Byla I-2540-428/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Audriaus Grauželio ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Laurai Mukaitei, dalyvaujant pareiškėjui LR Generalinės prokuratūros Viešojo skyriaus prokurorui V.K, atsakovų VĮ Registrų centro atstovei J. A.ir VĮ Registrų centro Kauno filialo atstovei J. C., trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei .R.B, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo LR Generalinės prokuratūros Viešojo skyriaus prokuroro skundą atsakovams Valstybės įmonei Registrų centras ir Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Kamesta“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėjas - LR Generalinės prokuratūros prokuroras, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. (3.1.6.)KAS-170 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. csprl-28, bei įpareigoti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą pašalinti Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pažeidimus, susijusius su Kauno miesto savivaldybei priklausančių H. ir O.Minkovskių gatvės Kauno mieste, unikalus Nr. 4400-2005-2362 ir Veiverių gatvės, Kauno mieste, unikalus Nr.4400-1987-0958, registracija UAB „Kamesta“ nuosavybės teise.

3Pareiškėjas LR Generalinės prokuratūros prokuroras skunde nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras išnagrinėjęs Kauno miesto savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko skundą nustatė, kad Nekilnojamojo turto registre H. ir O.Minkovskių gatvė Kauno mieste, unikalus Nr. 4400-2005-2362, 0,4 km ilgio ir Veiverių gatvė Kauno mieste, unikalus Nr. 4400-1987-0958, 0,37 km ilgio, įregistruotos kaip UAB „Kamesta" nuosavybė. Šios gatvės įregistruotos 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 200-2-1717 ir 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto (toliau - Aktas) pagrindu. Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau - Administracija arba Suteikiančioji institucija) su Koncesininku 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudarė koncesijos sutartį Nr. 1717 dėl Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo ir dalies Nemuno krantinės projektavimo, statybos, eksploatacijos ir priežiūros (toliau - Koncesijos sutartis). Koncesijos sutarties 20.1 ir 20.2 punktuose nustatyta, koncesijos laikotarpiu Koncesijos ruožas ir visi Žemės sklype Koncesininko pastatyti ar įsigyti įrenginiai, statiniai ir inžinerinės infrastruktūros objektai, susiję su Koncesijos ruožu, yra Koncesininko nuosavybė, jei konkrečiu atveju Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas nesusitaria kitaip. Koncesininkas įsipareigoja atlikti Koncesijos ruožo teisinę registraciją savo vardu teisės aktų nustatyta tvarka. Koncesijos sutarties 54 punkte įtvirtinta nuostata, kad ši sutartis sudaryta ir bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Prokuroras 2014 m. sausio 6 d. nutarimu Nr.13.12.-2 pareikalavo, kad VĮ Registrų centras Kauno filialas imtųsi priemonių Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pažeidimams pašalinti, susijusiems su Kauno miesto savivaldybei priklausančių gatvių: H. ir O. Minkovskių g., Kauno mieste, unikalus Nr. 4400-2005-2362 ir Veiverių g., Kauno mieste, unikalus Nr. 4400-1987-0958, registracijos UAB „Kamesta" nuosavybės teise, panaikinimo. Koncesijos sutartyje nėra nurodyta, kad gatvės nuosavybės teise bus registruotos Koncesininko vardu. Vertinant Koncesijos sutarties nuostatas in corpore, darytina išvada, kad nuosavybės teisių į statinius pagal šią sutartį teisinė registracija negali prieštarauti imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso tik savivaldybėms. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Kauno filialas, atlikdamas minėtų gatvių teisinę registraciją Koncesininko vardu, pažeidė Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies imperatyvias nuostatas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinta, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. VĮ Registrų centro Kauno filialo direktorius atsisakė išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro UAB „Kamesta" nuosavybės teises į ginčo gatves, nurodydamas, kad teisinė minėtų gatvių registracija atlikta pagrįstai ir teisėtai, turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau - ir Komisija) 2014 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. csprl-28 paliko galioti Kauno filialo 2014 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. (3.1.6)KAS-170. Komisija nustatė, kad ginčo gatvių nuosavybės teisė įregistruota Akto pagrindu, kuriame jų statytoju nurodyta UAB „Kamesta". Komisija skundžiamame sprendime nurodė, kad statyba buvo vykdoma Koncesijos sutarties pagrindu, statytojui buvo suteiktas žemės sklypas statybai, darbai vykdomi pagal statybos leidimą, o atsižvelgiant į Koncesijos sutarties 20 paragrafo nuostatas, Koncesijos laikotarpiu Koncesininko pastatyti ar įsigyti įrenginiai, statiniai ir inžinerinės infrastruktūros objektai, susiję su Koncesijos ruožu, yra Koncesininko nuosavybė. Komisija padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog UAB „Kamesta" nuosavybės teisės į ginčo objektus buvo įregistruotos nepagrįstai. Skundžiami VĮ Registrų centro Kauno filialo bei Komisijos sprendimai yra nepagrįsti, priimti visapusiškai neišnagrinėjus bei neįvertinus pareiškėjo skunduose nurodytų esminių aplinkybių. Koncesijos sutartyje nėra nurodyta, kad ginčo gatvės nuosavybės teise bus registruotos Koncesininko vardu. Koncesijos sutarties 54 punkte įtvirtinta nuostata, kad ši sutartis sudaryta ir bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso tik savivaldybėms. Akivaizdu, kad aiškinant Koncesijos sutarties nuostatas pačioje sutartyje yra nuoroda į įstatymų laikymąsi. Pagal Kelių įstatymo nuostatas, gatvės gali būti registruojamos tik savivaldybių vardu. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, jeigu asmenys padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti. VĮ Registrų centro Kauno filialo darbuotojai netinkamai aiškina Koncesijos sutarties nuostatas, kurios turi būti taikomos in corpore, t.y. Koncesijos sutarties nuostatos, susijusios su Koncesijos ruožo statinių nuosavybės teise, pagal Koncesijos sutarties 54 punkto reikalavimus negali prieštarauti Kelių įstatymo nuostatoms, imperatyviai nustatančioms, kad gatvės yra tik savivaldybių nuosavybė. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Konkrečiu atveju, nekilnojamųjų daiktų - ginčo gatvių savininkas yra Kauno miesto savivaldybė, jos nuosavybės teisė a priori įtvirtinta Kelių įstatyme, dėl to, kad minėtų gatvių savininku yra Kauno miesto savivaldybė, nėra ir negali būti jokio ginčo, nes, kaip minėta, savininkas yra imperatyviai įvardintas įstatyme, todėl darytina išvada, kad nekilnojamojo turto registratorius ginčo gatvių savininku neteisėtai paskelbė UAB „Kamesta". Šios nurodytos Kelių įstatymo pažeidimo aplinkybės susijusios su Kauno miesto savivaldybės interesais, nes pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio nuostatas savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo priskiriamas prie savivaldybės savarankiškųjų funkcijų. Minėto įstatymo 48 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybių turto sandara ir įsigijimo būdai, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka nustatyta Konstitucijoje, įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose, o savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba. Pagal teismų formuojamą praktiką tinkamas savivaldybei priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas vertintinas kaip viešasis interesas. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą būtent Kauno miesto savivaldybės taryba yra atsakinga už savivaldybei pagal Kelių įstatymo imperatyvias nuostatas priklausančio nekilnojamojo turto - gatvių kaip savininko teisių gynimą. Kauno miesto savivaldybės taryba nevykdo pareigų, susijusių su jos kaip gatvių savininko teisių gynimu, pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio nuostatas pareiga ginti viešąjį interesą kyla prokurorui.

4Atsakovai su pareiškėjų reikalavimais nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepime (b.l. 54-56) nurodė ir atsakovų atstovės teismo posėdyje paaiškino, kad VĮ Registrų centro Kauno filialui 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo pateiktas UAB „Kamesta" įgalioto asmens prašymas dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių teisinės registracijos kartu su kitais dokumentais, t.y. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylomis, 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartimi Nr. 200-2-1717, 2005 m. spalio 27 d. statybos leidimu Nr. 38-5-IT446-393, išduotu statytojo UAB „Kamesta" vardu. Nekilnojamojo turto registre 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu buvo įregistruotas 0,37 km ilgio Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas, esantis Veiverių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958), ir 0,40 km ilgio Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas, esantis H. ir O. Minkovskių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362). To paties statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu nekilnojamojo turto registre taip pat buvo įregistruotos ir UAB „Kamesta" nuosavybės teisės į šiuos nekilnojamuosius daiktus (2011 m. rugsėjo 14 d. - į nekilnojamąjį daiktą (unikalus Nr. 4400-1987-0958) bei 2011 m. rugsėjo 28 d. - į nekilnojamąjį daiktą (unikalus Nr. 4400-2005-2362). VĮ Registrų centro Kauno filiale 2014 m. sausio 8 d. gautas Generalinės prokuratūros 2014 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 13.12-2, kuriuo per 20 darbo dienų buvo reikalaujama pašalinti pažeidimus, susijusius su H. ir O. Minkovskių gatvės (unikalus Nr. 4400-2005-2362) bei Veiverių gatvės (unikalus Nr. 4400-1987-0958) nuosavybės teisių teisine registracija UAB „Kamesta" vardu. VĮ Registrų centro Kauno filialas išnagrinėjo šį prašymą, tačiau vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro bei kadastro tvarkytojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pagrįstai bei teisėtai pareiškėjo prašymo netenkino. VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimas buvo apskųstas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri išnagrinėjusi šiai ginčo situacijai reikšmingas aplinkybes bei aktualias teisės normas, aukščiau minėtą teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti nepakeistą. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto kadastre bei registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Duomenys apie aukščiau išvardintus nekilnojamuosius daiktus bei jų statytoją UAB „Kamesta", kurios vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į ginčo statinius, atitinka 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodytus duomenis. VĮ Registrų centro Kauno filialas neturėjo teisės vertinti šio dokumento teisėtumo, kadangi minėtas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo išduotas bei patvirtintas kompetentingos komisijos, turinčios teisę pripažinti statinius tinkamais naudoti. Registruojant minėtas gatves nebuvo nei vienos iš Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje numatytų aplinkybių, kurios būtų buvę pagrindas atsisakyti įregistruoti nekilnojamuosius daiktus bei daiktines teises į juos, nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas pagrįstai tenkino UAB „Kamesta" 2011 m. rugsėjo 1 d. prašymą ir atliko jų prašyme nurodytų nekilnojamųjų daiktų bei nuosavybės teisių į juos teisinę registraciją. Nurodyta teisinė registracija yra atlikta pagrįstai ir teisėtai, nepažeidžiant jokių nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo veiklą reglamentavusių teisės aktų nuostatų. Pareiškėjo skundo teiginys, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalėjo atsisakyti įregistruoti UAB „Kamesta" nuosavybės teises į ginčo statinius, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra nepagrįstas. Ši teisės norma yra taikoma tais atvejais, kai asmuo, kuris kreipėsi dėl daiktinių teisių įregistravimo, neturėjo teisės paduoti tokio prašymo, tačiau, kaip jau buvo minėta, visi UAB „Kamesta" pateikti dokumentai liudijo, jog būtent šis juridinis asmuo buvo nurodomas kaip ginčo statinių statytojas, kuriam registruotinos nuosavybės teisės. Išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro UAB „Kamesta" nuosavybės teises į 0,37 km ilgio Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgą, esantį Veiverių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958), ir 0,40 km ilgio Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgą, esantį H. ir O. Minkovskių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362), nepateikus jokių teisės aktuose numatytų dokumentų, patvirtinančių šio juridinio asmens daiktinių teisių pasibaigimą, nebuvo teisinio pagrindo. Pažymėtina, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Šiuo atveju nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neturėjo duomenų, jog dokumentas, kurio pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotos UAB „Kamesta" nuosavybės teisės, t. y. 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, ar 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutartis Nr. 200-2-1717, būtų nuginčyti ir pripažinti negaliojančiais teisės aktų nustatyta tvarka. To nepatvirtino ir VĮ Registrų centro Kauno filialui pateiktas Generalinės prokuratūros 2014 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 13.12-2, reikalaujantis pašalinti teisės aktų pažeidimus. Be to, Koncesijos sutarties 20.3 punkte sutarties šalys numatė, jog pasibaigus koncesijos laikotarpiui ar nutraukus šią sutartį anksčiau termino, Koncesininkas Koncesijos ruožą perduos Suteikiančios institucijos nuosavybėn vadovaudamasis šios sutarties 5 dalies nuostatomis. Koncesijos sutarties 34.2 punkte taip pat buvo apibrėžta, jog jei patikrinimo metu nustatoma, kad Koncesijos ruožas atitinka teisės aktų reikalavimus, yra surašomas Perdavimo ir priėmimo aktas, kuris patvirtina sėkmingą Patikrinimo užbaigimą ir Koncesijos ruožo perdavimą Suteikiančios institucijos nuosavybėn. Pareiškėjas skunde nurodo, jog Koncesijos sutartyje nebuvo konkrečiai numatytas ginčo gatvių nuosavybės teisių perleidimas Koncesininkui. Akivaizdu, jog tokie pareiškėjo teiginiai yra nepagrįsti bei klaidinantys. VĮ Registrų centro Kauno filialo nuomone, nors pareiškėjas skunde ir nurodo, jog nekelia nei Koncesijos sutarties, nei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumo klausimo, tačiau skunde dėstomais teiginiais iš esmės kvestionuoja šių dokumentų teisėtumą.

5Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė prašė pareiškėjo skundą tenkinti ir panaikinti skundžiamus aktus bei įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą panaikinti ginčo gatvių teisinę registraciją UAB „Kamesta“ nuosavybės teise. Kauno miesto gatvės pagal LR kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį yra išimtinė savivaldybės nuosavybė.

6Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kamesta“ prašė su pareiškėjo skundo netenkinti ir atsiliepime nurodė kad skundžiami vietinio ir Centrinio registratoriaus sprendimai teisėti ir pagrįsti.

7Skundas tenkintinas visiškai.

8Pareiškėjas – LR Generalinės prokuratūros prokuroras, pateikė teismui skundą, gindamas viešąjį interesą, susijusį su savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto - Kauno miesto gatvių, tarnaujančiu bendrai visuomenės gerovei ir jos interesams, nuosavybės teisių (valdymo, naudojimo, disponavimo) apsauga.

9Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje akcentuota, jog viešasis interesas – tai visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Jis suprantamas kaip objektyviai egzistuojantis teisėtas asmens ar asmenų grupės lūkestis, kurį asmuo (asmenų grupė) puoselėja teisinėje valstybėje ir kuris išeina už privataus intereso ribų. Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų. Valstybės turtas negali būti valdomas, naudojamas, juo negali būti disponuojama taip, kad jis tenkintų tik kurios nors vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesus arba poreikius, jeigu tai neatitinka viešojo intereso, visuomenės poreikių (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2001 m. balandžio 2 d., 2003 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai).

10Nėra abejonių, kad pareiga ginti viešą interesą, Kauno miesto savivaldybei neginant savo kaip gatvių savininko teisių, nagrinėjamo ginčo atveju, tenka prokurorui (LR Prokuratūros įstatymo 19 str.).

11Pareiškėjo keliamo ginčo esmė dėl atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo atsisakymo panaikinti nekilnojamojo turto registre esančius duomenis apie H. ir O.Minkovskių gatvės (unikalus Nr. 4400-2005-2362) bei Veiverių gatvės (unikalus Nr. 4400-1987-0958), Kaune, nuosavybės teisių teisinę registraciją UAB „Kamesta" vardu.

12Byloje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įregistravo UAB „Kamesta" nuosavybės teises nuo 2011 m. rugsėjo 14 d. į gatvę - 0,37 km ilgio, Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgą, Veiverių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958), ir 2011 m. rugsėjo 28 d. į gatvę - 0,40 km ilgio, Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgą, H. ir O. Minkovskių g., Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362). Nekilnojamojo turto registre nurodyti statiniai įregistruoti UAB „Kamesta" nuosavybė teisėmis 2008 m. gegužės 26 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu. Pareiškėjas - LR Generalinės prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pateikė VĮ Registrų centro Kauno filialui 2014 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 13.12-2, kuriuo pareikalavo per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus, susijusius su H. ir O. Minkovskių gatvės (unikalus Nr. 4400-2005-2362) bei Veiverių gatvės (unikalus Nr. 4400-1987-0958), Kaune, nuosavybės teisių teisine registracija UAB „Kamesta" vardu (b.l. 11-12). VĮ Registrų centro Kauno filialas išnagrinėjęs prokuroro nutarimą 2014-01-21 priėmė sprendimą Nr. (3.1.6.) KAS-170, kuriuo atsisakė tenkinti prokuroro reikalavimą (b.l. 13-14). Nurodytą VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą pareiškėjas 2014-01-30 apskundė Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2014-02-10 sprendimu Nr. cspr 1-28 paliko galioti VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą (b.l.16-17).

13Pažymėtina, jog nagrinėjamo ginčo objektas – vietinės reikšmės Kauno miesto savivaldybės gatvės.

14Kelių įstatymo 2 straipsnio dalyje 2 dalyje apibrėžta, jog gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme ( Kelių įstatymo 2 str. 3 d.).

15Kadastriniai duomenys patvirtina, jog pirmiau nurodyti statiniai pagal savo paskirtį yra būtent gatvės (gatvių kelių ruožas, važiuojamoji dalis, bordiūrai, šaligatviai, kelkraščiai, vandens latakai, laiptai, apsauginės tvorelės) (b.l.60 -77). Įregistruoti UAB „Kamesta" nuosavybės teise pirmiau minėti ginčo statiniai - gatvės atitinka Kelių įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse apibrėžtą kelio (gatvės) statusą.

16Pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso tik savivaldybėms. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Kelių transporto kodekso 3 straipsnio 2 dalyje, jog vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Kelių įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 dalį savivaldybės, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas bei saugaus eismo organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija. Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155, patvirtinto Kelių priežiūros tvarkos aprašo 6 punkte numatyta, jog savivaldybės vykdo užsakovo funkcijas organizuodama vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbus.

17 Įvertinus Kelių įstatymo, Kelių transporto kodekso, Vietos savivaldos įstatymo, Kelių priežiūros tvarkos aprašo nuostatas, nėra abejonių jog Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių nuosavybė išskirtinai priklauso tik savivaldybei, kuri atlieka užsakovo funkcijas organizuodama vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus. Pirmiau minėtų teisės aktų nuostatos akivaizdžiai patvirtina, jo vietinės reikšmės keliai ir gatvės nuosavybės teise gali priklausyti tik savivaldybėms.

18Be to, pažymėtina, jog Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog pagal koncesijos sutartis koncesininkams gali būti perduotas valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas, įskaitant turtą, kuris pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, tai yra žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Pagal koncesijos sutartis gali būti suteiktos teisės naudotis kontinentiniu šelfu ir (ar) ekonomine zona Baltijos jūroje, į kuriuos valstybė turi išimtines teises, taip pat Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme nustatytais žemės gelmių ištekliais (įskaitant naudingąsias iškasenas), žemės gelmių ertmėmis ir kitais gamtos ištekliais. Jeigu koncesijos, kuri suteikiama atviro viešo konkurso būdu, projektui įgyvendinti reikalinga valstybinė ar savivaldybės žemė ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybės turtas ir tai numato konkurso sąlygos, koncesijos suteikimo laikotarpiu teisės į šios žemės sklypus ir (ar) kitą valstybės ar savivaldybės turtą koncesininkui gali būti suteikiamos be aukciono (be atskiro konkurso), sudarant su juo nuomos ar kitas įstatymų numatytas sutartis. Trumpalaikis ir ilgalaikis kilnojamasis valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas, kuris per koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį nustatyta tvarka bus visiškai nudėvėtas, koncesijos sutartimi gali būti parduodamas koncesininkui už kainą, atitinkančią tokio turto vertę, nustatytą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Nuosavybės teisė į kitokį valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų turtą koncesininkui negali būti perduodama. Koncesijos sutartimi koncesininkui gali būti perduodamos valstybės ir (arba) savivaldybės kontroliuojamų asmenų teisės ir pareigos, atsirandančios iš tokių asmenų sudarytų sandorių, koncesijos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog koncesijos sutartyje gali būti nurodytas koncesininko įsipareigojimas sukurti naują turtą ar valdyti ir (ar) naudoti esamą turtą, nuosavybės, patikėjimo teise priklausantį koncesininkui. Tokio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei nuosavybės teisės į jį perdavimo suteikiančiajai institucijai arba valstybės ar savivaldybės kontroliuojamiems asmenims ir nuosavybės teisės į tokį turtą išsaugojimo sąlygas šalys nustato koncesijos sutartyje, atsižvelgdamos į koncesijos konkurso sąlygas.

19Nurodytas nuostatos patvirtina, kad valstybės ar savivaldybės turtas koncesininkui gali būti suteikiamas valdyti ir (ar) naudoti, sudarant su juo nuomos ar kitas įstatymų numatytas sutartis. Nuosavybės teisė į kitokį valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų turtą koncesininkui negali būti perduodama. Koncesijos sutartyje gali būti nurodytas koncesininko įsipareigojimas sukurti naują turtą ar valdyti ir (ar) naudoti esamą turtą, nuosavybės, patikėjimo teise priklausantį koncesininkui, bet ne suteikiančiai institucijai nuosavybės teise priklausanti turtą perduoti nuosavybės teisėmis koncesininkui.

20Koncesijos sutarties 20.1 ir 20.2 punktai negali prieštarauti Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies ir Kelių transporto kodekso 3 straipsnio 2 dalies nuostatoms, jog savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių nuosavybė išskirtinai priklauso tik savivaldybei, bei Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintoms nuostatoms dėl valstybės ar savivaldybės turto valdymo.

21Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre bei išregistravimą, apibrėžia nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas ir atsakomybę. Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatų matyti, jog registro tvarkytojas nuosavybės ir kitas daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymus, įstatymų nustatytus juridinius faktus nekilnojamojo turto registre registruoja ne savo iniciatyva, o suinteresuotų asmenų prašymu ir jų pateiktų dokumentų, patvirtinančių prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, pagrindu. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje numatyta nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teisė atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma vieną iš išvardintų aplinkybių: 1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti; 2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų; 3) dokumento, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, forma neatitinka įstatymų ar sandorio šalių nustatytos formos; 4) dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, yra panaikintas, pripažintas neteisėtu ar kitokiu būdu pripažintas netekusiu galios; 5) nesumokėtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo nustatytas registravimo mokesčio avansas; 6) prašyme ar Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktame dokumente nėra Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytų duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui bei daiktinių teisių į jį įgijėjams identifikuoti; 7) įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre; 8) Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikto dokumento duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su į nekilnojamojo turto kadastrą įrašytais duomenimis apie tą nekilnojamąjį daiktą; 9) jau yra priimtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti (sprendimo priėmimą atidėti) įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus tų pačių dokumentų pagrindu.

22Atsakovai nepagrįstai atsisakė panaikinti ginčo gatvių registraciją UAB „Kamesta“ vardu, kadangi vietinės reikšmės kelių ir gatvių nuosavybės subjektu gali būti tik savivaldybė.

23Pažymėtina, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 papunktyje numatyta registro tvarkytojo teisė atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, kai įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, taip pat pagal to paties įstatymo 29 straipsnio 1 papunktį, kai asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti. UAB „Kamesta“ neturėjo teisės paduoti prašymo įregistruoti minėtas ginčo gatves nuosavybės teise. UAB „Kamesta“ nebuvo tinkamas pagal įstatymą nuosavybės teisių subjektas, kadangi vietinės reikšmės kelių ir gatvių nuosavybė išskirtinai priklauso tik savivaldybei (Kelių įstatymo 4 str. 3 d., Kelių transporto kodekso 3 str. 2 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. 1 p). Taigi, registro tvarkytojas privalėjo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 ir 7 papunktyje numatytais pagrindais atsisakyti įregistruoti UAB „Kamesta“ vardu nuosavybės teises į Veiverių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958) bei H. ir O. Minkovskių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362). Kadangi registrų tvarkytojas neteisėtai įregistravo nurodytas gatves UAB „Kamesta“ nuosavybės teisėmis, todėl privalo išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Kamesta“ nuosavybės teises į ginčo gatves.

24Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau nurodytų teisės aktų reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovų VĮ Registrų centro Kauno filialo ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimai, kuriais atsisakyta išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro UAB „Kamesta“ nuosavybės teises į ginčo gatves, naikintini kaip neteisėti ir nepagrįsti, nes prieštarauja pirmiau minėtų Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies ir Kelių transporto kodekso 3 straipsnio 2 dalies nuostatoms, jog vietinės reikšmės keliai (gatvės) priklauso iškirtinai tik savivaldybėms. Panaikinus skundžiamus administracinius aktus, atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas įpareigotinas išregistruoti UAB „Kamesta“ vardu įregistruotas nuosavybės teises į Veiverių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958) ir H. ir O.Minkovskių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo skundą tenkinti visiškai.

27Panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. (3.1.6.) KAS-170 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. csprl-28.

28Įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą išregistruoti UAB „Kamesta“ vardu įregistruotas nuosavybės teises į Veiverių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-1987-0958) bei H. ir O Minkovskių gatvę, Kaune (unikalus Nr. 4400-2005-2362).

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiog šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. Pareiškėjas - LR Generalinės prokuratūros prokuroras, kreipėsi į Kauno... 3. Pareiškėjas LR Generalinės prokuratūros prokuroras skunde nurodė ir teismo... 4. Atsakovai su pareiškėjų reikalavimais nesutiko, prašė skundą atmesti kaip... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kamesta“ prašė su pareiškėjo skundo... 7. Skundas tenkintinas visiškai.... 8. Pareiškėjas – LR Generalinės prokuratūros prokuroras, pateikė teismui... 9. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje akcentuota, jog viešasis interesas –... 10. Nėra abejonių, kad pareiga ginti viešą interesą, Kauno miesto savivaldybei... 11. Pareiškėjo keliamo ginčo esmė dėl atsakovo VĮ Registrų centro Kauno... 12. Byloje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įregistravo UAB... 13. Pažymėtina, jog nagrinėjamo ginčo objektas – vietinės reikšmės Kauno... 14. Kelių įstatymo 2 straipsnio dalyje 2 dalyje apibrėžta, jog gatvė –... 15. Kadastriniai duomenys patvirtina, jog pirmiau nurodyti statiniai pagal savo... 16. Pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, vietinės reikšmės viešieji... 17. Įvertinus Kelių įstatymo, 18. Be to, pažymėtina, jog Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta,... 19. Nurodytas nuostatos patvirtina, kad valstybės ar savivaldybės turtas... 20. Koncesijos sutarties 20.1 ir 20.2 punktai negali prieštarauti Kelių įstatymo... 21. Nekilnojamojo turto registro įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir... 22. Atsakovai nepagrįstai atsisakė panaikinti ginčo gatvių registraciją UAB... 23. Pažymėtina, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau nurodytų teisės aktų reglamentavimą... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 26. Pareiškėjo skundą tenkinti visiškai.... 27. Panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo direktoriaus 2014 m. sausio 21 d.... 28. Įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą išregistruoti UAB... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...