Byla 2-2583-221/2012
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 125553

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kvalitetas“ ieškinį atsakovui Alytaus profesinio rengimo centrui, išvadą duodanti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 125553.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Kvalitetas“ ieškiniu (t. 1, b. l. 2-11) prašo panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymas ir apie kurį ieškovė buvo informuota 2012 m. rugsėjo 19 d. pranešimu Nr. V9-1794 „Dėl pasiūlymo atmetimo“; panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. V9-1836 atmesti ieškovės pretenziją; ex officio panaikinti visus kitus atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro po sprendimo atmesti ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymą priėmimo priimtus sprendimus viešajame pirkime Nr. 125553 ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad UAB „Kvalitetas“ (tiekėjas) dalyvauja perkančiosios organizacijos konkurse, apie kurį buvo paskelbta 2012 m. rugpjūčio 6 d. CVP IS. Tiekėjas konkurse pateikė savo pasiūlymą. 2012 m. rugsėjo 10 d. gavo perkančiosios organizacijos raštą, kuriuo buvo paprašytas patikslinti informaciją, ar į kokybės vadybos sistemų diegimo konsultavimo paslaugos kainą yra įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą. Atsakydamas į pateiktą paklausimą, tiekėjas 2012 m. rugsėjo 11 d. nurodė, kad į kainą yra įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą. 2012 m. rugsėjo 19 d. CVP IS gavo perkančiosios organizacijos pranešimą dėl pateikto pasiūlymo atmetimo, kaip neatitinkančio konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi į pasiūlymo kainą buvo įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą, kadangi tokio reikalavimo konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje nebuvo. Tiekėjas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu, CVP IS priemonėmis 2012 m. rugsėjo 24 d. pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu atmetė kaip nepagrįstą, nurodydama argumentus dėl mokymo paslaugos įtraukimo, nes to nebuvo reikalaujama.

5Ieškovė nesutinka su atsakovo sprendimais dėl jos pasiūlymo įvertinimo bei pretenzijos atmetimo:

61. Atsakovas netinkamai aiškina ir taiko VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei Konkurso sąlygų 9.7.3 punktą, nes pasiūlymas gali būti atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų tik tuo atveju, kai toks neatitikimas egzistuoja. Ginčo šalių pripažintas faktas, kad ieškovės pasiūlytos paslaugos atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus. Papildomos paslaugos nurodymas, kai tuo pačiu pateiktas pasiūlymas išlaiko visus perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose numatytus reikalavimus, nelaikytinas netinkamu.

72. Tiekėjas gali į pasiūlymą įtraukti daugiau paslaugų nei reikalavo perkančioji organizacija ir tai nesuponuoja nei teisinio, nei faktinio pagrindo tokį tiekėjo pasiūlymą atmesti, priešingai, perkančioji organizacija, atmetusi tiekėjo pasiūlymą, galimai pažeidė racionalaus lėšų panaudojimo principą (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), o VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą, t. y. kiekvienas minėtų principų pažeidimas laikytinas esminiu, o perkančiosios organizacijos veiksmai – neteisėtais. Perkančioji organizacija negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms, tačiau lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ar funkciniams reikalavimams (VPĮ 25 straipsnis). Ieškovės pasiūlytos mokymų paslaugos tiesiogiai susijusios su kokybės vadybos sistemos diegimo paslauga (Konkurso sąlygų 2.1 punktas), toks tiekėjo pasiūlymas turėjo būti pripažintas lygiaverčiu ir tinkamu ir lyginamas kartu su kitais pasiūlymais. Be to, VPĮ nenumato draudimo keisti pirkimo sutarties sąlygas. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojos konsultacija, ieškovės nuomone, vertintina kritiškai.

83. Tiekėjas mokymų paslaugą į pasiūlymą įtraukė vadovaudamasis Konkurso sąlygų 13.4.3 punktu ir siekdamas pateikti perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, įsigyjant tinkamą pirkimo objektą už tiekėjo pasiūlytą kainą, kuri gali būti mažiausia.

9Patenkinus ieškovės reikalavimus ir pripažinus negaliojančiu atsakovo sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, turėtų būti panaikinti visi po to priimti atsakovo sprendimai.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 193-198), kuriuo prašė UAB „Kvalitetas“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

121. Vykdydama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija laikėsi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo bei abipusio pripažinimo principų (VPĮ 3 straipsnis).

132. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovas netinkamai aiškina ir taiko VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindą. Papildomos paslaugos įtraukimas į pasiūlymą, atsakovo įsitikinimu, suponuoja pagrindą tokį pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, nes siūloma paslauga (mokymų paslauga) yra perteklinė. Tokios paslaugos įtraukimas nesuponuoja racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvo įgyvendinimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Perkančiajai organizacijai jau įsigijus tokias paslaugas anksčiau, būtų neracionalu jas pakartotinai pirkti.

143. Tiekėjo pasiūlymo vertinimas kaip ekonomiškai naudingesnio dėl įtrauktos papildomos mokymo paslaugos suponuotų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principų pažeidimą. Pasiūlyme papildomų paslaugų įtraukimą vertina ne kaip siekimą konkurencijos tikslo, bet kaip pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą ir diskriminavimą kitų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, atitinkančius reikalavimus.

154. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojos konsultacija, neturi būti vertinama kritiškai, nes tai kompetentingos įstaigos pateikta išvada, todėl perkančioji organizacija ja pagrįstai vadovavosi.

165. Ieškovė netinkamai aiškina Konkurso sąlygų 13.4.3 punktą, kuris, atsakovo įsitikinimu, neįpareigoja konkurse dalyvaujančių tiekėjų į savo konkursinius pasiūlymus įtraukti papildomas paslaugas.

17Ieškovė UAB „Kvalitetas“ pateikė teismui dubliką (t. 2, b. l. 13-19, 29-35), kuriuo nesutinka su atsiliepimo argumentais, prašo ieškinį tenkinti visiškai.

18Dublikas grindžiamas šiais argumentais:

191. Atsakovas, pateiktu atsiliepimu pats pripažįsta faktą, kad ieškovė pateikė visus perkančiosios organizacijos reikalautus dokumentus, o ieškovės pasiūlymą pirkime atmetė tik dėl to, kad ji į savo pasiūlymą įtraukė mokymo paslaugas, kurios nebuvo numatytos pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo atmetimas tik dėl šios priežasties laikytinas netinkamu VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, Konkurso sąlygų 9.7.3 punkto aiškinimu ir taikymu, sąlygojusiu neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą pirkime.

202. Atmestinas atsakovo argumentas, kad papildomos paslaugos įtraukimas nesuponuoja racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvo įgyvendinimo, kadangi atsakovas mokymo paslaugas jau yra įsigijęs, todėl neracionalu jas pakartotinai pirkti. Atsakovas netinkamai supranta tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūrą. Mokymų paslaugos įtraukimas neturi jokios įtakos tiekėjo pasiūlytų kainų tarpusavio palyginimui, net jeigu ir papildomos mokymų paslaugos įtraukimas sąlygojo jo didesnę kainą. Tokiu atveju pats tiekėjas prisiėmė riziką, kad jo pasiūlyta kaina pirkime galimai gali būti didesnė nei kitų, tokios papildomos paslaugos neįtraukusių, tiekėjų kainos. Jeigu tiekėjo kaina (su papildoma paslauga) bus mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlytas kainas, tai logiškai nepaaiškinamas atsakovo teiginys, kad bus neįgyvendintas racionalus lėšų panaudojimo principas.

213. Byloje nepaneigta ir tai, kad VPĮ neįtvirtinta absoliutaus draudimo keisti pirkimo sutarties sąlygas – pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį gali būti keičiamos pirkimo sutarties sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Šiame ginče nėra jokio pagrindo prielaidai, kad perkančiajai organizacijai atsisakius mokymų paslaugos (jei ji jas jau yra įsigijusi ir tokios papildomos paslaugos jau nebėra reikalingos), viešojo pirkimo sutarties pakeitimas prieštarautų nurodytai VPĮ normai. Ieškovei laimėjus konkursą, Viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija nepatirs jokių papildomų sąnaudų, o jei pastaroji paslauga jei nebus reikalinga, ji be jokių kliūčių jos tiesiog galės atsisakyti.

224. Ieškovas nesiekia, kad dėl papildomos paslaugos įtraukimo jam būtų suteikta daugiau ekonominio naudingumo balų, todėl nepagrįsti teiginiai, kad yra pažeidžiami lygiateisiškumo ar teisingumo principai.

235. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojos pateikta konsultacija vertintina kritiškai, nuomonė dėl kainų nepalyginamumo nepagrįsta. Ieškovės nuomone, mokymų paslaugos įtraukimas neturi jokios įtakos tiekėjo pasiūlytų kainų tarpusavio palyginimui, net jeigu ir papildomos mokymų paslaugos įtraukimas sąlygojo jo didesnę kainą. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada vertintina kaip vienas iš byloje esančių dokumentų. Daugeliu atvejų Viešųjų pirkimų tarnybos formuojama praktika, nuomonė gali skirtis nuo teismų formuojamos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012), kuri visais atvejais turi būti prioritetinė.

246. Konkurso sąlygų 13.4.3 punkte yra numatyta galimybė, o ne įpareigojimas, kaip nepagrįstai nurodo atsakovas, tiekėjui pagal konkurso pagrindu sudarytą sutartį taip pat suteikti papildomas paslaugas, kurios nebuvo numatytos nei konkurso sąlygose (techninėje specifikacijoje), nei tiekėjo pasiūlyme, tačiau kurios yra būtinos tinkamam sutarties įvykdymui. Pareiga vadovautis pirkimo dokumentų nuostatomis yra tiesioginė VPĮ įtvirtintų principų prielaida ir bet koks nukrypimas nuo iš anksto paskelbtų pirkimo dokumentų yra kvalifikuotinas kaip viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimas (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Papildomos mokymų paslaugos numatymas tiekėjo pasiūlyme neprieštarauja konkurso sąlygų reikalavimams, priešingai, garantuoja, kad viešojo pirkimo sutartis bus įvykdyta efektyviai ir kokybiškai.

25Atsakovas pateiktu teismui tripliku (t. 2, b. l. 51-54) prašo UAB „Kvalitetas“ ieškinį, pareikštą atsakovui Alytaus profesinio rengimo centrui, atmesti kaip nepagrįstą.

26Triplikas grindžiamas šiais argumentais:

271. Atsakovas nurodo, kad iškilus ginčui tarp ieškovės ir atsakovo, viešųjų pirkimų komisija dar kartą analizavo pirkimo dokumentus ir, išanalizavęs pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatė keletą neatitikimų. Todėl ir dėl šių naujų aplinkybių mano, kad atmestas ieškovės pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra pagrįstai ir teisingai. Atsakovo nuomone, Konkurso sąlygų 9.7.3. punkto nurodytų reikalavimų nereikėtų vertinti kaip baigtinio sąrašo, dėl ko galėtų būti atmestas pasiūlymas. Perkančioji organizacija konkurso sąlygose numatė pavyzdinį sąrašą, o VPĮ įstatymas numato ir kitus reikalavimus, kurių neįvykdžius galimai būtų atmestas tiekėjo pasiūlymas.

282. Ieškovė savo poziciją grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėta byla Nr. 3K-3-43/2012. Atsakovas pažymi, kad minėtos civilinės bylos aplinkybės neatitinka nagrinėjamo ginčo aplinkybių, kadangi cituojamoje byloje kalbama apie statybos, projektavimo ir kitus perkamus darbus bei galimai reikalingas pirkti statybines medžiagas, kas negali būti lyginama su atsakovo konkurso pirkimo objektu. Konkurso sąlygose reikalavimo dėl mokymo paslaugos nebuvo, ir tai negali būti vertinama kaip papildomų paslaugų pirkimas, kadangi perkančioji organizacija, personalo mokymo paslaugas jau yra nusipirkusi anksčiau. Todėl pakartotinai pirkti identiškas paslaugas yra neracionalu ir prieštarauja konkurso sąlygoms.

293. Pirkimas buvo vykdomas vertinant ekonominį naudingumą, todėl pirkimo objekto kaina tik vienas iš vertinimo kriterijų. Be to, iškilus ginčui, į antrą etapą perkančioji organizacija neperėjo, t. y. vokai su kainomis nebuvo net atplėšti. Atsakovui apie pateiktą ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymo kainą nėra žinoma, kadangi ieškovė buvo eliminuota iš konkurso dar pirmame etape, kuomet buvo vertinama tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai. Todėl atsakovas nesutinka su ieškovės argumentu, kad atmesdamas ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. racionalų lėšų panaudojimo principą.

304. Atsakovas palaiko savo atsikirtimus dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vyr. specialistės L. K. konsultacijos pagrįstumo, kadangi nėra duomenų, dėl ko reikėtų tarnybos kvalifikuoto specialisto konsultacija abejoti.

315. Atsakovas nesutinka su ieškovės teiginiu, kad traktuodamas ir aiškindamas Konkurso sąlygų 13.4.3 punktą, neva neteisėtai jį keičia. Atsakovas pirkimo dokumentuose aiškiai ir tinkamai išdėstė savo reikalavimus, žinant, kad mokymo paslaugos perkančiajai organizacijai nebus reikalingos, sąmoningai neįtraukė mokymo paslaugų pirkimo, nes tiksliai žinojo, kad šių paslaugų neprireiks ir negali pirkti tos pačios paslaugos iš kelių tiekėjų.

32Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje (t. 2, b. l. 55-56), kurioje nurodė, kad ginčas tarp šalių yra kilęs ne dėl to, kad tiekėjas būtų nepasiūlęs to, kas buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas, o dėl to, kad tiekėjas pasiūlė ir tai, ko pirkimo sąlygose dėl pirkimo objekto nebuvo reikalaujama.

33Savo išvadą grindė šiais argumentais:

341. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė savo pasiūlyme pasiūlė atsakovo darbuotojų mokymų paslaugą, kurios nebuvo numatyta pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ir kurios atsakovas neketino įsigyti, ieškovės pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų (Supaprastintų pirkimų taisyklių 77.3 punktas, Pirkimo sąlygų 9.7.3 punktas).

352. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr. 3K-3-43/2012 konstatavo, kad „perteklinis pasiūlymas“ negali būti atmestas, kai „perteklinės“ pasiūlymo dalys yra tiesiogiai susijusios su perkančiosios organizacijos siekiamu rezultatu ir yra skirtos jam pasiekti (Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalis). Ieškovė pasiūlė darbuotojų mokymų paslaugą, kuri atsakovui yra nereikalinga, nes jas yra įsigijęs iš kito tiekėjo. Todėl nėra priežasčių teigti, kad ieškovės pasiūlytos mokymo paslaugos būtų būtinos tam, kad pasiekti pirkimo tikslą.

363. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog „Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos“. Analogiškos nuostatos yra išdėstytos Supaprastintų pirkimų taisyklių 89 punkte ir Pirkimo sąlygų 13.2 punkte „Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas“. Vadovaujantis šiomis nuostatomis daro išvadą, kad viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje turi būti išdėstytos tokios pat sąlygos, kokios yra viešojo pirkimo sąlygose ir laimėjusio tiekėjo pasiūlyme.

374. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose aprašydama viešojo pirkimo objektą turi nurodyti konkrečius jam keliamus reikalavimus, o ne aprašyti tai, ko neketina įsigyti. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi vadovautis viešojo pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais viešojo pirkimo objektui, o ne savarankiškai spręsti, ką dar, be viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija turėtų įsigyti. Tiekėjas nustatęs, jog viešojo pirkimo dokumentai neapima kokių nors paslaugų, kurių įprastai būtų prašoma įsigyjant analogišką viešojo pirkimo objektą, gali teikti perkančiajai organizacijai prašymus dėl viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo (Pirkimo sąlygų 7.1 punktas, Supaprastintų pirkimų taisyklių 36 punktas). Pirkimo sąlygų 13.4.3 punkto nuostatos nesudaro galimybės ieškovei teikti papildomas paslaugas, kurios nebuvo numatytos pirkimo sąlygose ir kurios atsakovui yra nereikalingos.

385. Viešųjų pirkimų įstatymas nesuteikia perkančiajai organizacijai absoliučios teisės keisti viešojo pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir atsisakyti dalies viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytų paslaugų. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje imperatyviai nurodyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

39Ieškovė UAB „Kvalitetas“pateikė rašytinius paaiškinimus (t. 2, b. l. 59-66), kurių pagrindu prašė ieškovės UAB „Kvalitetas“ ieškinį pareikštą atsakovui Alytaus profesinio rengimo centrui tenkinti visiškai.

40Papildomai paaiškino:

411. Nagrinėjamos bylos ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas. Ieškovė teisme kvestionuoja atsakovo veiksmus, kuriais ji buvo neteisėtai eliminuota iš pirkimo dėl įtrauktos papildomos mokymo paslaugos. Todėl atsakovo pateikiami triplike argumentai dėl tariamo ieškovės neatitikimo minimaliems kvalifikacijoms reikalavimams yra nesusiję su ginčo dalyku. Be to, perkančioji organizacija net ir pastebėjusi kokių neatitikimų tiekėjo kvalifikacijoje negalėtų iš karto tokio pasiūlymo atmesti, o privalėtų remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi kreiptis į tiekėją dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo. Kaip matyti iš dubliko priedo Nr. 1, tai ji ir darė. Perkančiosios organizacijos pareiga įsitikinti tiekėjo kompetencija turi būti ne formali, o orientuota į faktinį išsiaiškinimą apie tiekėjo turimą kvalifikaciją su tikslu ne atmesti pasiūlymą, o išlaikyti konkurencingą tiekėją viešųjų pirkimų procese, jeigu jo kvalifikacija atitinka nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo atsakovo daromai prielaidai dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo pirkime remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

422. Atsakovas dublike pripažino faktą, kad iškilus ginčui tarp ieškovės ir atsakovo, viešųjų pirkimų komisija dar kartą analizavo pirkimo dokumentus dėl iškilusio ginčo ir ieškovo atitiktį minimaliems kvalifikacijoms reikalavimams, t. y. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje atsakovas panaikino prieš tai priimtus sprendimus dėl tiekėjo kvalifikacijos vertinimo ir grįžo į pirminį kvalifikacijos duomenų vertinimo etapą. Šiuos veiksmus atsakovas atliko po Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutarties įpareigojimo sustabdyti pirkimo procedūras. Tokiais savo veiksmais atsakovas šiurkščiai pažeidė teismo įpareigojimą, už kurį jam galėjo būti skirta net bauda.

433. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas viešuosiuose pirkimuose susideda iš dviejų pagrindinių stadijų: tiekėjo kvalifikacijos įvertinimas ir tiekėjo pasiūlymo (pasiūlymo siaurąja prasme) įvertinimas. Nuomonės dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo procedūrų atskyrimo nuosekliai laikosi taip pat Lietuvos kasacinės instancijos teismas savo praktikoje. Pagal VPĮ perkančioji organizacija grįžti į tiekėjo kvalifikacijos vertinimo procedūrą galėtų tik panaikinusi ir savo sprendimą dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą pirkime yra teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2583-221/2012 ginčo dalykas. Vadinasi atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus.

444. Klaidingas yra atsakovo teiginys, kad VPĮ, Konkurso sąlygų 9.7.3 punkte įtvirtintą tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindų sąrašą nereikia laikyti baigtiniu. Ieškovė pažymi, kad pirkimas vykdomas pagal perkančiosios organizacijos parengtus tikslius, aiškius, be dviprasmybių dokumentus tam, kad pirkimas būtų vykdomas skaidriai. Papildomos paslaugos įtraukimas nesuponuoja, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir turi būti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu atmestas. Perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygų 9.7 punkte įtvirtintas pasiūlymo atmetimo sąrašas yra baigtinis, aiškinti jį plečiamai nėra jokio teisinio pagrindo.

455. Vien tas faktas, kad kasacinės instancijos teismo išnagrinėtoje byloje buvo kitas pirkimo objektas, nesuponuoja, kad teismas neturi vadovautis pastarąja praktika. Nagrinėjamame pirkime pasiūlymo kaina yra taip pat vienas iš vertinimo kriterijų, kurio lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime yra net 40 (Konkurso sąlygų 10.2 p.). Kasacinės instancijos teismas išnagrinėtoje byloje neakcentuoja pasiūlymo vertinimo kriterijaus, kaip tokio. Teismas vienareikšmiai pasisako dėl to, kad „Perkančioji organizacija negali atmesti tiekėjo pasiūlymą tik tuo pagrindu, kad pasiūlyta per daug prekių ar paslaugų, nesant kitų įstatyme nustatytų apribojimų tokį pasiūlymą pripažinti tinkamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Iš pastarosios kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos galima daryti išvadą, kad pateisinamas būtų tik tokio pasiūlymo, į kurį įtraukiama papildoma paslauga, atmetimas, jeigu tokios papildomos paslaugos teikimas perkančiajai organizacijai vykdant viešojo pirkimo sutartį sąlygotų papildomus finansinius kaštus. Nagrinėjamu atveju, dėl į ieškovės pasiūlymą įtrauktos papildomos paslaugos, viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija nepatirs jokių papildomų finansinių kaštų, o atsakovas neįrodė priešingai.

466. Ieškovė nurodo, kad siūlant mokymų paslaugą, papildomai prie turimų žinių bus sudaryta galimybė dar jas pagilinti ir įtvirtinti, bet ne dubliuoti ir pakartoti. Be to, pats tiekėjas prisiėmė riziką, kad jo pasiūlyta kaina pirkime galimai gali būti didesnė nei kitų tokios papildomos paslaugos neįtraukusių tiekėjų kainos. Ir net jeigu tokia (su papildoma paslauga) tiekėjo kaina bus mažesnė už kitų tiekėjų pasiūlytas kainas (pasiūlymas bus ekonomiškai naudingiausias), tai logiškai nepaaiškinamas atsakovo teiginys, kad bus neįgyvendintas racionalus lėšų panaudojimo principas.

477. Šiame ginče nėra jokio pagrindo prielaidai, kad perkančiajai organizacijai visgi atsisakius mokymo paslaugų, viešojo pirkimo sutarties pakeitimas prieštarautų VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintai normai. Viešųjų pirkimų tarnyba savo pateiktoje išvadoje šiuo klausimu pateikia tik nuomonę, tuo tarpu kasacinės instancijos teismas šiuo klausimu jau yra suformavęs VPĮ 18 straipsnio 8 dalies aiškinimo ir taikymo taisyklę, pagal kurią pastarosios (papildomos) paslaugos atsisakymas nesuponuotų VPĮ 18 straipsnio 8 d. pažeidimo.

488. Atsižvelgiant ir į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoja kartą buvo pateikusi konsultaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba negali pakeisti savo nuomonės ir pateikti byloje priešingą išvadą, nei buvo nurodžiusi tarnybos darbuotoja, nors ji ir būtų ydinga. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba, teikdama išvadą, nebuvo įsigilinusi į konkurso sąlygų techninę specifikaciją bei ieškovės pasiūlytą papildomą mokymų paslaugą, kadangi nurodo, jog „ji nėra susijusi su pirkimo objektu“. Tuo tarpu ieškovės pasiūlymas (įskaitant ir mokymo paslaugą) yra tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu ir yra skirtas tinkamam rezultatui pasiekti. Todėl teismas neturėtų vadovautis šiuo rašytiniu įrodymu.

49Ieškovė kartu su rašytiniais paaiškinimais teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų prijungimo ir patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

50Ieškinys tenkintinas.

