Byla 2-4570-251/2012
Dėl baudos paskyrimo Vaclovui Ramonui

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolio Arturo Bložės pareiškimą dėl baudos paskyrimo Vaclovui Ramonui,

Nustatė

3Antstolis Arturas Bložė nurodė, kad antstolis vykdo 4385,14 Lt skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimą iš skolininko UAB „Mechanika“ ieškovui AB „Logarta“. Vykdydamas išieškojimą antstolis 2012-05-24 UAB „Mechanika“ išsiuntė patvarkymą Nr. BLO135714, dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo 4385,14 Lt sumai buvo areštuotos UAB „Mechanika“ priklausančios piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje (v.b.l. 35). Nesant kasoje nurodytos sumos, skolininkui buvo nurodyta pervedinėti kasdien į kasą patenkančias lėšas iki bus padengtas įsiskolinimas arba panaikintas antstolio patvarkymas. Tuo pačiu patvarkymu taip pat buvo prašoma per penkias dienas, skaičiuojant nuo patvarkymo gavimo dienos, antstolio Arturo Bložės kontorai pateikti informaciją apie įmonės kasoje esančių piniginių lėšų likutį. Skolininkas antstolio kontorai informacijos iki šiol nėra pateikęs, areštuota piniginių lėšų suma taip pat nėra pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą. Prašo nubausti UAB „Mechanika“ generalinį direktorių Vaclovą Ramoną už antstolio reikalavimų nevykdymą.

4Asmuo nevykdantis antstolio reikalavimų UAB „Mechanika“ generalinis direktorius Vaclovas Ramonas su antstolio reikalavimu nesutinka ir nurodo, kad įmonė neturi lėšų, todėl antstolio reikalavimo įvykdyti negali, be to, nurodo, kad nuo 2012 m. vasario 27 d. iki birželio 18 d. sirgo ir dėl ligos nebuvo darbe. Antstolio reikalavimo prašo netenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą. Jis privalo veikti rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų sutinkamai su įstatymais ir kitais teisės aktais. Įmonė savo veikloje privalo laikytis daugybės teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tokie reikalavimai taikomi įvairioms įmonės veiklos sritims - įmonės veiklos apskaitoje, mokesčių, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kitose srityse. Dažniausiai įstatymas ar kitoks teisės aktas, numatantis tam tikrus reikalavimus, kartu nustato, kad už tų reikalavimų laikymąsi yra atsakingas įmonės vadovas.

7Iš vykdomojoje byloje Nr. 41-1349/2012 esančių dokumentų matyti, kad, vykdant išieškojimus iš skolininko UAB „Mechanika“ išieškotojui AB „Logarta“, 2012-04-26 buvo priimtas antstolio patvarkymas Nr.BLO131281 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. 2012-05-24 patvarkymu Nr.BLO135714 dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą buvo areštuotos UAB „Mechanika“ priklausančios piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje (v.b.l. 35). Nesant kasoje nurodytos sumos, skolininkui buvo nurodyta pervedinėti kasdien į kasą patenkančias lėšas iki bus padengtas įsiskolinimas arba panaikintas antstolio patvarkymas. Tuo pačiu patvarkymu taip pat buvo prašoma per penkias dienas, skaičiuojant nuo patvarkymo gavimo dienos, antstolio Arturo Bložės kontorai pateikti informaciją apie įmonės kasoje esančių piniginių lėšų likutį. Tačiau atsakingas asmuo į antstolio reikalavimus nereagavo, jokio atsakymo ir prašomų duomenų nepateikė. Tuo pačiu atsakingam asmeniui buvo išaiškintos ir kitos įstatymo nuostatos susijusios su išieškojimo tvarką, nurodant, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skirtą piniginė bauda. Tačiau UAB „Mechanika“ generalinis direktorius Vaclovas Ramonas, į antstolio vykdymo procese pateiktus procesinius dokumentus neatsakė ir reikalaujamų duomenų pastarajam nepateikė. Tokie įmonės vadovo veiksmai laikytini neatitinkančiais įstatymų, t.y. Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatų. Kilus abejonėms dėl išskaičiavimo pagrįstumo, atsakingas asmuo turi teisę gauti atitinkamą informaciją tiek iš vykdomąjį dokumentą pateikusio antstolio, tiek iš profesionalių teisininkų. Dėl to teismas konstatuoja, kad UAB „Mechanika“ generalinis direktorius Vaclovas Ramonas veikdamas vienasmeniškai pagal įstatymo nuostatas ir neatsakydamas į antstolio patvarkymą dėl informacijos pateikimo, nebuvo apdairus ir atsakingas bei nepagrįstai atsisakė vykdyti antstoliui Arturui Bložei pateiktą vykdomąjį dokumentą.

8Tokia teismo išvada remiasi tuo, kad įmonės vadovas pagal savo pareigas privalo veikti maksimaliai apdairiai ir rūpestingai, kad būtų visokeriopai užtikrinti jo vadovaujamos įmonės interesai. Kadangi administracijos vadovui nuo pat tapimo juo momento atsiranda vadovo pareiga elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Šios pareigos turinys yra platus ir iš esmės reiškia, kad ne tik įmonė, bet ir tretieji asmenys turi teisę reikalauti iš įmonės administracijos vadovo veikti įmonės interesais kvalifikuotai, protingai, rūpestingai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, ar ne, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus. Daugumos užsienio valstybių teisė ir teismų praktika pripažįsta, kad įmones vadovo veiklai turi būti taikomas objektyvus, taip vadinamas ,,rūpestingo šeimos galvos“ elgesio standartas. Šis kriterijus reiškia, kad sprendžiant administracijos vadovo atsakomybės klausimą, turi būti atsakyta į klausimą, ar būdamas asmens, kurio atžvilgiu aiškinamasi atsakomybės jam kilimas, vietoje rūpestingas, apdairus, protingas vadovas tapačioje situacijoje būtų pasielgęs analogiškai. Kaip jau minėta teismas daro išvada, kad analogiškoje situacijoje protingas, apdairus ir rūpestingas vadovas būtų pasielgęs kitaip ir dėl to išieškotojas būtų išvengęs nuostolių. Tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas pažeidė savo pareigą veikti apdairiai, todėl atsiranda pagrindas skirti jam piniginę baudą už savo veiksmais išieškotojui padarytus nuostolius. Šiam kriterijui pritaikyti neturi reikšmės subjektyvūs veiksniai, apibūdinantys įmonės vadovą todėl direktoriaus neveikimas (ar kitų įmonės darbuotojų: pvz. personalo vadybininkės ar vyr. buhalterės neveikimas), ar tai buvo padaryta dėl vadovo nepatyrimo ir t.t., negali būti panaudoti kaip atleidimo nuo atsakomybės pagrindas. Vadovo rūpestingumo ir apdairumo laipsnį gali apspręsti daugybė faktorių į kuriuos teismas, skirdamas atsakingam asmeniui baudą atsižvelgia.

9Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo (ų) interesus (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 str. 2 d.). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio prašymu teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones - baudas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d., 616 str.). Atskirai pažymėtina, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje nebuvo skundžiami.

10Vykdant antstolio nurodymus, šiuo atveju Arturo Bložės patvarkymus, asmenys turi laikytis imperatyviosios įstatyme nustatytos priverstinės jų vykdymo tvarkos, nes priešingu atveju gali būti pažeidžiami įstatymo ginamos kitų asmenų teisės bei teisėti interesai. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vaclovas Ramonas yra UAB „Mechanika“ generalinis direktorius, taigi Vaclovas Ramonas yra konkrečiai tas subjektas, kuriam už antstolio patvarkymų nevykdymą, tokiu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d. numatytos priemonės.

11Vaclovas Ramonas, kaip įmonės vadovas, privalėjo vykdyti antstolio nurodymą ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą patvarkyme nurodytą sumą, tačiau to nepadarė. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą. Kadangi UAB „Mechanika“ generalinis direktorius Vaclovas Ramonas, nevykdė antstolio patvarkymo, jam skirtina 20,00 Lt (dvidešimties litų) bauda už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną.

12Išaiškintina, jog generaliniam direktoriui Vaclovui Ramonui paskirta bauda yra skaičiuotina nuo sekančios dienos po antstolio patvarkymo įteikimo dienos, tai yra nuo 2012-05-26 imtinai iki visiško patvarkymo įvykdymo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 str., teismas

Nutarė

14Nubausti UAB „Mechanika“ generalinį direktorių Vaclovą Ramoną, a.k( - ) 20,00 Lt (dvidešimties litų) bauda už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, paskirtą baudą skaičiuojant nuo sekančios dienos po antstolio patvarkymo įteikimo dienos, tai yra nuo 2012-05-26 imtinai iki visiško patvarkymo įvykdymo dienos (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6800).

15Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai