Byla eB2-5043-866/2016
Dėl 2016 m. birželio 9 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo AB „Citadele bankas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundą dėl 2016 m. birželio 9 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo AB „Citadele bankas“,

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo 5 ir 6 punktą; patvirtinti BUAB „KEIINVESTMENT“ administravimo išlaidų sąmatą – nustatyti 4 500 Eur administravimo išlaidų visam bankroto procesui, nustatyti 2 100 Eur minimalų bankroto administratoriaus atlyginimą, o bankroto procese atsiradus sąlygoms, reikšmingoms bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiui, priedus prie nustatyto minimalaus administratoriaus atlyginimo skaičiuoti taisyklėse nustatyta tvarka, įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos tvirtinimo klausimą.

3Nurodė, kad bankroto administratorius 2016 m. gegužės 11 d. pranešimu informavo BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorius apie 2016 m. birželio 8 d. sušaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą bei pateikė darbotvarkės klausimus. Kartu su pranešimu kreditoriams apie šaukiamą pirmąjį BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimą, pateikta ir bankroto administratoriaus veiklos ataskaita bei balsavimo biuletenis. Pirmasis bankrutuojančios BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimas 2016 m. birželio 8 d., 10.30 val. neįvyko, nes nebalsavo nei vienas iš kreditorių. 2016 m. birželio 9 d. pakartotiniame pirmajame kreditorių susirinkime raštu balsavo kreditorius AB „Citadele“ bankas, turintis 98, 98 proc. teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. 2016 m. birželio 9 d. pakartotinio pirmojo bankrutuojančios BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo nutarimo 5 punktu, nustatyta 1 000 Eur plius PVM suma administratoriaus atlyginimui nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės pabaigos. Taip pat nustatyta 500 Eur plius PVM sąmata administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos iškėlimo teisme iki įmonės pabaigos. Nutarimo 6 punktu, nutarta netvirtinti administratoriaus pasiūlytos disponavimo administravimo išlaidoms tvarkos. 2016 m. birželio 9 d. pakartotinio pirmojo BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo nutarimo 5 punktu, nustatyta 500 Eur plius PVM sąmata administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės pabaigos. Mano, kad nutarimo 5 punktas prieštarauja teisės aktų nuostatoms, įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui, teisingumo ir protingumo principams bei pažeidžia pačios įmonės interesus. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai priklauso nuo bankrutuojančios įmonės dydžio, kuris nustatomas pagal įmonės atrankinį dydį. BUAB „KEIINVESTMENT“ yra maža įmonė. Pagal sąrašą mažai įmonei, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, nustatytas 25 MMA bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, kas sudaro 8 750 Eur sumą. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo patvirtinta 1 000 Eur suma administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje, pateiktoje kreditorių susirinkimui, nurodyta, kad administravimo išlaidoms apmokėti jau išleista 831, 17 Eur. Nutarimo 4 punktu, bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo patvirtinta. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui siūlė patvirtinti 2 500 Eur plius PVM ( 3025 Eur) bankroto administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, tačiau nutarimo 5 punktu nutarta patvirtinti 500 Eur plius PVM (605 Eur) administravimo išlaidų sumą visam bankroto procesui nuo pat bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad nutarimu patvirtinta 500 Eur plius PVM suma prieštarauja 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi teismo patvirtintai bankroto administravimo išlaidų 1 000 Eur sumai, kuri skirta iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Taip pat bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta jau išleista 831, 17 Eur sumai. Be to, nutarimo 5 punktu nustatyta 500 Eur plius PVM bankroto administravimo išlaidų suma yra skirta nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės pabaigos. Minėta, jau panaudota administravimo išlaidoms suma sudaro 831, 17 Eur, tolimesnėms bankroto procedūroms atlikti – likvidavimo procedūros, įmonės turto pardavimui, hipotekos išregistravimui, įmonės pabaigos pripažinimui, taip pat reikalingos išlaidos. Būtent šiems veiksmams atlikti bankroto administratorius buvo pasiūlęs nustatyti – 2 500 Eur plius PVM sumą nuo kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sumos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Pridėjus teismo nustatytą 1 000 Eur sumą, kuri skirta iki pirmojo kreditorių susirinkimo, viso bankroto administravimo išlaidų sąmata sudarytų 4 025 Eur visam bankroto procesui, o tai yra ne mažiau kaip ½ dalis sąraše nustatyto rekomendavinio bankroto administravimo išlaidų dydžio. Kadangi dėl BUAB „KEIINVESTMENT“ buvusių valdymo organų veiksmų, susijusių su įmonės veikla pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai galimai iki įmonės pabaigos bus organizuojamas dokumentų perėmimas, jų sutvarkymas ir pridavimas į atitinkamą savivaldybės archyvą. Dėl šios priežasties bankroto administratorius siūlė išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai. Tačiau iš nutarimo matyti, jog į tą 500 Eur plius PVM sumą įtrauktos ir minėtos išlaidos.

4Skundas tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, įtvirtinta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, apibrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (žr.pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

6ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

7Pareiškėjo skundžiamu BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo 5 punktu nutarta nustatyti administratoriui 1 000 Eur plius PVM atlyginimą nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės pabaigos, nustatyti 500 Eur plius PVM sąnaudų administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės pabaigos. Nutarimo 6 punktu nutarta netvirtinti administratoriaus pasiūlytos disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos.

8Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje nagrinėjami klausimai iš esmės paliečia ir viešąjį interesą, spręsdamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą, teismas turi patikrinti nutarimo teisėtumą ne tik pateiktame skunde nurodytais aspektais, bet ir tai, ar nutarimas yra priimtas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos ( ĮBĮ 24 straipsnis).

9Pareiškėjo ginčijami nutarimai priimti „už“ balsavus 98, 98 proc. Nagrinėjamu atveju, procedūrinių nutarimų priėmimų pažeidimų nenustatyta.

10Dėl administravimo išlaidų pagrįstumo.

11ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1322-330/2016).

12Bankroto administratorius turi įrodyti ne tik administravimo išlaidų pagrįstumą, bet ir jų būtinumą.

13BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ nesutinka su patvirtintomis administravimo išlaidomis apeliuodamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo patvirtinta 1 000 Eur suma (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, tuo tarpu, pasak administratoriaus, kreditorių susirinkime patvirtinta 500 Eur administravimo išlaidų sąmata prieštarauja teismo patvirtintai administravimo išlaidų sumai.

14Bankroto administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, kad bankroto administravimo išlaidoms apmokėti jau išleista 831, 17 Eur. Ataskaita patvirtinta kreditorių susirinkimo 4 punktu.

15Šiuo atveju bankroto administratorius prašė patvirtinti 2 500 Eur sumą plius PVM (3 025 Eur) bankroto administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Nurodo, kad pridėjus teismo nustatytą 1 000 Eur sumą, viso bankroto administravimo sąmata sudarytų 4 025 Eur visam bankroto procesui. Taip pat prašė nustatyti administratoriui 6 500 Eur plius PVM atlyginimą.

16Pažymėtina, kad daugiausiai balsų turintis kreditorius, kurio sprendimu ir priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo administravimo išlaidas išskyrė į atlyginimą administratoriui, kuris sudaro 1 000 Eur ir administravimo išlaidas, kurios sudaro 500 Eur, t. y. viso patvirtino 1 500 Eur bendrą administravimo išlaidų sumą (su administratoriaus atlyginimu).

17Nagrinėjamu atveju nesutiktina su bankroto administratoriaus nurodoma aplinkybe, jog kreditorių patvirtinta administravimo išlaidų suma prieštarauja teismo patvirtintai administravimo išlaidų sumai. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Minėta, jog bendra kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų suma sudaro ne bankroto administratoriaus nurodomą 500 Eur plius PVM sumą, o 1 500 Eur plius PVM sumą.

18Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

19Bankroto administratorius nurodo, kad mažos įmonės dokumentų sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka ir pridavimas į atitinkamą savivaldybės archyvą paprastai kainuoja 300 – 400 Eur.

20Atkreiptinas dėmesys, kad be atlyginimo administratoriui, bankroto administravimo išlaidas sudaro su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kurie būtinai turi dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo bei kitos išlaidos (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

21Bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje, kuri patvirtinta kreditorių susirinkime, nurodyta, kad patirtos administravimo išlaidos sudaro 831, 17 Eur sumą. Tai patvirtina, jog kreditorių išskirta administravimo išlaidų suma – 500 Eur plius PVM yra nepakankama administravimo išlaidoms padengti, nes jau patirtos administravimo išlaidos yra didesnės.

22Minėta, pagal BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ pateiktą veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. gegužės 11 d., matyti, kad iki ataskaitos patvirtinimo panaudota suma administravimo išlaidoms – 831, 17 Eur. Administratorius nustatė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis, BUAB „KEIINVESTMENT“ nuosavybės teise priklauso 2,55 ha žemės sklypas, esantis adresu Gvildžių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. Kito turto, administratoriaus duomenimis įmonė neturi. Bankroto administratorius ataskaitoje nurodė, kad visos administravimo išlaidos bus naudojamos pagal faktinį paslaugų poreikį ir jų panaudojimas bus pagrįstas dokumentais. Administratorius siūlo išlaidas įmonės turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus atlikti turto vertinimą. Išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant į archyvą ir atitinkamai savivaldybės archyvą.

23Įvertinus nurodytas aplinkybes, byloje esančius duomenis apie bankrutuojančios įmonės finansinę padėtį, esamo turto ir turimų įsipareigojimų santykį, administratoriaus funkcijų mastą, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintomis taisyklėmis, sprendžia, jog yra pagrindas patvirtinti 1 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui bei 2 000 Eur plius PVM bankroto administravimo išlaidas.

24Dėl administravimo išlaidų disponavimo tvarkos.

25Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui taip pat pateikė tvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

26Tačiau kreditorių susirinkimas balsavo „prieš“ bankroto administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidoms tvarką.

27Administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta, kad administratorius siūlo nustatyti šią disponavimo bankrutuojančios įmonės gautomis piniginėmis lėšomis tvarką: - administratorius turi teisę disponuoti tik ta bankrutuojančios įmonės piniginių lėšų dalimi, kuri patvirtinta administravimo išlaidų sąmatoje. Visas kitas administravimo išlaidų sąmatoje nenumatytas ir papildomas išlaidas administratorius gali apmokėti tik kreditorių susirinkimui (kreditorių komitetui) leidus. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, t. y. iš įmonei grąžintinų skolų; iš įmonės ūkinės veiklos; iš įmonės turto nuomos; iš gautų pardavus neįkeistą ir/ar įkeistą įmonės turtą; iš kitų bankroto proceso metu gautų lėšų. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Esant piniginėms lėšoms, pirmiausia apmokamos kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) patvirtintos administravimo išlaidos, o tik po tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

28Nors administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia, šių išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas, tai nereiškia, kad kreditorių susirinkimui suteikta teisė nustatyti bet kokią administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką savo nuožiūra. Vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalimi, įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš visų rūšių bankrutavusios įmonės lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų) (žr.pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2014).

29Šiuo atveju kreditorius balsuodamas „prieš“ bankroto administratoriaus pasiūlytos disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymą nenurodė dėl kokių priežasčių bankroto administratoriaus pateikta disponavimo išlaidomis tvarka nėra tinkama ir negali būti patvirtinta.

30Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus pateikta disponavimo bankrutuojančios įmonės gautinomis lėšomis tvarka atitinka ĮBĮ nuostatas, todėl tvirtintina.

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundas tenkintinas iš dalies, pakeičiant 2016 m. birželio 9 d. BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu 5 patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sumą ir patvirtinant 1 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui, patvirtinant 2 000 Eur plius PVM administravimo išlaidas visam bankroto procesui. Pakeičiant kreditorių susirinkimo 6 punktą ir patvirtinant disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

33pareiškėjo BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundą tenkinti iš dalies.

34Pakeisti 2016 m. birželio 9 d. BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu 5 patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sumą ir patvirtinti 1 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui, patvirtinti 2 000 Eur plius PVM administravimo išlaidas visam bankroto procesui. Pakeisti kreditorių susirinkimo 6 punktą ir patvirtinti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

35Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos informuoti apie minėtą teismo nutartį BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorius pateikiant tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

36Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas prašo panaikinti BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d.... 3. Nurodė, kad bankroto administratorius 2016 m. gegužės 11 d. pranešimu... 4. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 6. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 7. Pareiškėjo skundžiamu BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d.... 8. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje nagrinėjami klausimai iš esmės... 9. Pareiškėjo ginčijami nutarimai priimti „už“ balsavus 98, 98 proc.... 10. Dėl administravimo išlaidų pagrįstumo. ... 11. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 12. Bankroto administratorius turi įrodyti ne tik administravimo išlaidų... 13. BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“... 14. Bankroto administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, kad bankroto... 15. Šiuo atveju bankroto administratorius prašė patvirtinti 2 500 Eur sumą... 16. Pažymėtina, kad daugiausiai balsų turintis kreditorius, kurio sprendimu ir... 17. Nagrinėjamu atveju nesutiktina su bankroto administratoriaus nurodoma... 18. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį administravimo išlaidų sąmatą tvirtina,... 19. Bankroto administratorius nurodo, kad mažos įmonės dokumentų sutvarkymas... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad be atlyginimo administratoriui, bankroto... 21. Bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje, kuri patvirtinta... 22. Minėta, pagal BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB... 23. Įvertinus nurodytas aplinkybes, byloje esančius duomenis apie... 24. Dėl administravimo išlaidų disponavimo tvarkos. ... 25. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui taip pat pateikė tvirtinti... 26. Tačiau kreditorių susirinkimas balsavo „prieš“ bankroto... 27. Administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta, kad administratorius siūlo... 28. Nors administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia, šių išlaidų... 29. Šiuo atveju kreditorius balsuodamas „prieš“ bankroto administratoriaus... 30. Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus pateikta disponavimo... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 33. pareiškėjo BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB... 34. Pakeisti 2016 m. birželio 9 d. BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių... 35. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 36. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...