Byla eB2-2660-413/2017
Dėl bankroto bylos J. K. firmai iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos J. K. firmai iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti J. K. firmai bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola fondo biudžetui siekia 5586,61 Eur, iš jų 3293,20 Eur savininko draudimo įmokų ir 143,76 Eur delspinigių, 2045,06 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 104,59 Eur delspinigių, apdraustų asmenų įmonėje nėra. VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės ir savininko vardu nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei J. K. firmai keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

6Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė J. K. firma Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1995 m. sausio 24 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi į civilinę bylą bendraatsakove įtraukta firmos savininkė J. K.. Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie firmos finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

9Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Juridinių asmenų registrui atsakovė J. K. firma finansinės atskaitomybės dokumentų nėra teikusi. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis tokio asmens tarp mokesčių mokėtojų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką, nėra. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė yra 5586,61 Eur, iš jų 3293,20 Eur savininko draudimo įmokų ir 143,76 Eur delspinigių, 2045,06 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 104,59 Eur delspinigių, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė ir įmonės savininkė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės ir jos savininko vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teisme nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi būtų atsakovė, nėra. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė R J. K. firma yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo, įmonėje dirbančių asmenų nėra. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia J. K. firmos būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Genora“, kuri ir skirtina J. K. firmos bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Iškėlus J. K. firmai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

14iškelti J. K. firmai (juridinio asmens kodas 234337670, Kauno m. sav. Kauno m. S. Moniuškos g. 3A-4) bankroto bylą.

15Bankrutuojančios J. K. firmos administratoriumi paskirti UAB „Genora“ (sąrašo Nr. B-JA085, j. a. k. 302330708, adresas Draugystės g. 19, 51230 Kaunas, tel. 8 600 23480, el. p. genora2014@gmail.com).

16Areštuoti J. K. firmai (juridinio asmens kodas 234337670) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad J. K. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad J. K. firmos valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei J. K. firmai keltina bankroto byla... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 6. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė J. K. firma Juridinių... 8. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 9. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 10. Juridinių asmenų registrui atsakovė J. K. firma finansinės atskaitomybės... 11. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 12. Iškėlus J. K. firmai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,... 14. iškelti J. K. firmai (juridinio asmens kodas 234337670, Kauno m. sav. Kauno m.... 15. Bankrutuojančios J. K. firmos administratoriumi paskirti UAB „Genora“... 16. Areštuoti J. K. firmai (juridinio asmens kodas 234337670) priklausantį... 17. Nustatyti, kad J. K. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios... 18. Nustatyti, kad J. K. firmos valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...