Byla e2-266-544/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo bei atsakovės UAB „Vilstata“ priešieškinį ieškovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl faktiškai atliktų darbų vertės sumažinimo bei skolos už suteiktas generalinės rangos paslaugas priteisimo, esant trečiajam asmeniui ieškovės pusėje Visagino statybos organizacijai

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai E. T., atsakovės atstovei S. G., trečiojo asmens atstovei N. J.,

2Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-266-544/2016 pagal ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Vilstata“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo bei atsakovės UAB „Vilstata“ priešieškinį ieškovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl faktiškai atliktų darbų vertės sumažinimo bei skolos už suteiktas generalinės rangos paslaugas priteisimo, esant trečiajam asmeniui ieškovės pusėje Visagino statybos organizacijai,

Nustatė

3ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – Ieškovė) prašė priteisti iš atsakovės UAB „Vilstata“ (toliau – Atsakovė) 97614,24 Eur skolą, 4441,45 Eur delspinigių, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pakeisti 2014-05-06 rangos sutarties Nr. ( - ) (toliau – ir Rangos sutartis) nutraukimo pagrindą ir nustatyti, kad tas pagrindas yra esminis Atsakovės sutartinių prievolių, numatytų Sutarties 1.3.6 punkte, pažeidimas – nemokėjimas už darbus Sutartyje nustatyta tvarka bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2014-05-06 šalys sudarė Rangos sutartį, pagal kurią Ieškovė įsipareigojo atlikti mokyklos pastato modernizavimo techninį ir darbo projektą, statybos rangos darbus pagal Rango sutarties priede Nr. 1 įkainotą veiklų sąrašą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus Rangos sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis ir apmokėti ieškovei už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Rangos sutartyje numatyti darbai yra darbai, kuriuos UAB „Vilstata“ įsipareigojo atlikti Visagino savivaldybės administracijai pagal tarp jų sudarytą sutartį.

5Ieškovė nurodė, kad yra pagrindas priteisti jai iš Atsakovės skolą už atlikus darbus pagal sutartį, delspinigius ir palūkanas, nes vykdydama rangos sutartį pagal 2015-01-30 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) atliko darbų už 63 448,38 Eur, pagal 2015-02-27 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) – už 25 106,63 Eur, pagal 2015-03-31 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) - 9059,23 Eur ir 2015-05-12 išrašė Atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą VTS Nr. ( - ). Nors Atsakovė darbus priėmė, tačiau už juos nesumokėjo, nors terminas tai padaryti suėjo 2015-06-11. Kadangi Rangos sutartis buvo nutraukta dar 2015-05-14, Atsakovė turi sumokėti 97 614,24 Eur už minėtus atliktus darbus, 0,05% arba 4441,45 Eur delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 5.3 p.) ir 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovė taip pat prašė pakeisti tarp šalių susiklosčiusį teisinį santykį ir pripažinti, kad Rangos sutartis yra nutraukta dėl esminio jos pažeidimo, kurį padarė ne Ieškovė, bet Atsakovė, kadangi ji nevykdė pagrindinės priešpriešinės sutartinės prievolės apmokėti už atliktus, priduotus ir priimtus darbus. Nurodė, kad nesutinka su Atsakovės 2015-05-07 rašte Nr. ( - ) nurodytu vienašališku Rangos sutarties Nr. ( - ) nutraukimu dėl ieškovės kaltės, nes, neva, nebuvo laikytasi darbų grafiko, laiku neatlikti darbų, o atlikti darbai turi trūkumų, nes sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir Rangos sutarties nepažeidė. Pagal Sutartį įsipareigojo atlikti projektavimo ir statybos darbus per 18 mėnesių nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos. Koreguotame įkainotame veiklos sąraše nurodyta, kad statybos darbus pradėti 2014 m. rugpjūčio mėnesį, vykdė juos nustatyta tvarka ir laiku, perdavė Atsakovei, tačiau ji nustojo už juos mokėti ir iki šiol nėra sumokėjusi 117 080,25 Eur skolos už Ieškovės dar 2014 m. 11-12 mėnesiais atliktus darbus, todėl ši skola priteista Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ). Nors Atsakovė nevykdė savo pagrindinės prievolės ir nemokėjo už atliktus darbus, toliau vykdė sutartį ir 2015 m. 01-03 mėnesiais atliko statybos darbus, nurodytus Atliktų darbų aktuose Nr. ( - ). Nors ne kartą buvo raginama, Atsakovė ir toliau nevykdo esminės savo prievolės – mokėti už atliktus statybos darbus. Dėl tokio priešpriešinės prievolės nevykdymo ir sužinojusi, kad Atsakovė turi finansinių sunkumų, nuo 2015 m. balandžio mėnesio sustabdė statybos darbų vykdymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.64 str. 3 d., 6.217 str. 2 d., 6.219 str., 6.661 str. 1 d. pagrindais. Todėl tvirtina, jog Rangos sutarties nepažeidė ir šiuo pagrindu Atsakovė neturėjo teisėto pagrindo nutraukti su ja sutarties. Sutartį pažeidė Atsakovė, o tas pažeidimas yra esminis ir sudarantis pagrindą nutraukti Sutartį pagal CK 6.217 straipsnį. Todėl mano, jog yra pagrindas pakeisti Rangos sutarties nutraukimo pagrindą ir nustatyti, kad ji nutraukta dėl esminio Atsakovės sutartinių prievolių, numatytų Rangos sutarties 1.3.6 punkte, pažeidimo nemokant už atliktus darbus Rangos sutartyje nustatyta tvarka. Atsilikimas nuo statybos darbų grafiko susidarė tik todėl, kad Atsakovė nemokėjo už atliktus statybos darbus, todėl ieškovė buvo priversta mažinti darbų atlikimo tempą, o vėliau ir sustabdyti darbų vykdymą.

7Nurodė, kad Atsakovė nepagrįstai tvirtina, jog atlikti pagal Sutartį darbai turi trūkumų, kuriems pašalinti reikia 131 624 Eur, nes iš Atliktų darbų aktų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kuriuose nurodytų darbų apmokėjimo reikalauja, matyti, kad visi Ieškovės atlikti darbai yra priimti Atsakovei nenustačius jokių trūkumų, aktus pasirašė abiejų šalių atstovai. Tinkamą darbų atlikimą ir atitikimą Rangos sutarties ir kitų norminių aktų reikalavimams tiek savo parašais Statybos žurnaluose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), tiek teismo posėdyje patvirtino ir techninės priežiūros atstovas A. K. (CK 6.662 str. 2 d.). Nurodė, kad, nors Atsakovė ir nepripažįsta reikalavimo sumokėti už atliktus darbus, tačiau minėti Atsakovei perduoti darbai buvo perduoti pagrindiniam darbų užsakovui Visagino savivaldybės administracijai, kuri juos priėmė be trūkumų ir Atsakovei už juos sumokėjo. Mano, jog tai paneigia Atsakovės teiginį, kad Ieškovės atlikti ir perduoti darbai buvo su trūkumais. Kadangi Ieškovė darbus atliko tinkamai, Rangos sutarties nepažeidė, todėl Atsakovė neturėjo pagrindo vienašališkai nutraukti Rangos sutartį dėl Ieškovės padaryto esminio Rangos sutarties pažeidimo.

8Atsakovė prašė ieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad Ieškovė, nors yra ilgametė savo srities profesionalė, netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Rangos sutartį ir be pagrindo nepripažįsta aplinkybių, susijusių su jo atliktų darbų trūkumais ir kitų sutartinių įsipareigojimų netinkamu vykdymu. Ieškovė, vykdydama Rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsiliko nuo darbų grafiko, pažeidė Rangos sutarties sąlygas, o jos atlikti darbai turi trūkumų, kurie nėra nežymūs ir kurių ištaisymas, eksperto vertinimu, kainuotų 131 624 Eur su PVM. Be to, Ieškovė atsakovei nėra grąžinusi Statybos darbų žurnalų ir iki šiol neatsiskaitė už generalinės rangos paslaugas. Pabrėžia, kad, nors pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Todėl, nors Ieškovės atlikti darbai ir buvo priimti, tačiau prievolė už juos sumokėti neatsirado, kadangi buvo nustatyti atliktų darbų trūkumai. Atsakovės nuomone, Ieškovės atliktų darbų netinkamą kokybę, trūkumus ir jų pašalinimo kainą įrodo specialisto išvados ir kiti įrodymai, todėl Ieškovė nepagrįstai prašo priteisti skolą už atliktus darbus. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir Rangos sutarties 1.3.9 p., turėjo teisę sustabdyti mokėjimų Ieškovei vykdymą, dėl ko reikalavimas dėl 4441,45 Eur delspinigių priteisimo turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

9Atsakovė, patikslinusi priešieškinio reikalavimus, prašo sumažinti Rangos sutartimi Ieškovės faktiškai atliktų statybos darbų kainą trūkumų šalinimo išlaidų verte, t. y. 131 624 Eur, iš Ieškovės priteisti 8688,60 Eur sumą už genrangos paslaugas, 1800 Eur už ekspertizės atlikimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovė nurodė, kad pagal Rangos sutartį Ieškovė per du etapus iš tarpinio aktavimo mokėtinų sumų įsipareigojo sumokėti jai (kaip generaliniam rangovui) 86 883,60 (30000 Lt) sumą už genrangos paslaugas. Už genrangos paslaugas 2014-12-16 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą VIL Nr. ( - ) – 2 908,65 Eur sumai ir 2015-09-18 PVM sąskaita – faktūra serija VIL Nr. ( - ) – 8688,60 Eur sumai, t. y. visai sutartyje nurodytai sumai (patikslinta PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ) 5779,95 Eur sumai, kurioje minusuota 2908,65 Eur suma), tačiau ieškovė nurodytų sumų neapmokėjo. Nors Ieškovė tvirtino, kad 2014-12-16 sąskaitą apmokėjo, tačiau nepateikė šį faktą patvirtinančių duomenų, o 2014-12-31 skolų suderinimo aktas neįrodo, jog nurodytos sumos yra susijusios būtent su Rangos sutarties vykdymu, toks tarpusavio skolų suderinimo aktas nėra skolų užskaitos ar įskaitymo aktas. Nurodyta suma nesudaro net 50 proc. Rangos sutarties 3.7 punkte numatyto jos atlyginimo, kai tuo tarpu ieškovė pripažįsta, jog iki sutarties nutraukimo atliko 51 proc. visų darbų. Faktą, jog genrangos paslaugos ieškovei buvo suteiktos, patvirtina Rangos sutarties pasirašymas ir darbų vykdymas objekte, kuriame Centrinį perkančiosios organizacijos vykdytą viešąjį konkursą dėl mokyklos pastato modernizavimo darbų laimėjo atsakovė ir pavedė Ieškovei atlikti darbus. Būtent Atsakovė nuolat bendravo su užsakove Visagino savivaldybės administracija, yra atsakinga jai už Ieškovės atliktus darbus. Mano, kad Ieškovė, reikšdama reikalavimą dėl skolos priteisimo, turėjo išskaičiuoti nesumokėtą sumą, o, kadangi to nepadarė, tai Atsakovei iš Ieškovės turi būti priteista 8688,60 Eur.

11Atsakovė tvirtina, jog Ieškovė, vykdydama Rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsiliko nuo darbų grafiko, be pagrindo sustabdė darbus, todėl 2015-05-07 raštu Nr. ( - )informavo Ieškovę, kad dėl netinkamai vykdomų Rangos sutarties sąlygų nuo 2015-05-14 nutraukia Rangos sutartį dėl ieškovės padaryto esminio sutarties pažeidimo. Ieškovė Rangos sutarties nutraukimo fakto neginčijo, tačiau nesiėmė jokių veiksmų perduoti faktiškai atliktus, statybos aikštelę, Statybos žurnalus ir kitus statybos dokumentus. Mano, kad faktą, jog ieškovė pažeidė sutarties terminus, patvirtina 2015-05-06 Visagino miesto savivaldybės raštas Nr. ( - ), kuriuo Atsakovei buvo pateikta statybos techninės priežiūros išvada apie darbų nevykdymą ir atsilikimą nuo grafiko ginčo objekte bei reikalaujama iki 05-12 dienos pateikti naują įkainotų veiklų grafiką ir pradėti darbus objekte. Todėl buvo priversta atitinkamus reikalavimus pareikšti Ieškovei, o jai reikalavimų pastarajam neįvykdžius – ir nutraukti Rangos sutartį.

12Atsakovė nurodo, kad ji įsipareigojo apmokėti tik už tinkamai ir laiku atliktus darbus (Sutarties 1.2.2; 1.2.13; 1.3.6 p.). Atliktų darbų pasirašymo metu nebuvo įmanoma pastebėti Ieškovės atliktų darbų trūkumų ir apie tai pažymėti aktuose, nes jie paaiškėjo vėliau ir po to, kai statybos darbų objektą be teisinio perdavimo faktiškai pradėjo valdyti Atsakovė. Pagal formuojamą teismų praktiką atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto negalima suabsoliutinti ir teikti jiems didesnę įrodomąją galią. Kadangi Ieškovė neigė netinkamą darbų atlikimą ginčo objekte, užsakė atliktų statybos darbų apžiūrą ir ekspertizę. Akte teismo ekspertas dr. D. K. konstatavo, jog viso atlikta 55 proc. darbų nuo bendros sutarties kainos, dalis darbų atlikta nekokybiškai, o jų ištaisymas kainuos 131 624 Eur. Ekspertizės metu buvo nustatyti akte nurodyti žymūs trūkumai, kurie nėra smulkūs defektai, nedarantys įtakos darbų rezultato naudojimui pagal paskirtį. Kadangi Rangos sutarties 1.4.3 p. numatyta Atsakovės teisė kreiptis į ekspertą, tai kreiptis į Ieškovę nebereikėjo, tarp šalių jau vyko teisminiai ginčai dėl atsiskaitymo už atliktus darbus. Mano, kad pateiktas vertinimo aktas turi būti vertinamas kaip vienas iš tinkamų rašytinių įrodymų. Palyginus atliktų darbų aktus ir eksperto aprašus nesunku nustatyti, kokių darbų Ieškovė neatliko. 2015-08-31 Atliktų darbų aktas Nr. ( - ) parodo, kokie darbai ginčo objekte atlikti pačios Atsakovės.

13Todėl, atsižvelgdama į CK 6.663 str. 1 d., 6.665 str. 1 d., 6.695 str. 1 d., Rangos sutarties 1.2.2.p., 1.2.13 p., 1.3.6 p., 1.4.1 p., į tai, kad Rangos sutartis nutraukta, į tai, kad Ieškovė neįvykdė Rangos sutarties 1.2.13 p. įtvirtinto įsipareigojimo pašalinti atliktų darbų trūkumus, į tai, kad tarp šalių yra kilę teisminiai ginčai, o pagal Atsakovės su užsakovu sudarytą Pagrindinę sutartį darbus turėjo pabaigti iki lapkričio mėnesio 9 d., prašo 131 624 Eur suma sumažinti Ieškovės pagal rangos sutartį atliktų darbų kainą. Mano, kad šiuo atveju gali rinktis CK 6.665 str. 1 d. 3 p. numatytą gynybos būdą, nes sutartis nutraukta dėl to, kad ieškovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, pažeidė sutarties vykdymo grafike nurodytus terminus, nevykdė teisėtų genrangovo reikalavimų, neperdavė dokumentų. Nutraukus sutartį ir norėdama pasiekti Pagrindinėje sutartyje numatytą rezultatą, darbus vykdė pati Atsakovė. Pagal CK 6. 61 str. 1 d. kreditorius turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad skolininkas avansu sumokėtų darbui reikalingas sumas. Dėl šių priežasčių neturėjo galimybės suderinti su Ieškove faktiškai iki sutarties nutraukimo atliktų darbų kiekio bei kokybės. Atsakovės vertinimu, faktas, kad užsakovė Atsakovei yra apmokėjusi už tarpinius atliktus darbus, nepaneigia nepriklausomo eksperto išvadų apie darbų neatitikimą privalomiems statybos reikalavimams, reikalavimo teisės Ieškovės atžvilgiu ir neeliminuoja tikimybės, jog galutinio darbų rezultato užsakovas gali ir nepriimti.

14Ieškovė prašė priešieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Dėl reikalavimo priteisti 8688,60 Eur už genrangos paslaugas Ieškovė nurodė, kad 2014-12-16 Atsakovės pateikta PVM sąskaitą – faktūrą VIL Nr. ( - ) 2908,65 Eur (10043,00 Lt) sumai už genrangos paslaugas ir apmokėta atlikus atlikus įskaitymą pagal šalių atstovų pasirašytą skolų suderinimo aktą. Todėl Atsakovė nepagrįstai tvirtina, jog minėta sąskaita nepamokėta. 2015-09-18 Atsakovė pateikė Ieškovei dar vieną PVM sąskaitą – faktūrą VIL Nr. ( - ) visai sutartyje nurodytai genrangos paslaugų sumai 8688,60 Eur, o po dviejų savaičių sąskaitą Nr. ( - ) patikslino, atimdama 2908,65 Eur sumą. Sutartis buvo nutraukta, visos genrangos paslaugos nebuvo suteiktos, todėl nepagrįstai reikalaujama visos Sutartyje nurodytos sumos. Nurodė, kad nėra žinoma jokia kita 10043,00 Lt dydžio piniginė prievolė, kurią turėjo Atsakovei 2014-12-31 dienai, nes joks įsiskolinimas apskaitoje nebuvo apskaitytas. Atsakovė taip pat nenurodė, kokie kiti įsiskolinimai tarp šalių galėjo būti. Ieškovo vertinimu, skolų suderinimo aktas atitinka įstatymo reikalavimus, kadangi įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų.

15Dėl reikalavimo atliktų statybos darbų kainą sumažinti statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų verte 131 624 Eur pagrįstumo Ieškovė nurodė, kad teiginiai apie Ieškovės atliktų darbų trūkumus prieštarauja Atsakovės patvirtintiems atliktų darbų aktams Nr. ( - ), statybos žurnalų duomenims, iš kurių matyti, kad visi Ieškovės atlikti statybos darbai yra priimti statybos techninės priežiūros be jokių pastabų dėl darbų kokybės, o taip pat Atsakovės ir užsakovo Visagino savivaldybės administracija sudarytiems dokumentams, pagal kuriuos savivaldybės administracija yra sumokėjusi Atsakovei už visus Ieškovės atliktus darbus, nenurodant jokių duomenų apie atliktų darbų trūkumus. Atliktų darbų aktai yra pasirašyti abiejų šalių ir techninės priežiūros atstovo. Atsakovė atliktų darbų aktų neginčija, todėl byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog Ieškovės atlikti darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. ( - ), turi trūkumų. Pretenzijos dėl darbų trūkumų atsirado tik tada, kai kreipėsi į teismą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Ieškovės nuomone, dr. D. K. išvada negali būti laikoma įrodymu, patvirtinančių atliktų darbų trūkumus ir šalinimo kainą, kadangi šis ekspertas nebuvo paskirtas teismo (CPK 177 str. 2 d., 212 str. 1 d.), jis objekto būklę aprašė praėjus kuriam laikui po to, kai Ieškovė buvo sustabdžiusi darbus, akte nėra nurodyta nei kieno atlikti darbai buvo tikrinti, nei pagal kokią sutartį ar atliktų darbų aktą tai buvo padaryta, taip pat nenurodyta, kaip buvo apskaičiuoti atlikti ir užaktuoti darbai, kokie dokumentai buvo pateikti tyrimui, dėl ko galimai buvo vertinti ne Ieškovės atlikti darbai, nedalyvavo Ieškovės ir savivaldybės atstovai. Pati Atsakovė pripažįsta, kad ekspertas vertino ir UAB „Vilstata“ atliktus darbus objekte, tačiau neišskyrė, kuriuos darbus kuri įmonė atliko. Taigi nustatyti darbų trūkumai negali patvirtinti, kad būtent Ieškovės atlikti darbai turi trūkumų. Tokiu būdu reikalavimas dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų išskaičiavimo iš neapmokėtos atliktų darbų skolos dalies yra visiškai nepagrįstas.

16Papildomai ieškovas pažymėjo ir tai, kad Atsakovė prašo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, tačiau, atsižvelgiant į CK 6.665 str. 1 d., tokią teisę šalis įgyja tik tuomet, kai tai buvo aptarta sutartyje. Šiuo atveju Rangos sutartyje to aptarta nebuvo, todėl Atsakovė neturi teisės reikalauti darbų trūkumų išlaidų pašalinimo, net jeigu Ieškovės atlikti darbai ir turėtų trūkumų. Tokią išvadą leidžia daryti dar ir ta aplinkybė, kad pati Atsakovė jokių išlaidų dėl atliktų darbų trūkumų nepatyrė ir šių trūkumų nešalino.

17Trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija nurodė, kad dalyvauja byloje Ieškovės pusėje ir prašo ieškinį patenkinti. Nurodė, kad 2014-05-07 po laimėto viešojo konkurso sudarė modernizavimo darbų su projektavimu pirkimo pagrindinę sutartį su rangove UAB „Vilstata“. 2014-05-06 UAB „Vilstata“ kaip genrangovas sudarė rangos sutartį su Ieškove dėl tų pačių statybos rangos darbų atlikimo. Nors byloje nagrinėjamame ginče nedalyvauja, tačiau mano, jog Ieškovės reikalavimas pagrįstas ir teisėtas, nes ji tinkamai vykdė rangos sutartį, tinkamai atliko statybos rangos darbus ir jokių pretenzijų dėl darbų trūkumų savivaldybė dėl tų darbų kokybės ir atlikimo terminų neturi. Mano, kad nėra tinkamų įrodymų, kuriuose būtų užfiksuoti Ieškovės atliktų darbų trūkumai, kuriuos turės šalinti ar šalino Atsakovė. Apie tai, kad minėtame objekte buvo atliekama statybos darbų apžiūra, trūkumų nustatymas ir jų vertinimas, nieko nežinojo ir joks įgaliotas atstovas tame procese nedalyvavo, niekam nebuvo leidusi lankytis objekte ir jį tyrinėti. Visi Atsakovės perduoti savivaldybei darbai priimti be pastabų, Atsakovės pateiktos sąskaitos apmokėtos. Mano, kad būtent Atsakovė šioje situacijoje elgiasi nesąžiningai ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

18Ieškinys ir priešieškinys tenkinami iš dalies.

19Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 97 614,24 Eur skolą, 4441,45 Eur delspinigių pagal sutartį ir 8,05 proc. procesines palūkanas.

20Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija (užsakovas) ir atsakovas UAB „Vilstata“ (tiekėjas) 2014-05-06 sudarė Pagrindinę statybos rangos darbų sutartį Nr. ( - )dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymu. Statybos rangos darbų atlikimui Atsakovė UAB „Vilstata“ (genrangovas) ir ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (rangovas) 2014-05-06 sudarė Rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Ieškovė įsipareigojo atlikti Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios ( - ) g. ( - ), ( - ), pastato modernizavimo techninį ir darbo projektą bei statybos rangos

21darbus pagal Sutarties priede Nr. 1 Įkainotą veiklų sąrašą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o Atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis nedelsiant raštu pranešti Rangovui apie pastebėtus trūkumus, apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus (1.2.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 p.). Sutarties šalys susitarė, kad genrangovas (Atsakovė), nustačiusi darbų trūkumus po darbų priėmimo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant atliktus darbus (paslėpti trūkumai), privalo raštu apie juos pranešti Rangovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų nustatymo (Sutarties 2.4 p.).

22Vykdydama šią sutartį, Ieškovė pagal 2015-01-30 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) atliko darbų už 63 448,38 Eur, pagal 2015-02-27 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) – už 25 106,63 Eur, pagal 2015-03-31 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) - 9059,23 Eur ir 2015-05-12 išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą VTS Nr. ( - ) bendrai 97 614,24 Eur sumai. Minėtus aktus be jokių pastabų apie darbo trūkumus pasirašė UAB „Vilstata“ generalinis direktorius V. M. ir techninės priežiūros vadovas A. K.. Pagal bylos duomenis, šių darbų trūkumai nebuvo nustatyti ir užfiksuoti nei statybos darbų žurnaluose, nei perduodant Atsakovei darbus pagal virš minėtus aktus, nei kituose statybos dokumentuose. Liudytojais apklausti techninės priežiūros vadovas A. K., užsakovės atstovas M. M. patvirtino, kad darbų trūkumų iki 2015 m. kovo mėnesio, kol Ieškovė darbus sustabdė, nustatyta nebuvo, užsakovę atliktų darbų kokybė ir terminai tenkino ir tenkina.

23Pagal bylos duomenis, 2015-05-12 PVM sąskaitos – faktūros VTS Nr. ( - ) bendrai 97 614,24 Eur sumai Atsakovė iš Ieškovės apmokėjimui nepriėmė, verslo rizikos direktorė I. M., nenurodydama jokių neapmokėjimo motyvų, nurodė, kad sąskaita apmokėjimui nepriimama ir grąžinama. Tačiau iš 2015-08-06 Visagino savivaldybės administracijos rašto Nr. ( - ), 2015-11-12 informacijos apie sutarties vykdymą, 2016-01-07 rašte pateiktos informacijos matyti, kad pati Atsakovė iš Ieškovės priimtus darbus pagal minėtus Aktus užsakovei (savivaldybei) perdavė ir iš jos 2015-05-28 ir 2015-06-16 gavo pilną apmokėjimą pagal Ieškovės 2015-01-30 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) (63 448,38 Eur), pagal 2015-02-27 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) (25 106,63 Eur), o 2015-09-15 – 2015-10-30 gavo apmokėjimą ir pagal 2015-03-31 atliktų darbų aktą Nr. ( - ) (9059,23 Eur), tačiau su Ieškove iki šiol neatsiskaitė.

24Taigi, Atsakovė darbus priėmė, atliktų darbų aktuose darbų trūkumų nenurodė ir dėl darbų kokybės jokių pretenzijų nepareiškė, darbus perdavė savo užsakovei Visagino savivaldybės administracijai, iš jos gavo apmokėjimą už minėtus atliktus darbus, tačiau su Ieškove už šiuos darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka ir iki šiol neatsiskaitė, tuo pažeidė Sutarties 1.3.6 punkte numatytą įsipareigojimą Sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti rangovui už atliktus darbus.

25Kadangi byloje nustatyta, kad Atsakovė Sutartyje nustatytais terminais nesumokėjo už Ieškovės atliktus darbus pagal Sutartį, tai pagal Sutarties 5.3 punktą ji privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nors Ieškovė nurodo, kad mokėjimo terminas pagal Sutartį ir minėtą sąskaitą-faktūrą suėjo 2015-06-11, tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo. Pagal Sutarties 3.5 punktą, genrangovas (Atsakovė) įsipareigojo apmokėti rangovei (Ieškovei) už darbus ne vėliau kaip per 30 d. nuo atitinkamų darbų priėmimo momento – darbų perdavimo akto pasirašymo, o ne nuo sąskaitos-faktūros išrašymo ir pateikimo Atsakovei dienos, bei po gauto apmokėjimo iš Visagino savivaldybės (užsakovo). Tokia sutarties sąlyga tuo metu nebuvo nuginčyta. Nors Panevėžio apygardos teismas 2015-09-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) patenkino Ieškovės ieškinį ir pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento šalių sudarytos minėtos Rangos sutarties Nr. ( - ) 3.5 punkto dalį, nustatančią, kad UAB „Vilstata“ apmoka UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ už atliktus darbus, kai UAB „Vilstata“ gaus apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos, tačiau šis teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir nėra įsiteisėjęs, todėl juo vadovautis nėra pagrindo. Aktai Nr. ( - ), pagal kuriuos reikalaujama apmokėjimo, pasirašyti atitinkamai 2015-01-30, 2015-02-27, 2015-03-31. Apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos pagal Aktus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bendrai 88555,01 Eur sumai Atsakovė gavo: 2015-05-28 - 15 369 Eur, 2015-06-16 – 73 185,96 Eur. Todėl mokėjimo terminas 15 369 Eur sumai suėjo 2015-06-27, o 73 185,96 Eur sumai – 2015-07-16. Apmokėjimą pagal Aktą Nr. ( - ) 9059,23 Eur sumai Atsakovė gavo dalimis atitinkami: 2015-09-15 - 92,71 Eur, 2015-09-24 – 5784,87 Eur, 2015-10-30 – 3181,65 Eur. Tačiau minėtą Aktą Nr. ( - ), kuris pasirašytas 2015-03-31, įtrauktas į 2015-05-12 PVM sąskaitą-faktūrą VST Nr. ( - ), Atsakovė Visagino savivaldybės administracija apmokėti pateikė tik 2015-08-31 su PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) kartu su savo pačios atliktais 24 806,82 Eur vertės darbais pagal 2015-08-01 aktą. Atsakovė nenurodė ir neįrodė priežasčių, sukliudžiusių darbus pagal Aktą Nr. ( - ) savivaldybei priduoti 2015-05-13 kartu su darbais pagal Aktus Nr. ( - ) ir tada apmokėjimas būtų buvęs gautas 2015-06-16, atitinkamai – mokėjimo terminas pagal sutartį būtų suėjęs 2015-07-16. Todėl, teismo nuomone, delspinigiai nuo 9059,23 Eur skolos skaičiuojami nuo 2015-07-16. Kadangi ieškovė į teismą kreipėsi 2015-09-14, tai delspinigių suma sudaro 3074,44 Eur (nuo 15369 Eur - už 79 d., nuo 82 245,19 Eur - už 60 d.).

26Neturi esminės reikšmės šiai bylai Atsakovės argumentai apie tai, kad Atliktų darbų aktai ( - ) ir jų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra buvo netinkamai įforminti, nes juos pasirašė O. K., kurio įgaliojimai baigėsi 2014-09-22, todėl darbai neperduoti nei vienam teisėtam Atsakovės atstovui. Šioje byloje Ieškovė apmokėjimo reikalauja pagal Atliktų darbų aktus Nr. ( - ), kurie bei jų pagrindu išrašyta sąskaita surašyti ir Atsakovei perduoti laikotarpiu nuo 2015-01-30 iki 2015-05-12, kada pagal VĮ Registrų centras JAR išrašo duomenis generaliniu direktoriumi buvo V. M.. Jo įgaliojimus sustabdžiusios laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-26 nutartimi, buvo panaikintos 2014-11-28 nutartimi (įregistruota 2014-12-01). Atsakovė minėtų aktų Nr. ( - ), kuriuos pasirašė bendrovės vadovas V. M., neginčijo.

27Įstatymas reglamentuoja, kad rangos (subrangos) sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Priimti atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatyta tvarka ir terminais buvo pagrindinė Atsakovės (genrangovės) pareiga, kurią ji pažeidė (CK 6.644 str. 1 d., 6.654 str., 6.6.687 str.), todėl dėl nurodytų motyvų yra faktinis ir teisinis pagrindas iš dalies patenkinti ieškovės reikalavimą priteisti skolą pagal sutartį už atliktus darbus.

28Ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti iš Atsakovės 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylos šalys yra ūkio subjektai, sutartis yra komercinis sandoris. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus nustatoma pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 5 d.). Įstatymas yra speciali norma ir turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus. Kadangi ginčo šalys dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus nesusitarė, pagrindo netaikyti Įstatymo nuostatų, priteisiant ieškovui iš atsakovo 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą nėra (CK 6.37 str.).

29Dėl ieškinio reikalavimo pakeisti Rangos sutarties nutraukimo pagrindą.

30Atsakovė 2015-05-07 rašte Nr. ( - ) nurodė, kad nuo 2015-05-14 vienašališkai nutraukia rangos sutartį, nes Ieškovė neužtikrino tinkamo darbo atlikimo grafiko, todėl pažeidė esmines sutarties sąlygas, nepateikė garantijos, kad laiku įvykdys sutartį, kad statybos objekte yra trūkumų, kurie savalaikiai nepašalinti, kad atsakovė gali patirti nuostolių, papildomų išlaidų dėl netinkamai atliktų darbų.

31Teismo nuomone, šiame rašte nurodyti vienašališko sutarties nutraukimo pagrindai nebuvo esminiai sutarties pažeidimai, kurie sudarytų CK 6.217 str. ar šalių sudarytoje sutartyje nurodytą pagrindą vienašališkai nutraukti rangos sutartį dėl esminio jos pažeidimo.

32CK 6.217 str. taip pat numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kuris nustatomas atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą (3 d.). Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (5 d.). Pagal šalių sudarytos sutarties 5.4 punktą sutartis gali būti nutraukiama įspėjus rangovą prieš 3 dienas, jei rangovas laiku pagal šalių patvirtintą grafiką nepradeda vykdyti sutarties arba vykdo darbus taip lėtai, kad jų neįmanoma pabaigti laiku, rangovas darbus atlieka ne pagal reikalavimus ar ne pagal projektą. Nutraukus sutartį šiuo pagrindu laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.

33Byloje nėra įrodymų apie tai, kad Ieškovė pagal grafiką nepradėjo vykdyti sutarties ar kad darbus atliko ne pagal projektą. Atsakovė, nors rėmėsi termino praleidimu, papildomo termino Ieškovei sutarčiai įvykdyti nenustatė. Pagal minėtos Sutarties 2.2 punktą Ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus per 18 mėnesių nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių rašytiniu susitarimu sutartis galėjo būti pratęsta 2 kartus po 6 mėnesius ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Darbų atlikimo terminas galėjo būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai. Pagal Sutarties 8.1 punktą sutartis įsigaliojo ją šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais 2014-05-06 dieną. 18 mėnesių terminas (be pratęsimo) Įkainotos veiklos sąraše nurodytiems darbams atlikti turėjo baigtis 2015-11-16, o darbai, už kuriuos šioje byloje apmokėjimo reikalauja ieškovė, atlikti 2015 m. 01-03 mėnesiais. Įkainotos veiklos sąrašas buvo koreguotas 2014-09-15 ir nėra duomenų, kad jame nurodytos darbų apimtys ir terminai būtų buvę esminiai pažeisti. Atsakovė taip pat nenurodė, kokius konkrečius darbus pagal koreguotą įkainotos veiklos sąrašą ir grafiką vėlavo atlikti Ieškovė. Pagal minėto sąrašo duomenis, per 9 sutarties vykdymo mėnesius ieškovė turėjo būti atlikusi darbų maždaug už 300 000 Eur, o iš Atliktų darbų akto Nr. ( - ) matyti 2015-03-31 dienai buvo atlikta darbų virš 313 000 Eur.

342015-05-14 rašte Nr. ( - ) ir 2014-12-10 pretenzijoje Nr. ( - ) Ieškovė nurodė Atsakovei, kad nesutinka su nutarties nutraukimo pagrindu, nes būtent UAB „Vilstata“ iš esmės pažeidė sutartį, kadangi nuo 2014 m. lapkričio mėnesio nemoka už atliktus, priduotus ir priimtus be trūkumų rangos darbus, todėl Atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad Ieškovė sutarties nutraukimo pagrindo neginčijo.

35Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, atsisakyti sutarties, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys (CK 6.219 str., 6.661 str.). CK 6.219 str. nurodyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių ji gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės.

36Pagrindinė Atsakovės pareiga pagal minėtos Sutarties 1.3.6 punktą buvo sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Pagal Sutarties 3.5 punktą, genrangovas (Atsakovė) įsipareigojo apmokėti rangovei (Ieškovei) už darbus ne vėliau kaip per 30 d. nuo atitinkamų darbų priėmimo momento – darbų perdavimo akto pasirašymo ir po gauto apmokėjimo iš Visagino savivaldybės (užsakovo). CK 6.644 str. 1 d., 6.654 str., 6.6.687 straipsniuose taip pat įtvirtinta užsakovo pareiga priimti atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Tai, kad šią esminę Ieškovei pareigą Atsakovė pažeidė, įrodo virš aptarti įrodymai apie darbų perdavimą ir priėmimą, sąskaitų-faktūrų duomenys bei Visagino savivaldybės administracijos pateikti įrodymai apie atsiskaitymą su Atsakove. Iš įrodymų visumos yra pagrindas padaryti išvadą, kad Ieškovės pagal rangos sutartį nuo 2014 m. lapkričio mėnesio atliktus darbus Visagino savivaldybės administracija iš Atsakovės priėmė be išlygų, trūkumų nenustatė, jų šalinti nereikalavo, pretenzijų nepareiškė ir už juos Atsakovei sumokėjo. Faktą, kad Atsakovė nuo 2014 m. lapkričio mėnesio neatsiskaito su ieškove, patvirtina ne tik šioje byloje surinkti faktiniai duomenys, bet ir Panevėžio apygardos teismo 2015-09-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) nustatytos aplinkybės ir procesinis sprendimas priteisti 117 080,25 Eur skolos ir delspinigius už statybos rangos vykdant minėtą rangos sutartį pagal 2014-11-28 Aktą Nr. ( - ) ir 2014-12-10 Aktą Nr. ( - ). Kadangi Atsakovė su Ieškove neatsiskaitė ilgą laiką nuo pat 2014 m. lapkričio mėnesio, nors pati atsiskaitymą iš trečiojo asmens buvo gavusi, buvo nesumokėta didelė apie 215 tūkst. Eur pinigų suma, tai ieškovė turi teisę padaryti išvadą, kad užsakovas (Atsakovė) nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų ir kad tokios aplinkybės patvirtina, jog užsakovas savo pareigų laiku ir toliau nevykdys. Todėl, teismo nuomone, Ieškovė pagrįstai pasinaudojo CK 6.219 str., 6.661 str. jai suteikta teise 2015 m. kovo mėnesį sustabdyti statybos rangos darbus ir reikalauti pakeisti Atsakovės taikytą sutarties nutraukimo pagrindą į sutarties nutraukimą dėl Atsakovės padaryto esminio sutarties pažeidimo nevykdant šalių sudarytos sutarties 1.3.6 p. numatytos priešpriešinės Atsakovės pareigos apmokėti už atliktus darbus.

37Dėl statybos darbų žurnalų ir kitos privalomos statybos darbų dokumentacijos neperdavimo tarp šalių vyksta ginčas Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. ( - ), todėl šioje byloje dėl to daugiau nepasisakoma ir tai neturi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl sutarties nutraukimo pagrindo.

38Dėl priešieškinio reikalavimo 131 624 Eur suma sumažinti rangos sutartimi Ieškovės faktiškai atliktų statybos darbų kainą.

39Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, tačiau Atsakovės argumentai dėl po rangos darbų priėmimo ir perdavimo užsakovei nustatytų 131 624 Eur vertės statybos darbų trūkumų nepagrįsti ir neįrodyti patikimais ir objektyviais įrodymais (CPK 178 str.). Kaip jau virš minėta, byloje nustatyta, kad Atliktų darbų aktus Nr. ( - ), apmokėjimo už kuriuos reikalauja Ieškovė, pasirašė Atsakovės generalinis direktoriaus V. M., darbų trūkumų šiose aktuose, Statybos darbų žurnaluose ar kituose statybos dokumentuose nenurodyta, ieškovei sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pretenzijos dėl darbų trūkumų nepareikštos. Teismo posėdyje liudytojais apklausti M. M. (atstovavo objekte kaip savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai), techninės priežiūros vadovas A. K. patvirtino, jog dėl Ieškovės atliktų darbų iki 2015 m. kovo mėnesio, kada darbai buvo sustabdyti, pretenzijų nebuvo pareikšta, jų nuomone, Ieškovės statybos objekte atlikti darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal nustatytą grafiką, jokių defektų nustatyta nebuvo, nereikalauta šalinti jokių trūkumų. Iš Statybos darbų žurnalų nustatyta, kad techninės priežiūros vadovas Ieškovės atliktus ir minėtuose Atliktų darbų aktuose nurodytus darbus priėmė be pastabų, defektiniai aktai rašomi nebuvo.

40Tiek bendrosios, tiek specialiosios rangos ir statybų rangos santykius reglamentuojančios normos (CK 6.662 str., 6.694 str.) įtvirtina atliktų darbų priėmimo tvarką ir sąlygas bei nustato, kad užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką ne kartą yra konstatavęs, jog abiejų sutarties šalių pasirašomas atliktų darbų aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas ir todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima, išskyrus atvejus, jei trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 2, 4 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-19/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

42Atsakovė teisingai nurodo, kad Atliktų darbų aktų reikšmės negalima suabsoliutinti, tačiau šiuo atveju įrašų minėtuose aktuose teisingumas ir pagrįstumas nenuginčyti. Byloje apklausti virš minėti liudytojai, savivaldybės atstovė ir pažymų turinys patvirtino, kad Aktuose nurodyti darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai. Iki tol, kol Ieškovė nepareikalavo apmokėjimo už darbus teismine tvarka, Atsakovė jokių abejonių dėl Aktuose užfiksuotų faktų atitikimo tikrovei nekėlė, jų pagrindu pateikė sąskaitas-faktūras savivaldybei ir gavo apmokėjimą. Tik 2015-05-06 raštu Nr. ( - ), kai Ieškovė darbus jau buvo sustabdžiusi 2015 m. kovo mėnesį, Visagino savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2015-05-05 techninės priežiūros vadovo raštu, pareikalavo, kad Atsakovė iki 2015-05-12 pateiktų naują įkainotų veiklų grafiką ir pradėtų darbus objekte, nes kitaip nutrauks sutartį pagal Pagrindinės sutarties 10.2 punktą. Taigi, techninės priežiūros vadovas pirmą kartą apie nepilnai atliktus (bet ne apie nekokybiškai atliktus) darbus nurodė tik 2015-05-05 rašte. Atsakovės pretenzijos Ieškovei dėl to, kad atsiliekama nuo darbų grafiko, kad mažėja atliekamų darbų apimtis taip pat pareikštos 2015-04-16 rašte Nr. ( - ), kai ieškovė darbus jau buvo sustabdžiusi. Faktą, kad ieškovė darbus sustabdė 2015 m. kovo mėnesį, Atsakovė pripažino 2015-05-13 rašte Nr. ( - ) bei kituose paaiškinimuose bei procesiniuose dokumentuose.

43Priešieškiniui šioje dalyje pagrįsti Atsakovė vadovaujasi eksperto D. K. 2015-09-25 - 2015-10-06 surašytu vertinimo aktu, kuriame nurodyta, kad patikrintų statybos rangos darbų trūkumams ištaisyti minėtame objekte reikia 131 624 Eur. Iš minėto akto bei 2015-09-28 Statybos darbų įvertinimo sutarties matyti, kad minėtoje mokykloje atliktų statybos darbų kokybės analizė buvo atlikta praėjus maždaug 5-6 mėnesiams po to, kai Ieškovė 2015 m. kovo mėnesį sustabdė rangos darbus ir statybvietėje nesilankė. Atsakovė rangos sutartį nutraukė nuo 2015-05-14. Nei rangos darbų sustabdymo, nei sutarties nutraukimo dienai nebuvo surašytas joks dokumentas, kuriame būtų užfiksuota faktinė padėtis, kai Ieškovė sustabdė darbus. Iš 2015-08-31 Atliktų darbų akto Nr. ( - ) matyti, kad minėtame objekte 24 806,82 Eur vertės darbus atliko pati UAB „Vilstata“ ir juos perdavė užsakovei Visagino savivaldybės administracijai. Iš vertinimo akto duomenų matyti, kad darbų kokybė ir apimtys mokyklos objekte eksperto apžiūrėti 2015-09-28, t. y. praėjus beveik 6 mėnesiams po darbų sustabdymo ir po Atsakovės atliktų statybos darbų. Pagal bylos duomenis, statybos rangos darbų sustabdymo dienai ieškovė nebuvo ir pagal Įkainotos veiklos sąrašą neprivalėjo būti atlikusi visų nurodytų sąraše darbų bei nereikalauja už juos atlyginimo (bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, sienos ir cokolio šiltinimas, langų sandarinimo medžiagos apsaugojimas ir kt.). Ekspertui apžiūrint objektą, nedalyvavo ir nebuvo pakviesti nei šalių, nei savivaldybės įgalioti atstovai, nors būtent ši institucija yra darbų užsakovė. Pagal bylos duomenis, Ieškovė rangos darbus pagal minėtą sutartį atliko ne tik pagal aktus Nr. ( - ), bet ir pagal aktus Nr. ( - ), kuriuos, pagal Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos ( - ) duomenis, Atsakovė taip pat įrodinėjo esant atliktus su trūkumais. Liudytoju apklaustas D. K. nurodė, kad nenustatinėjo, kuri bendrovė kokius ir kokioje vietoje darbus atliko. Todėl nėra objektyvaus pagrindo patikimai nustatyti, kokius konkrečiai darbus atliko Atsakovė, kokius - Ieškovė, koks jų baigtumas ir kokybė buvo tuo metu, kai ieškovė sustabdė darbus, kurios šalies atlikti darbai yra su defektais, o kurie yra nebaigti.

44Taigi, teismo nuomone, jei nurodyti statybos rangos darbai ir turi taisytinų trūkumų, byloje nepakanka patikimų ir objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima pagrįstai manyti, kad tai yra būtent Ieškovės atlikti statybos darbai, kad tie trūkumai atsirado dėl ieškovės atstovų netinkamo veikimo ir kad trūkumams ištaisyti reikia 131 624 Eur sumos.

45Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti apmokėjimą už genrangos darbus.

46Minėtos Sutarties 3.7 punkte šalys susitarė, kad rangovas sumoka genrangovui 30 000 Lt (8688,60 Eur) su PVM už genrangos paslaugas ir kad genrangos paslaugos išskaitomos per du etapus iš tarpinio aktavimo mokėtinų sumų. Taigi, sutartyje šalys nenustatė konkretaus termino kada, kokiais terminais ir kokiomis dalimis turi būti sumokėta už genrangos paslaugas bei nesusitarė, kokias konkrečiai genrangos paslaugas turi atlikti Atsakovė, kad būtų galima pripažinti, jog suteiktos visos genrangos paslaugas už visą 8688,60 Eur sumą. Pagal šalių paaiškinimus teismo posėdyje galima spręsti, jog minėtą sumą Ieškovė atsakovė turėjo sumokėti už tai, kad Atsakovė, laimėjusi viešą konkursą 749 308 Eur (2 587 211,11 Lt) statybos darbams atlikti, teisę atlikti sutartyje nurodytos vertės ir apimties darbus suteikė (perleido) Ieškovei, tarpininkavo jai santykiuose su savivaldybe ir prisiėmė prieš ją atsakomybę pagal Sutartį. Šalys yra profesionalios verslininkės, turi derybinės ir statybos rangos sutarčių sudarymo patirties ir jos buvo laisvos nustatyti sudaromos sutarties sąlygas.

47Kadangi už genrangos paslaugas dėl 749 308 Eur (2 587 211,11 Lt) vertės darbų buvo įsipareigota sumokėti 8688,60 Eur (30 000 Lt), o Ieškovei atlikus 313 327 Eur vertės darbus (apie 42 proc.) darbai buvo sustabdyti ir sutartis nutraukta, tai, teismo nuomone, proporcingai įvykdytai sutarties daliai ir atsižvelgiant į teisingumo ir sąžiningumo principus, Ieškovė pagal Sutartį už genrangos paslaugas Atsakovei turi sumokėti 3649,21 Eur (42 proc.).

48Atsakovė UAB „Vilstata“ ieškovei yra pateikusi 2014-12-16 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) 2908,65 Eur (10 043 Lt) sumai ir 2015-09-18 PVM sąskaitą-faktūrą 8688,60 Eur sumai, kurią Ieškovė 2015-09-24 ir 2015-10-15 raštais atsisakė apmokėti, nes paslaugos nebebuvo suteiktos, o 2908,65 Eur Ieškovė nurodė apmokėjusi. Faktą, kad 2908,65 Eur (10043 Lt) suma už genrangos paslaugas pagal minėtą sąskaitą pagal Sutarties 3.7 punkto nuostatas buvo išskaityta iš tarpinio aktavimo mokėtinų sumų už atliktus darbus, patvirtina 2014-12-31 akto Nr. ( - ) dėl skolų suderinimo, kurį pasirašė abiejų šalių atstovai, duomenys. Šiame akte nurodyta, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skola UAB „Vilstata“ yra 10043 Lt (2908,65 Eur), UAB „Vilstata“ skola Ieškovei – 450 402,07 Lt ir galutinis kreditinis saldo yra 440 359,07 Lt ieškovės naudai. Šis aktas galioja ir nenuginčytas. Byloje nepateikta įrodymų apie tai, kad šalys apskaitoje buvo apskaičiusios skolas, atsiradusias kitų sandorių pagrindu. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, o surašius ir atstovams pasirašius skolų suderinimo aktą laikytina, kad apie įskaitymą pranešta kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1, 2 d.). Atsakovė įskaitymą iš esmės pripažino, nes 2015-09-18 pateikė Ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) už genrangos paslaugas likusiai 5779,95 Eur sumai. Todėl šioje dalyje Atsakovės priešieškinys tenkinamas iš dalies 740,56 Eur sumoje.

49CK 6.37, 6.210 str. pagrindais iš Ieškovės Atsakovei priteisiamos 6 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Teismo nuomone, nepagrįstas Atsakovės reikalavimas priteisti iš Atsakovės 1800 Eur išlaidų už ekspertizės atlikimą pagal 2015-10-07 sąskaitą faktūrą ( - ). Pagal Sutarties 1.4.3 punktą šalys turėjo teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų darbų kokybei nustatyti, ekspertizės išlaidas apmokant užsakovui. Atsakovė 1800 Eur apmokėjo 2015-09-30 ir 2015-10-08 pavedimais ekspertui D. K. 2015-09-25 - 2015-10-06 surašius darbų vertinimo aktą. Virš teismo sprendime išdėstyti argumentai ir motyvai, kodėl daroma išvada, kad Atsakovės priešieškinio dalis dėl statybos rangos sutarties darbų kainos sumažinimo 131 624 Eur trūkumų šalinimo išlaidų verte, kurios pagrįstumas buvo įrodinėjamas aptariamu vertinimo aktu, laikoma nepagrįsta, o įrodymas – nepakankamu pagrįsti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atlikti statybos darbai turi trūkumų. Minėtoje rangos sutartyje taip pat nurodyta, kad ekspertizės išlaidas apmoka užsakovas, jei neišaiškinamos kitos šalies klaidos, kaip kad, teismo nuomone, yra nustatyta ir šiuo atveju. Pažymėtina, kad šiuo atveju nei UAB „Vilstata“, nei Visagino savivaldybės administracija net nebuvo informuotos apie darbų vertinimą ir apžiūrą, nebuvo gavę jokių pretenzijų dėl Atsakovės nurodomų defektų, todėl, jei jų yra, net negalėjo ištaisyti be papildomų išlaidų.

51Jeigu ieškinys (priešieškinys) patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 1665 Eur žyminio mokesčio, ir turėjo 232,50 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o Atsakovė už priešieškinį sumokėjo 1921 Eur žyminio mokesčio. Atsakovė įrodymų apie išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti nepateikė. Kadangi ieškovės ieškinys atmetamas tik dėl 1367,01 Eur delspinigių priteisimo, o kitoje dalyje dėl esminių reikalavimų tenkinamas, išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti neviršija 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytų maksimalių dydžių, tai Ieškovei iš Atsakovės turėtų būti priteisiama 1624 Eur žyminio mokesčio ir 232,50 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Atsakovės priešieškinys tenkinamas 740,56 Eur sumoje, todėl priteistino mokesčio dydis sudarytų 17 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1p., 7d.). Atlikus užskaitą, galutinai iš A. I. priteisiama 1839,50 607 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti 150 Eur išlaidų pagal liudytojo D. K. pateiktą sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) nėra pagrindo, kadangi nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys atvykimo į teismą, važiavimo, gyvenamosios patalpos nuomos, atitraukimo nuo tiesioginio darbo išlaidų faktą ir dydį (CPK 89 str. 4 d.).

53Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259, 260, 263, 268 straipsniais

Nutarė

54ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

55Pripažinti, kad ieškovės UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k. 155449725) ir atsakovės UAB ,,Vilstata“ (j. a. k. 155571031) 2014 m. gegužės 6 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. ( - ) nutraukimo pagrindas yra esminis atsakovės UAB „Vilstata“ sutartinės pareigos, numatytos 1.3.6 punkte (sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis apmokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus) pažeidimas ir pripažinti, kad atsakovės UAB „Vilstata“ vienašališkas sutarties nutraukimas 2015-05-07 raštu Nr. ( - ) dėl ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ padaryto esminio sutarties pažeidimo yra neteisėtas.

56Priteisti iš atsakovės UAB ,,Vilstata“ (j. a. k. 155571031) 97 614,24 Eur (devyniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus keturiolika eurų 24 euro centus) skolos pagal sutartį, 3074,44 Eur (tris tūkstančius septyniasdešimt keturis eurus 44 euro centus) delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą 100 688,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1839,50 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k. 155449725).

57Priteisti iš ieškovės UAB ,, Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k. 155449725) 740,56 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų 56 euro centus) pagal sutartį už genrangos paslaugas, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovei UAB ,,Vilstata“ (j. a. k. 155571031).

58Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

59Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – Ieškovė) prašė... 4. Ieškovė nurodė, kad 2014-05-06 šalys sudarė Rangos sutartį, pagal kurią... 5. Ieškovė nurodė, kad yra pagrindas priteisti jai iš Atsakovės skolą už... 6. Ieškovė taip pat prašė pakeisti tarp šalių susiklosčiusį teisinį... 7. Nurodė, kad Atsakovė nepagrįstai tvirtina, jog atlikti pagal Sutartį darbai... 8. Atsakovė prašė ieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad... 9. Atsakovė, patikslinusi priešieškinio reikalavimus, prašo sumažinti Rangos... 10. Atsakovė nurodė, kad pagal Rangos sutartį Ieškovė per du etapus iš... 11. Atsakovė tvirtina, jog Ieškovė, vykdydama Rangos sutartimi prisiimtus... 12. Atsakovė nurodo, kad ji įsipareigojo apmokėti tik už tinkamai ir laiku... 13. Todėl, atsižvelgdama į CK 6.663 str. 1 d., 6.665 str. 1 d., 6.695 str. 1 d.,... 14. Ieškovė prašė priešieškinį atmesti, nes jis nepagrįstas. Dėl... 15. Dėl reikalavimo atliktų statybos darbų kainą sumažinti statybos darbų... 16. Papildomai ieškovas pažymėjo ir tai, kad Atsakovė prašo atlyginti... 17. Trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija nurodė, kad dalyvauja... 18. Ieškinys ir priešieškinys tenkinami iš dalies.... 19. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 97 614,24 Eur skolą, 4441,45 Eur... 20. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad trečiasis asmuo Visagino... 21. darbus pagal Sutarties priede Nr. 1 Įkainotą veiklų sąrašą sutartyje... 22. Vykdydama šią sutartį, Ieškovė pagal 2015-01-30 atliktų darbų aktą Nr.... 23. Pagal bylos duomenis, 2015-05-12 PVM sąskaitos – faktūros VTS Nr. ( - )... 24. Taigi, Atsakovė darbus priėmė, atliktų darbų aktuose darbų trūkumų... 25. Kadangi byloje nustatyta, kad Atsakovė Sutartyje nustatytais terminais... 26. Neturi esminės reikšmės šiai bylai Atsakovės argumentai apie tai, kad... 27. Įstatymas reglamentuoja, kad rangos (subrangos) sutartimi viena šalis... 28. Ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti iš Atsakovės 8,05 % dydžio metines... 29. Dėl ieškinio reikalavimo pakeisti Rangos sutarties nutraukimo pagrindą.... 30. Atsakovė 2015-05-07 rašte Nr. ( - ) nurodė, kad nuo 2015-05-14... 31. Teismo nuomone, šiame rašte nurodyti vienašališko sutarties nutraukimo... 32. CK 6.217 str. taip pat numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 33. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad Ieškovė pagal grafiką nepradėjo... 34. 2015-05-14 rašte Nr. ( - ) ir 2014-12-10 pretenzijoje Nr. ( - ) Ieškovė... 35. Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus,... 36. Pagrindinė Atsakovės pareiga pagal minėtos Sutarties 1.3.6 punktą buvo... 37. Dėl statybos darbų žurnalų ir kitos privalomos statybos darbų... 38. Dėl priešieškinio reikalavimo 131 624 Eur suma sumažinti rangos sutartimi... 39. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi savo... 40. Tiek bendrosios, tiek specialiosios rangos ir statybų rangos santykius... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką ne... 42. Atsakovė teisingai nurodo, kad Atliktų darbų aktų reikšmės negalima... 43. Priešieškiniui šioje dalyje pagrįsti Atsakovė vadovaujasi eksperto D. K.... 44. Taigi, teismo nuomone, jei nurodyti statybos rangos darbai ir turi taisytinų... 45. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti apmokėjimą už genrangos darbus.... 46. Minėtos Sutarties 3.7 punkte šalys susitarė, kad rangovas sumoka genrangovui... 47. Kadangi už genrangos paslaugas dėl 749 308 Eur (2 587 211,11 Lt) vertės... 48. Atsakovė UAB „Vilstata“ ieškovei yra pateikusi 2014-12-16 PVM... 49. CK 6.37, 6.210 str. pagrindais iš Ieškovės Atsakovei priteisiamos 6 proc.... 50. Teismo nuomone, nepagrįstas Atsakovės reikalavimas priteisti iš Atsakovės... 51. Jeigu ieškinys (priešieškinys) patenkintas iš dalies, išlaidos... 52. Priteisti 150 Eur išlaidų pagal liudytojo D. K. pateiktą... 53. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259, 260, 263, 268 straipsniais... 54. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Pripažinti, kad ieškovės UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k.... 56. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Vilstata“ (j. a. k. 155571031) 97 614,24 Eur... 57. Priteisti iš ieškovės UAB ,, Visagino tiekimas ir statyba“ (j. a. k.... 58. Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...