Byla 2-1531/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-25-212/2013 pagal pareiškėjo Valstybės įmonės Turto banko skundą dėl pakartotinio 2013 m. vasario 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Briva“ bankroto byloje, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. iškėlė bankroto bylą UAB „Briva“, bankroto administratoriumi paskyrė M. Š..

5Panevėžio apygardos teisme gautas pareiškėjo VĮ Turto banko skundas, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013 m. vasario 7 d. BUAB „Briva“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą septintu darbotvarkės klausimu „Dėl lėšų sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ ir nustatyti, kad BUAB „Briva“ bankroto administravimo išlaidas įkaito turėtojas bei kiti kreditoriai dengia proporcingai nuo gautų lėšų, pardavus minėtos bendrovės įkeistą ar neįkeistą turtą, ar gautų iš kitos bendrovės veiklos. Nurodė, kad 2013 m. vasario 7 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime septintu darbotvarkės klausimu buvo priimtas BAB banko Snoras pasiūlytas nutarimas „Nustatyti, kad BAB banko Snoras mokėtina suma už įkeisto turto administravimą BUAB „Briva“ bankroto proceso metu yra 126 517,87 Lt. Atsižvelgiant, kad BUAB „Briva“ bankroto proceso metu už parduotą įkeistą BAB bankas Snoras turtą gautos lėšos (77 661,63 Lt) buvo panaudotos BUAB „Briva“ bankroto administravimo išlaidoms padengti, nustatyti, kad BAB banko Snoras likusi mokėti už įkeisto turto administravimą suma yra 48 856,24 Lt“. Nutarimas priimtas vien šio banko balsais. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas neteisingai nusprendė dėl lėšų, gautų už parduotą įkeistą turtą, skyrimo administravimo išlaidoms dengti. Neatsižvelgta į įkaito turėtojo prievolę proporcingai gautų lėšų daliai prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo bei į administratoriaus pateiktą paskaičiavimą. BAB bankas Snoras nepateikė jo pasiūlyto administravimo išlaidų paskaičiavimo metodo. Tokia administravimo išlaidų dengimo tvarka nepagrįsta, prieštarauja administravimo išlaidų dengimo principams bei tvarkai, nustatytai ĮBĮ ir teismų praktikoje. Įkaito turėtojui tenkanti suma administravimo išlaidų apmokėjimui turi būti apskaičiuojama proporcingai įkeisto turto pardavimo kainos ir viso įmonei priklausančio turto vertės santykiui.

6Atsakovas BUAB „Briva“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad palieka kreditorių ginčą spręsti teismui. Nurodė, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo nutartimis patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma – 1 318 873,15 Lt. Už skundžiamą nutarimą septintu darbotvarkės klausimu balsavo kreditorius BAB bankas Snoras, turintis 94,12 proc. balsų.

7Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog palaiko VĮ Turto banko skundą. Ginčo nutarimas buvo pasiūlytas įkaito turėtojo ir priimtas balsų dauguma, kurią lėmė BAB banko Snoras balsavimas (94,12 proc.). Neaišku kuo remiantis įkaito turėtojas nustatė, kad reikia mokėti 126 517,87 Lt sumą už įkeisto turto administravimą. Nurodė, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista kreditoriams, o kita dalis neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus arba perėmus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Nuo bankroto procedūros pradžios iki 2013 m. sausio 11 d. faktiškai patirtos administravimo išlaidos yra 298 854,82 Lt. Iš visų rūšių turto pardavimo, debitorinių skolų išieškojimo ir vykdomos veiklos gauta 631 270,34 Lt, iš šios sumos 433 761,63 Lt gauta iš įkeisto turto pardavimo ir perdavimo, kas sudaro 68,71 proc. visų gautų lėšų. Skaičiuojant pagal proporcingumo principą, įkaito turėtojas administravimo išlaidų sąmatą turėtų apmokėti 205 350,62 Lt sumai. Įvertinus tai, kad 77 661,63 Lt suma iš įkeisto turto pardavimo jau yra išleista BUAB „Briva“ administravimo išlaidoms, BAB bankas Snoras turėtų papildomai sumokėti 127 688,99 Lt.

8Trečiasis asmuo BAB bankas Snoras pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti. Pareiškėjas nenurodė, kokį konkretų ĮBĮ straipsnį kreditorių susirinkimas pažeidė, priimdamas nutarimą dėl mokėtinos sumos už įkeisto turto administravimą. Kreditorių susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl mokėtinos sumos už įkeisto turto administravimą, atsižvelgė, kad atsakovui perdavus įkeistą turtą nebus iš ko padengti bankroto administravimo išlaidų ir kils rizika, kad bankroto procedūra nebus tinkamai užbaigta. Nurodė, kad jokiame teisės akte nėra nustatyto reikalavimo, kad teikiant nutarimo projektą kreditorius pateiktų jo pagrindimą. Atsikirsdamas į pareiškėjo teiginius nurodė, kad bankas, pateikdamas nutarimo projektą, atsižvelgė į priskaičiuotų, bet nesumokėtų administravimo išlaidų dydį, mokėtinas sumas pirmos ir antros eilės kreditoriams, įkaito turėtojo patenkinto reikalavimo proporciją. Nurodė, kad nustatyti atsakovo bankroto administravimo išlaidų dengimo tvarką yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, todėl atsakovo administravimo išlaidų nustatymo klausimą turėtų spręsti ne teismas, o atsakovo kreditorių susirinkimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi pareiškėjo VĮ Turto banko skundą tenkino ir pripažino negaliojančiu bei panaikino 2013 m. vasario 7 d. BUAB „Briva“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą 7 darbotvarkės klausimu „Dėl lėšų sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“, nustatė, kad BUAB „Briva“ bankroto administravimo išlaidas įkaito turėtojas bei kiti kreditoriai dengia proporcingai nuo gautų lėšų, pardavus įkeistą ar neįkeistą turtą, ar gautų iš kitos bendrovės veiklos.

11Teismas nurodė, kad kreditoriaus BAB banko Snoras skaičiavimas nepagrįstas, pažeidžia kitų kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą, Įmonių bankroto įstatymo nuostatas ir formuojamą teismų praktiką. Kreditorius, skaičiuodamas lėšų sumą už įkeisto turto administravimą, visiškai neatsižvelgė į trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus, atmesdamas jiems galimybę gauti mažiausią reikalavimų patenkinimą. Atmesdamas BAB banko Snoras argumentą, kad administravimo išlaidų dengimo tvarką gali spręsti tik kreditorių susirinkimas, nurodė, kad įstatymo leidėjas įtvirtino teismo prerogatyvą patikrinti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų teisėtumą ir, nustačius jo neteisėtumą, priimti vieną iš procesinių sprendimų: nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą; perduoti klausimą spręsti kreditoriams iš naujo; nutarimą pakeisti (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Vadovaudamasis ĮBĮ 36 str. 1 d., Kasacinio teismo praktika, konstatavo, kad bankroto administravimo išlaidos dengiamos proporcingai iš visų įmonės rūšių lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą bei neįkeistą turtą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų. Atsižvelgdamas į tai, VĮ Turto banko skundą tenkino.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Trečiasis asmuo BAB bankas Snoras pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir netinkamai taikė ginčo santykiams privalomas taikyti materialinės teisės normas. Teismui nenurodžius kokie konkretūs ĮBĮ straipsniai yra pažeisti, negalima daryti išvados, kad kreditorių susirinkimas priėmė ĮBĮ normoms prieštaraujantį skundžiamą nutarimą.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė motyvų, kodėl banko pateiktas paskaičiavimas yra nepagrįstas. Bankas atsiliepime nuosekliai išdėstė kokiais principais ir pagrindinėmis nuostatomis rėmėsi atlikdamas paskaičiavimus. Teismas skundžiamoje nutartyje nepareiškė nuomonės dėl banko paskaičiavime pateiktų duomenų teisingumo.
  3. Teismas neatsižvelgė, kad įvykdžius teismo skundžiamoje nutartyje suformuluotą nutarimą ir bankui sumokėjus BUAB „Briva“ bankroto administratoriaus paskaičiuotą papildomą sumą (apie 80 000 Lt), bus pilnai padengtos atsakovo bankroto administravimo išlaidos bei atsakovo pirmos ir antros eilės kreditoriniai reikalavimai. Situacija, kai kreditorius privalo iš savo lėšų padengti įkeisto turto administravimo išlaidas ir tomis išlaidomis yra patenkinami antros eilės kreditorių reikalavimai, pažeidžia ir diskriminuoja kreditorių lygiateisiškumo įgyvendinimo principą. Ši suma (80 000 Lt) bus sumokėta ne iš banko lėšų, gautų atsakovo bankroto procedūrų metu, o iš bankui nuosavybės teise priklausančių lėšų. Susidarys situacija, kad apelianto kreditorinis reikalavimas bus padengtas 20 proc., o atsakovo pirmos ir antros eilės kreditorių – 100 proc.
  4. Teismas, priimdamas sprendimą pripažinti skundžiamą nutarimą negaliojančiu bei priimdamas naują nutarimą, viršijo savo įgaliojimus, neatsižvelgė ne tik į faktines bylos aplinkybes, bet ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Sprendimą dėl lėšų sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimui turėtų priimti BUAB „Briva“ kreditorių susirinkimas.

14Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir taikė teisės normas. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismine praktika analogiškuose ginčuose, įvertinant ir ginant visų kreditorių interesus, nesuteikiant privilegijų vienam kreditoriui, tikslinga nustatyti, kad įkaito turėtojas dengia administravimo išlaidas proporcingai nuo gautų lėšų pardavus įkeistą ir neįkeistą turtą. Teismas teisingai įvertino, kad toks paskaičiavimas administravimo išlaidų sąmatai apmokėti, kurį siūlo apeliantas, pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą, kadangi nebuvo įvertinti trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismas, priimdamas sprendimą, įvertino ir tą aplinkybę, kad dėl įkaito turėtojo kaltės administravimo išlaidų sąmatos apmokėjimo klausimas iš parduoto (perduoto) turto nebuvo išspręstas ženkliai anksčiau, kas galėjo sumažinti administravimo išlaidas.
  2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas, nustatydamas administravimo išlaidų apmokėjimo klausimą, viršijo savo įgaliojimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs teismui prerogatyvą patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą.

15Atsakovas BUAB „Briva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad nesutinka su apelianto skundu. Teismas, įvertinęs visas faktines bylos aplinkybes, priėmė nutartį, kuri atitinka formuojamą teismų praktiką, ĮBĮ nuostatas ir užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

16Pareiškėjas VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas sprendė ne šios įmonės kreditorinių reikalavimų tenkinimo klausimą, bet administravimo išlaidų dengimo klausimą. Pagrindinis kreditorius BAB bankas Snoras pateikė įkeisto turto administravimui reikalingų lėšų paskaičiavimą, nenurodydamas kaip šis skaičiavimas grindžiamas.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

20Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas BUAB „Briva“ 2013 m. vasario 7 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas septintu darbotvarkės klausimu bei priimtas naujas nutarimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Nustatyta, kad 2013 m. vasario 7 d. vykusio pakartotinio BUAB „Briva“ kreditorių susirinkimo metu septintu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas nutarimo projektas dėl lėšų sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti. Kaip matyti iš byloje esančio protokolo (t. 7, b.l. 5-9), posėdžio metu balsų dauguma buvo priimtas BAB banko Snoras pasiūlytas nutarimas „Nustatyti, kad BAB banko Snoras mokėtina suma už įkeisto turto administravimą BUAB „Briva“ bankroto proceso metu yra 126 517,87 Lt. Atsižvelgiant, kad BUAB „Briva“ bankroto proceso metu už parduotą įkeistą BAB bankas Snoras turtą gautos lėšos (77 661,63 Lt) buvo panaudotos BUAB „Briva“ bankroto administravimo išlaidoms padengti, nustatyti, kad BAB banko Snoras likusi mokėti už įkeisto turto administravimą suma yra 48 856,24 Lt“. Už šį nutarimą balsavo vienintelis kreditorius BAB bankas Snoras, turintis 94,12 proc. balsų.

22Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl teisės normų, reglamentuojančių administravimo išlaidų dengimo tvarką bankroto byloje, aiškinimo ir taikymo. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja iš esmės tuo, kad teismas, panaikindamas nutarimą septintu darbotvarkės klausimu, nenurodė, kokie ĮBĮ straipsniai buvo pažeisti, kodėl banko pateiktas skaičiavimas yra nepagrįstas bei tuo, kad priimdamas naują nutarimą, teismas viršijo savo įgaliojimus, nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, kadangi sprendė kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtą klausimą.

23LR Įmonių bankroto įstatymo 23 str. nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Kita vertus, kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors šie klausimai yra priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus bet kuriuo atveju būtina atsižvelgti į būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės bei kreditorių teisių ir interesų. Taigi nežiūrint to, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

24Bylos medžiaga nustatyta, kad bankroto procedūrų metu iš visų rūšių turto pardavimo, perdavimo, debitorinių skolų išieškojimo ir vykdomos veiklos buvo gauta 631 270,34 Lt suma. Iš šios sumos už įkeisto turto perdavimą ir pardavimą gauta 433 761,63 Lt suma. Laikotarpiu nuo bankroto procedūrų pradžios (2009 m. birželio 8 d.) iki 2013 m. sausio 11 d. (įkeisto turto perdavimo BAB bankui Snoras) faktiškai patirtos administravimo išlaidos sudarė 298 854,82 Lt, iš kurių bendrovės lėšomis buvo apmokėta 273 521,358 Lt suma, administratoriaus skolintomis lėšomis – 13 385,20 Lt, neapmokėta suma – 11 948,04 Lt.

25ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta, kad administravimo išlaidos mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nurodytos teisės normos, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, prasmė yra ta, kad, realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Įkaito turėtojo pareiga prisidėti prie bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo reglamentuota ĮBĮ 33 str. 5 d., kuri numato, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą.

26Nagrinėjamu atveju skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nebuvo nustatytas lėšų, iš kurių bus apmokamos administravimo išlaidos, paskirstymo proporcingumas. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino skundžiamą nutarimą, kaip pažeidžiantį kreditorių lygiateisiškumo principą bei ĮBĮ nuostatas.

27Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra pasisakęs, kad tuo atveju, kai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų klausimu visiškai neatitinka ĮBĮ nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama, panaikinus tokį nutarimą, priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 str. 1 d. nuostatas, kuriose nustatytos lėšos, iš kurių mokamos administravimo išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir nustatydamas, kad įkaito turėtojas bei kiti kreditoriai dengia administravimo išlaidas proporcingai nuo gautų lėšų pardavus įkeistą ar neįkeistą turtą, ar gautų iš kitos bendrovės veiklos, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Tokia teismo išvada atitinka ĮBĮ 36 str. 1 d. nuostatas bei teismų suformuotą praktiką (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2416/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, panaikindamas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą ir priimdamas naują nutarimą, išsprendė kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtą klausimą, tuo viršydamas savo įgaliojimus bei nukrypdamas nuo formuojamos teismų praktikos.

28Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. iškėlė bankroto bylą... 5. Panevėžio apygardos teisme gautas pareiškėjo VĮ Turto banko skundas,... 6. Atsakovas BUAB „Briva“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad palieka... 7. Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, nurodydamas,... 8. Trečiasis asmuo BAB bankas Snoras pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi pareiškėjo... 11. Teismas nurodė, kad kreditoriaus BAB banko Snoras skaičiavimas nepagrįstas,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Trečiasis asmuo BAB bankas Snoras pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas... 15. Atsakovas BUAB „Briva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 16. Pareiškėjas VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 21. Nustatyta, kad 2013 m. vasario 7 d. vykusio pakartotinio BUAB „Briva“... 22. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl teisės normų, reglamentuojančių... 23. LR Įmonių bankroto įstatymo 23 str. nustatytos kreditorių susirinkimo... 24. Bylos medžiaga nustatyta, kad bankroto procedūrų metu iš visų rūšių... 25. ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta, kad administravimo išlaidos mokamos iš... 26. Nagrinėjamu atveju skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nebuvo... 27. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra pasisakęs, kad tuo atveju, kai priimtas... 28. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 29. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti...