Byla 2YT-434-780/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant pareiškėjui J. M. ir jo atstovui advokatui Arvydui Gudui, Veisiejų regioninio parko direktorei Linai Žukauskienei, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Almantui Padimanskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam J. M., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Lazdijų r. sav. ( - ), buvo sodybos gyvenamasis namas 1953 m. N-34-72-V-b-3 nomenklatūros lapo 1:10000 mastelio fotoplane, pagamintame pagal 1946 m. užskridimo aerofotografinius duomenis, ir UAB „CAD ir F Projek Servisas“ 2015 m. rugpjūčio mėn. sudarytame šio žemės sklypo plane M 1:1000 nurodytoje vietoje.

4Pareiškėjas paaiškino, kad jam priklausančiame žemės sklype Lazdijų r. sav. ( - ) jis nori atstatyti savo proseneliams M. T. ir S. T. priklausiusį gyvenamąjį namą. Jo žemės sklype yra išlikę pamatų likučiai gyvenamojo namo, kuriame gyveno jo proseneliai. Ekspertizės akte matininkė konstatavo, kad pastatas, kurio pamatų likučiai yra jo sklype, 1946 metais buvo sodybos pastatas. Šis pastatas iki 1945 m. buvo kluonas, tačiau tais metais sudegus prosenelių gyvenamajam namui jie persikėlė gyventi į kluoną ir jį pavertė gyvenamuoju namu. Šiame name jie gyveno iki 1948 m. kuomet buvo ištremti į Sibirą, o namą nacionalizavo Veisiejų žemės ūkio mokyklos mokomasis ūkis. Iš tremties proseneliai grįžo 1957 metais ir mokomasis ūkis jiems leido gyventi ir naudotis puse šio namo. Kitoje pusėję buvo sandėlis. 1967 metais mokomasis ūkis liepė proseneliams išsikraustyti iš šio namo, o nusavintą namą apie 1970 metus nugriovė. Nuo 1967 metų proseneliai priverstinai apsigyveno tvarte, nes neturėjo kur gyventi. Kadangi sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko ribas, tai be teismo sprendimo negali atstatyti prosenelių namo.

5Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija savo atsiliepime sutiko su pareiškėjo reikalavimu, o posėdžio metu taip pat neprieštaravo dėl prašomo fakto nustatymo.

6Suinteresuotas asmuo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimo nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

7Suinteresuotas asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašė spręsti teismo nuožiūra, nurodė, kad sutinka, jog pareiškėjo žemės sklype yra buvusio sodybos pastato pamatų likučiai tik atkreipė dėmesį, kad gretimame žemės sklype, kuris priklauso pareiškėjo senelei N. M., jau yra atkurta sodyba. Ji buvo atkurta pareiškėjo pateiktame plane nurodyto buvusio tvarto (pastatas (2)) vietoje, kai buvo nugriautas senas namas ir pastatytas naujas. Pareiškėjo nurodyto sudegusio namo vietoje sodyba kažkokio asmens buvo atstatyta dar sovietinės okupacijos metu.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad pareiškėjui J. M., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Lazdijų r. sav. ( - ), Veisiejų regioniniame parke (b. l. 14). Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad draustiniuose draudžiama statyti su draustinio veiklos tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Tokia pat nuostata yra ir Lazdijų rajono savivaldybės bendrajame plane. Kadangi buvusi pareiškėjo prosenelių sodybvietė su buvusiu gyvenamuoju namu nėra išlikusi, todėl sodybos buvimo juridinio fakto nustatymas sukels pareiškėjui teisines pasekmes – jis įgis teisę statyti statinius, nesusijusius su draustinio veiklos tikslais. Sodybvietės faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų kitokia tvarka pareiškėjas gauti negali, todėl ši faktas nustatytinas teismo tvarka (( - ) str.).

10Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai J. T. ir J. M. patvirtino, kad pareiškėjo prosenelių (liudytojo J. T. dėdės ir tetos, o liudytojo J. M. senelių) M. ir S. T. sodybą Lazdijų rajone ( - ) kaime sudarė gyvenamasis namas, kluonas, tvartas ir svirnas. 1945 m. sudegė jų gyvenamasis namas, todėl M. ir S. T. persikėlė gyventi į kluoną, kurį pavertė gyvenamuoju namu. M. T. kluone sudėjo grindis, įrengė virtuvę, du kambarius, krosnį. Kita dalis kluono buvo naudojama kaip sandėlys. 1948 metais M. ir S. T. ištrėmė į Sibirą, o šį jų namą nacionalizavo Veisiejų žemės ūkio mokyklos mokomasis ūkis. Pareiškėjo proseneliai iš Sibiro grįžo 1957 metais ir minėtas mokomasis ūkis leido jiems gyventi dalyje buvusio kluono, kurį jie buvo pavertę namu. Kitą dalį mokomasis ūkis naudojo kaip sandėlį. Tačiau apie 1970 metus M. ir S. T. buvo liepta išsikraustyti iš šio namo ir jie persikėlė gyventi į tvartą. Šis namas apie 1975 metus buvo nugriautas. Šio M. ir S. T. gyvenamojo namo, prieš tai buvusio kluonu, pamatų likučiai dabar yra pareiškėjo J. M. žemės sklype.

11Pareiškėjo paaiškinimai ir nurodytų liudytojų parodymai apie buvusios M. ir S. T. sodybos pastatų vietą visiškai atitinka ir byloje esančius rašytinius įrodymus.

12Pareiškėjo, jo tėvo ir jo motinos gimimo liudijimai bei archyvo pažymos patvirtina pareiškėjo giminystės ryšį su jo proseneliais M. T. ir S. T. (b. l. 5-9). Iš archyvinių dokumentų matyti, kad 1946 m. T. asmeninės sąskaitos išraše yra įrašas - „gyv. namas“, pastatytas „1909“, ir įrašas - „kluonas“, pastatytas „1900 m.“, kurie yra perbraukti (b. l. 21). Tuo tarpu 1955 m. asmeninės sąskaitos išraše, nurodyta, kad gyvenamasis namas pastatytas 1945 m. (b. l. 22). Šie archyvinių dokumentų duomenys atitinka pareiškėjo ir liudytojų paaiškinimus, kad 1945 m. M. T. ir S. T. gyvenamasis namas sudegė ir tais pačiais metais kluone buvo įrengtas naujas gyvenamasis namas.

13Pats sodybos buvimo toje vietoje, kur dabar yra pareiškėjo žemės sklypas, faktas abejonių nekelia, nes sodyba sutartiniu ženklu yra pažymėta tiek 1953 m. fotoplane, pagamintame pagal 1946 m. užskridimo aerofotografinius duomenis (b. l. 15), tiek 1948 m. bei 1957 m. topografiniuose žemėlapiuose (b. l. 15-16). Tuo tarpu šių duomenų pagrindu atlikta UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. V. ekspertizė ir jos surašytas ekspertizės aktas patvirtina, kad pareiškėjo žemės sklypo, kadastriniu numeriu 5933/0004:119, esančiame Lazdijų r. sav. ( - ), ribose 1946 metais buvo šio žemės sklypo plane su sodybos riba ir pastatais nurodytas pastatas (1) (b. l. 12-20). Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovė sutinka, kad šio pastato pamatų likučiai yra pareiškėjo žemės sklype, o pareiškėjo pateiktos jo sklypo nuotraukos tą patvirtina (25-32). Pareiškėjo ir liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad šio pastato pamatų likučiai yra būtent to gyvenamojo namo, kurį 1945 metais M. T. įrengė kluone vietoj sudegusio namo.

14Atsižvelgiant į šių įrodymų visumą teismas pripažįsta, kad byloje yra įrodyta, jog pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame Lazdijų r. sav. ( - ), buvo M. T. ir S. T. sodybos gyvenamasis namas.

15Teismų praktikoje juridinis faktas buvusios sodybvietės atstatymo tikslu nustatomas būtent tam žemės sklypui, kuriame buvo sodybvietės gyvenamasis namas, o ne bet kuris pastatas. Tik tuo atveju, kai nustatoma, jog asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nėra buvę gyvenamojo namo – pagrindinio sodybos objekto, ir jam dėl susidėjusios žemėnaudos teko ta žemės sklypo dalis, kurioje buvo gyvenamojo namo priklausiniai (antraeiliai daiktai), dalis sodybos pastatų ir (ar) sodybos liekanų ir pan., juridinę reikšmę turintis faktas dėl sodybos buvimo negali būti nustatomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-179/2009; Nr. 3K-3-259/2008, Nr. 3K-3-373/2007). Todėl pareiškėjo prašomam faktui nustatyti pirmiausia reikia konstatuoti, kad jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribose buvo būtent sodybos gyvenamasis namas, o ne kiti jo jo priklausiniai.

16Šiuo atveju iš esmės nėra ginčo, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype yra buvusio gyvenamojo namo, pertvarkyto iš kluono, pamatų likučiai. Todėl įrodęs šį faktą pareiškėjas turi teisę statyti buvusio gyvenamojo namo vietoje kitą namą, nes tą leidžia Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta nuostata. Pažymėtina, kad ši įstatymo nuostata saugomoje teritorijoje draudžia statyti naujus statinius, išskyrus esamose ir buvusiose sodybose. Tai reiškia, kad esamose sodybose pastatai gali būti statomi ir be teismo sprendimo. Be to, minėta įstatymo nuostata nedraudžia perstatyti jau esamus pastatus, t. y. nugriauti esamą ir jo vietoje pastatyti naują, nes taip nėra naujai urbonizuojama saugoma teritorija. Todėl siekdamas buvusios sodybos juridinio fakto nustatymo pareiškėjas, kurio sklype nėra jokio pastato, šioje byloje turi įrodyti tik tai, kad jo žemės sklype buvo sodybos gyvenamasis namas. Tuo tarpu, kaip nurodo Veisiejų regioninio parko atstovė, gretimame žemės sklype N. M. nepastatė jokio naujo pastato ir tam nereikėjo nustatyti buvusios sodybos juridinio fakto. Ji tik nugriovė jau esamą pastatą savo sodyboje ir jo vietoje pastatė naują. Pareiškėjas siekia atstatyti seniai nugriautą prosenelių sodybos gyvenamąjį namą, t. y. kitą pastatą. Vadinasi patenkinus pareiškėjo prašymą saugomoje teritorijoje nebus atstatyta daugiau pastatų, nei buvo pareiškėjo prosenelių sodyboje. Be to, kaip minėta, juridinio fakto nustatymui pagrįsti pareiškėjas turi įrodyti, tik tai, kad jo žemės sklype buvo sodybos gyvenamasis namas, bet neprivalo įrodyti kokiu pagrindu gretimuose sklypuose yra pastatyti kitų asmenų pastatai. Todėl šioje byloje negali būti keliamas klausimas dėl gretimuose žemės sklypuose esančių pastatų statybos pagrindo.

17Iš pateiktų įrodymų nustačius, kad buvusios sodybos gyvenamasis namas buvo pareiškėjui priklausančio žemės sklypo ribose, pareiškimas tenkintinas ir buvusios sodybos faktas nustatytinas teismo sprendimu.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėjas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Lazdijų r. sav. ( - ), buvo sodybos gyvenamasis namas 1953 m. N-34-72-V-b-3 nomenklatūros lapo 1:10000 mastelio fotoplane, pagamintame pagal 1946 m. užskridimo aerofotografinius duomenis, ir UAB „CAD ir F Projek Servisas“ 2015 m. rugpjūčio mėn. sudarytame šio žemės sklypo plane M 1:1000 nurodytoje vietoje.

21Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas J. M., a. k. ( - ) galėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą statyti naują pastatą jam priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Lazdijų r. sav. ( - ).

22Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam J.... 4. Pareiškėjas paaiškino, kad jam priklausančiame žemės sklype Lazdijų r.... 5. Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija savo... 6. Suinteresuotas asmuo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas... 7. Suinteresuotas asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašė spręsti... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 10. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai J. T. ir J. M. patvirtino, kad... 11. Pareiškėjo paaiškinimai ir nurodytų liudytojų parodymai apie buvusios M.... 12. Pareiškėjo, jo tėvo ir jo motinos gimimo liudijimai bei archyvo pažymos... 13. Pats sodybos buvimo toje vietoje, kur dabar yra pareiškėjo žemės sklypas,... 14. Atsižvelgiant į šių įrodymų visumą teismas pripažįsta, kad byloje yra... 15. Teismų praktikoje juridinis faktas buvusios sodybvietės atstatymo tikslu... 16. Šiuo atveju iš esmės nėra ginčo, kad pareiškėjui priklausančiame... 17. Iš pateiktų įrodymų nustačius, kad buvusios sodybos gyvenamasis namas buvo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str.,... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M., a. k. ( - )... 21. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas J. M., a. k. ( - ) galėtų... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos...