Byla 2-616-278/2014
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Kauno energetikos remontas“ ieškinį atsakovei UAB „Anykščių šiluma“, tretiesiems asmenims UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Enerstena“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Kauno energetikos remontas“ nurodo, kad dalyvavo atsakovės UAB „Anykščių šiluma“ vykdomame supaprastinto atviro konkurso „Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų“ darbų pirkime ir pateikė pasiūlymą. Teigia, jog atsakovė nepagrįstai atmetė bendrovės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su KS „Komforts EKO“, pasiūlymą. Nurodo, kad pasiūlyme nurodė įrengsianti 5 MW katilą, kurio pakuros darbinė temperatūra 900 °C, 1 MW kondensacinį ekonomaizerį, skirtą 4 MW galios katilinei, tačiau nenurodė atviros biokuro aikštelės ploto. Teigia, kad, atmesdama pasiūlymą tik kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų, UAB „Anykščių šiluma“ pažeidė viešųjų pirkimų tikslą, tuo atsisakydama įsigyti tinkamą pirkimo objektą už mažiausią kainą. Be to, atsakovė neįvardino konkrečių ieškovės įrangos parametrų, įrenginių konstruktyvo, eksploatacinių savybių netinkamumo, dėl ko negalėtų įsigyti tai, ko atsakovei reikia. Nurodo, jog pateiktas pasiūlymas yra lygiavertis atsakovės siekiamam darbų rezultatui ir funkciniams reikalavimams, o siekdama įsigyti modernias technologijas bei biokuro mišinius, UAB „Anykščių šiluma“ pažeidė lygiateisiškumo principus, nesuteikdama teisės paaiškinti, pagrįsti, kitu būdu įrodyti pasiūlyto sprendimo lygiavertiškumą siekiamam tikslui. Teigia, jog pagal konkurso sąlygas tiekėjas turėjo teisę pateikti pasiūlymą įsigyti geresnių parametrų įrangą už prieinamą kainą. Mano, kad ieškovės pasiūlymą pripažinus tinkamu nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų tikslai ir principai. Be to, nurodo, kad pateiktos konkurso sąlygos ir techninė specifikacija nėra tinkamai paruoštos, dviprasmiškos. Pažymi, kad ekonominio naudingumo klausimo atsakovė negalėjo vertinti, nes nebuvo žinoma ieškovės pasiūlymo kaina. Mano, jog UAB „Anykščių šiluma“ padarė procedūrinius pažeidimus, nestabdydama pirkimo procedūrų, kai gavo iš ieškovės pretenziją dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo. Prašo panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą dėl konkurso rezultatų, atstatyti ieškovės teisinę padėtį, buvusią iki pažeidimo, atnaujinti pirkimo procedūrą ir įpareigoti perkančiąją organizaciją atlikti ieškovės pasiūlymo nagrinėjimo bei vertinimo procedūras.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Anykščių šiluma“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog atsakovė konkurso sąlygose nustatė reikalavimus būtent tokiai įrangai, kuri yra būtina užtikrinti savalaikį ir tinkamą šilumos tiekimą gyventojams šiuo metu ir ateityje. Teigia, kad tiekėjo siūloma įranga turi ne tik atitikti techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, tačiau ir užtikrinti technologinio proceso kokybę, o iš pasiūlymo turi būti aišku, kad konkurso techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantys įrenginiai veikdami kartu užtikrins, jog karštas vanduo bus ruošiamas, o šiluma tiekiama tokios temperatūros, kokios reikia ir kad tokiam rezultatui pasiekti atsakovė patirs mažiausias sąnaudas. Nurodo, jog įsigijus ne tokią įrangą, kokios ji nori ir kokia buvo nurodyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, kiltų grėsmė netekti ES fondų finansavimo, būtų prarasta galimybė galutiniams vartotojams sumažinti šilumos kainas bei užtikrinti aplinkos užterštumo sumažinimą. Teigia, jog ieškovės pasiūlymo techniniai duomenys buvo pateikti aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl atsakovei buvo aišku, kad UAB „Kauno energetikos remontas“ siūlo konkurso sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančią įrangą ir dėl to nekilo pareiga prašyti įrodyti siūlomos įrangos lygiavertiškumo ar paaiškinti pasiūlymo techninius duomenis. Nurodo, kad konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus aiškino ir taikė visiems dalyviams vienodai, o pripažinus ieškovės pasiūlymą tinkamu, iš esmės būtų pakeistos konkurso sąlygos ir reikalavimai. Nurodo, jog nėra nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga stabdyti pirkimų procedūras vykdant ekonominio naudingumo vertinimo viešąjį pirkimą iki atitinkamo priimto sprendimo apskundimo termino pabaigos ir pati perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę spręsti, kada bus susipažįstama su tiekėjų pasiūlymų kainomis. Be to, teigia, jog pagal ieškovės pateikto pasiūlymo kainą negalima vertinti paties pasiūlymo kaip geriausio ir naudingiausio, nes atsakovė, vykdydama pirkimo procedūras, nebuvo atvertusi ieškovės pateikto pasiūlymo kainos ir jos negali patikrinti.

