Byla I-6315-968/2014
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Irenos Paulauskienės,

2sekretoriaujant Astai Statkevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus universiteto atstovams Miglei Šarkienei, Vaidotui Stankevičiui, Inesai Gliaudelienei,

4atsakovės VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Agnei Lapinskienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus universiteto skundą atsakovei VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

6Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

71. Pareiškėjas Vilniaus universitetas (toliau – ir VU) su skundu (b. l. 1–7) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir CPVA) 2014-01-08 sprendimą Nr. 2014/2-182 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009“ (toliau – Sprendimas Nr. 2014/2-182).

82. Pareiškėjas skundą grindžia šiais argumentais:

9VU viešąjį pirkimą „Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto pastato Muitinės g. 18, Kaune kapitalinio remonto darbų (įskaitant darbo projekto rengimą) su apsaugos ir identifikavimo sistemomis pirkimas V-1414-(VP.01)“ (toliau – ir Viešasis pirkimas) įvykdė, siekdamas įgyvendinti techninį projektą. Viešojo pirkimo dokumentai buvo pateikti CPVA išankstiniam vertinimui, kuri 2012-08-13 rašte „Dėl projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009 pirkimo dokumentų išankstinio įvertinimo“ pastabų dėl kvalifikacinių reikalavimų nepateikė.

10Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatomis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktika perkančioji organizacija, kiekvienu atskiru atveju, atsižvelgdama į jos vykdomo viešojo prikimo objekto reikšmingumą, būsimų paslaugų/darbų sudėtingumą, būsimų lėšų (investicijų) dydį, priima sprendimą dėl to, koks tiekėjas/rangovas būtų tinkamas, pakankamai kompetentingas ir turėtų tikrai nekeliančią abejonių kvalifikaciją tas paslaugas suteikti bei atlikti darbus. CPVA privalėjo įvertinti ne tik nustatytų kvalifikacinių reikalavimų formalią atitiktį teisės aktų normoms, bet ir įvertinti kitas reikšmingas faktines ir teisines aplinkybes. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 34 str. 1 p., pagrįstai reikalavo, kad rangovas, norintis vykdyti tvarkybos darbus pastate, savo kvalifikacijai pagrįsti pateiktų atestatą, suteikiantį teisę atlikti kultūros paveldo objektų tvarkybą. Šis reikalavimas nustatytas pagrįstai ir neribojo tiekėjų konkurencijos, nes leido projekto vykdytojui įsitikinti, kad rangovas yra pajėgus įgyvendinti darbus, susijusius su pirkimo objektu. Padidintų reikalavimų kvalifikacijai laikymasis ir kitų ginčo objekte darbams vadovaujančių asmenų atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš paties pastato statuso, būklės ir būsimų darbų pobūdžio.

11Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 15.4 punktą „Jei tiekėjai remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai, tai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais“ ir pagal 15.2 punktą „Subrangovų dalyvavimas keliuose pasiūlymuose neribojamas nepriklausomai nuo atliekamų darbų rūšies“ tą patį subrangovą galėjo pasitelkti ne viena, o kelios konkurse dalyvavusios įmonės. Pareiškėjo nuomone, šios supaprastinto atviro konkurso sąlygų nuostatos visiškai paneigia CPVA teiginį, kad nustatydamas kvalifikacinius reikalavimus statybos darbų ir statinio projekto vadovui pareiškėja pažeidė VPĮ 32 str. 2 d. reikalavimą dirbtinai riboti konkurenciją. Šiuo atveju, pirma, ginčo kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti ne pasiūlymus teikiančioms įmonėms, o atskiriems statybos darbus ir statinio projektą prižiūrintiems ir darbams vadovaujantiems specialistams, o antra, tokie specialistai netgi neprivalėjo būti pasiūlymą teikiančių įmonių darbuotojai – jie galėjo būti visiškai nepriklausomi specialistai ar kitų ūkio subjektų darbuotojai. Be to, tas pats specialistas galėjo figūruoti keleto pasiūlymus teikiančių įmonių subrangovų sąrašuose.

12Nurodo, kad Viešojo pirkimo sąlygose nustatant kvalifikacinius reikalavimus darbų ir projekto vadovams (t. y. turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir KPD) suteiktą tvarkomųjų paveldosaugos darbų atitinkamai darbų vadovo ir darbų projektų rengimo kategoriją) buvo atsižvelgta į KPD rašte Nr. 2K-1213 nurodytą informaciją, kad Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas yra „saugotinas kultūros vertybės teritorijos elementas, priskirtinas trečiajai kultūrinės vertybės kategorijai“, taip pat faktinę avarinę pastato būklę, darbų sudėtingumą ir didelę jų vertę.

13Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas, nors ir neįrašytas į kultūros paveldo registrą, stovi valstybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje – Kauno senamiestyje, tvarkybos darbų projektui keliami reikalavimai vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06-01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Minėti faktai neabejotinai leidžia teigti, kad tai padidintos kultūrinės vertės objektas, turintis viešojo intereso elementą. Todėl tvarkybą atliekantiems subjektams gali ir turi būti keliami aukštesni kvalifikaciniai reikalavimai. Projektas yra įgyvendinamas naudojant ne tik pareiškėjos, bet ir didžiąją dalimi Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, todėl pareiškėjas yra saistomas pareigos minėtas lėšas panaudoti užtikrinant aukštą darbų kokybę ir savalaikį darbų vykdymą, kas leidžia pagrįstai tikėtis ir siekti viešųjų pirkimų būdu įsigyti tokias paslaugas/darbus, kurie įgalintų pasiekti aukščiau nurodytų tikslų ir nekiltų jokių abejonių dėl galimos tiekėjo kvalifikacijos ir būsimų darbų kokybės.

14CPVA savo išvadas grindė ir pažeidimą konstatavo remdamasi Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2013-10-22 ir 2013-12-06 raštuose išdėstytais teiginiais, pagal kuriuos Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas priskiriamas „III kultūrinės vertės kategorijai“, o Techninis projektas buvo rengiamas atsižvelgiant į išduotus paveldosauginius reikalavimus, kuriuose pastatas buvo kategorizuotas kaip trečios kategorijos kultūros „vertybė“. Pasak pareiškėjo, tarp sąvokų „vertė“ ir „vertybė“ yra esminis skirtumas, tačiau įsitikinti šių apibrėžčių autentiškumu neįmanoma.

15Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje iš esmės remdamiesi skunde išdėstytais motyvais prašė tenkinti reikalavimus. Taip pat pareiškėjo atstovai teismo posėdžio metu teismui pateikė Muitinės g. 18, Kaune esančio pastato nuotraukas (b. l. 128–131), darytas iki kapitalinės rekonstrukcijos, taip pat paaiškino, kad šios nuotraukos parodo, jog šiam pastatui buvo būtinas kapitalinis remontas, o kadangi tokia rekonstrukcija, pasak pareiškėjo, itin sudėtinga, jis 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 punkte ir įtvirtino reikalavimą Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) KPD suteiktą tvarkomųjų paveldosaugos darbų atitinkamai darbų vadovo ir darbų projektų rengimo kategoriją (toliau – ir 3 (trečia) kategorija).

162. Atsakovė CPVA atsiliepime į skundą (b. l. 110-115) su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

17Atsakydama į pareiškėjo teiginį, kad „<...> viešojo pirkimo dokumentai buvo pateikti CPVA išankstiniam vertinimui, kuri 2012-08-13 rašte <...> pastabų dėl įvardintų kvalifikacinių reikalavimų nepateikė“, atsakovė pažymi, kad išankstinė pirkimų priežiūra skirta galimų pirkimo procedūrų pažeidimų prevencijai. Ji vykdoma atliekant išankstinį pirkimo dokumentų įvertinimą. Išankstinės pirkimų priežiūros tikslas – atkreipti dėmesį į pirkimo dokumentų neatitikimus ir pateikti rekomendacijas dėl pirkimo dokumentų tobulinimo, kad prieš pradedant pirkimą būtų galima į jas atsižvelgti. Išankstinis pirkimo dokumentų įvertinimas neprilygsta pirkimo išlaidų tinkamumo finansuoti įvertinimui. Už visų pirkimų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams yra atsakingas juos vykdantis asmuo – projekto vykdytojas, partneris, centrinė perkančioji organizacija arba įgaliotoji organizacija. Be to, projekto vykdytojų pateikti pirkimo dokumentai vertinami ne visa apimtimi, t. y. vertinami tik tie aspektai, kurie išankstinio pirkimo dokumentų vertinimo metu, atsižvelgiant į CPVA praktiką dėl nustatomų pažeidimų, vertinami kaip rizikingiausi. CPVA rekomendacijos nėra privalomos, jos teikiamos siekiant galimų pirkimo procedūrų pažeidimų prevencijos. Pirkimų tinkamumą CPVA įvertina atlikdama paskesnę priežiūrą, vykdant projekto vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų, kuriuose deklaruojamos su pirkimu susijusios išlaidos, tikrinimą ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Vertinant VU 2012-07-17 ir 2012-07-26 raštais pateiktus pirkimo dokumentus, pastabos dėl kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų pirkimo dokumentų 2 lentelės 13.9, 13.10 punktuose, nebuvo pateiktos, nes atliekant išankstinį dokumentų vertinimą šis aspektas nebuvo nustatytas kaip rizikingas, vertinant bendrai projektų vykdytojų atliekamus pirkimus.

18VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, siekiant įsitikinti tiekėjo gebėjimu tinkamai vykdyti sutartį. VPĮ 32 str. 2 d. įtvirtinta „minimalių“ reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai sąvoka, t. y. kad nustatyti kriterijai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė arba tiekėjus daranti nelygiaverčiais.

19Pažeidimo metu nustatyta, kad pastatas, esantis Muitinės g. 18, Kaune nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą arba įregistruotas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Pastatas yra Valstybės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Kauno senamiesčio teritorijoje ir saugotinas kultūros teritorijos elementas. Pažeidimo tyrimo metu, įvertinus turimą informaciją ir dokumentus, atsižvelgiant į teismų praktiką, buvo konstatuota, kad projekto vykdytojo pirkimo dokumentų 2 lentelės 13.10 p. nurodytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams yra neproporcingas pirkimo objektui, nepagrįstai ribojantis tiekėjų dalyvavimą pirkime, t. y. projekto vykdytojo pasirinktas kvalifikacijos reikalavimas (pasirinkta varžymo priemonė) neatitiko siekiamo pirkimo tikslo.

20Pareiškėjo argumentai, kad ginčo kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti ne pasiūlymus teikiančioms įmonėms, o atskiriems statybos darbus ir statinio projektą prižiūrintiems, darbams vadovaujantiems specialistams, taip pat, kad tokie specialistai netgi neprivalėjo būti pasiūlymą teikiančių įmonių darbuotojai – jie galėjo būti visiškai nepriklausomi specialistai ar kitų ūkio subjektų darbuotojai, be to, tas pats specialistas galėjo figūruoti keleto pasiūlymus teikiančių įmonių subrangovų sąrašuose, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi ydinga teigti, jog pirkimo dokumentuose nustačius užaukštintus, su pirkimo objektu nesusijusius ir tiekėjų dalyvavimą pirkime ribojančius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau paliekant galimybę tiekėjams remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais, būtų tenkinami VPĮ 32 str. 2 d. nuostatų reikalavimai.

21KPD 2011-07-25 rašte Nr. 11-07-11 buvo nurodyti konkretūs reikalavimai rengiamam tvarkybos darbų projektui, o dėl darbuotojų (techninį projektą rengiančio ir rangos darbus vykdančio specialisto) kvalifikacijos nurodyta tik bendra pastaba „projektą rengti ir darbus vykdyti gali tik KPD atestuoti specialistai“, t. y. konkrečios kvalifikacinės kategorijos nebuvo nurodyta.

22Pareiškėjas vykdydamas bet kokį viešąjį pirkimą privalo vadovautis VPĮ nuostatomis, todėl vien faktas, kad projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis neįpareigoja pirkimo dokumentuose numatyti aukštesnius nei įprasta kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams bei nereiškia, kad galima nesivadovauti VPĮ nuostatomis.

23Atsakovės atstovė teismo posėdyje iš esmės remdamasi atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

24Teismas

25konstatuoja:

26Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

271. Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad šioje byloje ginčas kilo dėl CPVA Sprendimo Nr. 2014/2-182 teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčijamu sprendimu nuspręsta tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinti 5 proc. nuo Sutarties vertės (nuo 939 995,88 Lt), t. y. 46 999,79 Lt, dėl to, kad projekto „Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas“ Nr. 2.2-ŠMM-18-V-02-009 (toliau – Projektas) vykdytojas VU, vykdydamas Viešąjį pirkimą, 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams iškėlė reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27). Sprendime konstatuota, kad tokiu būdu VU pažeidė VPĮ 3 str. 1 d., pagal kurią perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat 32 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

28Pažymėtina, kad šioje byloje nėra ginčo dėl to, ar CPVA gali priimti sprendimus dėl išlaidų pripažinimo (ne)tinkamomis finansuoti ir ar nusprendusi tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinti 5 proc. nuo Sutarties vertės dėl VPĮ 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. pažeidimo viršijo jai suteiktos kompetencijos ribas. Taip pat byloje nėra ginčo dėl to, ar atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą CPU laikėsi nustatytų procedūrų, taip pat dėl pritaikytos sankcijos dydžio ar jos proporcingumo.

29Vadinasi, siekiant išspręsti kilusį ginčą būtina išsiaiškinti, ar Projekto vykdytojas VU, vykdydamas Viešąjį pirkimą, 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams iškėlęs reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27), užtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat, kad jos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neribotų konkurencijos, būtų pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

302. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjo 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. įtvirtintas reikalavimas Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27) yra susijęs su pastato Muitinės g. 18, Kaune kapitalinio remonto darbų atlikimu, todėl nagrinėjamai bylai svarbu nustatyti, inter alia, koks šio pastato teisinis statusas, jo paskirtis buvo Viešojo pirkimo dokumentų rengimo metu, ir koks jis yra šiuo metu, ar pareiškėjas apie tai galėjo ir privalėjo žinoti, taip pat tai, ar pagal tuo metu galiosusį teisinį reguliavimą, tokių pastatų kapitalinio remonto darbus atliekantys vadovaujantys specialistai privalėjo turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją.

31Iš bylos medžiagos matyti, kad KPD Kauno teritorinis padalinys 2011-07-25 raštu Nr. 2K-1213 „Paveldosauginiai reikalavimai pastato tvarkybai, Muitinės g. 18, Kaunas“ (b. l. 60–61) pareiškėją informavo apie tai, kad „planuojamas tvarkyti pastatas yra valstybės saugomo nekilnojamojo kultūrinio paveldo objekto – Kauno senamiesčio (u. k. 20171) teritorijoje“, „planuojamiems darbams būtina parengti tvarkybos (restauravimo, remonto, pritaikymo) darbų projektą, prilygstantį TP <...> vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. Kultūros paveldo objektų tvarkyba bei Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, „projektą rengti ir darbus vykdyti gali tik KPD atestuoti specialistai“.

32Pagal tuo metu galiojusio Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2005-04-20 redakcija) 8 str. 12 d. kultūros vertybių registro duomenys yra vieši, pagal 23 str. „Kultūros paveldo objektų tvarkyba“ parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, vadovauti tokiems darbams turi teisę kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotas specialistas, kai kuriuos darbus gali atlikti neatestuoti pagalbininkai, prižiūrimi atestuoto specialisto, atsakančio už tokius darbus (6 dalis), vadovauti kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka atestuotas darbų vadovas, jei jis turi verslo liudijimą arba dirba įmonėje, kuri yra atestuota aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka (7 dalis). Tuo metu, kai buvo vykdomas Viešasis pirkimas, galiojo Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (toliau – Reglamentas), išdėstytas 2011-06-01 redakcija, kuri aktuali ir šios bylos nagrinėjimo metu. Šiuo Reglamentu nustatyti saugomų kultūros paveldo objektų (toliau – saugomi objektai), tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų (toliau – tvarkybos darbų projektai) rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo bei šių projektų keitimo ir saugojimo reikalavimai, taip pat į Kultūros vertybių registrą (toliau – registras) įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos arba šių objektų teritorijose ar apsaugos zonose planuojamų tvarkomųjų statybos darbų (toliau – planuojama veikla) projektinių pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai) rengimo, pritarimo jiems ir jų saugojimo reikalavimai (1 punktas).

33Šioje byloje nustatyta, kad pastatas Muitinės g. 18, Kaune nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171) teritoriją (b. l. 62–63). Byloje taip pat nenustatyta, kad šis pastatas būtų buvęs įrašytas į Kultūros vertybių registrą pareiškėjui pradėjus rengti Viešojo pirkimo dokumentus.

34Kultūros ministro 2005-04-14 įsakymu Nr. ĮV-146 patvirtintas Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) V skyriuje „Kvalifikacinės kategorijos“ (2005-04-14 įsakymo Nr. ĮV-146 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta, kad:

35„7. Atestuotiems specialistams suteikiamos šios kvalifikacinės kategorijos:

367.1. pirmoji (žemiausia) kvalifikacinė kategorija;

377.2. antroji kvalifikacinė kategorija;

387.3. trečioji kvalifikacinė kategorija;

397.4. ekspertizės specialisto kvalifikacinė kategorija.

40<...>

419. Pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje.

4210. Antrąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paveldo objektuose.

4311. Trečiąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paminkluose.

4412. Ekspertizės specialistai gali atlikti paveldo apsaugos (specialiąją) ekspertizę objektuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje, kultūros paveldo objektuose, kultūros paminkluose.“

45Apibendrinant nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytą teisinį reguliavimą, pažymėtina, kad:

46– nei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (2005-04-20 redakcija), nei Reglamente nebuvo nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nustatyta, kad valstybės saugomo nekilnojamojo kultūrinio paveldo objekto teritorijoje esančių pastatų (būtent toks yra Muitinės g. 18, Kaune esantysis) kapitalinio remonto darbų atlikimui vadovaujantys specialistai privalo turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją;

47– įvertinus KPD Kauno teritorinio padalinio 2011-07-25 rašto Nr. 2K-1213 turinį, taip pat tuo metu galiojusį Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2005-04-20 redakcija) 8 str. 12 d. nustatytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad pareiškėjas, būdamas Projekto Nr. 2.2-ŠMM-18-V-02-009 vykdytojas, rengdamas Viešojo pirkimo pastato Muitinės g. 18, Kaune kapitalinio remonto darbų atlikimui sąlygas, turėjo visas galimybes pasitikrinti šio pastato duomenis viešame kultūros vertybių registre ir sužinoti, koks yra šio pastato teisinis statusas;

48– šioje byloje nustatytą aplinkybę, kad pastatas Muitinės g. 18, Kaune nebuvo ir nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171) teritoriją (b. l. 62–63), vertinant Taisyklių V skyriuje įtvirtinto teisinio reguliavimo ir 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. nustatyto reikalavimo Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams kontekste, darytina išvada, kad pastato Muitinės g. 18, Kaune kapitalinio remonto darbus atliekantiems vadovaujantiems specialistams pakako turėti 1 (pirmąją) (žemiausią) kvalifikacinę KPD suteiktą tvarkomųjų paveldosaugos darbų atitinkamai darbų vadovo ir darbų projektų rengimo kategoriją.

493. Sprendžiant, ar pareiškėjas 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams nepagrįstai iškėlęs reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27), pažeidė VPĮ 3 str. 1 d., pagal kurią perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (toliau – ir viešųjų pirkimų principai), taip pat 32 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, aktuali LAT suformuota VPĮ 3 str. 1 d. ir 32 str. 2 d. nuostatų aiškinimo ir taikymo teismų praktika.

50Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, kad LAT 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. AC-38-1 (Teismų praktika. 2013, 38, p. 459-516) nurodyta, jog teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad: iš VPĮ 3 str. formuluotės matyti, kad VPĮ principų laikymosi garantas ir jų galimo pažeidimo subjektas – perkančioji organizacija; perkančiosios organizacijos sprendimai negali pažeisti viešųjų pirkimų principų, nukrypti nuo viešųjų pirkimų tikslo sudaryti ekonomiškai racionalų sandorį (žr. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-24 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

51LAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad atitinkamo tiekėjo teises varžanti pirkimo sąlyga turi būti vertinama pagal jos tinkamumą, reikalingumą, būtinumą ir pateisinamumą teisėtų tikslų atžvilgiu. Antai, LAT yra konstatavęs, kad tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai, ypač atsižvelgiant į pirkimo objekto ypatingą paskirtį bei jai pasiekti parinktų priemonių adekvatumą (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-08 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008), o vienoje iš nagrinėtų bylų LAT, priešingai nei Lietuvos apeliacinis teismas, perkančiosios organizacijos nustatytą aukštą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą nepripažino diskriminaciniu ir neproporcingu, atsižvelgdamas į paskelbto konkurso svarbą, perkamų paslaugų ypatingą paskirtį (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Vis dėlto, LAT, aiškindamas ir taikydamas VPĮ 3 str. 1 d., 32 str. 2 d. nustatytą teisinį reguliavimą, laikosi nuoseklios pozicijos, kad siekiant užtikrinti konkurenciją, perkančiajai organizacijai nustačius pirkimo sąlygas, kuriose įtvirtinti (pernelyg, neįprastai) aukšti ar specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui (taip pat bet kokios kitos pirkimo sąlygos), dėl kurių pirkime negali dalyvauti viešojo pirkimo sutartį gebantys įvykdyti tiekėjai, jos (perkančiosios organizacijos) turi būti įtikinamai ir patikimai pagrindžiami (pačiose pirkimo sąlygose ar teisminio proceso metu) svarbiomis priežastimis, ypatingą pirkimo objekto svarba, viešojo intereso apsauga ir pan. Bet kokiu atveju šioms svarbioms aplinkybėms pasitelkiamos priemonės turi būti išimtinėmis, vienintelės galimos taikyti, t. y. proporcingos. Jei tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis, pastarosios ir turėtų būti taikomos, priešingu atveju bus pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas bei neužtikrintas proporcingumo principas. Nekvestionuotina, kad kiekvienas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu ir neabejotina atitinkamo viešojo pirkimo nauda, tačiau, jei dėl pirkimo sąlygų varžoma tiekėjų konkurencija, perkančioji organizacija, siekdama pagrįsti savo veiksmų teisėtumą, privalo įrodyti tokį varžymą pateisinančias priežastis ir aplinkybes, kad jos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis (žr. LAT nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

524. Pareiškėjas teismo posėdžio metu teismui pateikė Muitinės g. 18, Kaune esančio pastato nuotraukas (b. l. 128–131), darytas iki kapitalinės rekonstrukcijos, taip pat paaiškino, kad šios nuotraukos parodo, jog šiam pastatui buvo būtinas kapitalinis remontas, o kadangi tokia rekonstrukcija, pasak pareiškėjo, itin sudėtinga, jis 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. ir įtvirtino reikalavimą Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją. Taip pat pareiškėjas savo skunde ir teismo posėdyje nurodė, kad padidintų reikalavimų vadovaujančių specialistų kvalifikacijai laikymasis ir kitų ginčo objekte darbams vadovaujančių asmenų atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš paties pastato statuso, būklės, būsimų darbų pobūdžio, fakto, kad Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas, nors ir neįrašytas į kultūros paveldo registrą, stovi valstybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje – Kauno senamiestyje, jo tvarkybos darbų projektui keliami reikalavimai vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06-01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Pareiškėjo nuomone, minėti faktai leidžia teigti, kad tai padidintos kultūrinės vertės objektas, turintis viešojo intereso elementą, todėl tvarkybą atliekantiems subjektams gali ir turi būti keliami aukštesni kvalifikaciniai reikalavimai.

53Vertinant šiuos pareiškėjo pateiktus įrodymus ir teiginius, pažymėtina, kad jie įtikinamai ir patikimai nepagrįsti (pačiose pirkimo sąlygose ar teisminio proceso metu) svarbiomis priežastimis, ypatingą pirkimo objekto svarba, viešojo intereso apsauga ir pan. Pažymėtina ir tai, kad pateiktos nuotraukos, jose užfiksuota pastato būklė patvirtina tik tai, kad šiam pastatui buvo reikalingas kapitalinis remontas ir, teismo nuomone, savaime nereiškia, kad tokio remonto atlikimui vadovaujantys specialistai privalo turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją. Teismo nuomone, 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. įtvirtintas reikalavimas Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją nelaikytinas išimtine, vienintele galima taikyti, t. y. proporcinga, priemone apsaugoti pareiškėjo nurodytas svarbias aplinkybes, o tą patį pareiškėjo deklaruojamą tikslą – tinkamai suremontuoti Muitinės g. 18, Kaune esantį pastatą, buvo galima pasiekti kitomis mažiau tiekėjų konkurenciją ribojančiomis priemonėmis. Tai, kad VU deklaruojamą tikslą galėjo pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis, t. y. vadovaujantiems specialistams nustatydama reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 1 (pirmą) KPD suteiktą tvarkomųjų paveldosaugos darbų atitinkamai darbų vadovo ir darbų projektų rengimo kategoriją, patvirtina ir byloje surinkti įrodymai, bei kompetentingos institucijos – KPD raštai (b. l. 118–119). Kartu pažymėtina, kad teismo nuomonės dėl būtent tokio 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. įtvirtino reikalavimo vadovaujantiems specialistams vertinimo niekaip nekeičia ir pareiškėjo teiginiai, kad: ginčo kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti ne pasiūlymus teikiančioms įmonėms, o atskiriems statybos darbus ir statinio projektą prižiūrintiems ir darbams vadovaujantiems specialistams, kurie netgi neprivalėjo būti pasiūlymą teikiančių įmonių darbuotojai – jie galėjo būti visiškai nepriklausomi specialistai ar kitų ūkio subjektų darbuotojai; projektas yra įgyvendinamas naudojant ne tik pareiškėjos, bet ir didžiąją dalimi Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas; CPVA savo išvadas grindė ir pažeidimą konstatavo remdamasi Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2013-10-22 ir 2013-12-06 raštuose išdėstytais teiginiais, pagal kuriuos Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas priskiriamas „III kultūrinės vertės kategorijai“, o Techninis projektas buvo rengiamas atsižvelgiant į išduotus paveldosauginius reikalavimus, kuriuose pastatas buvo kategorizuotas kaip trečios kategorijos kultūros „vertybė“.

545. Kritiškai vertintinas pareiškėjo teiginys, kad jis Viešojo pirkimo sąlygose darbų ir projekto vadovams nustatė kvalifikacinį reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją, atsižvelgęs į KPD rašte Nr. 2K-1213 nurodytą informaciją, kad Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas yra „saugotinas kultūros vertybės teritorijos elementas, priskirtinas trečiajai kultūrinės vertybės kategorijai“, taip pat faktinę avarinę pastato būklę, darbų sudėtingumą ir didelę jų vertę. Šie pareiškėjo teiginiai visiškai nereiškia, kad tokie kvalifikaciniai reikalavimai buvo būtini ir proporcingi tinkamai suremontuoti Muitinės g. 18, Kaune esantį pastatą.

556. Pareiškėjas nurodo, kad CPVA formaliai atliko tyrimą, t. y. ji įvertino tik nustatytų kvalifikacinių reikalavimų formalią atitiktį teisės aktų normoms, bet nevertino kitų reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių. Šie pareiškėjo argumentai nepagrįsti, nes juos paneigia byloje surinkti faktiniai duomenys. Iš bylos medžiagos matyti, kad CPVA atlikdama tyrimą užklausė pareiškėjo paaiškinimų, išsamiai į juos reagavo, inter alia, su KPD aiškinosi apie Muitinės g. 18, Kaune esančio pastato būklę, jo teisinį statusą, taip pat rinko ir vertino informaciją, kurią savo paaiškinimuose nurodė pareiškėjas (žr., pavyzdžiui, b. l. 116–122). Visa tai rodo, kad CPVA tyrimas, kurį atlikus buvo priimtas ginčo sprendimas, nebuvo atliktas formaliai.

567. Pareiškėjas nurodo, kad Viešojo pirkimo dokumentai buvo pateikti CPVA išankstiniam vertinimui, o ji 2012-08-13 rašte „Dėl projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009 pirkimo dokumentų išankstinio įvertinimo“ pastabų dėl kvalifikacinių reikalavimų nepateikė. Šis faktas nustatytas ir teismo posėdžio metu.

57Vertinant šias aplinkybes, pažymėtina, kad pagal CPVA direktoriaus patvirtintą Projektų pirkimų, vykdomų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, priežiūros tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (tiek patvirtintą 2008-10-31 įsakymu Nr. 2008/8-153, tiek 2013-04-16 įsakymu Nr. 2013/8–80) pirkimų priežiūrą CPVA vykdo išankstinės pirkimų priežiūros ir/arba paskesnės pirkimų priežiūros būdais, o išankstinis pirkimo dokumentų įvertinimas neprilygsta pirkimo išlaidų tinkamumo finansuoti įvertinimui. Šiame kontekste svarbu, jog tai, kad pareiškėjas Viešojo pirkimo dokumentus pateikė CPVA išankstiniam vertinimui, o ji 2012-08-13 rašte pastabų dėl kvalifikacinių reikalavimų nepateikė, niekaip nepaneigia pareiškėjo kaip Projekto vykdytojo ir Viešojo pirkimo organizatoriaus atitinkamai iš VPĮ 3 str. 1 d. kylančios pareigos užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat nepaneigia 32 str. 2 d. įtvirtinto imperatyvo, įpareigojančio nustatyti pagrįstus ir proporcingus pirkimo objektui, tikslius ir aiškius minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, kartu draudžiančio juos nustatant dirbtinai riboti konkurenciją. Kaip minėta, pozicijos, kad VPĮ principų laikymosi garantas ir jų galimo pažeidimo subjektas – perkančioji organizacija nuosekliai laikomasi ir LAT formuojamoje teismų praktikoje.

588. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas, vykdydamas Viešąjį pirkimą, 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams nepagrįstai iškėlęs reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27), neužtikrino, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat, kad jos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neribotų konkurencijos, būtų pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs.

59Vadinasi, CPVA Sprendimas Nr. 2014/2-182, kuriuo nuspręsta tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinti 5 proc. nuo Sutarties vertės (nuo 939 995,88 Lt), t. y. 46 999,79 Lt, dėl to, kad pareiškėjas, vykdydamas Viešąjį pirkimą, 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (b. l. 22–59) 2 lentelės 13.10 p. Sutarties įgyvendinimui paskirtiems vadovaujantiems specialistams iškėlė reikalavimą turėti ne žemesnę kaip 3 (trečią) kategoriją (b. l. 27), pažeidė VPĮ 3 str. 1 d., pagal kurią perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat 32 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, yra teisėtas ir pagrįstas.

609. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo VU skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

61Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127, 129 str., teismas

Nutarė

62Pareiškėjo Vilniaus universiteto skundą atmesti kaip nepagrįstą.

63Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Astai Statkevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus universiteto atstovams Miglei Šarkienei,... 4. atsakovės VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Agnei... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus... 6. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 7. 1. Pareiškėjas Vilniaus universitetas (toliau – ir VU) su skundu (b. l.... 8. 2. Pareiškėjas skundą grindžia šiais argumentais:... 9. VU viešąjį pirkimą „Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto... 10. Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus,... 11. Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 15.4 punktą „Jei tiekėjai... 12. Nurodo, kad Viešojo pirkimo sąlygose nustatant kvalifikacinius reikalavimus... 13. Muitinės g. 18, Kaune esantis pastatas, nors ir neįrašytas į kultūros... 14. CPVA savo išvadas grindė ir pažeidimą konstatavo remdamasi Kultūros... 15. Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje iš esmės remdamiesi skunde... 16. 2. Atsakovė CPVA atsiliepime į skundą (b. l. 110-115) su pareiškėjo skundu... 17. Atsakydama į pareiškėjo teiginį, kad „<...> viešojo pirkimo... 18. VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius... 19. Pažeidimo metu nustatyta, kad pastatas, esantis Muitinės g. 18, Kaune nėra... 20. Pareiškėjo argumentai, kad ginčo kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti... 21. KPD 2011-07-25 rašte Nr. 11-07-11 buvo nurodyti konkretūs reikalavimai... 22. Pareiškėjas vykdydamas bet kokį viešąjį pirkimą privalo vadovautis VPĮ... 23. Atsakovės atstovė teismo posėdyje iš esmės remdamasi atsiliepime į... 24. Teismas... 25. konstatuoja:... 26. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 27. 1. Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad šioje... 28. Pažymėtina, kad šioje byloje nėra ginčo dėl to, ar CPVA gali priimti... 29. Vadinasi, siekiant išspręsti kilusį ginčą būtina išsiaiškinti, ar... 30. 2. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjo 2012-09-14 Supaprastinto atviro... 31. Iš bylos medžiagos matyti, kad KPD Kauno teritorinis padalinys 2011-07-25... 32. Pagal tuo metu galiojusio Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo... 33. Šioje byloje nustatyta, kad pastatas Muitinės g. 18, Kaune nėra įrašytas... 34. Kultūros ministro 2005-04-14 įsakymu Nr. ĮV-146 patvirtintas Specialistų,... 35. „7. Atestuotiems specialistams suteikiamos šios kvalifikacinės kategorijos:... 36. 7.1. pirmoji (žemiausia) kvalifikacinė kategorija;... 37. 7.2. antroji kvalifikacinė kategorija;... 38. 7.3. trečioji kvalifikacinė kategorija;... 39. 7.4. ekspertizės specialisto kvalifikacinė kategorija.... 40. <...>... 41. 9. Pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti... 42. 10. Antrąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti... 43. 11. Trečiąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti... 44. 12. Ekspertizės specialistai gali atlikti paveldo apsaugos (specialiąją)... 45. Apibendrinant nustatytas faktines aplinkybes ir nurodytą teisinį... 46. – nei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (2005-04-20... 47. – įvertinus KPD Kauno teritorinio padalinio 2011-07-25 rašto Nr. 2K-1213... 48. – šioje byloje nustatytą aplinkybę, kad pastatas Muitinės g. 18, Kaune... 49. 3. Sprendžiant, ar pareiškėjas 2012-09-14 Supaprastinto atviro konkurso... 50. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, kad LAT 2013-04-03... 51. LAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad atitinkamo tiekėjo teises varžanti... 52. 4. Pareiškėjas teismo posėdžio metu teismui pateikė Muitinės g. 18, Kaune... 53. Vertinant šiuos pareiškėjo pateiktus įrodymus ir teiginius, pažymėtina,... 54. 5. Kritiškai vertintinas pareiškėjo teiginys, kad jis Viešojo pirkimo... 55. 6. Pareiškėjas nurodo, kad CPVA formaliai atliko tyrimą, t. y. ji įvertino... 56. 7. Pareiškėjas nurodo, kad Viešojo pirkimo dokumentai buvo pateikti CPVA... 57. Vertinant šias aplinkybes, pažymėtina, kad pagal CPVA direktoriaus... 58. 8. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas,... 59. Vadinasi, CPVA Sprendimas Nr. 2014/2-182, kuriuo nuspręsta tinkamomis... 60. 9. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo VU... 61. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127, 129... 62. Pareiškėjo Vilniaus universiteto skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 63. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...