Byla 2-66-504/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 3903,61 Lt skolos, 2625,57 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui K. D. ir

Nustatė

2Atsakovui K. D. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2007-07-04 UAB „G. F. ” su K. D. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-11-09 finansavimo sandorį Nr. 2, 2008-01-20 finansavimo sandorį Nr. 3, 2008-12-03 finansavimo sandorį Nr. 4, 2009-01-22 finansavimo sandorį Nr. 5, pagal ką ieškovė atsakovui suteikė 6128,17 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-01-20. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009-10-19 atsakovo skola bendrovei sudarė 3903,61Lt mokėtinų įmokų. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 3903,61 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2625,57Lt delspinigių. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas sutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika. Teigia, kad 2007m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...>. Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu butų paneigtas sutarčių laisvės principas“.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo sandorius Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 K. D. įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus.

7LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tą patį numato ir LR CK 6.258str. 3d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, teismas turi spręsti, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė ir tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.). Kita vertus priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

9Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo)), skolos dydį – 3903,61 Lt., į tai, kad nemaža dalis kredito ieškovui grąžinta, kitus sulygtus mokėjimus (palūkanos, tvarkymo mokestis), laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir remiantis LR CK 1.5 str., ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 2625,57Lt delspinigių sumą iki 105,02 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus atsakovui, jų įteikti nepavyko. Ieškovo prašymu buvo leista įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu. Dėl to ieškovas turėjo 192,10Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

12Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 120,26Lt žyminis mokestis (proporcingas patenkintų reikalavimų daliai) (LR CPK 93 str.).

13Priteistina iš atsakovo 18,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

14Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

16Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš K. D. (a.k. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyv. vieta – ( - )) tris tūkstančius devynis šimtus tris litus 61 ct skolos, vieną šimtą penkis litus 02 ct delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 m. lapkričio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tris šimtus dvylika litų 36 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Priteisti iš K. D. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuoniolika litų 90ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Sweedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi... 2. Atsakovui K. D. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2625,57Lt delspinigių. Nurodo, kad... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo... 7. LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 9. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet... 10. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už... 11. Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus... 12. Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 120,26Lt žyminis mokestis... 13. Priteistina iš atsakovo 18,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 14. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas... 16. Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš K. D. (a.k. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyv. vieta – ( - ))... 18. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 19. Priteisti iš K. D. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuoniolika litų 90ct... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...