Byla 2-5106-653/2012
Dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Gintarei Blechertatei ,

2dalyvaujant ieškovo atstovui adv. H. I., atsakovo atstovei D. P., trečiojo asmens atstovui R. Prankai,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Auksinis kamštis“, dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-14 įsakymą „Dėl vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo tvirtinimo“ Nr. 30-1193, kuriuo 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoja patvirtinta UAB „Auksinis kamštis“, negaliojančiu; pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Auksinis kamštis“ sudarytą 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį negaliojančia; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo skelbti 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkursą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pirmojo etapo Konkurso komisijos posėdis įvyko 2012-05-31, kuriuo metu buvo apsvarstyti ir įvertinti visų Konkurso dalyvių pateikti 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo projektai. Pagal Konkurso nuostatų 30 p. ieškovui apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus turėjo būti pranešta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, t.y. iki 2012-06-05. Ieškovas, negavęs jokios informacijos apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus, negalėjo pasinaudoti Konkurso nuostatų 30 p. nurodyta teise apskųsti Konkurso rezultatus per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Į ieškovo 2012-06-07 prašymą pateikti informaciją apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus atsakovas nereagavo. Ieškovas teigė, kad minėtą prašymą atsakovas gavo ne 2012-06-20, o 2012-06-07, todėl 2012-07-02 pateikdamas raštą ieškovui nesilaikė Konkurso nuostatų 30 p. reikalavimų. Nesant Konkurso nuostatų 31 p. nurodytų sąlygų visetui (konkurso dalyviai nustatyta tvarka ir terminais turėjo būti informuoti apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus; per 5 darbo dienas nebuvo gauta jokių Konkurso dalyvių skundų), antrasis Konkurso etapas buvo pradėtas neteisėtai. Be Konkurso nuostatų 30-31 p.p. numatytų sąlygų viseto atsakovas negalėjo 2012-06-04 posėdyje nustatyti ir paskelbti Konkurso nugalėtojo. Be to atsakovas pažeidė Konkurso nuostatų 36 p., nes iki šios bylos iškėlimo nereagavo į ieškovo 2012-06-07 prašymą , o pateikta informacija neatitinka Konkurso nuostatų reikalavimų. Ieškovas teigė, kad atsakovo grubūs pažeidimai suvaržė ieškovo teisę tinkamai dalyvauti ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais ir konkursą laimėti. Konkursas buvo įvykdytas nesilaikant skaidrumo, sąžiningumo ir visų Konkurso dalyvių lygiateisiškumo principų, dėl ko galutiniai Konkurso rezultatai negali būti laikomi objektyviais ir nešališkais.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsižvelgus į Konkurso nuostatų 5 p. nurodytą konkurso tikslą – įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę trejus metus (2012, 2013, 2014 metais) bei tai, jog 2012 metų vasara jau buvo prasidėjusi, siekiant nevilkinti konkurso procedūrų, 2012-06-04 komisijos posėdyje pristačius pirmojo etapo rezultatus, buvo įvykdytas ir antras Konkurso etapas – atplėšti į antrąjį etapą patekusių dalyvių vokai su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vienam sezonui. Konkursą laimėjo UAB „Auksinis kamštis“. Apie konkurso rezultatus ieškovas buvo informuotas 2012-06-12 raštu. Atsakovas nurodė, kad nepažeidė Nuostatų 30 p. ir ieškovas dėl savo paties neveikimo apskundimo teise nepasinaudojo. Kadangi ieškovas gavo atsakovo pranešimą 2012-06-15, todėl nuo šios datos galėjo naudotis apskundimo per 5 darbo dienas teise. Komisijos posėdžiai yra vieši ir teise dalyvauti posėdyje pasinaudojo visi konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą. Atsakovas nurodė, kad ekspertų komisija vertina užklijuotuose vokuose gautus architektūrinius idėjinius projektus neturėdama informacijos apie konkurso dalyvį, pateikusį projektą. Ieškovo pateiktas projektas neatitiko konkurso specialiųjų sąlygų (8.2.6) , todėl buvo įvertintas 4,67 balu ir nepateko į antrąjį Konkurso etapą. Posėdyje dalyvavę dalyviai jokių pretenzijų dėl konkurso organizavimo ir vertinimo neturėjo. Jeigu pažeidimai ir būtų nustatyti, jie nelaikytini esminiais.

7Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad šioje byloje jis ginčija atsakovo sprendimą ir sandorį tik dėl procedūrinių pažeidimų.

8Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

9Teismo posėdyje trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą dėl

122012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, tame tarpe - Vokiečių g. ties pastatu Nr. 8 , Vilniuje (b.l. 8, 34).

13Atsakovo paaiškinimai ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad konkursas buvo vykdomas remiantis 2012-01-13 Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus įsakymu Nr. 30-60 patvirtintais konkurso nuostatais (b.l. 10-32) ir LR CK konkursą reglamentuojančiomis normomis.

14Pagal Konkurso nuostatus konkursas turėjo vykti dviem etapais: pirmajame etape vertinama architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Savivaldybės patvirtintoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialioms sąlygoms. Į antrąjį etapą, kuriame vertinamas dalyvių siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam vasaros sezonui ir kuris turėjo įvykti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Konkurso nuostatų 30 p. nurodyto apskundimo termino pabaigos, galėjo patekti tik tie dalyviai, kurių projektas pirmajame etape įvertintas 6 ir daugiau balų

15(Nuostatų 25, 29, 31).

16Pagal Nuostatų 30 p. apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyviai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su jų paraiškų vertinimo rezultatai, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo konkurso etapo rezultatus gavimo dienos.

172012-05-31 įvyko atsakovo sudarytos Investicijų plėtros komisijos viešasis posėdis, kuriame dalyvavo visi pasiūlymus pateikusieji konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą. Šiame posėdyje buvo atplėšti vokai su konkursiniais pasiūlymais ir nutarta 2012-06-04 11.00 val. šios komisijos posėdyje, gavus Ekspertų komisijos išvadą apie konkurso dalyvių vasaros lauko kavinių architektūrinių idėjinių projektų (toliau tekste- projektai) įvertinimus, nustatyta tvarka vertinti konkursinius pasiūlymus ir nustatyti konkurso laimėtojus (b.l. 69-52). 2012-06-01 Projektų ekspertų komisijos posėdyje buvo vertinami konkurso dalyvių pateikti projektiniai konkurso pasiūlymai; pasiūlymas reg.

18Nr. A50-15582 buvo pripažintas neatitinkančiu specialiųjų sąlygų 8.2.6 p. nuostatas (projektuojamas kavinės aptarnavimo blokas – statinys) ir šis pasiūlymas įvertintas 4,67 balo (b.l. 76-77, 5 svarstomas klausimas), o 2012-06-04 viešame Investicijų plėtros komisijos posėdyje Ekspertų komisijos išvadų pagrindu buvo įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymai, tame tarpe ieškovo pasiūlymas

19(Nr. A50-15582) įvertintas 4,67 balų. Komisija nustatė, kad šis pasiūlymas nepatenka į antrąjį konkurso etapą, nes surinko mažiau nei 6 balus. Tame pačiame posėdyje buvo atplėšti į antrąjį etapą patekusių dalyvių vokai su siūlomais mokėti paramos dydžiais ir nutarta paskelbti konkurso laimėtoją UAB „Auksinis kamštis“, kurio siūlomas mokėti paramos vienam sezonui dydis 23 000 Lt (b.l. 79).

202012-06-14 atsakovas įsakymu Nr. 30-1193 patvirtino vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoją UAB „Auksinis kamštis“ (b.l. 37).

212012-06-18 su konkursą laimėjusiu dalyviu UAB „Auksinis kamštis“ buvo sudaryta vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartis (b.l. 50-53).

222012-06-07 ieškovas pateikė atsakovui prašymą nedelsiant pateikti Konkurso nuostatų 30 p. nurodytą informaciją apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus (b.l. 35). Iš spaudo matyti, kad šį raštą atsakovas gavo 2012-06-07.

23Atsakovas į šį raštą atsakymą pateikė 2012-06-12, kurį ieškovas gavo 2012-06-15 (b.l. 36). Taip pat 2012-07-02 atsakovas pateikė atsakymą ieškovui, kuriame paaiškinta, jog į 2012-06-07 ieškovo prašymą apie konkurso rezultatus ieškovas buvo informuotas 2012-06-12 raštu (b.l. 89).

24Kadangi konkurso pirmasis etapas įvyko 2012-05-31, todėl pagal Konkurso nuostatų 30 p. ieškovas apie šio etapo rezultatus turėjo būti informuotas iki 2012-06-05. Atsakovas, reaguodamas į 2012-06-07 ieškovo prašymą, išsiuntė ieškovui informaciją apie konkurso rezultatus 2012-06-12,

25t.y. pasibaigus 3 darbo dienų terminui.

26Sprendžiant dėl termino praleidimo pasekmių, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas neprarado teisės skųsti atsakovo veiksmus ikiteismine tvarka, nes pagal Konkurso sąlygų 30 p. apskundimo termino pradžia skaičiuojama nuo pranešimo gavimo dienos. Be to, įstatymas šiuo atveju nenumato privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.), todėl ieškovas, nesutinkantis su atsakovo konkurso komisijos priimtais sprendimais, turėjo galimybę savo teises ginti teismine tvarka. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovo galimybės sužinoti laiku apie konkurso pirmojo etapo rezultatus buvo apsunkintos dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų. Priešingai, rašytiniai įrodymai, trečiojo asmens paaiškinimai patvirtina, jog

272012-05-31 posėdis buvo viešas (b.l. 69), visi konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą, dalyvavo posėdyje ir pretenzijų dėl konkurso procedūrų neturėjo. Ieškovas neginčijo, jog apie šį posėdį jis buvo tinkamai informuotas. Taigi akivaizdu, kad tuo atveju, jei ieškovas būtų aktyvus ir domėtųsi konkurso eiga, jis turėtų galimybę laiku gauti informaciją apie konkurso rezultatus. Atsižvelgtina ir į tai, kad pagal Konkurso nuostatų 30 p. atsakovas neprivalėjo informuoti apie konkurso rezultatus būtinai rašytine forma. Esant tokioms aplinkybėms teismas nenustatė, jog atsakovas, atsakydamas į ieškovo prašymą 2012-06-12 raštu, pažeidė ieškovo teises, konkurso vykdymo lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningumo principus.

28Nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad atsakovo 2012-06-12 atsakymas neatitinka Konkurso sąlygų 30 p. reikalavimų. Iš šio atsakymo matyti, jog ieškovas buvo informuotas apie įvykusio konkurso eigą, ieškovo pasiūlymo įvertinimą ir konkurso laimėtoją, t.y. atsakovas tinkamai informavo ieškovą apie konkurso pirmojo etapo ir antrojo etapo rezultatus ir įvykdė Konkurso sąlygų 30 p. Pažymėtina, kad Konkurso nuostatų 30 p. nenumato atsakovo pareigos, informuojant apie konkurso rezultatus, nurodyti priimtų sprendimų motyvus, pagrindą ir pan. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl papildomos jį dominančios informacijos gavimo, todėl atsakovas neprivalėjo jos pateikti. Šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovas, gavęs atsakovo atsakymą, nepateikė atsakovui skundo dėl konkurso rezultatų, t.y. savo valia nesinaudojo konkurso nuostatuose numatyta vertinimo rezultatų apskundimo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinyje ieškovas nurodė, jog jau iš 2012-06-12 atsakovo pranešimo jam paaiškėjo, jog buvo padaryti pažeidimai, kas patvirtina, jog ieškovas turėjo galimybę ginti savo teises.

29Nagrinėjant bylą teisme ieškovas teismo posėdyje patvirtino, kad ieškinys yra susijęs tik su procedūriniais pažeidimais. Nors ieškovas patikslintame ieškinyje užsiminė, jog pirmojo etapo Konkurso komisija ieškovo konkursinio pasiūlymo atžvilgiu padarė visiškai nepagrįstas išvadas ir dėl to ieškovo konkursinio pasiūlymo nevertino antrame konkurso etape, tačiau, kaip minėta, ieškinį ieškovas grindžia procedūriniais pažeidimais dėl netinkamo ieškovo informavimo, be to, ieškovas, gavęs visą informaciją apie konkurso rezultatus 2012-06-15, taip pat gavęs atitinkamus sprendimus kartu su atsiliepimu į ieškinį, nei ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje nenurodė jokių minėto teiginio pagrįstumą patvirtinančių argumentų ir įrodymų. Tuo tarpu iš atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 65, 69-79) matyti, kad ieškovo pasiūlymo įvertinimas ir jo nepatekimo į antrąjį konkurso etapą priežastys yra motyvuotos ir paremtos ekspertų komisijos išvadomis, kurių pagrįstumo ieškovas nepaneigė.

30Esant tokioms aplinkybėms, ieškovui nenuginčijus atsakovo priimtų sprendimų pagrįstumo, nėra pagrindo pripažinti, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo suvaržyta ieškovo galimybė ginti savo pažeistas teises, jog ieškovo nurodyti procedūriniai konkurso pažeidimai (tame tarpe dėl antrojo konkurso etapo vykdymo pagal Konkurso nuostatų 31 p., į kurį ieškovo pasiūlymas nepateko, nes buvo įvertintas mažiau nei 6 balais) buvo esminiai, nes šiuo atveju jie neturi įtakos galutiniam konkurso rezultatui. Teismui nenustačius esminių įstatyme nustatytų konkurso vykdymo principų, dėl kurių būtų pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimo, nėra pagrindo pripažinti konkurso rezultatus ir jų pagrindų sudarytą sandorį negaliojančiais.

31Dėl minėtų motyvų kiti atsakovo nurodyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakoma ir ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

32Atmetus ieškinį, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

33Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,92 str., 93 str., teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovo UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. H. I., atsakovo atstovei D. P., trečiojo... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti... 5. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pirmojo etapo Konkurso... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsižvelgus į Konkurso... 7. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palikė, prašė jį tenkinti. Papildomai... 8. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 9. Teismo posėdyje trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad atsakovas paskelbė atvirą... 12. 2012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, tame tarpe -... 13. Atsakovo paaiškinimai ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad konkursas buvo... 14. Pagal Konkurso nuostatus konkursas turėjo vykti dviem etapais: pirmajame etape... 15. (Nuostatų 25, 29, 31).... 16. Pagal Nuostatų 30 p. apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso... 17. 2012-05-31 įvyko atsakovo sudarytos Investicijų plėtros komisijos viešasis... 18. Nr. A50-15582 buvo pripažintas neatitinkančiu specialiųjų sąlygų 8.2.6 p.... 19. (Nr. A50-15582) įvertintas 4,67 balų. Komisija nustatė, kad šis pasiūlymas... 20. 2012-06-14 atsakovas įsakymu Nr. 30-1193 patvirtino vasaros lauko kavinės... 21. 2012-06-18 su konkursą laimėjusiu dalyviu UAB „Auksinis kamštis“ buvo... 22. 2012-06-07 ieškovas pateikė atsakovui prašymą nedelsiant pateikti Konkurso... 23. Atsakovas į šį raštą atsakymą pateikė 2012-06-12, kurį ieškovas gavo... 24. Kadangi konkurso pirmasis etapas įvyko 2012-05-31, todėl pagal Konkurso... 25. t.y. pasibaigus 3 darbo dienų terminui.... 26. Sprendžiant dėl termino praleidimo pasekmių, atsižvelgtina į tai, kad... 27. 2012-05-31 posėdis buvo viešas (b.l. 69), visi konkurso dalyviai, išskyrus... 28. Nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad atsakovo 2012-06-12 atsakymas... 29. Nagrinėjant bylą teisme ieškovas teismo posėdyje patvirtino, kad ieškinys... 30. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovui nenuginčijus atsakovo priimtų... 31. Dėl minėtų motyvų kiti atsakovo nurodyti argumentai yra teisiškai... 32. Atmetus ieškinį, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,92 str., 93 str., teismas... 34. ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovo UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ 29,80 Lt... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...