Byla e2-665-278/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Sotega“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Grūstė“, UAB „Dussmann service“, Viešajai įstaigai (toliau - VšĮ) „Kretingos maistas“ dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Sotega“ nurodo, jog dalyvauja atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“. Teigia, jog 2017-07-25 gavo pranešimą dėl susipažinimo su konkursui pateiktais pasiūlymais ir įvertinusi tiekėjų pasiūlytas kainas bei atsižvelgusi į realias rinkos kainas, 2017-08-01 informavo perkančiąją organizaciją apie UAB „Grūstė“ konkursui pateiktas neįprastai mažas mokinių nemokamo maitinimo kainas, kurios net 25,22 proc. mažesnės nei kitų tiekėjų ir nurodė, jog kokybiškas pirkimo sutarties vykdymas nurodytomis kainomis yra nerealus. Nurodo, kad 2017-08-09 UAB „Sotega“ gavo atsakovės pranešimą apie pasiūlymų eilę bei numatomą konkurso laimėtoją, kuriuo nustatyta UAB „Grūstė“. Ieškovė teigia, jog nors atkreipė perkančiosios organizacijos dėmesį į UAB „Grūstė“ pasiūlytos kainos nepagrįstumą, atsakovė šio tiekėjo pasiūlymą įtraukė į pasiūlymų eilę. Nurodo, jog UAB „Grūstė“ iš konkurso privalėjo būti pašalinta dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos, o perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą UAB „Grūstė“ pasiūlymą įtraukti į konkurso pasiūlymų eilę bei pripažinti šį tiekėją laimėtoju, formaliai atliko neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimą ir neįgyvendino LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų. Teigia, jog bendrovės pretenzija nebuvo patenkinta, nurodant, jog UAB „Grūstė“ pagrindė savo pateiktą neįprastai mažą kainą, perkančioji organizacija atliko šios kainos patikrinimo procedūrą, o teisės aktai kartoti procedūros neįpareigoja. Ieškovė UAB „Sotega“ nurodo, kad UAB „Grūstė“ negalėjo pagrįsti savo pasiūlyme pateiktų įkainių, nes, mano, jog vadovavosi 0,00 Eur patiekalų gamybos įkainiu ir su kitais tiekėjais konkuravo ne pateikta kaina, o pasiūlymų pateikimo laiku – ko pasėkoje nebuvo užtikrinta konkurencija. Prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2017-08-09 sprendimą ir įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti UAB „Grūstė“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Anykščių rajono savivaldybės administracija ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad iki 2017-10-18 yra sudariusi mokinių maitinimo paslaugų sutartį su VšĮ „Kretingos maistas", kuri vykdoma nuo 2014-10-10. Teigia, jog šios sutarties 2.2 punkte numatyta, jog patiekalų gamybos išlaidoms taikomas 0,00 Eur įkainis yra realus ir taikomas patiekalų gamybos išlaidoms. Teigia, jog ieškovės nuoroda, kad UAB „Grūstė“ galimai ketina dengti patiekalų gamybos kaštus produktų įsigijimo sąskaita yra deklaratyvus, nes pirkimo sąlygų 2 priede numatyta, jog tiekėjas be nemokamo maitinimo socialiai remtiniems mokiniams turi teisę tiekti mokamo maitinimo paslaugas, o tai suteiks galimybę gauti papildomų pajamų iš mokamo maitinimo ir padengti patiekalų gamybos išlaidas ne produktų įsigijimo sąskaita, o gautomis pajamomis iš mokamo maitinimo. Nurodo, jog pirkimo dokumentai patvirtina, kad pasiūlymai buvo vertinami mažiausios kainos kriterijumi, todėl UAB „Grūstė“ laimėjo pirkimą ne dėl to, jog anksčiausiai pateikė pasiūlymą, o dėl siūlomos kainos. Teigia, jog UAB „Grūstė“ tokias pat paslaugas sėkmingai teikė kitoms perkančiosioms organizacijoms, kas įrodo, jog įmonė sugeba teikti paslaugas, siūlomos kainos yra realios, tiekėja turi resursus tinkamai bei laiku įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytas kainas. Nurodo, kad ieškovė neginčijo pirkimo sąlygų, nereikalavo taikyti papildomų kvalifikacinių reikalavimų, todėl UAB „Sotega“ argumentai dėl bendrojo mokumo koeficiento bei kritinio padengimo koeficiento yra atmestini.

4Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ atsiliepimu į ieškinį prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė yra praleidusi VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje numatytą ieškinio pateikimo teismui terminą. Be to, nurodo, jog patiekalų gamybos išlaidoms taikomas 0,00 įkainis yra taikomas praktikoje bei realus. Teigia, jog bendrovės pateikto pasiūlymo laikas įtakos, nustatant pirkimo laimėtoją, neturėjo. Nurodo, jog įmonės veikla yra pelninga, gaminamas maistas teikiamas įvairioms Lietuvos įstaigoms, be to, bendrovė yra viena didžiausių Lietuvoje didmeninio ir mažmeninio maisto produktų pardavėjų, todėl turi daugiau nei pakankamą infrastruktūrą konkuruoti ir siūlyti mažiausios kainos paslaugas.

5Dubliku ieškovė UAB „Sotega“ nurodo, kad nepraleido Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto termino ieškiniui pateikti, nes konkursas buvo paskelbtas 2017-06-23, t.y. iki naujos VPĮ redakcijos įsigaliojimo, todėl visos viešojo pirkimo procedūros, taip pat ir procedūros sprendžiant ginčus dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, yra vykdomos vadovaujantis iki 2017-07-01 galiojusia VPĮ redakcija. Nurodo, jog tuo atveju jei teismas laikytų, kad terminas yra praleistas, nors tam pagrindo nėra, prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Teigia, kad tiek perkančioji organizacija, tiek trečiasis asmuo patvirtina faktą, kad UAB „Grūstė“ pasiūlė 0,00 Eur patiekalų gamybos įkainį, tačiau atsiliepimuose nurodomi argumentai ir pateikti įrodymai nepatvirtina, kad UAB „Grūstė“ konkurso sutartį galėtų vykdyti pagal pasiūlytą kainą. Nurodo, jog trečiasis asmuo privalėjo racionaliai pagrįsti pateiktą neįprastai mažą kainą, tačiau perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo pasiūlyto 0,00 Eur įkainio racionalumą grindžia vien ankstesne atsakovės praktika vykdant sutartį su VšĮ „Kretingos maistas“. Ieškovės įsitikinimu, nurodoma ankstesnė patirtis nereiškia, kad minėtas 0,00 Eur patiekalų gamybos įkainis, 2014 m. pasiūlytas VšĮ „Kretingos maistas“, gali būti racionaliai pagrįstas išaugus produktų įsigijimo kainai ir gamybos kaštams. UAB „Sotega“ teigia, jog perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti iš UAB „Grūstė“ paaiškinimo (pagrindimo), apie visas numatomas išlaidas ir palyginti šiuos duomenis su turimais ankstesnio tiekėjo atitinkamų sąnaudų duomenimis taip įvertinant, kiek objektyviai realus yra UAB “Grūstė” kainos pagrindimas. Nesant duomenų apie detalų būsimos konkurso sutarties vykdymo sąnaudų ir pajamų pagrindimą, nėra pagrindo teigti, kad VšĮ „Kretingos maistas“ vykdyta sutartis patvirtina UAB „Grūstė“ pasiūlytos kainos pagrįstumą ir kad perkančioji organizacija laikėsi pareigos tokio pagrindimo reikalauti bei kad jį tinkamai ir kruopščiai įvertino. Be to, nurodo, kad spręsdama dėl neįprastai mažos kainos pagrįstumo, perkančioji organizacija privalo įvertinti trečiojo asmens galimybę vykdyti konkurso sutartį pagal pasiūlytą kainą, o ne vien remtis ankstesne praktika. Mano, jog taikydama neįprastai mažos kainos institutą, atsakovė privalėjo įsitikinti, kad UAB „Grūstė“ patiriamas nuostolis dėl pasiūlyto 0,00 Eur įkainio neturės esminės reikšmės trečiojo asmens veiklai apskritai, t. y. nelems finansinės būklės pablogėjimo. Teigia, jog į bylą nėra pateikti jokie duomenys apie tai, kad būtent UAB „Grūstė“ anksčiau būtų vykdžiusi panašias sutartis su 0,00 Eur įkainiu patiekalų gamybai, ir kad tos sutartys vykdomos tinkamai, nes atsiliepimuose tik nurodoma, kad UAB „Grūstė“ vykdo panašias sutartis, bet nepateikiama informacija, ar UAB „Grūstė“ yra sėkmingai įvykdžiusi sutartis su 0,00 Eur patiekalų gamybos įkainiu. Ieškovė nurodo, kad nors nurodoma, jog UAB „Grūstė“ dėl 0,00 Eur įkainio patiriamą nuostolį galės dengti pajamomis, gaunamomis iš teikiamų mokinių mokamo maitinimo, konkretaus tokių pajamų detalizavimo atsiliepimuose pateikta nebuvo. Nurodo, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai turi įrodyti savo pajamas iš kitų veiklų ir kaip jos dengs patiriamus nuostolius, tinkamai pagrįsdamas išlaidų nepatiriamumą ar padengimą bendrosiomis įmonės išlaidomis, nes vien galimybė dengti nuostolį kitomis pajamomis savaime nereiškia pateiktos kainos pagrįstumo. Nurodo, jog nesutinka su atsiliepimuose nurodytais teiginiais, kad tiekėjai konkuravo mažiausia kaina, o ne pasiūlymų pateikimo laiku. Teigia, jog iš pateiktų atsiliepimų galima daryti išvadą, kad UAB „Grūstė“ įkainių detalizavimo ir kitokio pagrindimo nepateikė, o perkančioji organizacija detalizuoti kainos neprašė, kas vertintina kaip akivaizdus UAB „Grūstė“ ketinimas konkurse pateikta kaina nekonkuruoti, t. y. konkuruoti tik pasiūlymo pateikimo laiku. Teigia, jog leisdama pateikti nepagrįstas mažas kainas, kurios UAB „Grūstė“ nepagrindė ir tiekėjams varžytis tik pasiūlymų pateikimo momentu, perkančioji organizacija suteikia tiekėjams galimybę nepaisyti mažiausios kainos kriterijaus ir taip nesąžiningai tarpusavyje konkuruoti. UAB “Sotega” nurodo, jog priešingai nei teigia perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo, bendrojo mokumo ir kritinio likvidumo kriterijai ginčo atveju turi didelės reikšmės sprendžiant dėl UAB „Grūstė“ galimybės tinkamai įvykdyti konkurso sutartį. Sutinka, kad minėti kriterijai į konkurso sąlygas gali būti įtraukti kaip ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimai tiekėjams, t. y. kaip minimalių kvalifikacinių reikalavimų dalis, tačiau nepaisant to, kad šie kriterijai nebuvo įtraukti į konkurso sąlygų minimalių kvalifikacijos reikalavimus, pagal oficialius trečiojo asmens finansinės atskaitomybės rodiklius apskaičiuojami rodikliai liudija trečiojo asmens turtinę situaciją ir todėl turi esminės reikšmės, sprendžiant, ar trečiasis asmuo bus pajėgus vykdyti konkurso sutartį už pasiūlytą neįprastai mažą kainą. Ieškovė pažymi, kad bendra trečiojo asmens finansinė situacija kelia pagrįstų abejonių, kad UAB „Grūstė“ galėtų tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal pasiūlytos neįprastai mažos kainos sutartį. Teigia, jog byloje nėra aišku ar UAB „Grūstė“ yra įvykdžiusi panašių nuostolingų sutarčių, o bylos duomenys nepagrindžia, kad UAB „Grūstė“ yra pajėgi vykdyti būtent konkurso sutartį pagal pasiūlytą nepagrįstai mažą kainą. Nurodo, kad vadovaujantis pateiktais oficialiais Juridinių asmenų registro duomenimis, didesniąją pelno dalį sudaro UAB „Grūstė“ pajamos gautos iš prekybos, o ne maitinimo paslaugų teikimo. Pažymi, jog svarbu ir tai, kad UAB „Grūstė“ savo prekybos tinklo Anykščių raj. nėra išvysčiusi – priešingai nei nurodo trečiasis asmuo, vien faktas, kad bendrovė turi parduotuvių tinklą, kurių artimiausia yra Radviliškyje, savaime nereiškia, kad dėl to bendrovė yra finansiškai pajėgi vykdyti komerciškai nenaudingą sutartį. Atkreipia teismo dėmesį, jog aplinkybė, kad UAB „Grūstė“ vadovaujasi tarptautiniais ISO standartais, neturi reikšmės, sprendžiant dėl ginčo esmės, t. y. ar perkančioji organizacija laikėsi pareigos aktyviai tirti pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą ir ar UAB „Grūstė“ pateikė išsamų neįprastai mažos kainos detalizavimą bei pagrindė, kad galės tinkamai įvykdyti konkurso sutartį pagal pateiktą, akivaizdžiai nuostolingą kainą.

6Tripliku atsakovė Anykščių rajono savivaldybė nurodo, kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo procedūrą atsakovė įvykdė tinkamai. Teigia, jog dėl kainos pagrindimo tinkamumo, sprendžia perkančioji organizacija, todėl jei trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateiktame kainos pagrindime tiesiogiai nebūtų atsakyta į ieškovei asmeniškai rūpimus klausimus, tai nereikštų, jog tiekėjo pasiūlymo kaina yra nepagrįsta, kad į ją neįskaičiuotos visos išlaidos, ar kad tiekėjo pasiūlymo kainos pagrindimo procedūra įvykdyta netinkamai. Nurodo, kad UAB “Sotega” gali grįsti ir įrodinėti savo kainą, bet ne trečiojo asmens kainą, nes ieškovė ir trečiasis asmuo yra skirtingi juridiniai asmenys, taikantys skirtingas kainodaras ir turintys skirtingas verslo strategijas. Teigia, jog tai, kad ieškovė galimai kitaip grįstų kainą, nereiškia, kad trečiojo asmens kainos pagrindimas yra netinkamas. Nurodo, kad atsakovė savo pareigas pirkime įvykdė tinkamai ir savo teiginiams pagrįsti kartu su atsiliepimu pateikė teismui pirkimo medžiagą bei visus kainos pagrindimo dokumentus, iš kurių matyti, jog kainos pagrindimo procedūros atliktos tinkamai. Tiekėjas pateikė savo išsamius paaiškinimus ir skaičiavimus bei tuo patvirtino ir įrodė, jog jis pirkimo sutartį įvykdys už pasiūlyme nurodytas kainas. Teigia, jog gautus paaiškinimus išsamiai įvertino ir perkančiajai organizacijai nekilo abejonių dėl tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti pirkimo sutartį, juo labiau, kad prieš tai atsakovė vykdė analogiškų paslaugų ir itin panašių kainų sutartį su kitu tiekėju, kas tik patvirtina, jog tokios kainos yra įprastos mokinių nemokamo maitinimo rinkoje, kurioje tiekėjas veikdamas, papildomas pajamas gauna iš mokinių, kurie maistą perkasi savo lėšomis (pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 6 p.). Nurodo, jog priešingai nei teigiama dublike, atsakovė trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymo kainą vertino individualiai, nesiremiant ankstesnės sutarties vykdymo patirtimi. Teigia, jog teismui pateikti argumentai dėl sutarties su VšĮ „Kretingos maistas” yra papildomi argumentai ir įrodymai, jog tokios kainos yra realios ir įprastos praktikoje, kas patvirtina ir įrodo, kad kainos pagrindimo procedūrą atliko tinkamai, išsamiai, nes vertino ne tik trečiojo asmens pateiktą informaciją, bet ir visą kitą turimą informaciją, kuri yra susijusi su perkamų paslaugų teikimu ir kainomis. Nurodo, kad atsakovė negali atskleisti visų trečiojo asmens kainos pagrindimo detalių ieškovei savo procesiniuose dokumentuose, nes tai yra konfidenciali UAB „Grūstė“ saugoma komercinė paslaptis, tačiau šie duomenys pateikti teismui. Teigia, jog atsakovei nekilo jokių abejonių dėl trečiojo asmens kainos nepagrįstumo, todėl neturėjo ir neturi pareigos, atsižvelgdama vien į subjektyvius ieškovės spėjimus, kainos pagrindimo procedūrą kartoti iš naujo. Nurodo, kad perkančioji organizacija, vykdydama viešąsias funkcijas, yra įsipareigojusi užtikrinti tinkamą mokinių maitinimą, todėl tiek maisto produktų kokybė, tiek pats paslaugų teikimo procesas yra kruopščiai stebimas ir kontroliuojamas. Pagal pateiktus trečiojo asmens duomenis bei atsakovės turimą patirtį ir valdomą informaciją, pakanka duomenų išvadoms daryti, jog UAB “Grūstė” pasiūlymo kaina yra pakankama tiek tinkamos kokybės produktams įsigyti, tiek tinkamam paslaugų teikimo procesui organizuoti. Teigia, jog UAB “Grūstė” finansinė būklė, vertinant turimus duomenis, yra stabili ir pakankama net ir galimiems nuostoliams, jei tokių būtų, padengti.

7Tripliku trečiasis asmuo UAB “Grūtė” nurodo, kad 2017-05-02 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu nuo 2017-07-01 buvo sutrumpinti ieškinio senaties terminai viešųjų pirkimų bylose. Nauja įstatymo redakcija nustato, kad tiekėjas supaprastintų pirkimų atveju turi teisę pateikti ieškinį teismui per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos elektroninėmis priemonėmis. Pakeitimo įstatymas nenustato, kad ieškinio senaties terminui galėtų būti taikomos iki 2017-07-01 galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Tokia išimtis nustatyta tik dėl perkančiosios organizacijos atliekamų pirkimo procedūrų, pradėtų iki 2017-06-30, nes Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 7 dalis nustato, kad „iki 2017 m. birželio 30 d. pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki 2017 m. birželio 30 d. galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas“. Teigia, jog ieškinio pareiškimas nėra atliekama pirkimo procedūra, tai procesinis veiksmas, todėl ieškinio pareiškimui taikomos nuo 2017-07-01 galiojančio VPĮ normos ir terminai, kurių ieškovė UAB „Sotega“ nesilaikė. Nurodo, kad perkančiosios organizacijos pranešimas apie sprendimą dėl pretenzijos atmetimo ieškovei buvo išsiųstas ir gautas 2017-08-31, todėl ieškovė turėjo pateikti ieškinį teismui per 5 darbo dienas, iki 2017-09-07, tačiau ieškinį pateikė tik 2017-09-13, praleisdama įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą. Prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nes tai yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, nevertinant ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Teigia, jog atmestini, kaip nepagrįsti ir dubliko argumentai dėl ieškinio pateikimo termino atnaujinimo, nes tiekėjas yra juridinis asmuo, todėl jam keliami aukštesni atidumo, kruopštumo, rūpestingumo reikalavimai. Nurodo, kad ieškovė negalėjo nežinoti apie nuo 2017-07-01 pakeistą ieškinio senaties terminą, nes yra atstovaujamas profesionalių teisininkų, be to, teismų praktikoje viešųjų pirkimų dalyviai taip pat pripažįstami profesionaliais viešųjų santykių subjektais, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, todėl tinkamai nepasinaudojus ginčų nagrinėjimo tvarka jiems tenka neigiami tokio pasyvaus elgesio padariniai.

8Teigia, jog ieškovės UAB „Sotega“ argumentai, kad trečiasis asmuo tariamai pasiūlė nerealią maitinimo paslaugų kainą su nuliniu patiekalų gamybos įkainiu yra nepagrįsti, nes perkančioji organizacija jau 35 mėnesius perka tapačias maitinimo paslaugas iš VšĮ „Kretingos maistas“, taikant nulinį patiekalų gamybos išlaidų įkainį, todėl ilgalaikė patirtis rodo, jog toks įkainis gali būti taikomas, yra realus ir egzistuoja rinkoje. Teigia, jog VšĮ „Kretingos maistas“ perkančiajai organizacijai pateikdamas tokią pačią pasiūlymo kainą 405.640,80 Eur su PVM, patvirtino, kad UAB „Grūstė“ pateikta kaina nėra nepagrįsta, yra konkurencinga ir atitinkanti rinkoje nusistovėjusias kainas. Nurodo, jog kainos pagrįstumą UAB „Grūstė“ grindžia ir kitais turimais įrodymais, pvz., galimybe dengti visus veiklos nuostolius, jei tokie būtų, pelno sąskaita, kuris yra pastovus UAB „Grūstė“ veikloje, galimybe gauti pajamas iš mokamo maitinimo veiklos, kurią pripažįsta ir ieškovė. Teigia, jog yra stambus didmeninis ir mažmeninis maisto produktų pardavėjas Lietuvoje, turintis virš 25 maisto produktų parduotuvių tinklą, todėl įmonės galimybės siūlyti mažesnes maitinimo paslaugų kainas už VšĮ „Kretingos maistas“, kuri neturėjo tokio išvystyto prekybos tinklo, yra pranašesnės ir patikimesnės. Nurodo, kad UAB „Grūstė“ nuo 1992 metų veikia maisto pardavimo rinkoje, kasmet plečia savo veiklą, įmonės padėtis yra stabili ir tai įrodo byloje esantys finansinės veiklos duomenys apie kiekvienais metais įmonės pelningą veiklą. Teigia, jog byloje pateikti duomenys patvirtina, kad UAB „Grūstė“ laimėjo pirkimą ne dėl anksčiausiai pateikto pasiūlymo, o dėl to, kad pasiūlė mažesnę paslaugų kainą, nei į pasiūlymų eilę įrašyti neatmesti UAB „Sotega“ ir UAB „Dussmann Service“ pasiūlymai. Nurodo, kad ieškovės iškelti mokumo rodikliai yra nepagrįsti, nes kai už parduodamas prekes ar paslaugas pirkėjai atsiskaito iš karto arba periodiškai, kas yra įprastoje maisto produktų ar maitinimo paslaugų teikimo rinkoje, kuria verčiasi UAB „Grūstė“, įmonės balanse užfiksuotas momentinis kapitalo ir įsipareigojimų santykis paskutinei finansinių metų dienai neturi reikšmės nustatant įmonės finansinį pajėgumą. Nurodo, kad 2017-06-29 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos „Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos“ 16.1 punkte nustatyta, kad bendrojo mokumo koeficientas nenaudotinas, jei pirkimo sutartyje numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai, kadangi periodiškai gaunant mokėjimus už prekes, paslaugas ar darbus, tiekėjui yra lengviau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsižvelgiant į maitinimo paslaugų pirkimų bei sutarčių specifiką, tiekėjams už suteiktas maitinimo paslaugas yra mokama kas mėnesį (mokami tarpiniai mokėjimai), visą sutarties laikotarpį. Metodikos 16.3 punkte papildomai nustatyta, kad kritinio likvidumo koeficientas aktualus tik sudarant trumpalaikes sutartis. UAB „Grūstė“ nurodo, jog įmonės metinė apyvarta yra daugiau nei 200 kartų didesnė už pirkimo sutarties vertę, o įmonės metinis veiklos pelnas viršija visą būsimos pirkimo sutarties vertę, ko ieškovė neginčija. Mano, jog nėra svarbu, iš kokios veiklos UAB „Grūstė“ gauna daugiausia pelno, o reikšminga tai, kad turi pakankamai uždirbamo pelno ir gali dengti visus galimus veiklos nuostolius pagal būsimą pirkimo sutartį. Be to, teigia, jog UAB „Grūstė“ nenumato patirti nuostolio pagal pirkimo sutartį su atsakove, nes gaus pakankamai pajamų iš mokamo maitinimo veiklos mokyklose. Be to, nurodo, jog tiekia maisto produktus Lietuvos kariuomenei, Klaipėdos ir Kauno ligoninėms, įvairioms Lietuvos socialinėms ir mokymo įstaigoms. Ilgalaikė ir didžiulė maisto produktų ir maitinimo paslaugų pardavimo apyvarta, siekianti per metus net iki 30 mln. Eur, parodo, kad UAB „Grūstė“ yra visiškai pajėgi tiekti maitinimo paslaugas už palankiausias kainas perkančiosioms organizacijoms. Teigia, jog tiekėjo kaupiamas pelnas iš visos įmonės veiklos, susijusios su maitinimo paslaugų teikimu, didmenine ir mažmenine maisto produktų prekyba, pilnai padengs visus galimus patiekalų gamybos finansinius nuostolius, jeigu tokių būtų pagal sutartį su atsakove. Nurodo, kad nepagrįsti ieškovės bandymai sumenkinti UAB „Grūstė“ galimybes teikti paslaugas mažiausia kaina, nurodant, kad artimiausias įmonės prekybos taškas yra tik Radviliškyje, nes UAB „Grūstė“ transporto vadovo patvirtinimas rodo, jog įmonės transportas kelis kartus per savaitę veža maisto prekes Anykščių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros, globos ir ugdymo įstaigoms, todėl UAB „Grūstė“ turi didelį konkurencinį pranašumą ir galimybes siūlyti mažiausias paslaugų kainas Anykščių rajone, nes papildomų transporto išlaidų, vykdant būsimą pirkimo sutartį reikšmingai nepatirs. Teigia, jog neįprastai mažos kainos institutas yra Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl vien mažos kainos konstatavimas nėra pakankamas pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas turės realias galimybes įvykdyti sutartį ir tai nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti.

92017-11-08 gautas ieškovės rašytinis paaiškinimas, kuriame nurodoma, jog 2017-10-04 UAB „Grūstė“ su atskiromis Anykščių miesto mokyklomis yra sudariusi sutartis dėl mokinių maitinimo ir nors pateikalų gamybos įkainį yra nustačiusi nulinį, tačiau įkainį produktams įsigyti numatė didesnį nei yra pasiūliusi viešajame pirkime. Teigia, kad šie duomenys rodo, tai viešai pripažįsta ir atsakovės atstovas, jog UAB „Grūstė“ teikia maitinimo paslaugas didesne kaina nei laimėjo konkursą.

10Atsakovė, tretysis asmuo nurodo, kad UAB „Grūstė“ laikinai teikia mokinių maitinimo paslaugas, tačiau ieškovė klaidina teismą, teikdama duomenis ir apie maitinimą vaikų darželiui, nurodydama 0,58 Eur įkainį patiekalų gamybai. Nurodo, kad mokiniams maitinimo paslaugos teikiamos už 0,00 Eur gamybinį įkainį. Teigia, jog lėšos, skirtos produktams įsigyti ir yra išimtinai naudojamos tik maisto produktams įsigyti. Atsakovė nurodo, kad trečiojo asmens teikiamos paslaugos pagal laikinas maitinimo sutartis patvirtina, kad 0,00 Eur įkainis yra realus ir UAB „Grūstė“ geba teikti maitinimo paslaugas.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad 2017-07-21 ieškovė UAB „Sotega“ pateikė pasiūlymą Anykščių rajono savivaldybės administracijos vykdomam supaprastintam viešajam pirkimui „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“. Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos pateiktų supaprastinto atviro konkurso sąlygų 67 punkto matyti, kad pasiūlymų vertinimo kriterijus pirkime yra mažiausia paslaugų kaina, o pagal mokinių (vaikų) maitinimo paslaugų techninės specifikacijos 1 priedą nustatyta, jog maitinimas teikiamas keturiolikai (14) Anykščių miesto/rajono mokymo įstaigų. Perkančiosios organizacijos nustatytu laikotarpiu (iki 2017-07-24 d. 11 val., pirkimo sąlygų 30 p.) pasiūlymus pirkimui pateikė keturi (4) juridiniais asmenys: UAB „Dussmann service“ (780 667,20 Eur), UAB „Sotega“ (577 846,80 Eur), UAB „Grūstė“ (405 640,80 Eur), VšĮ „Kretingos maistas“ (405 640,80 Eur). Iš pateiktų pasiūlymų matyti, kad UAB “Grūstė” ir VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė vienodą pasiūlymų kainą. Ieškovė UAB “Sotega” 2017-08-01 pranešimu perkančiajai organizacijai nurodė, jog UAB “Grūstė” ir VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlyta mokinių nemokamo maitinimo kaina yra neįprastai maža, todėl tiekėjai privalo įrodyti, kad gebės pasiūlyta kaina teikti maitinimo paslaugas pagal teisės aktų bei pirkimo dokumentų reikalavimus. Nustatyta, kad 2017-08-09 raštu Nr. 1-SD-2334 perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilės sudarymą bei numatomą konkurso laimėtoją - UAB “Grūstė”. 2017-08-24 UAB “Sotega” perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, o ją atsakovei atmetus - 2017-09-13 ieškinį teismui, prašydama panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017-08-09 sprendimą, kuriuo UAB “Grūstė” pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus ir pripažintas laimėjusiu konkursą bei įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti UAB “Grūstė” pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

13Iš bylos duomenų matyti, kad apie vykdomą supaprastintą viešąjį pirkimą „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“ Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė 2017-06-23. Kadangi minėtas supaprastintas pirkimas buvo paskelbtas galiojant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2016-09-20 redakcijai, o LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 7 dalies nuostatos nustatė, jog iki 2017-06-30 pradėtos pirkimo procedūros tęsiamos pagal galiojusias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, todėl sutiktina su UAB “Sotega”, jog ir ieškinio padavimo terminai skaičiuotini pagal pirkimo metu galiojusio įstatymo nuostatas, nes ieškinio dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, padavimas yra vertinamas kaip sudėtinė viešojo pirkimo procedūrų dalis. Dėl paminėto, nesutikdama su perkančiosios organizacijos priimamais sprendimais, ieškinį UAB “Sotega” teismui turi teisę teikti vadovaudamasi iki 2017-07-01 galiojusio įstatymo nuostatomis.

14Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašo atmesti ieškinį suėjus ieškinio senaties terminui, o dubliku ieškovė nurodė, jog teismui manant, kad ieškinio pareiškimui taikytina naujo įstatymo redakcija ir darant išvadą, kad ieškinio senatis praleista, prašo ją atnaujinti.

15Civilinio kodekso 1.124 straipsnio nuostatos nustato, jog ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek Civilinis kodeksas, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio terminus. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Minėto CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek Civilinis kodeksas, tiek kiti įstatymai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

16Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Sotega“ pareikštą pretenziją perkančioji organizacija atsisakė tenkinti ir 2017-08-31 raštu Nr. 1-SD-2537 informavo ieškovę. Pateikti duomenys (ieškinio priedas Nr. 10) patvirtina, jog minėtas atsakymas UAB „Sotega“ buvo išsiųstas 2017-08-31, 15,52 val., o ieškovės perskaitytas 2017-09-01, 15,48 val.. Kadangi ieškinys teismui paduotas 2017-09-13, konstatuotina, jog ieškinio senatis nėra praleista.

17Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar tiekėjas UAB „Grūstė“, pasiūliusi mažą paslaugų kainą, tinkamai ją pagrindė ir ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, vertindama kainos pagrindimą. UAB „Sotega“ mano, jog UAB „Grūstė“ pasiūlius neįprastai mažą kainą, perkančioji organizacija šios kainos patikrinimą atliko formaliai.

18VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Minėto straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turi atsižvelgti, sąrašas. Atlikdama pasiūlytos kainos vertinimą perkančioji organizacija privalo nustatyti ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį pasiūlyta kaina, ar tiekėjas gali prisiimti riziką, siūlydamas pigesnes paslaugas ir šiuo pagrindu vadavaujantis perkančioji organizacija sprendžia dėl tiekėjo pasiūlymo tinkamumo. Tačiau vien tai, jog tiekėjo siūloma kaina jam pačiam yra nuostolinga, dar nereiškia, kad jis bus nepajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, nes tiekėjas gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, ir iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

19Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji, įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); ar ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; ar priėmė sprendimą dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-570-469/2016). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan.. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatos leidžia daryti išvadą, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti. Toks sprendimas, raštu įteiktas neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, įpareigoja jį pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. Teismų praktikoje yra konstatuota, jog tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (pvz: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Ši taisyklė užtikrina tiekėjų teises grįsti savo pasiūlymų kainas įvairiomis priemonėmis bei skatina jų bendradarbiavimą su perkančiąja organizacija.

20Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos pateiktų pirkimo sąlygų 62 punkto matyti, jog atsakovė nurodė, kad pasiūlyme nurodžius neįprastai mažą kainą, perkančioji organizacija privalo tiekėjui nustatyti terminą pateikti neįprastą mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Nurodoma, jog vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija palygins tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Minėtų sąlygų 65.7 punktu numatyta, jog komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, komisijos prašymu, jos nepagrindė.

21Perkančiosios organizacijos teismui pateikti duomenys patvirtina, jog 2017-08-02, viešųjų pirkimų komisija nutarė prašyti mažiausią kainą pasiūliusius tiekėjus iki 2017-08-07 d. 14 val., CVP IS priemonėmis išsamiai pagrįsti siūlomą kainą, pateikti įrodančius dokumentus, kad jie galės už pasiūlyme nurodytą kainą teikti maitinimo paslaugas, įvertinus, jog tiekėjas turės mokėti darbo užmokestį, patalpų, įrangos, inventoriaus nuomą, nustatyto dydžio mokestį už išnuomotų patalpų šildymą, sunaudotą elektrą, šaltą-karštą vandenį, nuotekas (pirkimų medžiagos b. l. 65). Iš bylos duomenų matyti, kad pagal perkančiosios organizacijos atviro konkurso sąlygų 1 priede parengtą pasiūlymo “Dėl mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose” projektą, tiekėjai, tame tarpe ir UAB “Grūstė”, be kitų duomenų, jau pasiūlymo pateikimo metu (2017-06-26, 12,20 val.) atsakovei pasiūlė vienos dienos, vieno mokinio (vaiko) nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatytą įkainį, įskaitant PVM, bei vienos dienos, vieno mokinio (vaiko) nemokamo maitinimo gamybos ir kitų išlaidų įkainį, įskaitant PVM (pirkimų medžiagos b. l. 24-25, 29, 39-40). Nustatyta, kad 2017-08-04 UAB “Grūstė” perkančiajai organizacijai pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą pagal atsakovės reikalavimus. Iš pateiktų duomenų matyti, kad tiekėja nurodė išlaidų rūšis (darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų, patalpų (įrangos ir inventoriaus) nuomos, mokesčių už komunalinius patarnavimus, kitų išlaidų (patalpų valymo, dezinfekavimo) bei lėšų šaltinius. Be to, UAB “Grūstė” pateikė 2014-2016 m. pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas, sertifikato, patvirtinančio vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, BS OHSAS 180001:2007 kopiją, tuo pagrįsdama savo finansinę būklę bei pateikė informaciją apie įmonės veiklos mastus, pobūdį, patirtį, santykius su žaliavų tiekėjais, turimą maisto gamybai reikalingą įrangą, inventorių. Nurodė, kad, pagal pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 6 punkto nuostatas, bendrojo ugdymo mokyklos valgyklose įmonė galės prekiauti pasirenkamais šaltais ir šiltais užkandžiais ir gaus pajamų, iš kurių planuoja dengti nemokamo mokinių maitinimo gamybos išlaidas, o jų nepakankant, atsižvelgiant į strateginius planus - plėsti rinką, didinti žinomumą ir konkurencingumą, galimą skirtumą yra pasirengusi dengti iš sukaupto pelno, gauto vykdant veiklą, nesusijusią su vykdomu pirkimu (pirkimų medžiagos b. l. 68-71).

22Kaip minėta, neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju turi būti įvertinta, ar objektyviai įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis ir ar toks sutarties vykdymas nesukels tiekėjui sunkumų, dėl kurių jis būtų nepajėgus iki galo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Mažesnę kainą, nei kitų tiekėjų pasiūlyta kaina, lemia ir pasirinktų paslaugų teikimo būdų ekonomiškumas, pasirinkti techniniai sprendimai, siūlomų paslaugų įgyvendinimo originalumas, gebėjimas optimizuoti savo veiklos sąnaudas. Tiekėjo pasirinkti sprendiniai kainai apskaičiuoti yra laikomi tiekėjo rizika ir kiekvienas tiekėjas privalo įvertinti savo galimybes įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą, kuri nebus didinama nepasiteisinus tiekėjo rizikai. Perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose nevertina ir neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei konkretaus tiekėjo subjektyvių galimybių gauti paslaugas už tam tikrą kainą, o tik privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Kadangi jau teikdama pasiūlymą UAB „Grūstė“ nurodė sudėtines pasiūlymo kainos dalis, pateikė įrodymus apie kelis metus įvairioms mokykloms teiktas maitinimo paslaugas, jų kainą bei vadovų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, papildomai pateikė informaciją apie bendrovės vykdomas ūkines veiklas, gaunamas pajamas, metinį pelną už kelis metus, darytina išvada, jog neįprastai mažos kainos dydį tiekėja atsakovei pagrindė.

23Aukščiau nurodyti duomenys leidžia konstatuoti, jog perkančioji organizacija aiškinosi UAB „Grūstė“ gebėjimą vykdyti viešojo pirkimo sutartį, pareikalavo tiekėjus, tame tarpe ir UAB „Grūstė“, pagrįsti pateiktą neįprastai mažą kainą, t.y. pareikalavo paaiškinimo (pagrindimo), apie visas numatomas sąnaudas, tame tarpe, patalpų ir įrangos nuomai, šildymui, komunalinėms paslaugoms, kaip tai numatyta pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 18-22 punktuose bei įvertinusi pasiūlytą nemokamo maitinimo paslaugų kainą, lygino ją su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis, turima patirtimi. Nors finansinės būklės duomenys yra su tiekėjo kvalifikacija, o ne su kainos pagrindimo procedūra susiję duomenys, tačiau iš atsakovės pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad perkančioji organizacija vertino ir trečiojo asmens finansinę būklę, pagal turimus duomenis ir darė išvadą, jog ji yra stabili bei pakankama net ir galimiems nuostoliams, jei tokių būtų, padengti. Minėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog UAB „Sotega“ teiginiai, kad atsakovė formaliai atliko pasiūlytos mažos kainos patikrinimą ir darė nepagrįstą išvadą, kad UAB „Grūstė“ yra pajėgi įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, vertintini kritiškai. Be to, teismui 2017-10-19 UAB „Grūstė“ pateikė pažymas apie planuojamas išlaidas, etatų skaičių ir darbo užmokestį, planuojamas pajamas ir pelną, kas leidžia daryti išvadą, jog teikiant mokinių maitinimo paslaugas, tiekėjos pasiūlyta kaina bei įvertinus pirkimo sutarties techninės specifikacijos 2 priedo duomenis, įmonė ne tik nepatirtų nuostolių, bet ir gautų pajamų. Išvadą, kad UAB „Grūstė“ pasiūlyta kaina gali vykdyti mokinių nemokamo maitinimo paslaugų sutartį leidžia daryti ir ta aplinkybė, jog ir šiuo metu tiekėja laikinai Anykščių mieste vykdo mokinių maitinimo sutartis, patiekalų gamybos išlaidoms taikydama ir viešajam pirkimui pasiūlytą įkainį.

24Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 12.1 punktas), nustatyta, kad vienai dienai vienam mokiniui maitinti pietumis produktams (įskaitant pirkimo PVM) įsigyti skiriama nuo 2,8 iki 4 % bazinės socialinės išmokos dydžio lėšų suma. Todėl, savivaldybės, nemokamo maitinimo produktų vienam mokiniui vienai dienai įsigijimui preliminariai gali skirti nuo 1,06 Eur (2,8 % nuo bazinės socialinės išmokos dydžio). UAB “Sotega” neneigia, kad UAB “Grūstė” pasiūlymo kaina atitinka minėto LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas kainas maisto produktams įsigyti. Kadangi šios sumos negali būti skirtos patiekalų gamybos išlaidoms apmokėti, todėl teiginiai, kad UAB “Grūstė” galimai sutarties vykdymo metu pirks prastesnius produktus, nei numatyta pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, yra tik prielaidos. Be to, atsakovas, vykdydamas viešąsias funkcijas, yra įsipareigojęs užtikrinti tinkamą mokinių maitinimą, todėl tiek maisto kokybę, tiek ir paslaugų procesą privalės stebėti ir kontroliuoti.

25Ieškovė abejoja ar atsakovės nurodytu laiku, t.y. 2017-06-26, 12,20 val. UAB “Grūstė” pateikė pasiūlymą. Atsakovės paskelbtų pirkimo sąlygų 30 punktu nustatyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017-07-24 d., 11 val., o 27 punkte nurodoma, kad pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje visuma. Minėto punkto 27.1 - 27.7 papunkčiuose išvardijami dokumentai, tame tarpe kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir kt., kurie sudaro pasiūlymą (pirkimų medžiagos b. l. 5-11). Iš atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2017-07-27 protokolo matyti, kad dalis tiekėjų, pateikdami pasiūlymus perkančiajai organizacijai, nepateikė visų pirkimo sąlygose nurodytų dokumentų ir patikslinti kvalifikacinius duomenis tiekėjams pasiūlyta iki 2017-08-02, 14 val. (pirkimų medžiagos b. l. 47-48). Minėtame protokole konstatuota, jog UAB “Grūstė” taip pat nepateikė atskirų duomenų, tačiau perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, jog nurodyti duomenys buvo pateikti atsakovei viešųjų pirkimų komisijos nustatytu terminu (pirkimo sąlygų 60, 65.6 p., pirkimų medžiagos b. l. 55-62). Kadangi tiekėjų pasiūlymai, pagal pirkimo sąlygų 67 punktą, vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, konstatuotina, jog trečiajam asmeniui 2017-06-26, 12,20 val. pateikius pasiūlymą, nurodant pirkimo kainą, jos sudedamąsias dalis ir perkančiajai organizacijai paprašius pateikti papildomus duomenis (pirkimo sąlygų 60 p.), vėlesnis (tiekėjo iki pasiūlymo pateikimo gautų) dokumentų perdavimas perkančiajai organizacijai, nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pasiūlymas buvo pateiktas pavėluotai (pirkimų medžiagos b. l. 75-76).

26Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Teismas konstatuoja, jog perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatų reikalavimo, pareikalavo tiekėjus pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įvertino pateiktus duomenis ir priėmė pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra pagrindo. Dėl paminėto, ieškovės UAB „Sotega“ reikalavimai atmestini.

27UAB „Grūstė“ prašo priteisti patirtas 1 853 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškinys atmetamas, pateiktos trečiojo asmens patirtos išlaidos nėra užaukštintos ir yra pagrįstos, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 4238 straipsnio 4 dalimi teismas

Nutarė

29uždarosios akcinės bendrovės „Sotega“ ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotega“ (į.k. 301681743) 1 853 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt tris Eur) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ (į.k. 166576122) naudai.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė UAB „Sotega“ nurodo, jog dalyvauja atsakovės Anykščių rajono... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Anykščių rajono savivaldybės... 4. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ atsiliepimu į ieškinį prašo taikyti... 5. Dubliku ieškovė UAB „Sotega“ nurodo, kad nepraleido Viešųjų pirkimų... 6. Tripliku atsakovė Anykščių rajono savivaldybė nurodo, kad neįprastai... 7. Tripliku trečiasis asmuo UAB “Grūtė” nurodo, kad 2017-05-02 Viešųjų... 8. Teigia, jog ieškovės UAB „Sotega“ argumentai, kad trečiasis asmuo... 9. 2017-11-08 gautas ieškovės rašytinis paaiškinimas, kuriame nurodoma, jog... 10. Atsakovė, tretysis asmuo nurodo, kad UAB „Grūstė“ laikinai teikia... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad 2017-07-21 ieškovė UAB „Sotega“ pateikė... 13. Iš bylos duomenų matyti, kad apie vykdomą supaprastintą viešąjį pirkimą... 14. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašo atmesti ieškinį suėjus ieškinio... 15. Civilinio kodekso 1.124 straipsnio nuostatos nustato, jog ieškinio senatis –... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Sotega“ pareikštą pretenziją... 17. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar tiekėjas UAB „Grūstė“,... 18. VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme... 19. Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą,... 20. Iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos pateiktų pirkimo sąlygų... 21. Perkančiosios organizacijos teismui pateikti duomenys patvirtina, jog... 22. Kaip minėta, neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra... 23. Aukščiau nurodyti duomenys leidžia konstatuoti, jog perkančioji... 24. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių... 25. Ieškovė abejoja ar atsakovės nurodytu laiku, t.y. 2017-06-26, 12,20 val. UAB... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius... 27. UAB „Grūstė“ prašo priteisti patirtas 1 853 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 29. uždarosios akcinės bendrovės „Sotega“ ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotega“ (į.k.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...