Byla e2-4752-590/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Aviaekspresas“, UAB „Delta“ turizmo centras ir UAB „Estravel Vilnius“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BPC Travel“ ieškinį atsakovui Vilniaus universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Aviaekspresas“, UAB „Delta“ turizmo centras ir UAB „Estravel Vilnius“, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „BPC Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: (i) panaikinti Vilniaus universiteto Centralizuotų viešųjų pirkimų komisijos 2016-04-28 sprendimą dėl ieškovo pretenzijos dėl pasiūlymo atmetimo; (ii) panaikinti Vilniaus universiteto Viešųjų pirkimų direkcijos 2016-04-07 sprendimą Nr. (1.4) 1300-S-213 atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą; (iii) įpareigoti atsakovą vertinti viešajame pirkime (pirkimo numeris 170876) pateiktą ieškovo pasiūlymą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė pirkimą „Preliminarioji sutartis dėl VU darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų VU2567“. Ieškovas 2016-01-15 pateikė pasiūlymą, kurio kaina – 0,01 Eur. Atsakovas 2016-03-01 raštu pranešė, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra daugiau kaip 15 % mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl laikytina nepagrįstai maža, ir prašė pagrįsti ją pateikiant išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas aprašymą ir jį pagrindžiančius įrodymus, taip pat organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą. Ieškovas pateikė paaiškinimus, tačiau atsakovas raštu informavo, kad tokie ieškovo paaiškinimai nepagrįsti rašytiniais įrodymais ir paprašė pateikti aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų rezervacinių sistemų, keltų, draudimo bendrovės mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiančius dokumentus, įrodančius komisinio atlygio mokėjimo faktą ir paaiškinimą, kaip sutartys su viešbučiais Lietuvoje leidžia siūlyti nulinę aptarnavimo kainą užsakant viešbučius užsienyje. Atsakydamas į atsakovo prašymą ieškovas nurodė, kad aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų/keltų/draudimo bendrovių mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiantys dokumentai yra konfidencialūs, todėl pateikė atsakovui savo tiekėjų informacinius pranešimus, išrašus iš sutarčių, mėnesines ataskaitas ir pažymas, patvirtinančias papildomų pajamų už pardavimų apimtis ir/ar komisinio atlygio gavimą. Ieškovo pateikti paaiškinimai ir dokumentai atsakovo neįtikino – 2016-03-31 rašte jis nurodė, kad ieškovas rašytinių įrodymų, pagrindžiančių paslaugų teikimo sąlygų palankumą, nepateikė, ir vėl pareikalavo papildomai pateikti ieškovo su kitomis organizacijomis sudarytų susitarimų kopijas arba pažymas, patvirtinančias susitarimų galiojimą, planuojamų užsakymų apimtis. Atsakydamas į šį atsakovo raštą ieškovas 2016-04-04 pateikė papildomus paaiškinimus ir prašytus įrodymus, tačiau 2016-04-07 Vilniaus universiteto Viešųjų pirkimų direkcija priėmė sprendimą dėl UAB „BPC Travel“ pasiūlymo atmetimo, nurodydama, kad ieškovas nepagrindė pasiūlytos nulinės kainos, kadangi išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas – komisinio atlygio – gavimo nepagrindė patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti. Nesutikdamas su šiuo atsakovo sprendimu, ieškovas jį apskundė 2016-04-14 privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarka pareikšdamas pretenziją ir reikalaudamas jį panaikinti bei iš naujo vertinti pateiktą pasiūlymą. Atsakovas 2016-04-28 sprendimu pretenziją atmetė ir paliko galioti 2016-04-07 Vilniaus universiteto centralizuotų viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą, nurodydamas, jog ieškovas nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų; teigiama, jog objektyviais duomenimis, pagrindžiančiais išskirtinai palankių sąlygų, t. y. komisinio atlygio bei papildomų pajamų mokėjimą (gavimą) neva galėtų būti arba komisinio atlygio (papildomų pajamų) mokėtojo (-ų) išduoti dokumentai (pažymos, patvirtinimai) arba pastarųjų ir dalyvio sudarytų susitarimų kopijos arba kiti dalyvio turimi dokumentai (pvz. banko sąskaitų išrašai), dokumentai, kuriuose nėra pateikta perkančiosios organizacijos prašoma informacija ir kurie nepatvirtina dalyvio aprašyme išdėstytų teiginių negali būti laikomi objektyviais duomenimis. Ieškovo nuomone, atsakovo teiginys neva siekiant pagrįsti pasiūlytą nepagrįstai mažą kainą ją būtina įrodyti pateikiant susitarimų su kontrahentais kopijas ir jų pažymas, yra nepagrįstas, kadangi nei VPĮ, nei joks kitas teisės aktas nenumato dokumentų sąrašo, kuriais turėtų būti grindžiama neįprastai maža kaina, ji gali būti įrodinėjama visomis įmanomomis įrodinėjimo priemonėmis. Pažymi, jog atsakovui abejonių sukėlusi pateikta aviakompanijos Transaero 2016-03-20 pažyma apie mokamus 1 proc. komisinius turi būti vertinama tik kartu su visais kitais ieškovo pateiktais įrodymais, kadangi šis vienas iš ieškovo pateiktų neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymų pagrindžia tik nežymią dalį – 0,6 proc., ieškovo gaunamų papildomų pajamų, turinčių reikšmės neįprastai mažai kainai, kadangi ieškovas neįprastai mažą pasiūlymo kainą grindžia visomis gautomis už 2015 m. papildomomis pajamomis (33 095,68 Eur), kurias įrodo 2015 m. buhalterinė apskaita. Priešingai, nei tvirtina atsakovas 2016-04-28 sprendime, ieškovo pateikti buhalterinės apskaitos duomenys patvirtina, kad ieškovas gavo papildomas pajamas – komisinius, taip pat klaidingai teigiama, jog turistinių paketų, draudimo bei automobilių nuomos stulpeliai ataskaitoje patvirtina komisinių gavimo faktą, kadangi atsižvelgęs į tai, kad šie duomenys yra uždengti, atsakovas nusprendė, jog komisinių gavimo fakto jie nepatvirtina. Atsakovas klaidingai įvertino šiuos buhalterinės apskaitos duomenis, kadangi turistinių paketų bei automobilių nuomos pirkimai nėra nurodyti pirkimo objekto aprašyme, todėl ieškovas jų neprivalėjo įrodinėti ir atskleisti, o draudimo komisinių stulpelis uždengtas, kadangi pagrindimui pateikta draudimo bendrovės pažyma, kurioje patvirtintas fiksuotas komisinio atlygio dydis. Pažymi, jog ieškovas, negalėdamas pateikti atsakovo reikalaujamų susitarimų su komisinius atlygius mokančiais kontrahentais kopijų dėl konfidencialumo, pateikė įrodymus, pagrindžiančius duomenis, kurių pagrindimo reikalavo atsakovas, o atsakovo priekaištai dėl nerūpestingumo ir galimybės gauti kontrahentų sutikimą atskleisti konfidencialią informaciją neišnaudojimas yra nepagrįstas ir perteklinis. Atsakovas netinkamai įvertinęs ieškovo pateiktus neįprastai mažą kainą pagrindžiančius įrodymus priėmė nepagrįstus sprendimus, tuo užkirsdamas kelią ieškovo pasiūlymui būti vertinamam kartu su kitų dalyvių pasiūlymais ir galbūt būti pripažintam laimėjusiu, taigi dėl tokio neobjektyvaus ir netinkamo neįprastai mažos kainos įrodymų vertinimo buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo). Svarbu ir tai, kad iš Vilniaus universiteto Viešųjų pirkimų direkcijos 2016-04-08 rašto pirkimo dalyviams matyti, kad laimėjusiais pripažintų pasiūlymų kaina dar mažesnė negu ieškovo pasiūlymo – pirmoje pasiūlymų eilėje esančio UAB „Delta“ turizmo centras pasiūlymo kaina – 0,00 Eur, antroje pasiūlymo eilėje esančio UAB „Aviaekspresas“ kaina – 0,00 Eur, tuo tarpu ieškovo pasiūlymo kaina yra 0,01 Eur, todėl pagrįstas abejones dėl atsakovo sąžiningumo vertinant ieškovo neįprastai mažą kainą pagrindžiančius įrodymus kelia reikalavimai pateikti perteklinių įrodymų, pagrindžiančių pasiūlytą neįprastai mažą kainą, taip pat įrodymų, kurių objektyviai neįmanoma pateikti dėl konfidencialumo, kai tuo tarpu laimėtojais yra pripažįstami pasiūlymai, kurių kaina (0,00 Eur) yra net mažesnė už ieškovo pasiūlytą (0,01 Eur).

5Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešojo pirkimo „Preliminarioji sutartis dėl VU darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų VU2567“ (pirkimo Nr. 170876) procedūras; skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2016-01-12, o 2015-01-15 ieškovas pateikė pasiūlymą, kurio kaina – 0,01 Eur. Perkančioji organizacija 2016-03-01 raštu kreipėsi į dalyvį prašydama pagrįsti kainą ir nurodė kokių kainos pagrįstumo įrodymų ji tikisi iš dalyvio: pateikti išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas aprašymą ir jį pagrindžiančius įrodymus, taip pat pateikti organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą. Ieškinio faktinių aplinkybių dėstyme teigdamas, kad pateikė paaiškinimus ir informaciją, pagrindžiančią pateikto pasiūlymo mažą kainą, ieškovas klaidingai įvardija faktines aplinkybes, nes pateiktame paaiškinime nebuvo nurodyta su kokiomis aviakompanijomis yra sudarytos sutartys, kokia sutarčių galiojimo trukmė, kokio dydžio pajamos yra garantuotos, nenurodyta su kokiomis rezervacinėmis sistemomis sudarytos sutartys viešbučių rezervacijai, kodėl bendradarbiavimas su viešbučiais Lietuvoje yra reikšmingas, jei pirkimo objektas – kelionės į užsienio valstybes, kokios pardavimo apimtys, t. y. nebuvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys komisinio atlygio ir papildomų pajamų gavimo faktą, o tik apsiribota abstrakčiu paaiškinimu, kad pajamos gaunamos iš bendradarbiavimo sutarčių. Perkančioji organizacija, tikėdamasi gauti ieškovo įvardintas išskirtinai palankias sąlygas pagrindžiančius įrodymus, pakartotinai 2016-03-08 raštu kreipėsi į ieškovą prašydama pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius teiginius dėl paslaugų teikimo sąlygų palankumo. 2016-03-09 atsakyme ieškovas nurodė, jog aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų/keltų/draudimo bendrovių mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiantys dokumentai yra konfidencialūs ir jų atskleidimas pažeistų sutartines konfidencialumo nuostatas. Paaiškinime nurodęs, kad su aviakompanijomis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias atitinkamais periodais gaunamos papildomos pajamos už pardavimų apimtis, ieškovas pateikė aviakompanijos Transaero 2015-03-20 išduotą pažymą, kuri neva patvirtina 1 proc. komisinio atlygio mokėjimo faktą, tačiau atsakovas išsiaiškino, jog aviakompanijai 2015-10-19 Sankt Peterburgo arbitražiniame teisme inicijuota bankroto procedūra, todėl 2016-03-31 paprašė ieškovo pateikti paaiškinimą dėl galimybės gauti komisinius iš aviakompanijos Transaero; 2016-04-04 atsakyme ieškovas ignoravo perkančiosios organizacijos klausimą, jokių paaiškinimų dėl Transaero nepateikė. Ieškovas antrajame paaiškinime nurodęs, kad su aviakompanijomis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias atitinkamais periodais gaunamos papildomos pajamos už pardavimų apimtis, pateikė aviakompanijos Aeroflot 2015-02-16 el. laišką įvairioms (daugiau kaip 30) kelionių agentūroms, kad esant tam tikrai pardavimų vertei tikėtinas komisinio atlygio procentas, tačiau šio laiško turinys bei adresatų kiekis sudarė prielaidą abejoti ieškovo teiginiu, kad yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys su aviakompanijomis, abejoti išskirtinai palankių sąlygų egzistavimu, todėl atsakovas 2016-03-31 paprašė ieškovo pateikti aviakompanijos Aeroflot pažymą ar kitą dokumentą, kur būtų pateikta informacija apie susitarimų su ieškovu galiojimą, taip pat su kitomis organizacijomis sudarytų susitarimų kopijas arba užsakovų pažymas, nurodant vykdomos sutarties vertę, planuojamų užsakyti kelionių apimtis ir kitą informaciją, iš kurios galima įsitikinti apie dalyvio gaunamas pajamas iš aviakompanijos Aeroflot. Ieškovas 2016-04-04 atsakė, kad yra bendradarbiavimo sutartys su kitomis aviakompanijomis, o ankstesniame rašte Aeroflot buvo nurodyta kaip pavyzdys, perkančiosios organizacijos prašomų ar jiems lygiaverčių dokumentų apie pajamų gavimą iš Aeroflot nepateikė. Pažymi, jog ieškovas, visą laiką teigęs, kad su rezervacinėmis sistemomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys, kurių sąlygų dėl konfidencialumo negali atskleisti, todėl teikia kitus dokumentus ir kaip pavyzdį, pasak jo, pateikęs Venere S. r. l. rezervacinės sistemos mėnesinę ataskaitą, ieškinyje nurodo, kad raštiški susitarimai su viešbučių rezervavimo sistema Venere nėra sudaromi. Autobusų bendrovės Lux Express Lithuania agentavimo sutarties išrašo, keltų bendrovės DFDS Seaways sutarties išrašo bei UAB DK „PZU Lietuva“ išduotos pažymos perkančioji organizacija nekvestionavo ir laikė pakankamais, objektyviai pagrindžiančiais išskirtinai palankias sąlygas, tačiau sudėtinės paslaugos dalies nulinės kainos pagrindimas dar nereiškia visos pasiūlymo kainos pagrindimo. Pateikęs neišsamų kainos pagrindimą 2016-03-03, ieškovas vėliau teikė ne atsakovo prašomus ir ankstesnius teiginius pagrindžiančius, o naujus įrodymus, kurie nepašalino trūkumų, o sudarė pagrindą prašyti naujų paaiškinimų ir įrodymų: aviakompanijų SAS, UIA, Finnair sudarytų susitarimų su ieškovu įvadinių lapų kopijas, kuriose matosi susitarimų galiojimo datos, tačiau nėra informacijos apie šių susitarimų turinį ir nėra aišku ar nurodytos aviakompanijos moka komisinius ir pan., naujai teikiamas 2015 m. buhalterinės ataskaitos išrašas apie 2015 m. gautus komisinius mokesčius galimai patvirtinantis faktą, kad iš bankrutavusios aviakompanijos Transaero 2015 m. kovo-spalio mėn. gavo komisinius, tačiau nepatvirtinantis to fakto, kad iš aviakompanijų SAS, UIA, Finnair 2016 m. gaus komisinius. Dėl šių nurodytų aplinkybių atsakovas 2016-04-07 priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą vadovaudamasis VPĮ 39 str. 2 d. 5 p., 40 str. 1 d., nes ieškovo pasiūlyta neįprastai maža kaina nebuvo pagrįsta, t. y. ieškovas neįrodė egzistuojant išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas – komisinio atlygio gavimą; tame pačiame sprendime nustatyta pasiūlymų eilė, pirkimo laimėtojai ir nustatytas atidėjimo terminas bei pakviesti laimėtojai pasirašyti sutartį. Atsakovas pažymi, jog ieškovas, 2016-04-14 pateikdamas pretenziją, nepateikė jokių naujų įrodymų, pagrindžiančių neįprastai mažą kainą, todėl perkančioji organizacija pretenziją 2016-04-28 sprendimu atmetė kaip nepagrįstą. Pabrėžia, kad tik ieškinyje ieškovas plačiau pasisakė apie konfidencialumą pareikšdamas, kad vieni ieškovo kontrahentai nesutiko atskleisti sutarties sąlygų tretiesiems asmenims, tačiau užklausa pateikta jau po to, kai buvo atmestas pasiūlymas bei pretenzija. 2016-05-18 atsakovas sudarė preliminarią sutartį su UAB „Aviaekspresas“, UAB „Delta“ turizmo centras, UAB „Estravel Vilnius“. UAB „Delta“ turizmo centras ir UAB „Aviaekspresas“ taip pat turėjo grįsti neįprastai mažą kainą ir nurodytoms išskirtinai palankioms sąlygoms pagrįsti pateikė prašomus dokumentus. Pažymi, jog ieškovas nesilaikė VPĮ 95 str. 1 d. išdėstyto imperatyvaus reikalavimo, todėl vertintina, ar ieškovo ieškinys apskritai yra pagrįstas.

6Ieškovas pateiktu dubliku prašo: (i) panaikinti Vilniaus universiteto Centralizuotų viešųjų pirkimų komisijos 2016-04-28 sprendimą dėl ieškovo UAB „BPC Travel“ pretenzijos dėl pasiūlymo atmetimo ir ex officio pripažinti negaliojančia ir niekine 2016-05-18 perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“ sudarytą su laimėtojais viešojo pirkimo sutartį Nr. APS-13300-695 nuo sudarymo momento bei įpareigoti VšĮ „Vilniaus universitetas“ centralizuotų viešųjų pirkimų komisiją atnaujinti pirkimo procedūras nuo tos stadijos, kurioje buvo konstatuotas ieškovo teisių pažeidimas; (ii) panaikinti Vilniaus universiteto Viešųjų pirkimų direkcijos 2016-04-07 sprendimą Nr. (1.4) 13000-S-213 atmesti Ieškovo pateiktą pasiūlymą; (iii) įpareigoti atsakovą vertinti viešajame pirkime (pirkimo numeris 170876) pateiktą ieškovo pasiūlymą; (iv) įpareigoti VšĮ „Vilniaus universitetas“ pateikti į bylą 2016 m. gegužės 18 d. preliminariąją viešojo pirkimo sutartį Nr. APS-13300-695. Papildomai su dubliku pateikia lentelę, parengtą IATA BSP ataskaitų už 2015 m. laikotarpį pagrindu, kuri patvirtina, kad išskirsčius 2015 m. buhalterinės ataskaitos Nr. 502/S437 BSP bilietų komisinius pagal atskiras aviakompanijas šios ataskaitos parengimo dienai (2015-12-14) ieškovas iš aviakompanijos Aeroflot gavo 57,7 proc. visų bendrai gautų iš aviakompanijų 2015 m. komisinių (33 095,68 Eur), iš LOT Polish Airlines – 15,19 %, iš Lufthansa – 9,95 %, iš UIA – 3,90 %, iš Transaero – 0,58 %. Nurodo, jog papildomai apskaičiavus gautus komisinius už likusias tris 2015 m. savaites, už 2015 m. gautų komisinių suma padidėja 13 424,10 Eur ir bendra suma sudaro 47 760,04 Eur. Ieškovas pabrėžia, jog atsakovas, net nesulaukęs VPĮ 95 str. 1 d. nustatyto termino ieškinio kopijai su gavimo teisme įrodymais pateikti pabaigos (2016-05-18), sudarė viešojo pirkimo sutartį, o jo teiginys, kad jis turėjo teisę 2016-05-18 sudaryti viešojo pirkimo sutartį, nes negavo ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais, yra nepagrįstas, kadangi terminas pateikti juos turėjo baigtis 2016-05-18 24.00 val.

7Atsakovas pateiktu tripliku prašo ieškovo reikalavimus atmesti, mano, kad dauguma ieškovo pateiktų įrodymų yra bendrinio pobūdžio, nepateikiantys konkrečių apskaičiavimų. Nurodo, kad 2016-05-02 atsakovas išsiuntė suinteresuotiems dalyviams pranešimą dėl pirkimo procedūrų atnaujinimo, kviesdamas laimėtojais pripažintus dalyvius iki 2016-05-18 11 val. atvykti pasirašyti preliminariąją sutartį, atsiliepiant į šį kvietimą preliminarioji sutartis tarp šalių buvo pasirašyta 2016-05-17, o 2016-05-18 įkelta į VU Dokumentų ir paslaugų valdymo sistemą „Avilys“ ir įkeldamas sutartį į savo sistemą 2016-05-18 laikėsi VPĮ 94-1 str. 2 d. nustatyto termino.

8Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašė jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo neįprastai mažos kainos realumą, kadangi dauguma ieškovo pateiktų įrodymų yra bendrinio pobūdžio, nepateikiantys jokių konkrečių apskaičiavimų, neįrodantys egzistuojančio bendradarbiavimo bei nepatvirtinantys komisinio mokesčio mokėjimo fakto. Nurodė, kad Lietuvos teismų praktikoje yra nurodyta, kad neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas yra individuali kategorija. Dėl to, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Todėl perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl neįprastai mažos siūlomų paslaugų ar prekių kainos ji pati ir nustato, ar tiekėjų pateiktas pagrindimas pašalina įtarimus, ar perkančiajai organizacijai yra pakankamai duomenų siekiant įsitikinti realia galimybe teikti paslaugas už pasiūlytą kainą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2340/2013). Pažymi, jog ieškovas visiškai nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, pagrindžiančių bei įrodančių, kad prikimo procedūrų vykdymo metu yra pažeisti viešųjų pirkimų principai, ieškovas neįrodo viešųjų pirkimų principo pažeidimo fakto, remiasi tik šio principo pažeidimo prielaidomis. Pabrėžia, jog neįprastai mažos kainos pagrindimo buvo prašoma iš visų tiekėjų, kurių pasiūlymų kaina buvo pripažinta neįprastai maža. Pažymi, jog perkančioji organizacija turėjo teisę sudaryti pirkimo sutartį jau 2016-05-14, be to, tiekėjas nei pranešimo, nei ieškinio kopijos atsakovui nepateikė.

9Ieškovas, pateikęs teismui papildomus paaiškinimus, pateikė prašymą sudaryti sąlygas ieškovui pateikti papildomą įrodymą – duomenis apie UAB „BPC Travel“ 2016 m. gautas papildomas pajamas iš aviakompanijų, parengtus IATA BSP ataskaitų už 2016 m. pagrindu, tokiu būdu, kad su jais negalėtų susipažinti bylos tretieji asmenys. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ ieškovo prašymą prašė atmesti nurodęs, kad tokie įrodymai yra nereikšmingi, kadangi jie nebuvo pateikti teikiant pasiūlymą ir grindžiant neįprastai mažą kainą.

10Tretieji asmenys UAB „Aviaekspresas“ ir UAB „Delta“ turizmo centras atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

11Ieškinys atmetamas.

12Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas 2016-01-12 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Preliminarioji sutartis dėl VU darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų VU2567“, pirkimo Nr. 170876 (t. 1, b. l. 11-36); 2015-01-15 ieškovas pateikė pasiūlymą, kurio kaina – 0,01 Eur. 2016-03-01 raštu Nr. 13300-S-113-((1.4) 13300 Perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą, prašydama pagrįsti kainą ir nurodė, kokių kainos pagrįstumo įrodymų ji tikisi iš dalyvio: (i) išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas aprašymo ir jį pagrindžiančių įrodymų, (ii) organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymo (t. 1, b. l. 37). 2016-03-03 ieškovas pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad specialisto atlyginimo kaštai bus dengiami gaunant papildomas pajamas už pardavimų apimtis bei fiksuotus komisinius atlygius (t. 1, b. l. 38-39). 2016-03-08 Perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą, prašydama pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius teiginius dėl paslaugų teikimo sąlygų palankumo, t. y. aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų rezervacinių sistemų, keltų, draudimo bendrovės mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiančius dokumentus (sutartis, pažymas ir kt.) ir paaiškinimą, kaip sutartys su viešbučiais Lietuvoje leidžia siūlyti nulinę aptarnavimo kainą užsakant viešbučius užsienyje (t. 1, b. l. 55). 2016-03-09 ieškovas pateikė paaiškinimą, jog aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų/keltų/draudimo bendrovių mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiantys dokumentai yra konfidencialūs ir jų atskleidimas pažeistų sutartines konfidencialumo nuostatas (t. 1, b. l. 56-57). 2016-03-31 raštu Nr. (1.4) 13300-S-139 Perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą, prašydama papildomai pateikti ieškovo su kitomis organizacijomis sudarytų susitarimų kopijas arba pažymas, patvirtinančias susitarimų galiojimą, planuojamų užsakymų apimtis, nurodžiusi, jog ieškovas rašytinių įrodymų, pagrindžiančių paslaugų teikimo sąlygų palankumą, nepateikė (t. 1, b. l. 66-67); atsakydamas į šį raštą ieškovas 2016-04-04 pateikė papildomus paaiškinimus ir įrodymus (t. 1, b. l. 68-88). 2016-04-07 Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovo nurodytos išskirtinai palankios sąlygos teikti paslaugas – komisinio atlygio gavimas – nepagrįstos tinkamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, todėl dalyvio pasiūlytą kainą laikė nepagrįsta (t. 1, b. l. 89-90). 2016-04-08 pirkimo laimėtojais pripažinti: UAB „Delta“ turizmo centras – 0,00 Eur; UAB „Aviaekspresas“ – 0,00 Eur; UAB „Estravel Vilnius“ – 7,25 Eur (t. 1, b. l. 151). 2016-04-14 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2016-04-28 sprendimu atmetė kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 91-97). 2016-05-18 atsakovas sudarė preliminariąją sutartį Nr. APS-13300-695 su UAB „Aviaekspresas“, UAB „Delta“ turizmo centras ir UAB „Estravel Vilnius“.

13Ginčas tarp bylos šalių kilo dėl UAB „PBC Travel“ konkursui pateikto pasiūlymo atmetimo, ieškovui nepagrindus neįprastai mažos kainos ir šiai kainai pagrįsti tiekėjo pateiktų paaiškinimų tinkamumo ir pakankamumo.

14Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

15Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus, o perkančiosios organizacijos pareigos turi būti vykdomos nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

16Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-09-30 įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte nustatyta, jog pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.). Šiame įsakyme vienareikšmiškai nurodyta, jog neįprastai maža kaina yra laikoma tokia kaina, kuri atitinka bent vieną iš dviejų sąlygų. Pažymėtina, jog nei minėtame įsakyme, nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra suteikta teisė pačiai nuspręsti ar pasirinkti, kuriuo punktu vadovautis, sprendžiant dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatų taikymo kontekste tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi visiems tiekėjams tinkamai ir objektyviai nustatyti, kokie neįprastai mažos kainos pasiūlymai yra įtartini, visus šiuos pasiūlymus vienodai patikrinti ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus, taikant tuos pačius vertinimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

17Atsakovas (perkančioji organizacija) 2016-03-01 raštu Nr. 13300-S-113-((1.4) 13300 dėl kainos pagrindimo kreipėsi į ieškovą nurodydamas, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme palyginamoji kaina, kurią sudaro perskaičiuotų 1 (vieno) asmens kelionės aptarnavimo paslaugų įkainių suma, yra 0,01 Eur, kuri yra daugiau kaip 15 procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, ir prašė pateikti išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas aprašymą ir jį pagrindžiančius įrodymus bei organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą. Kadangi nebuvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys komisinio atlygio ir papildomų pajamų gavimo faktą, o tik apsiribota abstrakčiu paaiškinimu, kad pajamos gaunamos iš bendradarbiavimo sutarčių, atsakovas pakartotinai 2016-03-08 raštu Nr. Nr. 13300-S-137-((1.4) 13300 raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius teiginius dėl paslaugų teikimo sąlygų palankumo, t. y. aviakompanijų, rezervacinių sistemų, autobusų rezervacinių sistemų, keltų, draudimo bendrovės mokamo komisinio atlygio dydį pagrindžiančius dokumentus (sutartis, pažymas ir kt.) ir paaiškinimą, kaip sutartys su viešbučiais Lietuvoje leidžia siūlyti nulinę aptarnavimo kainą užsakant viešbučius užsienyje. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovo paaiškinimą, 2016-03-31 rašte Nr. Nr. (1.4) 13300-S-189 nurodė, kad ieškovas rašytinių įrodymų, pagrindžiančių paslaugų teikimo sąlygų palankumą, nepateikė, ir vėl pareikalavo papildomai pateikti ieškovo su kitomis organizacijomis sudarytų susitarimų kopijas arba pažymas, patvirtinančias susitarimų galiojimą, planuojamų užsakymų apimtis.

18Atsakydamas į šiuos prašymus UAB „PBC Travel“ 2016-03-03, 2016-03-09 ir 2016-04-04 atsakymais dėl kainos pagrindimo (pirkimo numeris 170876) pateikė neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimą ir paaiškinimus.

19Atsakovo Centralizuotų viešųjų pirkimų komisija, konstatavusi, kad dalyvio pateikto kainos pagrindimo trūkumai nebuvo pašalinti juos paaiškinant, nurodytos išskirtinai palankios sąlygos teikti paslaugas – komisinio atlygio gavimas – nepagrįstos patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, dalyvio pasiūlytą nulinę kainą laikė nepagrįsta ir, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 5 p., 40 str. 1 d. bei pirkimo sąlygų 46.6 punktu, 2016-04-07 priėmė sprendimą atmesti UAB „BPC Travel“ pateiktą pasiūlymą bei 2016-04-08 raštu Nr. (1.4) 13300-S-214 informavo tiekėjus, kad nustatė pasiūlymų eilę ir laimėtojais pripažino UAB „Delta“ turizmo centras, UAB „Aviakespresas“ ir UAB „Estravel Vilnius“.

20Kasacinis teismas jau yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai tiekėjo faktinės išlaidos yra mažesnės, nei turėtų būti pagal pirkimo dokumentus ar kitų tiekėjų pasiūlymus, arba kai šios išlaidos yra dengiamos kitomis pajamomis, tiekėjams gali būti keliami didesni jų pateikiamos informacijos aiškumo, detalumo, suprantamumo reikalavimai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010).

21Iš Konkurso sąlygų IX skyriaus „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys“ 46.6 punkto nuostatų matyti, jog pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Nagrinėjamu atveju tiekėjui (šiuo atveju ieškovui) kilo pareiga neįprastai mažą pirkimo kainą pagrįsti aiškiai, išsamiai ir suprantamai.

22Šiuo atveju iš ieškovo pateiktų paaiškinimų nustatyta, kad savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą grindė tuo, kad specialisto atlyginimo kaštai bus dengiami gaunant papildomas pajamas už pardavimų apimtis bei fiksuotus komisinius atlygius, į pakartotinį perkančiosios organizacijos prašymą pateikti rašytinius įrodymus dalyvis pateikė paaiškinimą, kad prašomi komisinio atlygio dydį pagrindžiantys dokumentai yra konfidencialūs ir jų atskleidimas pažeistų sutartines konfidencialumo nuostatas. Ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė aviakompanijos Transaero pažymą, kuri turėjo patvirtinti 1 proc. komisinio atlygio mokėjimo faktą, tačiau kaip išsiaiškino atsakovas, aviakompanijai Transaero 2015-10-19 Sankt Peterburgo arbitražiniame teisme inicijuota bankroto procedūra, o į perkančiosios organizacijos klausimą ieškovas jokių paaiškinimų dėl Transaero nepateikė, todėl toks išskirtinai palankias sąlygas pagrindžiantis įrodymas neleido perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad ieškovas gauna nurodyto dydžio komisinį atlygį. Ieškovas perkančiajai organizacijai nurodęs, kad su aviakompanijomis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias atitinkamais periodais gauna pajamas už pardavimų apimtis, pateikė aviakompanijos Aeroflot darbuotojų elektroninius laiškus, kurie nepatvirtino egzistuojant bendradarbiavimo sutartį ar komercinius santykius, nepatvirtino ir komisinio mokesčio dydžio ar garantijos, kad tokį gaus, kadangi tai tėra bendro pobūdžio laiškai, vienas jų apskritai yra pateiktas įvairioms, daugiau nei 30, kelionių agentūroms. Ieškovas, perkančiajai organizacijai teigęs, kad su rezervacinėmis sistemomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys, kurių sąlygų dėl konfidencialumo negalėjo atskleisti, teikė kitus dokumentus; kaip pavyzdį pateikė Venere Net S. r. l. rezervacinės sistemos mėnesinę ataskaitą, iš kurios nėra galimybės identifikuoti, kieno naudai išrašyta sąskaita, o pateikta viešbučių rezervavimo sistemos Venere Net S. r. l. naudotojo profilio informacija nepatvirtina komisinio mokesčio dydžio ir komercinių santykių su ieškovu. Pažymėtina, jog ieškinyje pats ieškovas yra nurodęs, jog su viešbučių sistema Venere raštiški susitarimai nėra sudaromi. Kaip pabrėžia ir pati perkančioji organizacija, ieškovas, paprašytas pagrįsti savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą, teikė ne perkančiosios organizacijos prašomus ir prieš tai nurodytus teiginius pagrindžiančius įrodymus, o naujus, kurie sudarė pagrindą prašyti naujų paaiškinimų, t. y. aviakompanijų SAS, UIA, FINNAIR sudarytų susitarimų su ieškovu įvadinių lapų kopijas, kuriose matosi susitarimų galiojimo datos, tačiau nėra duomenų apie susitarimų turinį ir mokamus komisinius, o naujai teikiamas 2015 m. buhalterinės ataskaitos išrašas apie 2015 m. gautus komisinius mokesčius nepatvirtino fakto, jog iš minėtų aviakompanijų ieškovas gaus komisinius 2016 metais, apskritai nepatvirtina bendradarbiavimo sutarčių egzistavimo, taigi tokie teikiami įrodymai vertintini kaip neįrodantys realaus komisinio mokesčio, kurie leistų ieškovui neabejotinai pasiūlyti nurodyto dydžio kainą. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija autobusų bendrovės Lux Express Lithuania agentavimo sutarties išrašo, keltų bendrovės DFDS Seaways sutarties išrašo bei UAB DK „PZU Lietuva“ išduotos pažymos išrašo nekvestionavo ir laikė pakankamais, objektyviai pagrindžiančiais išskirtinai palankias sąlygas, tačiau nurodė, jog sudėtinės paslaugos dalies nulinės kainos pagrindimas dar nereiškia visos pasiūlymo kainos pagrindimo, kadangi šie įrodymai patvirtino tik labai mažą dalį gaunamų komisinių mokesčių. Dublike ieškovas pats nurodė, kad iš autobusų, keltų ir draudimo paslaugų bendrai gautos ieškovo papildomos pajamos sudaro 16 311,56 Eur, t. y. 26,52 proc. visų gautų papildomų pajamų, todėl sutiktina su perkančiosios organizacijos nurodytais argumentais, jog šie įrodymai patvirtino tik mažesniąją dalį gaunamų komisinių mokesčių, kas leido daryti pagrįstą išvadą, jog sudėtinės paslaugos dalies nulinės kainos pagrindimas nereiškia visos pasiūlymo kainos pagrindimo, kadangi likusi didžioji pasiūlymo kainos dalis (73,48 proc.) perkančiajai organizacijai liko neįrodyta.

23Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas yra individuali kategorija. Dėl to, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir panašiai. Toks paaiškinimas grindžiamas tuo, kad neįprastai mažos kainos instituto vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Todėl perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl neįprastai mažos siūlomų paslaugų ar prekių kainos ji pati ir nustato, ar tiekėjų pateiktas pagrindimas pašalina įtarimus, ar perkančiajai organizacijai yra pakankamai duomenų siekiant įsitikinti realia galimybe teikti paslaugas už pasiūlytą kainą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2340/2013). Šių aplinkybių kontekste svarbu pažymėti, kad perkančioji organizacija ne vieną kartą kreipėsi į dalyvį, prašydama ir sudarydama sąlygas pateikti tinkamus įrodymus, tokius kaip konkrečius susitarimus ir apskaičiavimus, kurie pagrįstų jo siūlomą kainą, tačiau ieškovas teikdavo vis naujus, bendro pobūdžio rašytinius įrodymus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, neįrodė realaus komisinio mokesčio, leidžiančio ieškovui pasiūlyti būtent jo nurodomą kainą, ieškovas nurodydavo tik deklaratyvius teiginius apie kainos realumą, todėl perkančioji organizacija nusprendė ieškovo pasiūlymą atmesti. Konstatuotina, kad pirkimo procedūrų metu tiekėjas nebuvo pakankamai rūpestingas ir nesiekė bendradarbiauti su perkančiąja organizacija – net ir reikšdamas pretenziją ieškovas nepateikė naujų įrodymų, patvirtinančių egzistuojant išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas už simbolinę 0,01 Eur ir nulinę kainą, t. y. pagrindžiančių neįprastai mažą kainą, o dokumentai, kuriuose nėra pateikta perkančiosios organizacijos prašoma informacija ir kurie nepatvirtina dalyvio aprašyme išdėstytų teiginių, negali būti laikomi objektyviais duomenimis. Toks ieškovo elgesys neatitinka rungtyniškumo principo ir bendradarbiavimo pareigos, tiek perkančiąją organizaciją, tiek tiekėją įpareigojančios veikti aktyviai ir siekti kainos pagrįstumo nustatymo, nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos, pagal kurią neatitinkančiais įstatymo reikalavimų traktuotini tiekėjo veiksmai, kuriais jis nesiekia kiek įmanoma tiksliau įvykdyti racionalius perkančiosios organizacijos reikalavimus, nepateikia prašomų duomenų ar pateikdamas reikalaujamus įrodymus be aiškios priežasties keičia pateikiamą informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012).

24Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlymą ar jo neatmesti dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos turi įtakos ir kitų tiekėjų teisėms ir pareigoms, kurių pasiūlymai, atmetus laimėjusį pasiūlymą, galėtų būti pripažinti nugalėjusiais, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį (žr. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ekskomisarų biuras“ v. UAB „Panevėžio autobusų parkas“, kt., bylos Nr. 2A-1795/2012). Ištyrus byloje esančią medžiagą konstatuotina, kad perkančioji organizacija įvertino kiekvieną dalyvio pateiktą dokumentą, išanalizavo pateiktus paaiškinimus, kelis kartus kreipėsi dėl pateiktų paaiškinimų ir dokumentų patikslinimo ir atlikus duomenų analizę, perkančioji organizacija teisingai nusprendė, jog ieškovas neįrodė savo pasiūlytos neįprastai mažos kainos realumo. Teismo nuomone, ginčo atveju pirkime perkančioji organizacija įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje nurodytas pareigas, ištyrė, išaiškino ir įvertino pateiktus visų tiekėjų pasiūlymus ir priėmė atitinkamus teisingus sprendimus dėl pirkimo.

25Teismo nuomone, ieškovo nurodomi argumentai dėl to, kad atsakovo priekaištai ieškovui dėl nerūpestingumo ir galimybės gauti kontrahentų sutikimą atskleisti konfidencialią informaciją neišnaudojimo yra nepagrįsti, yra grindžiami iš esmės vien subjektyvaus pobūdžio prielaidomis, kadangi be kontrahento Lufthansa atstovės atsakymo, kuriame nurodoma, kad tokių pažymų nerašys, kuris negali būti laikomas oficialiu kontrahento atsakymu, nėra pateikta jokių įrodymų, jog ieškovas neturėjo realių galimybių pateikti perkančiajai organizacijai kontrahentų sutikimus atskleisti konfidencialią informaciją, susijusią su komisinio atlygio mokėjimo sąlygomis, kiek tai aktualu grindžiant kainą, ar atsisakymus tai daryti; ieškovo argumentas, kad dėl kitų kontrahentų yra numatyta ilgai trunkanti sutikimo gavimo procedūra ir pradėti tokią procedūrą būtų neprotinga, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų procedūrų terminus, taip pat yra nepagrįstas jokiais duomenimis, nepaaiškinama, ar ieškovas iš viso kada nors yra kreipęsis į kontrahentus prašydamas kažkokių dokumentų ir nėra gavęs atsakymų. Pabrėžtina, kad iš ieškovo procesiniuose dokumentuose dėstomų aplinkybių matyti, jog ieškovas dalyvauja nebe pirmame viešajame konkurse ir jau ne vieną kartą jo buvo prašoma pagrįsti siūlomą kainą, todėl, teismo nuomone, viešajame konkurse dalyvaujantis ir pakankamai patirties viešuosiuose pirkimuose turintis asmuo visuomet turi būti pasiruošęs visomis įmanomomis priemonėmis pagrįsti savo pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą. Ieškovas dublike nurodė, jog iškyla abejonių dėl atsakovo atlikto pateiktų neįprastai mažą kainą pagrindžiančių įrodymų vertinimo objektyvumo, kadangi pateikus kitoms perkančiosioms organizacijoms tokius pačius neįprastai mažą kainą pagrindžiančius įrodymus kaip ir nagrinėjamu atveju, jos pripažino šiuos įrodymus tinkamais, tačiau pažymėtina, jog kiti vykdomi viešieji pirkimai nėra susiję su nagrinėjamo ginčo objektu, kitų perkančiųjų organizacijų sprendimai neturi pagrindo daryti įtakos atsakovui priimant sprendimus jo vykdomame viešajame pirkime.

26Remiantis išdėstytu, konstatuotina, jog ieškovas niekaip nepagrindžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas buvo priimtas neobjektyviai ar netinkamai įvertinus ieškovo patikimumą, ar pažeidžiant viešųjų pirkimų principus. Kai tiekėjas net ir po pasiūlymo pateikimo kelis kartus paprašytas paaiškinti jo nurodytą neįprastai mažą kainą ir pateikti konkrečius tai įrodančius dokumentus, teikia nepatikimus įrodymus arba jų apskritai neteikia remdamasis dokumentų konfidencialumu, teismui kyla pagrįstų abejonių, ar pasiūlymas buvo pateiktas atsakingai apskaičiavus jame nurodytą neįprastai mažą kainą.

27Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad abejones dėl atsakovo sąžiningumo vertinant ieškovo neįprastai mažą kainą pagrindžiančius įrodymus kelia reikalavimai pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlytą kainą, taip pat įrodymus, kurių neįmanoma pateikti dėl konfidencialumo, kai tuo tarpu laimėtojais yra pripažįstami pasiūlymai, kurių kaina (0,00 Eur) yra net mažesnė už ieškovo pasiūlytą (0,01 Eur), kadangi kaip nurodė pati perkančioji organizacija, neįprastai mažos kainos pagrindimo buvo prašoma iš visų tiekėjų, kurių pasiūlymų kaina buvo pripažinta neįprastai maža – UAB „Delta“ turizmo centras ir UAB „Aviaekspresas“ taip pat turėjo grįsti neįprastai mažą kainą ir nurodytoms išskirtinai palankioms sąlygoms pagrįsti pateikė prašomus dokumentus. Kaip jau buvo minėta, ieškovas, atsakydamas į perkančiosios organizacijos paklausimus dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimo, savo pareigos pagrįsti neįprastai mažą pirkimo kainą neįvykdė, nepateikė jokių tinkamų apskaičiavimų ir įrodymų, kurie perkančiajai organizacijai leistų padaryti išvadą, kad ieškovo siūloma neįprastai maža kaina yra pagrįsta (CPK 178, 185 str.).

28Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovas, vykdydamas viešojo pirkimo procedūras, turi siekti viešųjų pirkimų tikslų, vienas iš tokių – racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas, o nepagrįstai atmesdamas ieškovo pasiūlymą atsakovas apribojo šio tikslo įgyvendinimo galimybes, kadangi ieškovo pasiūlyta kaina buvo maža, todėl pirkdamas paslaugas tokia kaina atsakovas būtų sutaupęs valstybės skiriamų viešiesiems pirkimams lėšų. Neteisėtas racionalaus lėšų panaudojimo suabsoliutinimas konstatuotinas tokiu atveju, jei perkančioji organizacija sudarytų sutartį su pirkimo laimėtoju tik dėl jo pasiūlytos mažiausios kainos, pažeisdama VPĮ nuostatas ir viešųjų pirkimų principus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-508/2009, ir joje nurodytą praktiką). Tokia situacija būtų ir tada, kai perkančioji organizacija laimėtoju pripažintų pasiūlymą, kuriuo pateikta neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas tinkamai ar apskritai nepagrindė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012, ir joje nurodyta praktika; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014. Teismų praktika. 2014, 42, p. 115–142). Dėl to, ieškovui tinkamai nepagrindus savo pasiūlytos neįprastai mažos kainos, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė pasiūlytos kainos realumo ir ekonominio pagrįstumo, t. y. kad už tokią kainą ieškovas bus pajėgus tinkamai įvykdyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas (CPK 178, 179 str.).

29Dėl nurodytų argumentų teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo pasiūlymą, todėl naikinti ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus nėra pagrindo.

30Netenkinamas ir ieškovo reikalavimas ex officio pripažinti negaliojančia ir niekine 2016-05-18 perkančiosios organizacijos VšĮ „Vilniaus universitetas“ sudarytą su laimėtojais viešojo pirkimo sutartį Nr. APS-13300-695. Ieškovas, pateikęs netinkamą pasiūlymą, kurį perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atmetė, neturi galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutarties, todėl neturi nei teisinio, nei materialinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos su Pirkimo laimėtojais sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Sudaryta sutartis nepažeidžia ieškovo teisių, todėl reikalavimas dėl jos pripažinimo negaliojančia ir niekine atmetamas.

31Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovo procesinių dokumentų argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

32Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad atsakovas vykdydamas viešą konkursą „Preliminarioji sutartis dėl VU darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų VU2567“, pirkimo Nr. 170876, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (CPK 178 str.).

33CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

34Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

35Atmetus ieškinį, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str., 98 str.). Atsižvelgus į tai, kad byla nėra ypač sudėtinga, į nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojančius rekomenduojamus užmokesčio dydžius pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, priteistina išlaidų suma mažintina iki 1 500,00 Eur.

36Bylos nagrinėjimo metu ieškovas buvo pateikęs prašymą laikyti ieškinio priedus (nuo 3 iki 31) konfidencialia informacija ir neleisti tretiesiems asmenims su jais susipažinti.

37Laikinosios apsaugos priemonės byloje taikytos nebuvo.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310 str.,

Nutarė

39Ieškinį atmesti.

40Pripažinti bylos medžiagos dalį – prie UAB „BPC Travel“ ieškinio pateiktus priedus nuo Nr. 3 iki Nr. 31 – nevieša ir jos neteikti susipažinti ir kopijuoti.

41Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Estravel Vilnius“ turizmo centras iš ieškovo UAB „BPC Travel“ 1 500,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

42Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „BPC Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Nurodo, kad atsakovas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė pirkimą... 5. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 6. Ieškovas pateiktu dubliku prašo: (i) panaikinti Vilniaus universiteto... 7. Atsakovas pateiktu tripliku prašo ieškovo reikalavimus atmesti, mano, kad... 8. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimu į ieškinį ir... 9. Ieškovas, pateikęs teismui papildomus paaiškinimus, pateikė prašymą... 10. Tretieji asmenys UAB „Aviaekspresas“ ir UAB „Delta“ turizmo centras... 11. Ieškinys atmetamas.... 12. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas 2016-01-12 Centrinės viešųjų... 13. Ginčas tarp bylos šalių kilo dėl UAB „PBC Travel“ konkursui pateikto... 14. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos... 16. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji... 17. Atsakovas (perkančioji organizacija) 2016-03-01 raštu Nr. 13300-S-113-((1.4)... 18. Atsakydamas į šiuos prašymus UAB „PBC Travel“ 2016-03-03, 2016-03-09 ir... 19. Atsakovo Centralizuotų viešųjų pirkimų komisija, konstatavusi, kad dalyvio... 20. Kasacinis teismas jau yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai tiekėjo... 21. Iš Konkurso sąlygų IX skyriaus „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų... 22. Šiuo atveju iš ieškovo pateiktų paaiškinimų nustatyta, kad savo... 23. Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas yra individuali... 24. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, perkančiosios... 25. Teismo nuomone, ieškovo nurodomi argumentai dėl to, kad atsakovo priekaištai... 26. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, jog ieškovas niekaip nepagrindžia, kad... 27. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad abejones dėl atsakovo sąžiningumo... 28. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovas, vykdydamas viešojo pirkimo... 29. Dėl nurodytų argumentų teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija... 30. Netenkinamas ir ieškovo reikalavimas ex officio pripažinti negaliojančia ir... 31. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovo... 32. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad... 33. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 34. Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos... 35. Atmetus ieškinį, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistinos jo... 36. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas buvo pateikęs prašymą laikyti ieškinio... 37. Laikinosios apsaugos priemonės byloje taikytos nebuvo.... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310... 39. Ieškinį atmesti.... 40. Pripažinti bylos medžiagos dalį – prie UAB „BPC Travel“ ieškinio... 41. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Estravel Vilnius“ turizmo centras iš... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...