Byla 2YT-2008-1032/2017
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotiems asmenims AB DNB bankui, antstolei Brigitai Tamkevičienei

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „( - )“ skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotiems asmenims AB DNB bankui, antstolei Brigitai Tamkevičienei,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455, prašydama panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios pareiškėjai priklausančio turto varžytynes Nr. 130438 ir Nr. 130465, priimti naują patvarkymą, kuriuo pareiškėjai priklausančio turto varžytynės Nr. 130438 ir Nr. 130465 būtų atšauktos, įpareigoti antstolę išieškojimą pirmiausia nukreipti į pareiškėjai priklausančius sandėlius, esančius adresu ( - ), Kretinga, ir tik nepakakus lėšų skoloms padengti iš šių sandėlių pardavimo, išieškojimą nukreipti į pareiškėjos parduotuvę, esančią adresu ( - ), Kretinga. Pareiškėja skundu nesutinka su antstolės patvarkymu Nr. S-16-5-20355, kuriuo antstolė informavo apie paskelbtas pirmąsias varžytines areštuotam skolininkei (pareiškėjai) priklausančiam nekilnojamajam turtui - 426,55 kv. m. ploto sandėliui (unikalus Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), Kretinga, 64,28 kv. m. ploto sandėliui (unikalus Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), Kretinga, ir parduotuvei (unikalus Nr. ( - )), esančiai ( - ), Kretinga. Nurodo, kad antstolė nepagrįstai skolos išieškojimą nukreipė į tris pareiškėjai priklausančius nekilnojamojo turto objektus. Antstolė pradėjo vykdymo veiksmus dėl 106063,02 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjos, o visas minėtas pareiškėjos turtas yra parduodamas iš varžytinių už 116000,00 Eur, todėl pareiškėjos teigimu, antstolė skolos išieškojimui areštavo ir išieškojimą nukreipė į pernelyg didelę turto masę. Taip pat pažymėjo, kad antstolė galėjo pardavinėti iš pradžių vieną sandėlį ir, iš jo pardavimo nepakakus lėšų skoloms dengti, pardavinėti antrąjį sandėlį, o tuomet – parduotuvę. Teigia, kad varžytynėse potencialūs pirkėjai gali užkelti turto kainą tiek, kad vien pareiškėjos sandėlių pardavimo užtektų skoloms padengti, todėl nebereikėtų iš varžytynių pardavinėti parduotuvę. Mano, jog iš parduotuvės, esančios adresu ( - ), Kretinga, turėtų būti išieškota ketvirtąja eile pagal Civilinio proceso kodekso 665 straipsnyje nustatyta tvarką. Pareiškėjos teigimu, netikslinga pardavinėti abu sandėlius kaip vieną objektą, nes jie yra atskiri nekilnojamojo turto objektai, turintys savo atskirus unikalius numerius, kas apriboja potencialių pirkėjų susidomėjimą turtu.

3Antstolė 2017 m. sausio 2 d. patvarkymu Nr. S-17000037 pareiškėjos skundo netenkino ir jį perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolė patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjos skundo, visų pirma nurodė, jog pareiškėja praleido terminą skundui dėl antstolio veiksmų pateikti. Dėl skundo esmės ir pareiškėjos reikalavimų pasisakė, kad su jais nesutinka, teigia, kad nėra jokio teisinio pagrindo jį tenkinti, pareiškėja siekia ne apginti tariamai pažeistas savo teises vykdymo procese, o kuo ilgiau išsaugoti įmonės veiklai naudojamas patalpas, kurios priverstinai realizuotos varžytynėse. Antstolė atkreipė dėmesį, kad skolos suma siekia - 106063,02 Eur, metinės palūkanos 2017 m. sausio 2 d. sudaro - 2898,59 Eur, o vykdymo išlaidos, t. y. vien būtinos ir antstolio atlygis sudaro dar 4758,43 Eur, todėl viso iš skolininkės turi būti išieškota ne mažesnė kaip 113720,04 Eur suma, neatsižvelgiant į antstolės patirtas faktines išlaidas ir nevertinant aplinkybės, kad metinės palūkanos kiekvieną dieną kinta, t. y. didėja. Antstolė pažymėjo, kad buvo būtina realizuoti visą įmonei priklausantį turtą, kuris yra apsunkintas hipoteka. Nurodė, kad už abu sutartine hipoteka apsunkintus sandėlius, esančius adresu ( - ), Kretinga, įvykusiose varžytynėse buvo pasiūlyta maksimali suma - 88889,00 Eur, o parduotuvė, esanti adresu ( - ), Kretinga, varžytynėse realizuota už 39500,00 Eur, todėl nė vienos iš minėtų sumų nepakanka visiškai padengti pareiškėjos skolą ir vykdymo išlaidas. Antstolė taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 717 str. 4 p. nurodyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos, antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis. Antstolė teigia, jog net ir įvykus viso skolininkės turto varžytynėms, tačiau paaiškėjus aplinkybei, kad piniginių lėšų, gautų realizavus tik dalį skolininkės turto, visiškai pakanka padengti skolą ir vykdymo išlaidas, visas skolininkės turtas jokiu būdu nebūtų parduodamas, t. y. nebūtų surašomi viso turto pardavimo iš varžytynių aktai, tačiau, kaip paaiškėjo, pardavus tik dalį skolininkės turto, t. y. pardavus tik sandėlius ar tik parduotuvę, skola išieškotojai AB DNB bankas ir vykdymo išlaidos nebūtų padengtos visa apimtimi, todėl buvo būtina užbaigti pradėtas viso hipoteka apsunkinto turto priverstinio realizavimo procedūras surašant turto pardavimo iš varžytynių aktus. Antstolė pažymėjo, kad prie išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455 prisijungė ir kiti antstoliai, vykdantys skolų išieškojimą iš skolininkės UAB „( - )“. Be to, antstolė nurodė, kad jos kontoroje vykdoma dar viena vykdomoji byla Nr. 0005/17/00006 dėl 7187,15 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus naudai. Antstolė taip pat nurodė, kad hipotekos lakšte Nr. 03120050003067, kuriuo įkeistas skolininkei priklausantis turtas, esantis adresu ( - ), Kretinga, ir ( - ), Kretinga, nėra nustatytas turto realizavimo eiliškumas, todėl varžytynės visam hipoteka apsunkintam skolininkės turtui buvo paskelbtos pagrįstai. Dėl pareiškėjos argumento, jog sandėliai turėjo būti pardavinėjami varžytynėse atskirai, antstolė pasisakė, kad nors sandėliai ir turi du atskirus unikalius numerius, tačiau abu yra tame pačiame pastate, esančiame adresu ( - ), Kretinga. Vienas iš sandėlių yra vos 64,28 kv. m. bendro ploto, o tai ypatingai maža patalpa, kurios pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo. Ši aplinkybė sąlygoja, kad toks turtas nėra patrauklus rinkoje, todėl sunkiai realizuotinas. Be to, pažymėjo, kad iki varžytynių paskelbimo skolininkė galėjo savarankiškai surasti ir pasiūlyti savo turto pirkėją, kaip tai numatyta Civilinio proceso kodekso 704 straipsnyje, tačiau to nepadarė, nors su tokia procesine teise skolininkė buvo supažindinta raštu 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkyme dėl turto įkainojimo Nr. S-16-5-18588.

4Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Dėl skundo padavimo termino

6Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėja į antstolę su skundu kreipėsi 2016 m. gruodžio 27 d., skundžiamas antstolės patvarkymas – informacija apie varžytynes Nr. S-16-5-20355 priimtas 2016 m. lapkričio 28 d., pareiškėja su šia informacija supažindinta 2016 m. lapkričio 30 d. Kadangi skundas dėl antstolės veiksmų paduotas nepraėjus devyniasdešimties dienų terminui nuo skundžiamo patvarkymo priėmimo dienos, konstatuotina, kad pareiškėja nepraleido CPK 512 straipsnyje nustatyto termino paduoti skundą.

7Byloje nustatytos aplinkybės

8Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/16/01455 nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė joje vykdo 106063,02 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimą iš pareiškėjui UAB „( - )“ priklausančio ir hipoteka įkeisto turto – 426,55 kv. m. ploto sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), Kretinga, 64,28 kv. m. ploto sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), Kretinga, ir parduotuvės (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ), Kretinga, išieškotojos AB DNB bankas naudai (v. b. l. 7, 29-38, 43-50, ). 2016 m. lapkričio 2 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-16-5-18588, kuriuo negyvenamoji patalpa - parduotuvė, kurios bendras plotas 40,89 kv. m, esanti adresu ( - ), Kretinga, unikalus Nr. ( - ), įkainota 34000,00 Eur suma; negyvenamoji patalpa - sandėlis, kurio bendras plotas 64,28 kv. m, esantis adresu ( - ), Kretinga, unikalus Nr. ( - ), įkainotas 15000,00 Eur suma; negyvenamoji patalpa - sandėlis, kurio bendras plotas 426,55 kv. m, esantis adresu ( - ), Kretinga, unikalus Nr. ( - ), įkainotas 96000,00 Eur suma (v. b. l. 56-57). Patvarkymas dėl turto įkainojimo 2016 m. lapkričio 4 d. įteiktas skolininkės UAB „( - )“ darbuotojai - dizainerei D. J. (v. b. l. 54-55). 2016 m. lapkričio 2 d. turto arešto aktu Nr. S-16-5-18573 antstolė areštavo pareiškėjai priklausantį turtą - negyvenamąją patalpą (sandėlį), unikalus Nr. ( - ), negyvenamąją patalpą (sandėlį),unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), Kretinga, ir negyvenamąją patalpą (parduotuvę), unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Kretinga (v. b. l. 58-59). 2016 m. lapkričio 28 d. antstolė priėmė patvarkymą - informaciją apie varžytynes Nr. S-16-5-20355 kuriuo paskelbė pirmąsias sutartine hipoteka apsunkinto skolininkei (pareiškėjai) priklausančio turto - negyvenamosios patalpos (sandėlio), kurios bendras plotas 64,28 kv. m, unikalus Nr. ( - ), negyvenamosios patalpos (sandėlio), kurios bendras plotas 426,55 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), Kretinga, varžytynes (Nr. 130465). Pranešime nurodyta, kad pradinė bendra turto pardavimo kaina - 88800,00 Eur, varžytynių pradžia - 2016 m. lapkričio 28 d. 11:51 val., varžytynių pabaiga numatoma - 2016 m. gruodžio 28 d. 11:51 val. Minėtu patvarkymu (informacija apie varžytynes) vykdymo proceso šalys taip pat informuotos, kad varžytynės (Nr. 130438) yra paskelbtos ir skolininkei nuosavybės teise priklausančiai negyvenamajai patalpai (parduotuvei), kurios bendras plotas 40,89 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančiai adresu ( - ), Kretinga, nurodant, kad pradinė turto pardavimo kaina - 27200,00 Eur, bei nurodant, kad varžytynių pradžia - 2016 m. lapkričio 28 d. 9:27 val., o pabaiga numatoma 2016 m. gruodžio 28 d. 9:27 val. (v. b. l. 79). 2016 m. lapkričio 28 d. patvarkymas Nr. S-16-5-20355, t. y. informacija apie varžytynes, 2016 m. lapkričio 30 d. pasirašytinai įteiktas skolininkės UAB „( - )“ darbuotojai - dizainerei D. J. (v. b. l. 77-78). Varžytynės Nr. 130438 įvyko, už išvaržomą turtą varžytynių laimėtojas E. V. pasiūlė 39500,00 Eur sumą (v. b. l. 130). Varžytynės Nr. 130465 taip pat įvyko, varžytynių laimėtojas A. E. už išvaržomą turtą pasiūlė 88889,00 Eur sumą (v. b. l. 131). Tolimesni vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455 sustabdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2VP-19859-676/2016, bei 2016 m. gruodžio 29 d. antstolės patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo Nr. S-16-5-22398 (v. b. l. 135, 140).

9Dėl bylos esmės ir pareiškėjos reikalavimų

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar antstolė areštavo ir patvarkymu varžytynėse parduoda daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, ar antstolė laikosi išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės, taip pat ar antstolė pagrįstai pardavinėjo iš varžytynių du skolininkei priklausančius atskirus nekilnojamojo turto objektus kartu.

11Dėl turto arešto ir parduodavo iš varžytynių turto masto

12Areštuojant skolininkui priklausantį turtą yra siekiama užtikrinti, kad pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų realiai ir visiškai įvykdytas, todėl pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus svarbu taikyti tokį turto arešto mastą, kurio realiai pakaktų atsiskaityti su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidas. Nagrinėjamu atveju antstolė, vadovaudamasi CPK 664 straipsnio nustatytu išieškojimo iš skolininko turto eiliškumu, pradėjo išieškojimo veiksmus iš skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto, užtikrinto hipoteka (CPK 645 straipsnio 1 dalis) ir areštavo visus jai priklausančius hipoteka įkeistus nekilnojamojo turto objektus - negyvenamąją patalpą (sandėlį), unikalus Nr. ( - ), negyvenamąją patalpą (sandėlį),unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), Kretinga, ir negyvenamąją patalpą (parduotuvę), unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Kretinga, nurodytus 2016 m. lapkričio 2 d. turto arešto akte Nr. S-16-5-18573 (v. b. l. 58-59).

13CPK 675 str. 2 d. yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamos bylos atveju kreditoriaus AB DNB banko reikalavimas yra užtikrintas hipoteka. Antstolis negali nustatyti realios kainos, už kurią bus parduotas įkeistas hipoteka turtas, todėl praktikoje visuomet yra areštuojamas visas hipoteka įkeistas turtas, o ne jo dalis (2016 m. lapkričio 17 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1640-163/2016). Pažymėtina, kad CPK nustato specialią varžytinių tvarką: CPK 718 straipsnyje nustatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos; CPK 722 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos; CPK 722 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu antrosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, antstolis išieškotojui pasiūlo pasiimti neparduotą turtą už neįvykusiose antrosiose varžytynėse skelbtą pradinę parduodamo turto kainą, laikantis šio Kodekso 720 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Jeigu išieškotojas atsisako paimti neparduotą turtą, taikomos šio kodekso 723 straipsnyje numatytos pasekmės. Akivaizdu, kad minėtas įstatyminis reglamentavimas negali užtikrinti aiškumo antstoliui nustatant kainą, už kurią bus galimai parduotas hipoteka įkeistas turtas, todėl praktikoje pagrįstai yra areštuojamas visas hipoteka įkeistas turtas. Atkreiptinas dėmesys, kad hipoteka įkeisto turto areštas, viršijantis skolos dydį, nelaikomas skolininko teisių pažeidimu, kadangi priešingu atveju būtų paneigta hipotekos instituto reikšmė kreditoriui (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-115-357/2015, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1922-123/2014).

14Kaip matyti iš antstolės paaiškinimų ir vykdomosios bylos duomenų visa iš skolininkės (pareiškėjos) išieškotina suma vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455 2017 m. sausio 2 d. buvo 113720,04 Eur. Pažymėtina, kad už sandėlius, esančius adresu ( - ), Kretinga, įvykusiose varžytynėse buvo pasiūlyta maksimali suma - 88889,00 Eur, o parduotuvė, esanti adresu ( - ), Kretinga, varžytynėse realizuota už 39500,00 Eur. Iš šių nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad pareiškėjos skolos ir vykdymo išlaidų atskirai nepadengtų nei už sandėlius, nei už parduotuvę gauta suma. Tai patvirtina antstolės argumentus, kad šiuo atveju būtina realizuoti visus pareiškėjos nekilnojamojo turto objektus, įkeistus hipoteka. Svarbu pažymėti ir tai, kad prie antstolės Brigitos Tamkevičienės vykdomo išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455 prisijungė ir kiti antstoliai, vykdantys skolų išieškojimą iš pareiškėjos: antstolė Reda Vizgaudienė prašydama iš skolininkės išieškoti 2952,64 Eur skolos, 79,99 Eur būtinų vykdymo išlaidų, 81,70 Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 p. nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui (2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-16010488); antstolis Aleksandras Selezniovas prašydamas iš skolininkės išieškoti 124,22 Eur skolos, 22,21 Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 p. nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui (2016 m. lapkričio 29 d, patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. Sla-82760); antstolis Jonas Petrikas prašydamas iš skolininkės išieškoti 49,89 Eur skolos, metinių palūkanų, 20,00 Eur būtinų vykdymo išlaidų, 118,46 Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 p. nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui (2016 m. lapkričio 30 d. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. 172-S-74865); antstolė Viktorija Vėliuvienė prašydama iš skolininkės išieškoti 513,02 Eur skolos, metinių palūkanų, 52,00 Eur būtinų vykdymo išlaidų, 157,02 Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 p. nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui (2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. eL2-1731-325/2016 5R-13420) (v. b. l. 83-86, 97-101). Be to, kaip teigia antstolė, jos kontoroje yra vykdoma dar viena vykdomoji byla Nr. 0005/17/00006 dėl 7187,15 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus naudai. Dėl nurodytų aplinkybių sutiktina su antstolės argumentu, kad siekiant patenkinti visų pareiškėjos (skolininkės) išieškotojų interesus antstolė privalėjo realizuoti visą skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą – sandėlius ir parduotuvę.

15Be to, CPK 717 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos, antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis. Kaip teisingai nurodė antstolė, net ir įvykus viso skolininkės turto varžytynėms, tačiau paaiškėjus aplinkybei, kad piniginių lėšų, gautų realizavus tik dalį skolininkės turto, visiškai pakanka padengti skolą ir vykdymo išlaidas, visas skolininkės turtas negalėtų būti parduodamas, t. y. nebūtų surašomi viso turto pardavimo iš varžytynių aktai. Tačiau nagrinėjamu atveju tokia situacija nekilo, kadangi tiek už skolininkei priklausančius sandėlius, tiek už parduotuvę pasiūlyta kaina nebuvo pakankama pareiškėjos skolai ir vykdymo išlaidoms padengti.

16Dėl išieškojimo vykdymo iš skolininko turto eilės tvarkos

17Pareiškėja teigia, kad antstolė galėjo pardavinėti iš pradžių vieną sandėlį ir, iš jo pardavimo nepakakus lėšų skoloms dengti, pardavinėti antrąjį sandėlį, o tuomet – parduotuvę. Mano, kad varžytynėse potencialūs pirkėjai gali užkelti turto kainą tiek, kad vien pareiškėjos sandėlių pardavimo užtektų skoloms padengti, todėl nebereikėtų iš varžytynių pardavinėti parduotuvę. Anot pareiškėjos, iš parduotuvės, esančios adresu ( - ), Kretinga, turėtų būti išieškota ketvirtąja eile.

18CPK 665 straipsnio 4 d. numatyta, kad ketvirtąja eile išieškoma iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai. Pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai (CPK 665 straipsnio 1 dalis). Vertindamas minėtas nuostatas, teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, jog iš parduotuvės, esančios adresu ( - ), Kretinga, turėtų būti išieškota ketvirtąja eile, kadangi visas varžytynėse realizuotas turtas yra apsunkintas hipoteka, kas reiškia išieškojimą iš šio turto pirmąja eile. Taigi, CPK 665 str. nustatyta išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilė nebuvo pažeista. Tačiau taip pat turi būti išspręstas klausimas, ar antstolis turėjo iš pradžių pardavinėti sandėlius, o tik po to parduotuvę, kaip nurodo pareiškėjas, t. y. ar pareiškėjas, kaip turto savininkas, turi teisę nurodyti antstoliui iš kokio hipoteka įkeisto turto pirmiau išieškoti.

19Civilinio kodekso 4.194 str. 1 dalis numato, kad jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pardavus jungtine hipoteka įkeistus daiktus viešose varžytynėse, skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Sistemiškai aiškinant šias teisės normas, darytina išvada, kad jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę šių daiktų savininkas nustatyti gali tik tuo atveju, kai jungtine hipoteka įkeistų daiktų vertė viršytų šia hipoteka užtikrintą reikalavimą. Pažymėtina, kad hipoteka, kaip skolinio įsipareigojimo įvykdymo nekilnojamojo daikto įkeitimu užtikrinimo būdas, pasižymi greitomis supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis. Hipotekos institutą sudarančios materialiosios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto. Tokiai specifinei hipotekos kreditoriaus padėčiai užtikrinti, hipotekos instituto esmei išlaikyti egzistuoja ir specialiosios proceso teisės normos. Jos taikomos sprendžiant klausimus, kylančius iš hipotekos teisinių santykių, o kai nėra specialiųjų normų, reglamentuojančių aktualų klausimą, taikomos bendrosios normos, tačiau būtina atsižvelgti į sprendžiamo klausimo specifiką, taip pat įvertinti, ar nebus iškreipta taikomo teisės instituto esmė, pažeisti jo principai. Tai gi, priešingas minėtų teisės normų aiškinimas, t. y. kad esant nepakankamai jungtine hipoteka įkeistų daiktų vertei, daiktų savininkas nustatytų jų pardavimo eilę neatitiktų hipotekos, kaip prievolės užtikrinimo, paskirties, paneigtų greito ir ekonomiško reikalavimo patenkinimo principus, kadangi tokiu būdu jungtine hipoteka įkeistų daiktų savininkas nepagrįstai vilkintų savo prievolių įvykdymą hipotekos kreditoriui, dėl hipoteka įkeistų daiktų pardavimo atskiromis dalimis (kaip kad šiuo atveju pareiškėja prašo atskirai iš pradžių parduoti sandėlius ir tik po to parduotuvę) reikšmingai sumažintų parduodamo turto vertę ir tokiu būdu būtų patenkinama kur kas mažesnė pareiškėjos kreditorių reikalavimų dalis (2016 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-256-661/2016).

20Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėja 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkyme dėl turto įkainojimo Nr. S-16-5-18588 7 p. buvo antstolės informuota, kad pagal CPK 704 straipsnį iki varžytynių paskelbimo skolininkė turi teisę savarankiškai surasti ir pasiūlyti savo turto pirkėją, tačiau šia teise nepasinaudojo. Be to, pažymėtina, kad pareiškėja su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreipėsi tik 2016 m. gruodžio 27 d., iki pirmųjų varžytynių pabaigos likus vienai dienai, kai 2016 m. lapkričio 28 d. antstolės pranešimas apie varžytynes skolininkei įteiktas 2016 m. lapkričio 30 d., 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymo Dėl turto įkainojimo neskundė Nr. S-16-5-18588 (v.b.l. 54-56, 77-79).

21Dėl kelių skolininkui priklausančių turto objektų pardavimo kartu vienose varžytynėse

22Pareiškėjos teigimu, netikslinga pardavinėti abu sandėlius, esančius ( - ), Kretinga, kaip vieną objektą, nes jie yra atskiri nekilnojamojo turto objektai, turintys savo atskirus unikalius numerius, kas apriboja potencialių pirkėjų susidomėjimą turtu. Antstolė dėl šio pareiškėjos teiginio pasisakė, kad nors sandėliai ir turi du atskirus unikalius numerius, tačiau abu yra tame pačiame pastate, esančiame adresu ( - ), Kretinga. Antstolės teigimu vienas iš sandėlių yra vos 64,28 kv. m. bendro ploto, kurios pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo. Pažymi, jog ši aplinkybė sąlygoja, kad toks turtas nėra patrauklus rinkoje, todėl sunkiai realizuotinas.

23Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, kad turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų antstolė tinkamai pasirinko pardavinėti abu pareiškėjai priklausančius sandėlius kartu, kadangi jau pirmose varžytynėse už sandėlius pasiūlyta maksimali 88889,00 Eur suma. Tikėtina, kad sandėlius pardavinėjant atskirai, 64,28 kv. m. bendro ploto sandėlis, kaip itin nedidelis, galėtų būti nepatrauklus pirkėjas bei neparduotas iš pirmųjų varžytynių. Dėl šių priežasčių, teismo vertinimu, dviejų sandėlių, esančiame tame pačiame pastate pardavinėjamas iš varžytynių atskirai, galėtų apsunkinti šio turto realizavimą, vilkintų vykdymo procesą bei sumažintų šio turto vertę. Be to, pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir atitinkamai daro neįmanomu kitų (likusių neparduotų) objektų realizavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008).

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nėra pagrindo pripažinti antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmus, paskelbiant pareiškėjai UAB „( - )“ priklausančio viso sutartine hipoteka su jos pakeitimais (Nr. 03120050003067) įkeisto turto pardavimą, neteisėtais, todėl nėra pagrindo panaikinti antstolės patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios pareiškėjai priklausančio turto varžytynės Nr. 130438 ir Nr. 130465 bei tenkinti kitus pareiškėjos reikalavimus.

25Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

26Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pagal pareiškėjos UAB „( - )“ prašymą civilinėje byloje Nr. 2VP-19859-676/2016 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdyti antstolės Brigitos Tamkevičienės išieškojimo vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/01455 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų. Išnagrinėjus pareiškėjos skundą, teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos įsiteisėjus šiai nutarčiai.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 443, 510, 512-513 straipsniais,

Nutarė

28atmesti pareiškėjos UAB „( - )“ skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotiems asmenims AB DNB bankui, antstolei Brigitai Tamkevičienei.

29Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/16/01455 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

30Nutarčiai įteisėjus, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-19859-676/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė, rašytinio... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Brigitos... 3. Antstolė 2017 m. sausio 2 d. patvarkymu Nr. S-17000037 pareiškėjos skundo... 4. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimo į skundą nepateikė.... 5. Dėl skundo padavimo termino... 6. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas... 7. Byloje nustatytos aplinkybės... 8. Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/16/01455 nustatyta, kad antstolė Brigita... 9. Dėl bylos esmės ir pareiškėjos reikalavimų... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar antstolė areštavo ir... 11. Dėl turto arešto ir parduodavo iš varžytynių turto masto... 12. Areštuojant skolininkui priklausantį turtą yra siekiama užtikrinti, kad... 13. CPK 675 str. 2 d. yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui... 14. Kaip matyti iš antstolės paaiškinimų ir vykdomosios bylos duomenų visa iš... 15. Be to, CPK 717 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš... 16. Dėl išieškojimo vykdymo iš skolininko turto eilės tvarkos... 17. Pareiškėja teigia, kad antstolė galėjo pardavinėti iš pradžių vieną... 18. CPK 665 straipsnio 4 d. numatyta, kad ketvirtąja eile išieškoma iš gamybai... 19. Civilinio kodekso 4.194 str. 1 dalis numato, kad jungtine hipoteka įkeistų... 20. Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėja 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkyme... 21. Dėl kelių skolininkui priklausančių turto objektų pardavimo kartu vienose... 22. Pareiškėjos teigimu, netikslinga pardavinėti abu sandėlius, esančius ( -... 23. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išieškotojo ir skolininko... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nėra pagrindo pripažinti... 25. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pagal... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 443, 510,... 28. atmesti pareiškėjos UAB „( - )“ skundą dėl antstolės Brigitos... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/16/01455 grąžinti... 30. Nutarčiai įteisėjus, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...