenagrinėtą... 29. CPK 3 straipsnio 1 dalis ir 7 dalis įpareigoja teismą, aiškinant ir taikant... 30. Apeliacinės instancijos teismui duomenys apie ieškovo atstovo ligos eigos... 31. Taip pat byloje yra pateiktas trečiojo asmens V. G. atstovo advokato E. P. S.... 32. Vienas iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties argumentų,... 33. Pažymėtina, kad iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios ieškovas A. Š.... 34. Palikti ieškinį nenagrinėtą dėl to, kad ieškovo atstovas be svarbios... 35. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą,... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str.,... 37. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti ir...