Byla e2-1919-192/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei – Gavelienei, dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovei E. N., atsakovo 364-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovei A. K., nedalyvaujant tretiesiems asmenims, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams 364-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų misterijai, M. B., A. V., D. K., R. P., M. J., J. P., V. P., B. P., J. N., N. K., M. K., D. V., K. M. dėl skolos priteisimo.

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas (toliau – bankas) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – bendrija) bei Kauno miesto savivaldybės solidariai 7751,12 Eur paskolos, 3483,82 Eur palūkanų, 2314,73 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų, kurios skaičiuojamos už skolos sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki sprendimo įvykdymo, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2003-01-22 bankas ir bendrija sudarė Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą sutartį Nr. 1850318040026 (toliau - paskolos sutartis), kurios sąlygos vėliau buvo dalinai pakeistos ir papildytos 2003-12-05 papildomu susitarimu Nr. 1. Pagal minėtą paskolos sutartį bankas suteikė bendrijai 228 100,65 Lt paskolą, kurios paskirtis buvo finansuoti pastato, esančio V. P. g. 60, Kaune, atnaujinimo darbus. Bendrija ir jos nariai privalėjo grąžinti bankui gautą paskolą paskolos sutartyje nustatytais terminais ir dalimis, tačiau sutartu grafiku paskolos negrąžino. Taip pat už paimtą paskolą bendrija ir jos nariai privalėjo mokėti 11 procentų metų palūkanas. Už laiku negrąžintą paskolą ar jos dalį bendrija, atstovaudama visus jos narius, įsipareigojo mokėti bankui 2 procentus negrąžinto kredito sumos dydžio baudą, o už laiku nesumokėtas palūkanas - mokėti bankui 0,1 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Bendrija, o tiksliau bendrijos narė Savivaldybė, tinkamai neatsiskaitė su bendrija, dėl to bendrija nemokėjo bankui priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Bankas apie netinkamą įsipareigojimų pagal paskolos sutartį vykdymą informavo bendriją raštais, tačiau įsiskolinimas bankui liko ir iki šios dienos yra nepadengtas. Prašo patikslintu ieškiniu priteisti solidariai iš atsakovų 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ir Kauno miesto savivaldybės 7 751,12 Eur paskolos, 3 483,82 Eur nesumokėtų palūkanų, 2 314,73 Eur nesumokėtų delspinigių. Savivaldybės skola bendrijai pagal bendrijos pateiktus dokumentus sudaro 11467,78 Eur (b.l. 181-184, 1 tomas).

3Atsakovė 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka, prašo teismo ieškinį atmesti dėl šių priežasčių: 1) nesutinkame ir manome, kad ieškinys turėtų būti atmestas dėl šių priežasčių: 1) ieškinys pareikštas ir netinkamam atsakovui. Atsakovė yra tik daugiabučiam namui administruoti įkurta savininku bendrija. Kreditas, dėl kurio ieškovas reiškia reikalavimus, buvo suteiktas finansuoti energijos taupymo būste investicinį projektą, pagal kurį buvo atlikta daugiabučio gyvenamojo namo rekonstrukcija. Pažymi, kad daugiabutis namas, kurio rekonstrukcijai yra suteiktas finansavimas nepriklauso atsakovei, o priklauso name esančių patalpų savininkams. Teismui yra pateikę duomenis, jog visi patalpų savininkai, išskyrus Kauno miesto savivaldybę yra padengę savo kredito dalį, todėl pagal ieškovo ieškinį turėtų atsakyti tik Kauno miesto savivaldybė; 2) ieškovo reikalavimams turi būti taikoma ieškinio senatis, nes ieškovas prašo iš atsakovų priteisti 2 314,73 Eur delspinigių už 1 303 dienų laikotarpį, o Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, jog netesyboms (delspinigiams) taikoma sutrumpinta 6 (šešių) mėnesių ieškinio senatis; 3) ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų 11 procentų dydžio palūkanų už laikotarpį nuo 2013-01-21. Kaip matyti iš kreditavimo sutarties su ieškovu buvo susitarta, jog 11 procentų dydžio palūkanos buvo nustatytos visam kredito laikotarpiui. Šalys buvo sutarusios, jog kredito laikotarpis baigiasi 2013 m. sausio 21 d., todėl dėl šios priežasties ieškovas turėjo teisė skaičiuoti 11 procentų dydžio palūkanas tik už laikotarpį iki 2013-01-21. Po šio termino galėjo būti skaičiuojamos tik 5 procentų dydžio palūkanos, be to, nepagrįstai reikalaujamos priteisti 6 procentų metinės palūkanos, nes bendrija nėra verslininkas (b.l. 3-5, 2 tomas).

4Atsakovė Kauno miesto savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog Kauno miesto savivaldybė nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Šią faktinę aplinkybę patvirtina ir pats ieškovas savo 2015-05-28 atsiliepime į pareiškimą sprendimo už akių peržiūrėjimo, nurodydamas, jog Kauno miesto savivaldybė negali būti įtraukta dėl to, jog <..>Bankas neturi jokių teisinių santykių su Kauno miesto savivaldybe, bendrijos ir Kauno miesto savivaldybės tarpusavio įsiskolinimai kilę visai kitu pagrindu, nei pareikštas ieškinys, todėl niekaip nėra susiję su šia civiline byla“. Pažymėjo, jog Kauno miesto savivaldybė nėra ir niekada nebuvo bendrijos narys. Kauno savivaldybė yra butų V. P. g, 7 ir 8, Kaune savininkė, tačiau nėra ir niekada nebuvo 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos narė. Mano, kad patikslintame ieškinyje reikalavimas kildinamas iš 2003-01-22 paskolos sutarties, kurį sudarė du juridiniai asmenys: bankas ir bendrija. Pagal šią sutartį būtent bendrija kaip juridinis prisiėmė įsipareigojimus dėl ieškovo gautos paskolos grąžinimo grafikų, sumos, netesybų pan. Mano, kad Kauno miesto savivaldybei kaip butų V. P. g. 7 ir 8, Kaune savininkei, bet ne bendrijos narei taikytina CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtis, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Tačiau ne dėl savo kaltės Kauno miesto savivaldybė šia įstatymo leidėjo suteikta išimtimi negalėjo ir negali pasinaudoti, kadangi namą V. P. g. 60 administruojanti bendrija nepateikė jokių įrodymų dėl patirtų išlaidų pagal paskolos sutartį, susijusių su namo renovacijos darbais, jog būtų galima spręsti ar visos savivaldybei paskaičiuotos išlaidos susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Kauno miesto savivaldybė ne kartą kreipėsi į bendriją su prašymu pateikti dokumentus, tiksliai paskaičiuotas sumas, pateikti įrodymus, jog Kauno miesto savivaldybė kaip butų savininkas būtų davęs sutikimą imti paskolą. Kauno miesto savivaldybės turto savininko funkcijas įgyvendina taryba (LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kuriai įstatymų leidėjas nustato išimtinę kompetenciją dėl sprendimų, susijusių su paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimu (LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas). Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-12-06 sprendimu Nr. T-616 patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 3.4 punkte taip pat nustatyta, jog be Kauno miesto savivaldybės tarybos pritarimo negali būti sudaromos sutarys dėl naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo. Kauno miesto savivaldybė nedavė sutikimo imti paskolą, nepasirašė ar neįgaliojo kito asmens jos vardu pasirašyti paskolos sutartį, todėl jos ir banko nesieja jokie finansiniai įsipareigojimai ar santykiai ir ji negali atsakyti pagal patikslinto ieškinio reikalavimus. Kauno miesto savivaldybė neatsisako savo kaip bendraturtės pareigos, atlyginti proporcingai jos daliai tenkančias išlaidas dėl namo renovacijos, kurios yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, tačiau, kadangi paskolos kaip turto savininkas savivaldybė neėmė, todėl išlaidos, susijusios su paskolos sutarties palūkanomis ir delspinigiais tenka ją ėmusiems asmenims, ir todėl Kauno miesto savivaldybė negali solidariai atsakyti pagal patikslinto ieškinio reikalavimus. Pagal CK 4.76 straipsnį tokiais atvejais, kai vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Taigi Kauno miesto savivaldybė, kaip suremontuoto turto bendraturtė, privalo atlyginti ieškovui jos daliai tenkančias remonto išlaidas, dėl kurių ji nors nebuvo davusi sutikimo, tačiau jos susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (CK 4.76 straipsnis, 4.82 straipsnio 3 dalis). Patikslintame ieškinyje nėra nurodyta kokie iš atliktų renovacijos darbų yra būtinos remonto darbų apimties, kaip ir nėra pasisakyta dėl būtinųjų išlaidų dydžio, todėl patikslintą ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 6-11, 2 tomas).

5Kiti tretieji asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija, M. B., A. V., D. K., R. P., M. J., J. P., V. P., B. P., J. N., N. K., M. K., D. V., K. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuoti teismo pranešimais (b.l. 129-142), atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

6Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 2003-01-22 sudarė Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą sutartį Nr. 1850318040026 (b.l.6-9, 1 tomas), kurios sąlygos vėliau buvo dalinai pakeistos ir papildytos 2003-12-05 papildomu susitarimu Nr. 1 (b.l. 12, 1 tomas). Pagal minėtą paskolos sutartį bankas suteikė bendrijai 228 100,65 Lt paskolą, kurios paskirtis buvo finansuoti pastato, esančio V. P. g. 60, Kaune, atnaujinimo darbus b.l. 6-9, 1 tomas). 2015 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismas sprendimu už akių tenkino ieškovo ieškinį (b.l. 26-27, 1 tomas). 2015-05-14 gautas atsakovės 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 36-40, 1 tomas). 2015 m. birželio 12d. Kauno apylinkės teismas tenkino atsakovės 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 100-102, 1 tomas). 2015 m. spalio 6 d. ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo solidariai iš 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos ir Kauno miesto savivaldybės prašo priteisti 13549,67 Eur skolos (b.l. 181-184, 1 tomas), pateiktos užsakovų PVM sąskaitos –faktūros, už atliktus renovacijos darbus 364-jai daugiabučio namo savininkų bendrijai, adresu V. P. g. 60, Kaune (b.l. 129-153, 1 tomas), 364-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos sąskaitos išrašai, kuriuose atsispindi paskolos mokėjimai (b.l. 155-177, 1 tomas).

8Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės likusią bendrijai suteikto ir laiku negrąžinto kredito dalį.

9Ieškovas nurodo, kad 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra jam skolinga 7751,12 Eur paskolos, 3483,82 Eur palūkanų, 2314,73 Eur delspinigių, todėl šias sumas prašo priteisti solidariai iš bendrijos bei Kauno miesto savivaldybės, kuriai nuosavybės teise priklauso patalpos adresu V. P. g. 60, Kaune.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad AB SEB bankas ir 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija 2003-01-22 sudarė Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą sutartį Nr. 1850318040026 (b.l.6-9, 1 tomas), kurios pagrindu Kredito davėjas (bankas) įsipareigojo kredito gavėjui (bendrijai) suteikti 228 100,65 Lt paskolą 10 metų terminui, t. y. iki 2013-01-21. 2003-12-05 papildomu susitarimu Nr. 1 šalys susitarė, kad negrąžintinos finansinės paramos suma 2003-11-04 dieną sudaro 50758,00 Lt, todėl kredito gavėjo įsiskolinimas bankui 2003-11-27 yra 177342,65 Lt (I t., b.l. 12-14). Kredito gavėjas įsipareigojo kas tris mėnesius mokėti bankui grąžintinos kredito dalies sumą – 5066,00 (iki 2013-01-21), bei kiekvieną mėnesį mokėti 11 proc. palūkanas nuo gautos kredito sumos.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-02-03 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijai buvo išduotas statybos leidimas Nr. 526-4-GR26-32, daugiabučio gyvenamojo namo rekonstrukcijai: stogo dangos pakeitimui, palėpės grindų, šiluminio mazgo patalpos lubų, bromo lubų apšiltinimui, šilumos mazgo renovacijai, atskiro šalto vandens skaitiklio įrengimui, šilumos suvartojimo elektroninės nustatymo sistemos įrengimui (I t., b.l. 123). 2003-10-03 išduotas rekonstruoto gyvenamojo namo V. P. g.60, Kaune pripažinimo tinkamu naudoti aktas (I t., b.l. 124-127).

12Ieškovas nurodo, kad 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra jam skolinga 7751,12 Eur paskolos, 3483,82 Eur palūkanų, 2314,73 Eur delspinigių, todėl, remdamasis bendrijos pateiktais duomenimis, kad skola susidarė dėl Kauno miesto savivaldybės kaltės, šias sumas prašo priteisti solidariai iš bendrijos bei Kauno miesto savivaldybės, kuriai nuosavybės teise priklauso patalpos adresu V. P. g. 60, Kaune.

13Nustatyta, kad atsakovui Kauno miesto savivaldybei, gyvenamajame name adresu V. P. g. 60, Kaune, priklauso dvi patalpos (20,91 kv.m. ir 66,59 kv.m., b.l.56, 57). Iš teismui pateikto pastatų butų (patalpų) savininkų sąrašo (2002-07-16, I t., b.l. 111, 112) nustatyta, kad namo bendrąjį plotą sudaro 1153,55 kv.m., taigi atsakovui Kauno miesto savivaldybei priklauso 7,6 proc. (87,50/1153,55) bendro namo ploto, taigi būtent tokią dalį bendro turto naudojimo ir priežiūros išlaidų privalo padengti Kauno miesto savivaldybė.

14CK 4.76 str. reglamentuoja bendraturčių teisės ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Remiantis CK 4.82 str. 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (to paties straipsnio 3 d.). Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (to paties straipsnio 5 d.). Taigi, teisės aktai įtvirtina proporcingumo principą. Proporcingumo principas reiškia, kad buto savininkas prie bendro turto naudojimo ir priežiūros išlaidų privalo prisidėti proporcingai savo daliai bendrame turte, kurią apsprendžia jo nuosavybės teise valdomo buto plotas. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo.

15Kaip jau minėta pagal 2003-01-22 Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą sutartį Nr. 1850318040026 ir 2003-12-05 jos papildymą, kredito gavėjas (364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija) buvo skolingas bankui 177342,65 Lt (arba 51361,98 Eur), bei 11 proc. metinių palūkanų, mokamų per visą paskolos suteikimo laikotarpį. Taigi, vadovaujantis CK 4.82 str. 5 d., atsakovė Kauno miesto savivaldybė, privalėjo padengti 3903,51 Eur paskolos dalį, t.y. proporcingai savo daliai. Atsakovė pripažino, kad jai tenkančios paskolos dalies ir palūkanų nemokėjo, todėl 3903,50 Eur negrąžinto kredito dalis priteistina iš atsakovo (Kauno miesto savivaldybės) ieškovo naudai. Kadangi atsakovė visiškai nemokėjo jai tenkančios paskolos dalies, taip pat ji privalo padengti ir sutartines palūkanas apskaičiuotas už visą paskolos suteikimo laikotarpį, t.y. 4293,86 Eur už 10 metų. Pažymėtina, kad ieškovas nurodo, kad liko nesumokėta 3483,82 Eur palūkanų, todėl 3483,82 Eur palūkanų taip pat priteistina iš atsakovės (Kauno miesto savivaldybės) ieškovo naudai.

16Teismas pažymi, kad, nustačius jog atsakovui Kauno miesto savivaldybei kyla pareiga sumokėti 3903,50 Eur dalį paskolos, nėra pagrindo iš atsakovo priteisti didesnę, nei jam tenkanti proporcinga savo daliai, sumą negrąžintos paskolos (7751,12 Eur), todėl ieškinys dėl likusios negrąžintos paskolos dalies 3847,62 Eur atmestinas kaip nepagrįstas.

17Atmestini Kauno miesto savivaldybės argumentai, jog ji neprivalo padengti nurodytų išlaidų, kadangi nėra davusi sutikimo dėl šių išlaidų apmokėjimo.

18Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nurodyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo atlikti šie darbai: pakeisti langai, stogo dangos pakeitimas, palėpės grindų, šiluminio mazgo patalpos lubų, bromo lubų apšiltinimas, šilumos mazgo renovacija, atskiro šalto vandens skaitiklio įrengimas, šilumos suvartojimo elektroninės nustatymo sistemos įrengimas (123-153), t. y. atlikti darbai susiję su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinierinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų, kaip tai apibrėžta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnyje) atnaujinimu, fizinių ir energinių savybių pagerinimu. Be to, pagerinimais modernizavus daugiabutį namą, įskaitant šiluminės energijos vartojimo sutaupymus, naudojasi ne daugiabučio namo savininkų bendrija, o visi daugiabučio namo savininkai - bendraturčiai, įskaitant ir atsakovą, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo, ar nedalyvavo priimant sprendimus daugiabutį namą modernizuoti, ar tokiems sprendimams pritarė, ar nepritarė.

20Pažymėtina, kad Daugiabučio namo, esančio V. P. g. 60, Kaune, savininkai 2002-09-12 balsų dauguma priėmė sprendimą įgyvendinti daugiabučio namo modernizavimą imant iš banko paskolą (364 savininkų bendrijos susirinkimo protokolas 2002-09-12 Nr. 3, II t., b.l. 86-88), kaip matyti iš protokolo Kauno miesto savivaldybės atstovas buvo kviestas į minėtą susirinkimą, tačiau jame nedalyvavo. Iš teismui pateikto susirašinėjimo nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybė buvo informuota apie planuojamą investicinį projektą, Miesto ūkio departamento būsto skyrius 2002-10-22 rašte Nr. 982 nurodė, kad formuojant 2003 metų biudžetą buvo pasiūlyta įrašyti lėšas skirtas šiam projektui (II t., b.l. 28-31).

21Daugiabučiame name V. P. g. 60, Kaune, veikia daugiabučio namo savininkų bendrija (Bendrija), tačiau ne visų patalpų savininkai yra Bendrijos nariai, todėl priimamiems sprendimams dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (nagrinėjamu atveju - dėl Investicijų projekto įgyvendinimo) taikytinos Civilinio kodekso nuostatos, susijusios su priėmimu sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų, t. y. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (Civilinio kodekso 4.85 str. 1 d.).

22CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1, kat. 30.9.1; Teismų praktika 32). Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

23Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad daugiabučio namo V. P. g. 60, Kaune, savininkai (Bendrijos nariai ir ne nariai) buvo informuoti apie susirinkimus, susirinkimai įvyko, sprendimai buvo priimti visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, todėl šie sprendimai turi būti vykdomi. Byloje nėra duomenų apie minėtų sprendimų pakeitimą, ginčijimą, pripažinimą neteisėtais ir panaikinimą.

24Dėl bendrijos pareigos sumokėti negrąžintą kredito dalį

25Ieškovas reiškia solidarų ieškinį Kauno miesto savivaldybei bei 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijai.

26Teismo nuomone, atsižvelgiant į kasacinio teismo suformuotą praktiką (2013 m. gegužės 8 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013), bendrija nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje, todėl ieškinys 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos atžvilgiu atmestinas.

27Pažymėtina, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių daugiabučiame name įgyvendinimo būdų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad „teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigdami daugiabučių namų savininkų bendriją, sudarydami jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie šią teisę įgyvendina“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1, kat. 30.9.1; Teismų praktika 32).

28Daugiabučių namų savininkų bendrijos prievolių apimtis siejama su bendrijos steigimo tikslu, t. y. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų įgyvendinimu: daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639 ir vėlesni pakeitimai) 3 straipsnis 1 dalis). Bendrija neatsako už daugiabučio namo patalpų savininkų prievoles (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 2 dalis).

29Daugiabučių namų savininkų bendrija yra bendrasavininkių susivienijimas. „Daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1, kat. 30.9.1; Teismų praktika 32).

30Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnyje nurodyta, kad daugiabučio namo savininkų bendrija privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti. Minėto įstatymo 25 straipsnyje nurodyta, kad bendrija turi teisę kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, jų skolintis, sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

31Nagrinėjamoje byloje Bendrija, veikdama kaip daugiabučio namo V. P. g. 60, Kaune, savininkų atstovas, sudarė su AB SEB banku Kredito sutartį Nr. 1850318040026 (toliau - Kredito sutartis) daugiabučio namo V. P. g. 60, Kaune renovacijos išlaidoms apmokėti.

32Akivaizdu, kad bendrija pati nepriėmė sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Tą patvirtina ir teismui pateiktas 2002-09-12 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolas Nr. 3 (II t., b.l. 86-90). Matyti, kad kreditas suteikiamas modernizuojamo daugiabučio namo savininkams, nes būtent jų lėšomis (išskyrus valstybės ar savivaldybės teikiamą paramą) vykdomas modernizavimas, o Bendrija, atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t. y. išoriniuose santykiuose. Vykdydama šias funkcijas bendrija turi teisę pasirašyti rangos, kreditavimo ir kt. sutartis. Ši Bendrijos veikla atitinka Daugiabučių namų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą Bendrijos pareigą saugoti ir ginti bendrijos bei jos narių teises ir ekonominius bei kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Viena Bendrijos, kaip projekto administratorės, funkcijų yra namo modernizavimui skirtų lėšų administravimas (kaupimas, apskaita, atsiskaitymai su rangovais, bankais ir kt.). Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, skirtos daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), laikomos atskiroje sąskaitoje, jos turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo objektų valdytojo lėšų. Bendrija netampa nei iš savininkų namo modernizavimui surinktų, nei pagal kreditavimo sutartį suteiktų lėšų savininke, ji tik yra atsakinga už jų naudojimą ir apskaitą. Bendrija, būdama projekto administratorė, turi bendradarbiavimo pareigą bankui, privalo reikalauti iš savininkų įmokų mokėjimo nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku, grąžinant kredito dalį ir mokant palūkanas, teikti bankui informaciją apie atskirų savininkų kredito (ne) grąžinimą, tačiau neprivalo įvykdyti savininkų prievolių nutraukus kreditavimo sutartį, nesant tam tikslui sukauptų ir bendrijos administruojamų savininkų lėšų.

33Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

34Dėl delspinigių priteisimo.

35Ieškovas prašo priteisti 2314,73 Eur delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Iš teismui pateiktos palūkanų ir delspinigių apskaičiavimo pažymos (I t., b.l. 75-95) matyti, kad delspinigiai apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2011-06-30 iki 2015-04-27.

36Atsakovas 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą delspinigiams.

37Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Viena šios taisyklės išimčių nustatyta CK 1.127 str. 2 d., kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Pagal įstatyme nustatytą taisyklę netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas neįvykdo prievolės arba įvykdo netinkamai. CK 1.127 str. 5 d. numatyta, kad tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t.y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba kitą sutartyje nustatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014).

38Vadovaujantis 2003-01-22 Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą sutarties Nr. 1850318040026 13 punktu, už laiku nesumokėtas palūkanas kredito gavėjas turi mokėti Bankui 0,1 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną (I t., b.l.7).

39Nagrinėjamu atveju taikytinas CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių išieškojimo, nors ir sutartinių įsipareigojimų pažeidimas, už kurį skaičiuojami delspinigiai, truko ilgiau nei šešis mėnesius (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.126 str. 2 d., 1.127 str. 5 d.).

40Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės priteistina 576,03 Eur delspinigių suma, apskaičiuota už 180 dienų laikotarpį nuo 2014-08-27 iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo dienos (2015-02-27) (I t., b.l.93-95).

41Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. kovo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

42Atmetus ieškovo ieškinį atsakovo 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos atžvilgiu bendrijos patirtos bylinėjimosi išlaidos 1004,30 Eur priteistinos iš ieškovo.

43Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad už ieškinio padavimą sumokėjo 309 Eur žyminį mokestį, tačiau patikslinus ieškinio reikalavimą už ieškinį mokėtinas 305 Eur žyminis mokestis, todėl ieškovui grąžintinas 4 Eur žyminis mokestis.

44Iš dalies tenkinus (59 proc.) ieškovo ieškinį, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – žyminio mokesčio dalis - 180 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 punktas).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

46patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

47Priteisti ieškovui AB SEB bankui, įm.k. 112021238, iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, įmonės kodas 111106319, 3903,51 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus tris eurus 51 ct) negrąžintos paskolos, 3483,82 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 82 ct) nesumokėtų palūkanų, 576,03 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 3 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. kovo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 180 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų

48Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

49Priteisti iš ieškovo AB SEB banko, įm.k. 112021238, atsakovui 364-ąjai daugiabučio namo savininkų bendrijai, įm.k. 135405059, 1004,30 Eur (vieną tūkstantį keturis eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti AB SEB bankui, įm.k. 112021238, 4,00 EUR žyminį mokestį.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas AB SEB bankas (toliau – bankas) kreipėsi į teismą su patikslintu... 3. Atsakovė 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė teismui... 4. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Kiti tretieji asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija, M. B., A. V.,... 6. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir 364-oji daugiabučio... 8. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės... 9. Ieškovas nurodo, kad 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra jam... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad AB SEB bankas ir... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2003-02-03 364-oji daugiabučio namo... 12. Ieškovas nurodo, kad 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra jam... 13. Nustatyta, kad atsakovui Kauno miesto savivaldybei, gyvenamajame name adresu V.... 14. CK 4.76 str. reglamentuoja bendraturčių teisės ir pareigas naudojantis... 15. Kaip jau minėta pagal 2003-01-22 Kredito finansuoti energijos taupymo būste... 16. Teismas pažymi, kad, nustačius jog atsakovui Kauno miesto savivaldybei kyla... 17. Atmestini Kauno miesto savivaldybės argumentai, jog ji neprivalo padengti... 18. Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nurodyta, kad sprendimai dėl bendrojo... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo atlikti šie darbai: pakeisti langai,... 20. Pažymėtina, kad Daugiabučio namo, esančio V. P. g. 60, Kaune, savininkai... 21. Daugiabučiame name V. P. g. 60, Kaune, veikia daugiabučio namo savininkų... 22. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir... 23. Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad daugiabučio namo V. P. g. 60,... 24. Dėl bendrijos pareigos sumokėti negrąžintą kredito dalį... 25. Ieškovas reiškia solidarų ieškinį Kauno miesto savivaldybei bei 364-oji... 26. Teismo nuomone, atsižvelgiant į kasacinio teismo suformuotą praktiką (2013... 27. Pažymėtina, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas... 28. Daugiabučių namų savininkų bendrijos prievolių apimtis siejama su... 29. Daugiabučių namų savininkų bendrija yra bendrasavininkių susivienijimas.... 30. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnyje nurodyta, kad... 31. Nagrinėjamoje byloje Bendrija, veikdama kaip daugiabučio namo V. P. g. 60,... 32. Akivaizdu, kad bendrija pati nepriėmė sprendimo nei dėl gyvenamojo namo... 33. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas šioje dalyje atmestinas.... 34. Dėl delspinigių priteisimo.... 35. Ieškovas prašo priteisti 2314,73 Eur delspinigių už nesumokėtas... 36. Atsakovas 364-oji daugiabučio namo savininkų bendrija prašo taikyti... 37. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 38. Vadovaujantis 2003-01-22 Kredito finansuoti energijos taupymo būste projektą... 39. Nagrinėjamu atveju taikytinas CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytas sutrumpintas... 40. Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės... 41. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc.... 42. Atmetus ieškovo ieškinį atsakovo 364-oji daugiabučio namo savininkų... 43. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 44. Iš dalies tenkinus (59 proc.) ieškovo ieškinį, proporcingai tenkintų... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259,... 46. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 47. Priteisti ieškovui AB SEB bankui, įm.k. 112021238, iš atsakovo Kauno miesto... 48. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš ieškovo AB SEB banko, įm.k. 112021238, atsakovui 364-ąjai... 50. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...