Byla 2A-2340/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – VšĮ “Kretingos maistas”, UAB “Sotega”

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Pontem” apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Pontem” ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Druskininkų ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – VšĮ “Kretingos maistas”, UAB “Sotega”.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Ieškovas UAB „Pontem“ (toliau – ieškovas, tiekėjas arba apeliantas) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės 2013 m. liepos 8 d. rašte Nr. S(3.28)-543 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo paskelbimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė 2013 m. gegužės 28 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 137684) (toliau – konkursas), kuriam pasiūlymus pateikė ieškovas UAB „Pontem“ bei tretieji asmenys VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“. Ginčijamu 2013 m. liepos 8 d. raštu perkančioji organizacija pirkimo dalyvius informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę bei tai, kad pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“. 2013 m. liepos 10 d. ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, tačiau ji nebuvo patenkinta. UAB „Pontem“ reikalavo atmesti VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą, nes VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ yra susijusios įmonės, todėl dalyvaudamos viešajame pirkime šios įmonės derino veiksmus taip, kad galėtų VšĮ „Kretingos maistas“ laimėti, t.y. pateikė melagingas sąžiningumo deklaracijas bei daugiau nei vieną pasiūlymą, t.y. alternatyvius pasiūlymus. Ieškovo teigimu, tokia situacija pirkime iškreipia tiekėjų tarpusavio varžymąsi, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei viešojo pirkimo tikslą reikiamas paslaugas perkančiajai organizacijai įsigyti vadovaujantis VPĮ reikalavimais, nes tik toks lėšų naudojimas yra pagrįstas, teisėtas ir racionalus. Perkančioji organizacija nesiėmė jokių aktyvių veiksmų patikrinti ieškovo pateiktus duomenis apie VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ sąsajas ir jų nesąžiningumą. Byloje būtina remtis Konkurencijos tarnybos išvadomis, nes faktinės aplinkybės yra tos pačios – tos pačios įmonės, duomenų šaltiniai tie patys, dalyvavimo viešajame pirkime modelis taip pat yra tas pats, viešai skelbiama informacija VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ yra susiję per I. N., ji yra teisinga, nes akcininkas daro įtaką įmonės valdymui ir turi tikslą siekti pelno.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad abu tretieji asmenys perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymų pagrindimus, kuriuos ištyręs atsakovas priėmė atitinkamus sprendimus dėl pirkime tiekėjų pareikštų pasiūlymų. UAB „Sotega“ pasiūlymas buvo atmestas, nes maitinimo organizavimo administravimo išlaidos negali būti mažesnės kaip 25 proc. maisto produktų kainos (su PVM). Atsakovo įsitikinimu, Konkurencijos tarnybos išvada yra tik preliminari, dėl ginčo viešajame pirkime Konkurencijos tarnyba nuomonės nėra pateikusi. Perkančioji organizacija, vykdydama ginčo pirkimą, laikėsi pirkimo procedūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Pasirašydami pateiktas tiekėjo sąžiningumo deklaracijas, tretieji asmenys patvirtino, kad veikia kaip konkurentai. Atsakovas nedisponavo jokiais duomenimis, galinčiais sukelti abejonių dėl VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ deklaruojamo sąžiningumo. VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ yra du visiškai skirtingi juridiniai asmenys, turintys skirtingus valdymo organus, administraciją bei skirtingus tikslus. Jų registracijos ir buveinės vietos yra skirtinguose miestuose, o I. N. nėra nei vienos iš jų vadovas ar valdymo organas. Perkančioji organizacija neturėjo duomenų, kad VšĮ „Kretingos maistas“ būtų dariusi įtaką UAB „Sotega“ valdymui, tokių duomenų nepateikė ir ieškovas. Ieškovo teiginiai apie trečiųjų asmenų sąsajas, nesąžiningumą, tarpusavio veiksmų derinimą, apribojant konkurenciją, paremti tik prielaidomis. Pirkimo pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (su PVM), todėl pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas, kuris atitiko ne tik visus jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bet ir pasiūlė mažiausią kainą.

8Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad įstatymai ar viešojo pirkimo sąlygos nedraudžia net ir susijusiems tiekėjams dalyvauti tame pačiame viešajame pirkime, jei tiekėjai pateikia sąžiningumo deklaracijas, kuriose patvirtina, kad veikia nepriklausomai ir savo pasiūlymus teikia savarankiškai bei iš tiesų veikia nepriklausomai. VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ yra nepriklausomi juridiniai asmenys, kurie tiek ginčo konkurse, tiek kituose konkursuose dalyvauja savarankiškai ir nepriklausomai. Nurodė, tai, kad fizinis ar juridinis asmuo yra kelių įmonių akcininkas, dar nereiškia, jog tos įmonės tam tikrais atvejais negali konkuruoti tarpusavyje. Abiejų įmonių vadovai yra skirtingi ir jie savarankiškai koordinuoja savo vadovaujamų įmonių veiklą. Nurodydamas tariamą trečiųjų asmenų susietumą ir bendradarbiavimą, ieškovas elgiasi nesąžiningai, nepateikė ir jokių įrodymų, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė melagingą tiekėjų sąžiningumo deklaraciją.

9Trečiasis asmuo UAB „Sotega“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad UAB „Sotega“ yra savarankiškai veikiantis juridinis asmuo, turintis savo įstatus, vadovą bei tikslus. Įmonės vadovė savarankiškai sprendžia, kokiuose viešuosiuose pirkimuose dalyvauti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginį dėl tariamo trečiųjų asmenų tarpusavio veiklos derinimo. Įmonė atsakovui pateikė sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtino, kad veikia nepriklausomai ir visi kiti pirkime dalyvaujantys tiekėjai yra laikytini konkurentais. Ginčo konkurse vyko reali konkurencija. Ieškovas neteisingai interpretuoja Konkurencijos tarnybos atsakymą į jos pačios raštą. Trečiojo amens teigimu, UAB „Sotega“ neįprastai mažą pasiūlymo kainą pagrindė taip, kaip sugebėjo tai padaryti, atsižvelgiant į pasiūlyme nurodytą ypač mažą kainą bei į kitus nurodytus kriterijus. Atsakovas, vykdydamas ginčo pirkimą, nepadarė jokių pažeidimų, todėl nepažeidė ir viešųjų pirkimų principų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

12Teismas nustatė, kad tiekėjai VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ pateikė nustatytos formos sąžiningumo deklaracijas, kurios atitinka LR Ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 patvirtintos Tiekėjų sąžiningumo deklaracijos formos reikalavimams. Teismas pažymėjo, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas kiekvieno viešojo pirkimo atveju yra imperatyvus (VPĮ 24 str. 2 d. 5 p.). Šia deklaracija siekiama ne formalaus dokumento užpildymo ir pateikimo perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai, o patvirtinimo, kad tiekėjas su kitais jo nurodytais ūkio subjektais, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus) ir veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose VPĮ 3 straipsnyje nurodytus principus.

13Teismas sprendė, kad pagal bylos duomenis nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ sąžiningumo deklaracijos yra melagingos, kadangi byloje nėra pateikta įrodymų, kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ yra susijusių ūkio subjektų grupė Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies prasme, kad šie tiekėjai, teikdami pasiūlymus, derino savo veiksmus, neveikė kaip konkurentai ir pateikė alternatyvius pasiūlymus.

14Teismas ieškovo argumentus, kad tretieji asmenys pirkime dalyvavo ne kaip konkurentai, o derindami savo veiksmus, atmetė kaip nepagrįstus, kadangi byloje nenustatyta, kad vienam tiekėjui galimai buvo suteikta daugiau teisių nei kitiems, kad pirkimo laimėtoja VšĮ „Kretingos maistas“ dėl to galėjo turėti lemiamą pranašumą kitų konkurse dalyvaujančių asmenų atžvilgiu.

15Teismas, nenustatęs trečiųjų asmenų VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ veiksmų nesąžiningos konkurencijos aspektu, konstatavo, kad byloje esantys įrodymai neduoda pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ nuostatas ir priėmė nepagrįstus sprendimus, todėl sprendė, kad ieškovo ieškinio jame nurodytais motyvais nėra pagrindo tenkinti.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Pontem“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

18Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

191. Atsakovas nesutinka su ieškovo pateiktais argumentais, kad trečiųjų asmenų (tiekėjų) sąžiningumo deklaracijos yra neteisingos ar melagingos. Tiekėjai, pasirašydami tiekėjo sąžiningumo deklaracijas patvirtino, kad veikia kaip konkurentai.

202. Perkančioji organizacija gavusi tiekėjų pasiūlymus paprašė visus nurodytus tiekėjus pagrįsti perkančiosios organizacijos manymu neįprastai mažą kainą. Abu tiekėjai (tiek UAB „Sotega“, tiek VšĮ „Kretingos maistas“) pateikė pasiūlymų pagrindimus, tačiau perkančiosios organizacijos komisija, atsižvelgusi į konkurso sąlygų 52 punktą, UAB „Sotega“ pasiūlymą atmetė.

