Byla 2S-635-71/2012
Dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio antstolio reikalavimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mechanika“ generalinio direktoriaus V. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4570-251/2012 pagal pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą atsakovui UAB „Mechanika“ generaliniam direktoriui V. R., suinteresuotiems asmenims ieškovui UAB „Logarta“, skolininkui UAB „Mechanika“ dėl patraukimo atsakomybėn asmens, nevykdančio antstolio reikalavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą pareiškimu (14-15 b. l.), prašydamas nubausti pinigine bauda UAB „Mechanika“ generalinį direktorių V. R. už antstolio reikalavimų nevykdymą (už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną). Pareiškėjas nurodė, kad antstolio A. B. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-1349/12 dėl 3547,06 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Mechanika“ ieškovo AB „Logarta“ naudai pagal 2012-03-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-2529-251. UAB „Mechanika“ 2012-05-24 buvo išsiųstas patvarkymas dėl lėšų arešto ir lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. BLO135714, kuriuo buvo areštuotas UAB „Mechanika“ priklausančios piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje, taip pat buvo prašoma per 5 dienas, nuo patvarkymo gavimo dienos, antstolio A. B. kontorai pateikti informaciją apie įmonės kasoje esančių piniginių lėšų likutį. Skolininkas antstoliui informacijos nepateikė ir piniginių lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi (22 – 24 b. l.) antstolio pareiškimą tenkino. Nubaudė UAB „Mechanika“ generalinį direktorių V. R., 20,00 Lt (dvidešimties litų) bauda už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, paskirtą baudą skaičiuojant nuo sekančios dienos po antstolio patvarkymo įteikimo dienos, tai yra nuo 2012-05-26 imtinai iki visiško patvarkymo įvykdymo dienos. Teismas nurodė, kad UAB „Mechanika“ generalinis direktorius V. R. kaip įmonės vadovas, privalėjo vykdyti antstolio nurodymą ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą patvarkyme nurodytą sumą, tačiau to nepadarė. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnis numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą. Kadangi UAB „Mechanika“ generalinis direktorius V. R., nevykdė antstolio patvarkymo, jam skirtina 20,00 Lt (dvidešimties litų) bauda už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną.

7Teismas išaiškino, jog generaliniam direktoriui V. R. paskirta bauda yra skaičiuotina nuo sekančios dienos po antstolio patvarkymo įteikimo dienos, tai yra nuo 2012-05-26 imtinai iki visiško patvarkymo įvykdymo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu UAB „Mechanika“ generalinis direktorius V. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį ir baudos neskirti. Nurodė, kad UAB „Mechanika“ yra sunkioje finansinėje situacijoje ir piniginių lėšų neturi, dėl apyvartinių lėšų trūkumo negali vykdyti antstolio reikalavimų. Papildomai už kiekvieną dieną iki visiško antstolio patvarkymo įvykdymo, gali susidaryti neprotingai ir nepagrįstai didelė suma, todėl toks baudos skyrimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Taip pat nurodė, kad antstoliui informacijos pateikti negalėjo dėl ligos, o ligos pobūdis dėl kurios apeliantas negali būti apdairus ir rūpestingas (35 –36 b. l.).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad skolininkas UAB „Mechanika“ piktybiškai nevykdo teisėtų antstolio reikalavimų bei sąmoningai siekia apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą ( 39 – 40 b. l.).

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

15Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria antstolio A. B. pareiškimas buvo patenkintas yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirojo skundo argumentais.

16Teismai teisingumą įgyvendina ir užtikrina nagrinėdami bylas ir priimdami jose baigiamuosius aktus – sprendimus. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (LR CPK 584 str., 586 str., 587 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).

17Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino antstolio pareiškimo pagrįstumą ir neatsižvelgė į tai, jog skolininkas negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimo, nes įmonė yra sunkioje finansinėje situacijoje ir piniginių lėšų neturi, o UAB „Mechanika“ gen. direktorius V. R. sirgo. Apeliantas teismui nepateikė jokių ligą patvirtinančių dokumentų, todėl apeliacinės instancijos teismas nesutinka su minėtu argumentu ir sprendžia, kad pirmosios instancijos visapusiškai ir objektyviai įvertino visus byloje surinktus įrodymus (LR CPK 185 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl skolininko argumentų, kad įmonės vadovas pagal savo pareigas privalo veikti maksimaliai apdairiai ir rūpestingai, kad būtų visokeriopai užtikrinti jo vadovaujamos įmonės interesai. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad skolininkas pažeidė savo pareigą veikti apdairiai, rūpestingai bei protingai.

18Dėl atskirojo skundo argumento, kad teismo nutartis dėl tokio dydžio baudos paskyrimo bendrovės vadovui neatitinka teisingumo ir protingumo principų, pažymėtina, kad teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. L2-2529-251/2012, turėjo būti įvykdytas, t. y. praėjus 20 dienų po to, kai įsiteisėjo Šiaulių miesto apygardos 2012-03-20 teismo įsakymas, kuriuo buvo išspręstas minėto sprendimo neįvykdymo klausimas. Nuobaudos už teismo sprendimo nevykdymą instituto paskirtis yra užtikrinti įsiteisėjusio sprendimo ir antstolio patvarkymo vykdymą. Vadovaujantis LR CPK 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas, o asmenims, nevykdantiems jų atžvilgių priimtų įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų, gali būti taikomos atitinkamos procesinės sankcijos. LR CPK 771 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą atitinkamą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naujai (LR CPK 771 straipsnio 5 dalis). Pagal to paties straipsnio 7 dalį tuo atveju, kai sprendimo, įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdo juridinis asmuo, priemones, numatytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse, teismas gali pritaikyti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

19Pagal informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę matyti, kad UAB „Mechanika“ iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau nutartis neįsiteisėjusi, nes apskųsta apeliacine tvarka. Kad įmonė turi finansinių sunkumų akivaizdu, tačiau tai nėra pagrindas neskirti įmonės vadovui baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad 20 Lt bauda už kiekvieną uždelstą antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, kurią turėtų sumokėti skolininko UAB „Mechanika“ generalinis direktorius V. R. iš savo asmeninių lėšų yra teisėta ir pagrįsta.

20Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (LR CPK 329, 330, 338 str.), ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 dienos nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas antstolis A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi (22 – 24 b.... 7. Teismas išaiškino, jog generaliniam direktoriui V. R. paskirta bauda yra... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu UAB „Mechanika“ generalinis direktorius V. R. prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo palikti Šiaulių... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos... 15. Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą,... 16. Teismai teisingumą įgyvendina ir užtikrina nagrinėdami bylas ir priimdami... 17. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai... 18. Dėl atskirojo skundo argumento, kad teismo nutartis dėl tokio dydžio baudos... 19. Pagal informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę matyti, kad UAB... 20. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 22. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 dienos nutartį palikti...