51Ginčo sprendimui taikomas konkurso paskelbimo momentu – 2012 m. rugpjūčio 6 d. galiojusios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymas.

52Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Alytaus profesinio rengimo centras 2012 m. rugpjūčio 6 d. CVP IS paskelbė apie supaprastintą verslo ir valdymo konsultacinių paslaugų pirkimą, kuris vykdomas pagal direktoriaus patvirtintas konkurso sąlygas (t. 1, b. l. 13-16, 17-41). Ieškovė konkurse pateikė savo pasiūlymą (t. 1, b. l. 42-161). 2012 m. rugsėjo 10 d. ieškovė gavo perkančiosios organizacijos raštą, prašant patikslinti informaciją, ar į kokybės vadybos sistemų diegimo konsultavimo paslaugos kainą yra įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą (t. 1, b. l. 162). Ieškovė, atsakydama į minėtą raštą, 2012 m. rugsėjo 11 d., nurodė, kad yra įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą (t. 1, b. l. 164). 2012 m. rugsėjo 19 d. ieškovei perkančioji organizacija pranešė, kad pastarosios pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimų (t. 1, b. l. 165). Ieškovė, nesutikdama su tokiu sprendimu, išnaudojo ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją iki pirkimo sutarties sudarymo ir pateikė atsakovui pretenziją, kurios šis netenkino (t. 1, b. l. 166-170).

53Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymas ir apie kurį ieškovė buvo informuota 2012 m. rugsėjo 19 d. pranešimu Nr. V9-1794 „Dėl pasiūlymo atmetimo“; panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. V9-1836 atmesti ieškovės pretenziją; ex officio panaikinti visus kitus atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro po sprendimo atmesti ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymą priėmimo priimtus sprendimus viešajame pirkime Nr. 125553 ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

54Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovės pasiūlymą atsakovas atmetė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir Konkurso sąlygų 9.7.3 punkto pagrindu, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau VPT) atsakingo asmens raštišku išaiškinimu, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi į pasiūlymo kainą buvo įskaičiuota kaina už mokymų vykdymą, nors konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje nebuvo reikalavimo vykdyti bet kokius mokymus. Perkančioji organizacija jau yra įsigijusi 1, 2 ir 3 lygio darbuotojų mokymų paslaugą, todėl šiame pirkime jos nebuvo numatyta (t. 1, b. l. 165, 171). Teismas VPT darbuotojos išaiškinimą vertina, kaip darbuotojos nuomonę, kartu su kitais įrodymais.

5539 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti atmetamas, kai jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovo Konkurso sąlygų 9.7.3 punktas numato, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija, pasiūlymas/dokumentas nepasirašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu) (t. 1, b. l. 29).

56Ieškovė nurodo, kad siūlydama mokymų paslaugą vadovavosi Konkurso sąlygų 13.4.3 punktu, kuris numato, kad jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių tiekėjas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini, šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas tiekėjas atlieka savo sąskaita. Ieškovės nuomone, minėtu punktu tiekėjui leidžiama suteikti papildomas paslaugas, nors jos nebuvo numatytos konkurso sąlygose. Ieškovė mokymų paslaugą papildomai įtraukė atsižvelgdama į tai, kad po projekto įgyvendinimo, profesinio mokymo įstaigos, numatytos konkurso sąlygose (Konkurso sąlygų 2.5 punktas), jau turės savarankiškai periodiškai atlikti auditus, todėl siekiant ISO 9000 standarte aprašomo darbuotojų įsitraukimo principo įgyvendinimo ir siekiant išvengti rizikos, kad nebus pasiektas užsibrėžtas projekto rezultatas/tikslas. Ieškovė nurodo, kad jos teikiamos mokymo paslaugos nesidubliuos su jau įsigytais mokymais, o papildomai prie turimų žinių bus sudaryta galimybė dar jas pagilinti ir įtvirtinti.

57Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas, prašydamas patikslinti duomenis (t. 1, b. l. 162) nenurodė, kad mokymo paslaugas jau yra įsigijęs iš kito tiekėjo, todėl ieškovė negalėjo žinoti, kad šių paslaugų atsakovui neprireiks ir galėjo pagrįstai tikėtis, kad įtrauktos į pasiūlymą papildomos mokymo paslaugos bus reikalingos tinkamam ir pilnam projekto įgyvendinimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2011 yra pažymėjusi, kad perkančioji organizacija negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms, tačiau lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ar funkciniams reikalavimams (VPĮ 25 straipsnis). Byloje nėra paneigta, kad ieškovės pasiūlytos mokymo paslaugos tiesiogiai susijusios su kokybės vadybos sistemos diegimo paslauga (Konkurso sąlygų 2.1 punktas).

58Ieškovės nuomone, atsakovas nepagrįstai iš konkurso eliminavo konkurencingą tiekėją, galimai pažeidė racionalų lėšų panaudojimo principą (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Su kuo nesutinka atsakovas, motyvuodamas tuo, kad ieškovės pasiūlymo negali vertinti kaip geresnio, naudingesnio lyginant su kitais tiekėjais, pateikusiais pasiūlymus pirkime, kadangi būtų pažeisti lygiateisiškumo bei teisingumo principai bei priėmus pasiūlymą su papildoma paslauga, kurią atsakovas jau yra įsigijęs, būtų pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

59Pažymėtina, kad perkančioji organizacija numačiusi pasiūlymų vertinimo kriterijus (Konkurso sąlygų 10.2 punktas): pirmasis kriterijus – Kaina (C) 40; antrasis kriterijus – Efektyvumas (T1) 30; trečiasis kriterijus – Kokybė (T2) 30. Taigi, šie kriterijai taikytini visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, t. y. ir ieškovei, jai nesuteikiant jokio pranašumo dėl įtrauktos papildomos paslaugos. Atsakovo nuomone, kiekvienas pasiūlymo elementas turi įtakos kainai, tačiau jis nepagrindė, kaip tai sąlygoja tiekėjų pasiūlymų tarpusavio nepalyginamumą ir kodėl tiekėjo pasiūlyta kaina perkamam objektui visa apimtimi negali konkuruoti su kitų konkurso dalyvių kainomis. Teismas sutinka su ieškove, jog tokį pasiūlymą su papildoma paslauga yra įmanoma palyginti kartu su visų kitų tiekėjų pateikiamais pasiūlymais, nes kainos kriterijus yra atskirtas nuo efektyvumo ir kokybės kriterijų ir jo lyginamasis svoris yra didžiausias. Mokymo paslaugos įtraukimas neturi įtakos tiekėjo pasiūlytų kainų tarpusavio palyginimui, net jeigu ir papildomos mokymo paslaugos įtraukimas sąlygojo jo didesnę kainą. Todėl teismas sutinka su ieškove, jog tuo atveju, jeigu tiekėjo konkurse pateiktas pasiūlymas, net ir įtraukus mokymo paslaugas, įvertinus visus kriterijus, bus ekonomiškai naudingesnis (Konkurso sąlygų 10.1 punktas) už kitų tiekėjų pasiūlymus, tiekėjo pasiūlymo pripažinimas konkurso laimėtoju ir sutarties su tiekėju sudarymas visiškai atitiks VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatytą viešųjų pirkimų tikslą bei nepažeis nei principų, numatytų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje, nei teisingumo principų. Pats tiekėjas prisiėmė riziką tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlyta kaina pirkime galimai būtų didesnė nei kitų, tokios papildomos paslaugos neįtraukusių, tiekėjų kainos.

60Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012 yra pažymėjusi, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pigiausią tiekėjo pasiūlymą tik tuo pagrindu, kad pasiūlyta per daug prekių ar paslaugų, nesant kitų įstatyme nustatytų apribojimų tokį pasiūlymą pripažinti tinkamu, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Tai, kad minėtoje kasacinės instancijos teismo išnagrinėtoje byloje buvo kitas pirkimo objektas, teismo nuomone, nereiškia, jog konkrečioje nagrinėjamoje byloje šia praktika remtis negalima.

61Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui išvadą, kad pateiktas ieškovės pasiūlymas turi būti atmestas, o viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėju, pasiūliusiu „perteklinį“ pasiūlymą, neturi būti sudaroma (t. 2, b. l. 55-56). Tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad ginčas tarp šalių kilo ne dėl to, kad tiekėjas būtų nepasiūlęs to, kas buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas, o dėl to, kad tiekėjas pasiūlė ir tai, ko pirkimo sąlygose nebuvo reikalaujama. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad ieškovė kartu su pasiūlymu pasiūlė darbuotojų mokymų paslaugą, kuri atsakovui yra nereikalinga, nes šią paslaugą jau yra įsigijęs iš kito tiekėjo. Todėl pasiūlytos mokymo paslaugos nėra būtinos tam, kad pasiekti pirkimo tikslą – įsigyti Kokybės vadybos sistemų atitinkančių tarptautinius standartus diegimo paslaugą. Taigi, Viešųjų pirkimų tarnyba pripažino, jog tai, kas buvo perkančiosios organizacijos reikalaujama, ieškovė pasiūlė. Kaip jau buvo aptarta, nors konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo pasiūlyti mokymo paslaugą, ieškovė galėjo pagrįstai tikėtis, kad įtrauktos į pasiūlymą papildomos mokymo paslaugos bus reikalingos tinkamam ir pilnam projekto įgyvendinimui, kadangi atsižvelgiant į tai, kad po projekto įgyvendinimo, profesinio mokymo įstaigos, numatytos konkurso sąlygose (konkurso sąlygų 2.5 punktas), jau turės savarankiškai periodiškai atlikti auditus, mokymų paslauga buvo įtraukta siekiant ISO 9000 standarte aprašomo darbuotojų įsitraukimo principo įgyvendinimo ir siekiant išvengti rizikos, kad nebus pasiektas užsibrėžtas projekto rezultatas/tikslas. Todėl teismas sutinka su ieškove, kad ieškovės pasiūlymas (įskaitant ir mokymo paslaugą) yra tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu ir yra skirtas tinkamam rezultatui pasiekti.

62Be to, viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog sudarant pirkimo sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tačiau kaip buvo minėta, pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį gali būti keičiamos pirkimo sutarties sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Nagrinėjamos bylos atveju, nustačius, kad ieškovės pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias, paskelbus ieškovę konkurso laimėtoja, sudarant pirkimo sutartį nebūtų keičiama pasiūlymo kaina, tačiau perkančioji organizacija galėtų atsisakyti papildomos mokymų paslaugos, jeigu atsakovei ji pasirodytų nereikalinga ar perteklinė. Šiuo atveju nebūtų pažeista VPĮ 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo pateiktoje išvadoje šiuo klausimu pateikia tik nuomonę, tuo tarpu kasacinės instancijos teismas šiuo klausimu jau yra suformavęs VPĮ 18 straipsnio 8 dalies aiškinimo ir taikymo taisyklę, pagal kurią pastarosios (papildomos) paslaugos atsisakymas nesuponuotų VPĮ 18 straipsnio 8 dalies pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

63Dėl nurodytų aplinkybių priimant sprendimą Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta išvada besąlygiškai teismas nesivadovauja.

64Teismas laiko klaidingu atsakovo teiginį, kad VPĮ, Konkurso sąlygų 9.7.3 punkte įtvirtintas tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindų sąrašas nelaikytinas baigtiniu. Teismas pažymi, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Taigi, pirkimas vykdomas pagal perkančiosios organizacijos parengtus tikslius, aiškius, be dviprasmybių dokumentus tam, kad pirkimas būtų vykdomas skaidriai. Papildomos paslaugos įtraukimas neleidžia teigti, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir turi būti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu atmestas.

65Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės pasiūlymas su papildomu mokymo paslaugos pasiūlymu, nelaikytinas pažeidžiančiu VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei konkurso sąlygų 9.7.3 punkto reikalavimus, pažymėdamas, jog nėra jokių ribojimų tokios papildomai įtrauktos paslaugos perkančiajai organizacijai atsisakyti.

66Taigi, kaip nustatyta byloje, perkančioji organizacija pasiūlymą pripažino netinkamu ne dėl to, kad tiekėjas nepasiūlė to, kas buvo reikalaujama pagal pirkimo sąlygas, o dėl to, jog pasiūlė ir tai, ko pirkimo sąlygose dėl pirkimo objekto nebuvo reikalaujama, kartu nurodydamas, kad ieškovės pateikti kvalifikacijos duomenys atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (t. 1, b. k, 165). Tuo tarpu triplike atsakovas nurodo, kad dar kartą išanalizavus pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatė keletą neatitikimų, todėl ir dėl naujai nustatytų aplinkybių laiko, kad sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra pagrįstas ir teisingas (t. 2, b. l. 52).

67Teismas nurodo, kad nagrinėjamos bylos ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai). Ieškovė teisme kvestionuoja atsakovo veiksmus, kuriais ji buvo neteisėtai eliminuota iš pirkimo dėl įtrauktos papildomos mokymo paslaugos. Todėl pripažintina, kad atsakovo pateikiami triplike argumentai dėl ieškovės pasiūlymo neatitikimo minimaliems kvalifikacijoms reikalavimams yra nesusiję su ginčo dalyku. Kartu teismas pastebi, kad perkančioji organizacija net ir pastebėjusi kokių neatitikimų tiekėjo kvalifikacijoje negalėtų iš karto tokio pasiūlymo atmesti, o turėtų kreiptis į tiekėją dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis), ką ji ir darė 2012 m. spalio 19 d. raštu (t. 2, b. l. 36). Tačiau Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartimi sustabdė viešojo pirkimo „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Pietų Lietuvos regione“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-010 kokybės vadybos sistemų atitinkančių tarptautinius standartus diegimo paslaugos pirkimo (pirkimo Nr. 125553) procedūras ir uždraudė atsakovui Alytaus profesinio rengimo centrui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu sutartis bus sudaryta – įpareigoti atsakovą sustabdyti jos vykdymą (t. 1, b. l. 175-178). Todėl jokios pirkimo procedūros negalėjo būti vykdomos. Tą pripažinęs atsakovas, savo 2012 m. spalio 19 d. raštą pripažino negaliojančiu bei patvirtino, kad pirkimo procedūros sustabdytos (t. 2, b. l. 44).

68Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas nustačius pažeidimus, kuriais pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis byloje Nr. 2A-581/2008).). Viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkanciosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Dėl to negalimi atvejai, kad nustatytas viešųjų pirkimų principo pažeidimas būtų kvalifikuotas kaip neesminis, kartu pripažįstant, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-508/2009).

69Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslai negali būti pasiekti, jei taikant VPĮ nebus atsižvelgiama į siekį saugoti ir užtikrinti veiksmingą bei sąžiningą konkurenciją rinkoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2011).

70Taigi pagal Lietuvos Auksčiausiojo Teismo formuojamą praktiką, atmestinas tik toks tiekėjo pasiūlymas, kuris neatitinka VPĮ įtvirtintų normų bei konkrečių perkančiosios organizacijos įtvirtintų reikalavimų. Įvertinus bylos aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas, t. y. perkančioji organizacija, netinkamai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas normas bei konkurso sąlygų 9.7.3. punktą, sąlygojusį neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Kvalitetas“ pasiūlymą bei pretenziją. Tokiu būdu atsakovas nepagrįstai iš konkurso pašalino konkurencingą tiekėją, neleisdamas jam dalyvauti konkurse, galimai pažeidė racionalų lėšų panaudojimo principą (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), todėl naikintinas atsakovo sprendimas, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Kvalitetas“ pasiūlymas ir apie kurį ieškovė buvo informuota 2012 m. rugsėjo 19 d. pranešimu Nr. V9-1794 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ bei 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. V9-1836 atmesti ieškovės pretenziją.

71Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo pripažinus neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys turi būti grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-425/2010).

72Kadangi, kaip pripažino pats atsakovas, pirkimo procedūros sustabdytos, nesant duomenų apie kitus priimtus sprendimus vykdant pirkimo procedūrą, teismas dėl jų nepasisako, tačiau pažymi, kad jei sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, jis laikomas niekiniu, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 1 dalis) bei tai, kad, panaikinus Perkančiosios organizacijos sprendimus, pastaroji, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, t. y. iš naujo atlikti konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimą.

73Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė prašymą iš atsakovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamoje byloje ieškovė patyrė 1000 Lt išlaidas sumokėdama žyminį mokestį už ieškinio padavimą (t. 1, b. l. 12), kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė teismui 8999,38 Lt išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, kartu pridėdama tai pagrindžiančius įrodymus (t. 2, b. l. 69-71). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nurodytos ieškovės patirtos išlaidos viršija maksimalius dydžius, nurodytus 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, vadovaudamasis minėtų Rekomendacijų 2.1, 2.2, 8.2, 8.3, 8.15, 8.18 punktais, sprendžia, kad už ieškinio pareiškimą atlygintina 2550 Lt (3 MMA), už dubliko parengimą – 1487,5 Lt (1,75 MMA), už prašymo parengimą - 425 Lt (0,5 MMA), už paaiškinimus – 425 Lt (0,5 MMA), už 10 val. pasirengimą bylai – 1275 Lt (0,15 MMA), iš viso 6162,5 Lt priteistini ieškovei iš atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro.

74Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsniu, 259 straipsniu, 268 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 270 straipsniu, 4239 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

75ieškinį tenkinti.

76Panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens kodas 300039337) sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kvalitetas“ (juridinio asmens kodas 134992237) pasiūlymas ir apie kurį ieškovė buvo informuota 2012 m. rugsėjo 19 d. pranešimu Nr. V9-1794 „Dėl pasiūlymo atmetimo“.

77Panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens kodas 300039337) 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. V9-1836 atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kvalitetas“ (juridinio asmens kodas 134992237) pretenziją.

78Priteisti iš atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens kodas 300039337) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kvalitetas“ (juridinio asmens kodas 134992237) naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1000 Lt sumokėtą žyminį mokestį už ieškinio padavimą bei 6162,5 Lt išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, iš viso 7162,5 Lt.

79Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė UAB „Kvalitetas“ ieškiniu (t. 1, b. l. 2-11) prašo panaikinti... 4. Ieškovė nurodė, kad UAB „Kvalitetas“ (tiekėjas) dalyvauja... 5. Ieškovė nesutinka su atsakovo sprendimais dėl jos pasiūlymo įvertinimo bei... 6. 1. Atsakovas netinkamai aiškina ir taiko VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą... 7. 2. Tiekėjas gali į pasiūlymą įtraukti daugiau paslaugų nei reikalavo... 8. 3. Tiekėjas mokymų paslaugą į pasiūlymą įtraukė vadovaudamasis Konkurso... 9. Patenkinus ieškovės reikalavimus ir pripažinus negaliojančiu atsakovo... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 193-198), kuriuo... 11. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Vykdydama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija laikėsi... 13. 2. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovas netinkamai aiškina ir taiko... 14. 3. Tiekėjo pasiūlymo vertinimas kaip ekonomiškai naudingesnio dėl... 15. 4. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojos konsultacija, neturi būti... 16. 5. Ieškovė netinkamai aiškina Konkurso sąlygų 13.4.3 punktą, kuris,... 17. Ieškovė UAB „Kvalitetas“ pateikė teismui dubliką (t. 2, b. l. 13-19,... 18. Dublikas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Atsakovas, pateiktu atsiliepimu pats pripažįsta faktą, kad ieškovė... 20. 2. Atmestinas atsakovo argumentas, kad papildomos paslaugos įtraukimas... 21. 3. Byloje nepaneigta ir tai, kad VPĮ neįtvirtinta absoliutaus draudimo keisti... 22. 4. Ieškovas nesiekia, kad dėl papildomos paslaugos įtraukimo jam būtų... 23. 5. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojos pateikta konsultacija vertintina... 24. 6. Konkurso sąlygų 13.4.3 punkte yra numatyta galimybė, o ne įpareigojimas,... 25. Atsakovas pateiktu teismui tripliku (t. 2, b. l. 51-54) prašo UAB... 26. Triplikas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 1. Atsakovas nurodo, kad iškilus ginčui tarp ieškovės ir atsakovo,... 28. 2. Ieškovė savo poziciją grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 29. 3. Pirkimas buvo vykdomas vertinant ekonominį naudingumą, todėl pirkimo... 30. 4. Atsakovas palaiko savo atsikirtimus dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vyr.... 31. 5. Atsakovas nesutinka su ieškovės teiginiu, kad traktuodamas ir aiškindamas... 32. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje (t. 2, b. l. 55-56),... 33. Savo išvadą grindė šiais argumentais:... 34. 1. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė savo pasiūlyme pasiūlė atsakovo... 35. 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr.... 36. 3. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog... 37. 4. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose aprašydama viešojo... 38. 5. Viešųjų pirkimų įstatymas nesuteikia perkančiajai organizacijai... 39. Ieškovė UAB „Kvalitetas“pateikė rašytinius paaiškinimus (t. 2, b. l.... 40. Papildomai paaiškino:... 41. 1. Nagrinėjamos bylos ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas.... 42. 2. Atsakovas dublike pripažino faktą, kad iškilus ginčui tarp ieškovės ir... 43. 3. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas viešuosiuose pirkimuose susideda iš... 44. 4. Klaidingas yra atsakovo teiginys, kad VPĮ, Konkurso sąlygų 9.7.3 punkte... 45. 5. Vien tas faktas, kad kasacinės instancijos teismo išnagrinėtoje byloje... 46. 6. Ieškovė nurodo, kad siūlant mokymų paslaugą, papildomai prie turimų... 47. 7. Šiame ginče nėra jokio pagrindo prielaidai, kad perkančiajai... 48. 8. Atsižvelgiant ir į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoja kartą... 49. Ieškovė kartu su rašytiniais paaiškinimais teismui pateikė prašymą dėl... 50. Ieškinys tenkintinas.... 51. Ginčo sprendimui taikomas konkurso paskelbimo momentu – 2012 m. rugpjūčio... 52. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Alytaus profesinio rengimo centras... 53. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti sprendimą, kuriuo buvo... 54. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovės pasiūlymą atsakovas... 55. 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti... 56. Ieškovė nurodo, kad siūlydama mokymų paslaugą vadovavosi Konkurso sąlygų... 57. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas, prašydamas patikslinti... 58. Ieškovės nuomone, atsakovas nepagrįstai iš konkurso eliminavo... 59. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija numačiusi pasiūlymų vertinimo... 60. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 61. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui išvadą, kad pateiktas ieškovės... 62. Be to, viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje pažymėjo, kad Viešųjų... 63. Dėl nurodytų aplinkybių priimant sprendimą Viešųjų pirkimų tarnybos... 64. Teismas laiko klaidingu atsakovo teiginį, kad VPĮ, Konkurso sąlygų 9.7.3... 65. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės... 66. Taigi, kaip nustatyta byloje, perkančioji organizacija pasiūlymą pripažino... 67. Teismas nurodo, kad nagrinėjamos bylos ribas apibrėžia ieškinio pagrindas... 68. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas... 69. Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslai negali būti pasiekti, jei... 70. Taigi pagal Lietuvos Auksčiausiojo Teismo formuojamą praktiką, atmestinas... 71. Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo... 72. Kadangi, kaip pripažino pats atsakovas, pirkimo procedūros sustabdytos,... 73. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė prašymą iš atsakovo priteisti patirtas... 74. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93... 75. ieškinį tenkinti.... 76. Panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens kodas... 77. Panaikinti atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens kodas... 78. Priteisti iš atsakovo Alytaus profesinio rengimo centro (juridinio asmens... 79. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...