213. Perkančiosios organizacijos nuomone, byloje yra faktinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ nėra susijusios įmonės ir jų pasiūlymai negali būti laikomi alternatyviais.

22Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Sotega“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

23Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

241. Pirmosios instancijos teismas atliko tinkamą įrodymų tyrimą ir jais vadovavosi priimdamas motyvuotą teismo sprendimą.

252. VšĮ „Kretingos maistas“ neginčija ieškovo pateiktos viešai prieinamos informacijos tikrumo, tačiau tokia informacija ir VšĮ „Kretingos maistas“ veiksmai nepatvirtina ieškovo pateiktų faktų dėl nesąžiningumo.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

29Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

30Faktinės bylos aplinkybės

31Bylos medžiaga patvirtina, kad, atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 137684). Pagal pirkimo sąlygas numatyta pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų, pasiūlymuose nurodytą kainą vertinant litais (pirkimo dokumentų 51 p. ir 52 p.). Konkursui pasiūlymus pateikė šeši tiekėjai: UAB „Pontem“, VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Sotega“, UAB „Minolga“, UAB „Juskada“, UAB „Dussmann service“. Atsakovas 2013 m. liepos 8 d. sprendimu nutarė, vadovaujantis konkurso sąlygų 50.4 punktu, atmesti tiekėjo UAB „Dussmann service“ pasiūlymą, vadovaujantis konkurso sąlygų 50.5 punktu, atmesti tiekėjo UAB „Sotega“ pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju paskelbti VšĮ „Kretingos maistas“. Atsakovas 2013 m. liepos 8 d. raštu Nr. S(3.28)-543 pranešė konkurse dalyvavusiems tiekėjams apie gautus tiekėjų pasiūlymus, kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas, sudarytą pasiūlymų eilę ir priimtą sprendimą dėl viešajame pirkime laimėjusio pasiūlymo. Ieškovas 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. 05-09-221 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Sotega“ pirkime pateikė melagingas sąžiningumo deklaracijas ir derino savo veiksmus, t.y. pateikė alternatyvius pasiūlymus ir neveikė kaip konkurentai, tokia situacija pažeidžia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, iškreipia tiekėjų tarpusavio varžymąsi bei viešojo pirkimo tikslą, todėl VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 50.2 punkto reikalavimų. Perkančioji organizacija 2013 m. liepos 18 d. raštu Nr. S(3.28)-570 pranešė, kad netenkino ieškovo 2013 m. liepos 10 d. pretenzijos.

32Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiami klausimai, ar perkančioji organizacija pagrįstai pripažino laimėtoja VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą, ar tretieji asmenys – pirkimo laimėtoja VšĮ „Kretingos maistas“ ir iš konkurso pašalinta UAB „Sotega“ pateikė teisingas sąžiningumo deklaracijas, vykdė VPĮ ir pirkimo sąlygų reikalavimus.

33Dėl viešųjų pirkimų

34Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

35Dėl įrodymų vertinimo

36Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010). Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė minėtų įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė šias taisykles, priimdamas sprendimą vertino šalių pateiktus paaiškinimus ir atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus, konkurso sąlygas, šalių pasiūlymus ir jų atitiktį keliamiems reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymų visetą bei nustatęs, kad įrodymų bei faktų, leidžiančių pritarti ieškovo teiginiams ir reikalavimams nėra, pagrįstai ir teisingai atmetė ieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus. Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime paremtos byloje esančių įrodymų ir šalių pateiktų argumentų viseto teisingu įvertinimu, todėl apelianto teiginiai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Tai, kad apeliantas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas arba jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

37Dėl UAB ,,Sotega“ ir

38Ieškovo teigimu, Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka.

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančio tiekėjo sąžiningumo deklaracijos teisinės reikšmės, 2012 m. balandžio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2012 konstatavo, kad pagal VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas privalo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Nors deklaravimas, kaip toks, nėra absoliuti prielaida išvengti galimų nesąžiningų perkančiosios organizacijos ar tiekėjo veiksmų, tačiau tai yra viena viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolės bei piktnaudžiavimo prevencijų formų. Tais atvejais, kada tiekėjas pateikia melagingą sąžiningumo deklaraciją, atsisakoma su tokiu tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vertinant tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pagal lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principus, darytina išvada, kad šia deklaracija siekiama ne formalaus dokumento užpildymo ir pateikimo perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai, o patvirtinimo, kad tiekėjas neteikė ir neketina ateityje teikti jokio atlygio (pinigų, dovanų, paslaugų ir kt.) už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt., bylos Nr. 3K-3-583/2008). Ginčo santykiams taikytiname VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte tiekėjo deklaracijoje daromų pareiškimų sąrašas yra išplėstas, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytoje byloje suformuluotomis sąžiningumo deklaracijos vertinimo nuostatomis, kuriomis prioritetas teikiamas deklaracijos turiniui, o ne formalių reikalavimų išpildymui, turi būti vadovaujamasi ir aiškinant nagrinėjamoje byloje taikytinos redakcijos VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

40Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalis nustato, kad susijusių ūkio subjektų grupė – du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų yra laikomi vienu ūkio subjektu apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos dalį. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių ūkio subjektų grupę sudaro kiekvienas nagrinėjamas ūkio subjektas ir:

411) ūkio subjektai, kuriuose, kaip ir nagrinėjamame ūkio subjekte, tas pats fizinis asmuo arba tie patys fiziniai asmenys turi akcijų dalį, kuri sudaro 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

422) ūkio subjektai, kurie su nagrinėjamu ūkio subjektu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių stebėtojų taryboje, valdyboje ar kitame valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir nagrinėjamo ūkio subjekto valdymo ar priežiūros organuose;

433) ūkio subjektai, kuriuose nagrinėjamas ūkio subjektas turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba kurie yra įsipareigoję derinti savo ūkinės veiklos sprendimus su nagrinėjamu ūkio subjektu, arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti nagrinėjamas ūkio subjektas, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto nagrinėjamam ūkio subjektui;

444) ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba su kuriais nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs derinti savo ūkinės veiklos sprendimus, arba kurie yra įsipareigoję atsakyti už nagrinėjamo ūkio subjekto prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba kuriems nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto;

455) ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus ūkio subjektus, yra susiję su šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais ūkio subjektais bet kuriuo iš šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų būdų.

46Ieškovo pateikti į bylą viešai prieinami duomenys rodo tam tikra prasme galimą ryšį įmonių per akcininką, t. y. UAB „Sotega“ akcijos priklauso UAB „Baltijos paslaugų grupė“, kurios akcininku yra I. N., kuris buvo iki 2013 m. vasario 21 d. (t. y. iki ginčo konkurso paskelbimo) VšĮ „Kretingos maistas“ vadovas, o šiuo metu VšĮ „Kretingos maistas“ vadovė yra A. N., tačiau byloje nėra pateikta objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad įmonės UAB ,,Sotega“ ir VšĮ ,,Kretingos maistas“ yra taip susiję, kad jų veikla bendrai būtų nukreipta tam pačiam tikslui pasiekti, t. y. kad jos veikia ne kaip konkurentai, bet kaip susiję asmenys, derindami savo veiksmus, turėdami bendrą interesą kartu laimėti pirkimą. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ veiksmai buvo suderinti, kad jos bendrai siekė bet kurios iš jų laimėjimo pirkime. Pagal į bylą pateiktus įrodymus teisėjų kolegija taip pat daro išvadą, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, kad kuri nors iš šių įmonių būtų neteisingai užpildžiusi sąžiningumo deklaraciją. Nėra pagrindo vadovautis ieškovo pateiktais į bylą Konkurencijos tarybos atsakymais, kadangi yra padaryta tik prielaida (išreikšta nuomonė), kad UAB „Sotega“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ galėtų būti laikomi susijusiais subjektais konkurencijos teisės prasme. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba savo 2013 m. birželio 18 d. atsakyme yra nurodžiusi vadovautis jos pačios 2013 m. gegužės 10 d. raštu, kuriame nurodyta, kad galutinai įvertinti konkrečią situaciją dėl galimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo galima tik detaliai išanalizavus visas aplinkybes ir Konkurencijos tarybai priėmus atitinkamą kolegialų sprendimą. Konkurencijos tarnybos pateiktame rašte patvirtinama, kad tai, jog UAB „Sotega“ veikia savarankiškai ir nepriklausomai nuo kitų fizinių ar juridinių asmenų patvirtina pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai neduoda pagrindo daryti priešingą išvadą (CPK 185 str.).

47Atmestinas taip pat kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad tretieji asmenys UAB “Sotega” ir VšĮ “Kretingos maistas” sutiko su ieškovo pateiktos viešai prieinamos informacijos tikrumu ir tokiu būdu patvirtino, jog yra tarpusavyje susijusios įmonės ir šios įmonės ginčo pirkime derino savo veiksmus, siekdamos nesąžiningai laimėti viešąjį pirkimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad tretieji asmenys VšĮ “Kretingos maistas” ir UAB “Sotega” nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme neginčijo ieškovo pateiktos viešai prieinamos informacijos tikrumuo, nepatvirtina ieškovo pateiktų faktų dėl jų nesąžiningumo dalyvaujant tretiesiems asmenims viešajame pirkime. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, todėl šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka įrodinėti nereikia (CPK 178 str.). Byloje duomenų, patvirtinančių trečiųjų asmenų priklausomumą vienas nuo kito ar susitarimo sudarymą ginčo konkurse, nėra ir ieškovas jų nepateikė nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija vykdydama pirkimą laikėsi pirkimo procedūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, dėl ko nėra jokio pagrindo teigti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, tiekėjo VšĮ “Kretingos maistas” pasiūlymą pirkime pripažįstant laimėjusiu, pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo bei sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos principus.

48Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo

49Apelianto teigimu,

50Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįprastai mažos kainos institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. Neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija susipažinusi su trečiųjų asmenų pasiūlymais pareikalavimo, jog tiekėjai pateiktų pasiūlymuose nurodytų kainų pagrindimą. Tiekėjai, perkančiosios organizacijos nustatytu teminu, reikalavimus įvykdė ir pateikė jų siūlomos kainos pagrindimą. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į konkurso sąlygų 52 punktą, jog maitinimo organizavimo administravimo išlaidos negali būti mažesnės kaip 25 proc. maisto produkto kainos (su PVM), paprašė pateikti tiekėjų pasiūlymų kainos sudedamąsias dalis procentine išraiška – maitinimui ir administravimui. Tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ 2013 m. liepos 4 d. raštu pateikė pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių procentines išraiškas (bendros pasiūlymo kainos išklotinę, iš kurių matyti, kad produktų kaina sudaro 60 proc. visos pasiūlymo kainos, administravimo kaina sudaro 40 proc. visos pasiūlymo kainos). UAB „Pontem“ 2013 m. liepos 3 d. raštu, patikslindamas pasiūlymą, nurodė, kad maitinimo kaštai sudarys 56 proc., visos pasiūlymo kainos, o administravimo kaštai – 44 proc. visos pasiūlymo kainos. UAB „Sotega“ 2013 m. liepos 3 d. raštu dėl pasiūlymo dokumentų pagrindimo pateikė kainos sudedamųjų dalių detalizaciją, iš kurios matyti, kad išlaidos maistoproduktams sudaro apie 80 proc., o išlaidos administravimui sudaro apie 20 proc.

52Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija. Dėl to, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Toks paaiškinimas grindžiamas tuo, kad neįprastai mažos kainos instituto vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Todėl perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl neįprastai mažos siūlomų paslaugų ar prekių kainos ji pati ir nustato, ar tiekėjų pateiktas pagrindimas pašalina įtarimus, ar perkančiajai organizacijai yra pakankamai duomenų siekiant įsitikinti realia galimybe teikti paslaugas už pasiūlytą kainą.

53Teisėjų kolegijos nuomone, ginčo atveju pirkime perkančioji organizacija įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje nurodytas pareigas, ištyrė, išaiškino ir įvertino pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir priėmė atitinkamus teisingus sprendimus dėl pirkimo. Trečiasis asmuo UAB „Sotega“ 2013 m. liepos 3 d. raštu pateikė kainos sudedamųjų dalių pagrindimą, atsakovo pirkimo komisija, vadovaudamasi konkurso sąlygų 52 punktu, UAB „Sotega“ pasiūlymą atmetė. Apelianto argumentas, kad trečiasis asmuo UAB „Sotega“ nepateikė tinkamų savo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo įrodymų, nepatvirtina nei ieškinio, nei apeliacinio skundo pagrįstumo.

54Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

55Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

56Remdamasi bylos duomenimis ir nurodytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal įstatymą tyrė ir teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė turinčias reikšmės bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010 ;2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011 ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, ir sutinka su jų teisiniu įvertinimu.

57Dėl apeliacinio skundo ir teismo sprendimo

58Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Apeliantas pateikė įrodymus apie turėtas advokato atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nagrinėjamu atveju, atmetant ieškovo apeliacinį skundą, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme iš kitos šalies nepriteisiamos.

61Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas ir sprendimu ieškinio reikalavimus atmetus šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos, teisėjų kolegija pasisako tik dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, paskirstymo tarp šalių.

62Atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad atsakovas turėjo 3 000 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

63Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad trečiasis asmuo turėjo 8 470 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

64Pažymėtina, kad trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ ir atsakovo viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės sumokėtos sumos advokatui už pagalbą apeliacinės instancijos teisme viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 (toliau – Rekomendacijos), nuostatose nurodytus rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, todėl atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8 punktais, priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimų dydis mažintinas iki 1 500 Lt. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš ieškovo UAB “Pontem” trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ priteisiama 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo, taip pat iš ieškovo UAB “Pontem” atsakovui VšĮ „Kretingos maistas“ priteisiama 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

65Nors trečiasis asmuo UAB “Sotega” prašė priteisti iš ieškovo jo bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas, tačiau šias išlaidas patvirtinančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas šalies prašymo netenkina (CPK 98 str. 1 d.).

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Priteisti iš ieškovo UAB “Pontem”, į.k. 221412030, atsakovo viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės, į.k. 512114650, naudai 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

69Priteisti iš ieškovo UAB “Pontem”, į.k. 221412030, trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“, į.k. 164687871, naudai 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Ieškovas UAB „Pontem“ (toliau – ieškovas, tiekėjas arba apeliantas)... 6. Nurodė, kad viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė 2013 m. gegužės 28 d.... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė... 8. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškinį... 9. Trečiasis asmuo UAB „Sotega“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas nustatė, kad tiekėjai VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB... 13. Teismas sprendė, kad pagal bylos duomenis nėra pagrindo pripažinti, kad UAB... 14. Teismas ieškovo argumentus, kad tretieji asmenys pirkime dalyvavo ne kaip... 15. Teismas, nenustatęs trečiųjų asmenų VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Pontem“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 18. Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą atsakovas viešoji... 19. 1. Atsakovas nesutinka su ieškovo pateiktais argumentais, kad trečiųjų... 20. 2. Perkančioji organizacija gavusi tiekėjų pasiūlymus paprašė visus... 21. 3. Perkančiosios organizacijos nuomone, byloje yra faktinių aplinkybių,... 22. Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą trečiasis asmuo... 23. Atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem” apeliacinį skundą trečiasis asmuo... 24. 1. Pirmosios instancijos teismas atliko tinkamą įrodymų tyrimą ir jais... 25. 2. VšĮ „Kretingos maistas“ neginčija ieškovo pateiktos viešai... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 27. Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23... 28. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 29. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 30. Faktinės bylos aplinkybės... 31. Bylos medžiaga patvirtina, kad, atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų... 32. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 33. Dėl viešųjų pirkimų... 34. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 35. Dėl įrodymų vertinimo... 36. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių... 37. Dėl UAB ,,Sotega“ ir ... 38. Ieškovo teigimu, Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų... 40. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalis nustato, kad susijusių ūkio... 41. 1) ūkio subjektai, kuriuose, kaip ir nagrinėjamame ūkio subjekte, tas pats... 42. 2) ūkio subjektai, kurie su nagrinėjamu ūkio subjektu yra bendrai valdomi ar... 43. 3) ūkio subjektai, kuriuose nagrinėjamas ūkio subjektas turi akcijų dalį,... 44. 4) ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi akcijų dalį,... 45. 5) ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus ūkio... 46. Ieškovo pateikti į bylą viešai prieinami duomenys rodo tam tikra prasme... 47. Atmestinas taip pat kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad tretieji... 48. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo... 49. Apelianto teigimu,... 50. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių,... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįprastai mažos kainos... 52. Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali... 53. Teisėjų kolegijos nuomone, ginčo atveju pirkime perkančioji organizacija... 54. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 55. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 56. Remdamasi bylos duomenimis ir nurodytais motyvais, teisėjų kolegija... 57. Dėl apeliacinio skundo ir teismo sprendimo... 58. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra... 61. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas ir... 62. Atsakovas viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė apeliacinės instancijos... 63. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinės instancijos teismui... 64. Pažymėtina, kad trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ ir atsakovo... 65. Nors trečiasis asmuo UAB “Sotega” prašė priteisti iš ieškovo jo bylos... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 67. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 68. Priteisti iš ieškovo UAB “Pontem”, į.k. 221412030, atsakovo viešosios... 69. Priteisti iš ieškovo UAB “Pontem”, į.k. 221412030, trečiojo asmens...