4Tretysis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Teigia, kad ieškovės UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymas net negali būti vertinamas bendroje konkurso pasiūlymų eilėje, nes jis neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Nurodo, jog atmesdama ieškovės pasiūlymą, atsakovė UAB „Anykščių šiluma“ aiškiai įvardijo pasiūlymo atmetimo priežastis. Teigia, kad ieškovė nei teikdama pasiūlymą, nei reikšdama pretenziją, nei kreipdamasi į teismą neįrodinėjo teikto pasiūlymo, akivaizdžiai neatitinkančio konkurso sąlygų reikalavimų, lygiavertiškumo konkurso sąlygoms. Nurodo, kad ne atsakovė turėjo įvardyti konkrečius ieškovės siūlomos įrangos parametrus ir eksploatacinių savybių parametrus, dėl kurių atsakovė negalėtų įsigyti ieškovės pasiūlymu siūlomos įrangos, o UAB „Kauno energetikos remontas“ turėjo įrodyti, jog jos siūloma įranga, neatitinkanti atsakovės paskelbto konkurso sąlygų reikalavimui, atitinka UAB „Anykščių šiluma“ keliamus reikalavimus. Mano, jog ieškovės pasiūlymo priėmimo atveju reikšmingai padidėtų atsakovės numatytos įrangos statybos kaštai, eksploatacijos kaštai, eksploatacijos efektyvumas ir eksploatacijos patikimumas. Teigia, jog ieškovės siūloma didesnės galios įranga yra neefektyvi bei neatitinkanti konkurso sąlygų reikalavimų, dėl ko pasiūlymas pagrįstai atmestas. Nurodo, jog pateikto pasiūlymo trūkumai nėra formalūs bei, atitinkamai, negali būti keičiamos konkurso sąlygos, reikalaujant įsigyti įrangą, kurios atsakovė pirkimu nesiekė įsigyti, nes įsigijus kitokią įrangą, nei reikia, nukentėtų šilumos vartotojų interesai, be to, įvertintina, jog projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Atsakovei neįgyvendinus nustatytų reikalavimų, numatytos sankcijos, o UAB „Anykščių šiluma“ rizikuotų prarasti projekto finansavimą. Teigia, jog perkančiajai organizacijai įsitikinus, kad ieškovės pasiūlymo techninė dalis neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ieškovės siūloma kaina, net ir tuo atveju, jei ji yra mažesnė nei kitų tiekėjų, nėra reikšminga, nes už nurodytą kainą atsakovė neįsigytų numatytos įsigyti įrangos.

5UAB „Enerstena“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB “Anykščių šiluma” paskelbė supaprastintą atvirą viešojo pirkimo konkursą „Projekto „Uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma" 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir I MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų" darbams pirkti (toliau – konkursą). Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje perkančioji organizacija nurodė, kad pirkimu siekiama įsigyti 4 MW galios biokuro vandens šildymo katilą su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu bei nustatė reikalavimus įrangai (1 t., b. l. 62-76). Iš pateiktų duomenų matyti, kad pasiūlymą UAB “Anykščių šiluma” pateikė ir ieškovė UAB „Kauno energetikos remontas“, tačiau ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų reikalavimų (bendrųjų pirkimo sąlygų 1.18.10.14 p.), nurodant, jog pasiūlytos įrangos galia yra didesnė nei numatyta pirkimo sąlygose, o atviros biokuro aikštelės plotas nenurodomas (1 t., b. l. 84-97, 101, 113-114). UAB „Kauno energetikos remontas“ teigia, jog UAB „Anykščių šiluma“ pažeidė viešųjų pirkimų tikslą, atsisakydama įsigyti tinkamą pirkimo objektą už mažiausią kainą. Nurodo, kad pagal konkurso sąlygas tiekėjas turėjo teisę pateikti pasiūlymą įsigyti geresnių parametrų įrangą už prieinamą kainą. Minėti teiginiai vertintini kritiškai dėl sekančių motyvų.

8Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, todėl atsakovė turi teisę pati nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Tačiau teismų praktikoje suformuota nuostata, kad tokią teisę perkančioji organizacija gali įgyvendinti tik nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Perkamų daiktų, paslaugų ar darbų savybės pirkimo dokumentų sąlygose gali būti apibudinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. VPĮ 3 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Iš konkurso sąlygų matyti, jog atsakovė UAB “Anykščių vandenys” informavo teikėjus kokius darbus ji ketina įsigyti ir techninės specifikacijos 2 lentelėje nustatė tiekėjams sąlygą, kad perkamas 4 MW vandens šildymo katilas, 1 MW kondensacinis ekonomaizeris, darbinė pakuros temperatūra turi būti 800°C, numatė ? 250 m² atviros biokuro aikštelės plotą (1 t., b. l. 62-75). Ieškovė neneigia, jog atsakovei pasiūlė 5 MW galios vandens šildymo katilą, 1 MW kondensacinį ekonomaizerį, skirtą 4 MW galios katilinei bei 6 MW galios pakurą, kurios darbinė temperatūra 900°C bei nenurodė atviros biokuro aikštelės ploto. Be to, teigia, jog reikalavimo kokios galios turi būti pakura, atsakovė sąlygose nenurodė. Pripažindama, jog pasiūlymas neatitiko atsakovės konkurso sąlygų reikalavimų, UAB „Kauno energetikos remontas“ teigia, jog perkančioji organizacija nepagrįstai jį atmetė, nes pasiūlymas yra lygiavertis atsakovės siekiamam darbų rezultatui ir funkciniams reikalavimams, o siekdama įsigyti modernias technologijas bei biokuro mišinius, UAB „Anykščių šiluma“ pažeidė lygiateisiškumo principus, nesuteikdama teisės paaiškinti, pagrįsti, kitu būdu įrodyti pasiūlyto sprendimo lygiavertiškumą siekiamam tikslui. Mano, jog turėjo teisę pateikti geresnių parametrų įrangą už prieinamą kainą, nes prisiėmė atsakomybę tinkamai įgyvendinti techninių specifikacijų 3.20.1 reikalavimą.

9Pagal UAB “Anykščių šiluma” konkurso sąlygų “Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, palyginimas, pasiūlymų atmetimo priežastys” sąlygų nuostatas viešųjų pirkimų komisija atmeta pasiūlymą jeigu siūlomi įrengimai neatitinka perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų (sąlygų 1.18.10.14 p.). Kadangi ir pati ieškovė pripažįsta, tai matyti ir iš teismui pateikto pasiūlymo dokumentų, kad atsakovei siūlyti įrengimai neatitiko konkurso sąlygose nurodytų parametrų, todėl konstatuoti, jog priimtas atsakovės 2014-06-10 sprendimas, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas yra nepagrįstas, nėra pakankamo pagrindo, nes perkančioji organizacija siekė įsigyti 4 MW galios biokuro vandens šildymo katilą su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu bei nustatė reikalavimus būtent tokiai įrangai (1 t., b. l. 84-104, 113-114). Atmesdama ieškovės pasiūlymą atsakovė UAB „Anykščių šiluma“ konkrečiai nurodė kokia UAB „Kauno energetikos remontas“ siūloma įranga ir dėl kokių priežasčių neatitinka konkurso reikalavimų, t.y., jog perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams neatitinka siūlomas garo katilas, pakura, kurių galingumai bei pakuros temperatūra yra didesni nei numatyta konkurso sąlygose. Be to, pasiūlyme nenurodyta siūlomos įrengti biokuro aikštelės plotas (1 t., b. l. 113-114). Iš perkančiosios organizacijos 2014-06-10 ir 2014-06-30 sprendimų dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo matyti, jog atsakovė aiškiai nurodė UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymo atmetimo priežastis. Kadangi siūloma įranga buvo didesnio galingumo, todėl atsakovei vardinti konkrečius ieškovės siūlomos įrangos parametrų, įrenginių konstruktyvumo, eksploatacinių savybių neatitikimus, nebuvo pagrindo, nes teisė pasirinkti pirkinį priklauso perkančiajai organizacijai, kuri apie tai visus tiekėjus informuoja konkurso sąlygose. Techninėje specifikacijos 1.2 punkte UAB „Anykščių šiluma“ nurodė, kad techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, standartas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir lygiaverčius gaminius ir sprendinius. Pareigą įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies nuostatos nustato, jog perkančioji organizacija privalo parengti tikslius, be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Konkurso sąlygų 1.16.2. punkte numatyta, jog perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip specialiose konkurso sąlygose numatytam darbo dienų skaičiui iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus specialiose konkurso sąlygose numatytam darbo dienų skaičiui iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Byloje nėra duomenų, jog vykstant pirkimo procedūroms UAB „Kauno energetikos remontas“ būtų kreipusis į atsakovę dėl konkurso sąlygų išaiškinimo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė nesuprato, kokią įrangą siekia įsigyti atsakovė. Dėl paminėto, pasiūliusi galingesnę įrangą, ieškovė savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis turėjo įrodyti, jog pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus funkcinius reikalavimus. Tai, jog pasiūlymas yra lygiavertis konkurso sąlygų reikalavimams UAB „Kauno energetikos remontas“ įrodymų nepateikė, o teiginiai, jog įdiegus siūlomą įrangą atsakovė užtikrintų savalaikį ir tinkamą šilumos tiekimą tiek šiuo metu, tiek ateityje, nėra pakankami. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis numato, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Tai numatyta ir atsakovės konkurso sąlygų 1.18.5 p.. Ieškovei teikiant pasiūlymą buvo žinomi pirkimo tikslai, t.y., UAB „Anykščių šiluma“ priklausančios katilinės, esančios adresu Donelaičio g.1, Anykščių m., modernizavimas, įdiegiant naujas technologijas, kurių pagalba būtų galima pradėti šilumos gamybą Anykščių mieste, naudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius – biokurą (konkurso sąlygų specialiosios dalies 1.3.2 p., techninė specifikacija). Šiuo pirkimu atsakovė siekė įsigyti tokią įrangą, kuri atitiktų nustatytus reikalavimus ir leistų mažiausiomis kuro sąnaudomis patenkinti šilumos vartotojų poreikius. Akivaizdu, jog ieškovei pasiūlius galingesnius nei perkančiajai organizacijai reikia vandens šildymo katilą, pakurą, būtų sunaudoti didesni biokuro, elektros energijos kiekiai, padidėtų įrangos eksploatacinės ir remonto sąnaudos, nes šildymo katilas būtų naudojamas nepilna galia. Prie 5 MW galios katilo ieškovės siūlomas sumontuoti 1 MW kondensacinis ekonomaizeris, skirtas 4 MW galios katilinei, gali dirbti nepatikimai, o darbinės pakuros temperatūros dydis įtakoti katilo eksploatacines išlaidas. Kadangi atsakovei reikalinga biokuro laikymo aikštelė ir jos dydis nurodytas pirkimo dokumentuose, ieškovei nenurodžius jos dydžio, neatmestina, jog tai turi įtakos ir pasiūlymo kainai, nes aikštelės įrengimui taip pat reikalingos lėšos, kurių dydis priklauso nuo aikštelės dydžio. Be to, priėmus pasiūlymą be biokuro aikštelės, atsakovė privalėtų jas įrengti savo lėšomis. Dėl paminėto darytina išvada, jog pagal ieškovės pateiktą pasiūlymą padidėtų atsakovės statybos ir eksploatacijos kaštai. Kaip minėta aukščiau, konkurso sąlygos buvo aiškios, ieškovės neginčytos, todėl atsakovei pareikalavus paaiškinti pasiūlymą, o vėliau priėmus pasiūlymą ir tuo pačiu pakeitus konkurso sąlygas, būtų pažeistas dalyvaujančių tiekėjų lygiateisiškumo principas, nes perkančioji organizacija privalo vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas. Be to, ieškovė teikė pasiūlymą nurodydama didesnės galios įrangą, dėl ko pasiūlymas neatitiko atsakovės nurodytų reikalavimų, todėl reikalauti iš tiekėjo įrodyti galingesnio vandens šildymo katilo, pakuros lygiavertiškumą, UAB „Anykščių šiluma“ būtų privalėjusi tik tuo atveju jeigu konkurso sąlygose būtų nenurodžiusi vandens šildymo katilo galingumo, darbinės pakuros temperatūros, o nurodžiusi konkretų įrangos modelį, prekės ženklą ir kt. reikalavimus. Dėl paminėtų motyvų, konstatavus pirkimo sąlygų neatitikimą, atsakovė privalėjo atmesti ieškovės pasiūlymą (bendrųjų konkurso sąlygų 1.18.10.14 p.; Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-158/2011, 3K-3-436/2011, 3K-3-507/2011 ir kt.). Ieškovės teiginiai, kad pagal techninės specifikacijos 3.14 punkto nuostatas turėjo teisę pateikti pasiūlymą įsigyti geresnių parametrų įrangą už prieinamą kainą atmestini, nes UAB „Anykščių šiluma“ ieškovė pasiūlė ne geresnių parametrų, o galingesnę įrangą, t.y., prekes, kurių atsakovė įsigyti neketino.

10Iš konkurso sąlygų nuostatų matyti, kad perkančioji organizacija nustatė, jog pasiūlymai vertinami pagal kainos ir ekonominio naudingumo kriterijus, atitinkamai 70 ir 30 proc. (specialiųjų konkurso sąlygų 1.8 p., pasiūlymų vertinimo kriterijai, 1 t., b. l. 24-25). VPĮ 31 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose komisijos posėdžiuose. Kadangi ieškovės pasiūlymas 2014-06-09 pirkimo komisijos sprendimu buvo atmestas įvertinus pirmame voke esančius pasiūlymų techninius duomenis ir kt., informaciją, todėl pirkimo komisija turėjo teisę nustatyti vokų su tiekėjų pasiūlytomis kainomis atplėšimo datą (2014-06-12). Atmetus UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymą, ieškovės siūloma darbų kaina atsakovei nebuvo žinoma (bendrųjų konkurso sąlygų 1.17.5 p., 1 t., b. l. 32, 170-177). Be to, aplinkybė, jog ieškovės pasiūlyta darbų kaina buvo mažesnė nei kitų tiekėjų, negali būti vada pripažinti UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus ir nulemti perkančiosios organizacijos sprendimą. Įvertintina ir tai, jog 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir I MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimo ir prijungimo prie eksploatuojamų šilumos tinklų darbų pirkimas yra dalinai finansuojamas iš Europos sąjungos fondų, todėl vykdydama pirkimą atsakovė privalo įsigyti tokią įrangą, prekes, paslaugas ir darbus dėl kurių yra pasirašyta ES lėšų, skiriamų pirkimui, finansavimo ir administravimo sutartis, nes pažeidus sutartį, finansavimas būtų prarastas, o projektas galimai neįgyvendintas, tuo pažeidžiant vartotojų interesus (1 t., b. l. 135-169). Aplinkybė, jog 2014-06-10 numačiusi ieškovei galimybę skųsti priimtą sprendimą, perkančioji organizacija nesustabdė tolesnių viešojo pirkimo procedūrų bei numatė vokų atplėšimo datą, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog dėl to priimti perkančiosios organizacijos sprendimai yra neteisingi ir turi būti naikinami. Viešųjų pirkimų įstatymas bei pirkimo sąlygos nenumato perkančiosios organizacijos pareigos stabdyti pirkimo procedūras, vykdant ekonominio naudingumo vertinimą. Įvertintina, jog apie vokų atplėšimo datą ieškovė buvo informuota (1 t., b. l. 112-117). Iš pateiktų atsakovės dokumentų matyti, kad 2014-06-23 gavusi ieškovės pretenziją, UAB „Anykščių šiluma“ konkurso procedūras sustabdė (1 t., b.l. 104-106, 2 t., b. l. 29).

11Dėl paminėtų motyvų teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymą atsakovė nepagrįstai atmetė, todėl reikalavimas naikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, atmestinas.

12Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė UAB “Anykščių šiluma“ ir tretysis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepimui į ieškinį paruošti patyrė bylinėjimosi išlaidas, atitinkamai 3 630 Lt ir 2 601,50 Lt (2 t., b. l. 3-8). Atmetant ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.). Įvertinus pateiktus dokumentus darytina išvada, kad atsakovės patirtos išlaidos viršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.2 punkto nuostatų reikalavimus, todėl iš ieškovės priteistinos išlaidos UAB “Anykščių šiluma“ mažintinos iki 3 000 Lt.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 259, 261, 263, 265, 270 straipsniais, 423/9 straipsnio 1 dalimi teismas

Nutarė

14ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Enerstena“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, atmesti.

15Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ (į. k. 135617795) uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (į. k. 188746659) naudai 3 000 Lt (tris tūkstančius Lt, 869 Eur) bei uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) naudai 2 601,50 Lt (du tūkstančius šešis šimtus vieną Lt 50 ct; 753,45 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ (į.k. 135617795) 31 Lt (trisdešimt vieną Lt; 9 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai