Byla AS-822-679-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, J. I., B. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, UAB „Vilniaus energija“, J. I., B. C. skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija),

Nustatė

2I.

3Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I. kreipėsi į teismą su prašymu (I t., b. l. 1–6):

41) panaikinti 2010-12-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimą Nr. O3-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir įpareigoti Komisiją priimti naują nutarimą dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“;

52) panaikinti 2010-12-15 Komisijos nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir įpareigoti Komisiją priimti naują nutarimą dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“.

6Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su skundu (III t., b. l. 1–17), kuriame prašė:

71) panaikinti Komisijos 2010-12-15 nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“;

82) įpareigoti Komisiją laikantis būtinųjų karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudų padengimo principo iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir pagal jas nustatyti faktinę situaciją atitinkantį planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį (Gkv);

93) įpareigoti Komisiją nustatant karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulės dėmenis, laikytis Komisijos 2009-07-21 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 47 punkte nustatytų taisyklių (formulės);

104) įpareigoti Komisiją, atsižvelgus į 2 ir 3 reikalavimus, nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamąsias bei karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulę.

115) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Komisijos 2009-07-21 nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ patvirtintos Karšto vandens kainų metodikos 39 punktas ta apimtimi, kiek jame nėra numatyta leistino karšto vandens netekčių apskaičiavimo taisyklė tam atvejui, kai daugiabučiuose namuose dar neįrengti karšto vandens tiekėjo metrologiškai patikrinti skaitikliai, neprieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 daliai, šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso 4.76 straipsniui, Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsniams, teisinės valstybės principui taip pat teisėtumo, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams.

12Atsakovas su pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B. C. ir J. I. prašymu ir UAB „Vilniaus energija“ skundu nesutiko (I t., b. l. 91–106, III t., b. l. 92–111), prašė juos atmesti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuomonėje dėl pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B. C. ir J. I. prašymo nurodė, jog teisės aktų nėra įgaliota vertinti Komisijos priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, mano, kad siekiant apsaugoti viešąjį šilumos ir karšto vandens vartotojų interesą nepažeidžiant Šilumos ūkio įstatymo ir kitų teisės aktų, būtina užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir pagrįstomis kainomis (II t., b. l. 1–2)

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B. C. ir J. I. prašymą nurodė, jog atsižvelgus į tai, kad UAB „Vilniaus energija“ investuoja lėšas į šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir modernizavimą, planuojami šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai neturėtų viršyti ataskaitinio laikotarpio 14 proc. nuostolių šilumos tinkluose. Teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybė pasiūlė sumažinti šilumos punktų priežiūros sąnaudas šilumos tiekėjui priklausančiuose punktuose. Nurodė, kad 2011-01-19 pritarė sprendimo projekto „Dėl UAB „Vilniaus energija“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pateikimui ir nutarė pradėti minėto sprendimo projekto svarstymo procedūrą (II t., b. l. 4–7).

15Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė teismui prašymą skirti teismo ekspertizę (IV t., b. l. 8–20) ir pavesti ją atlikti A. P., UAB „PricewaterhousCoopers“ konsultacijų skyriaus vadybininkui, užduodant šiuos klausimus:

161) ar pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklai numatytos investicijos į nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemas, įvertinant pareiškėjos faktinį realizuojamą karšto vandens kiekį, tačiau karšto vandens kainos nustatymo metu pritaikius Komisijos pagal Metodikos 39 punktą nustatomas karšto vandens 5 proc. netektis, atsipirks per šios įrangos gyvavimo laikotarpį (daugiabučiuose namuose įrengtos įrangos 8 metus, pas karšto vandens tiekėją įrengtos įrangos - 10 metų)?

172) ar iš karšto vandens tiekimo veiklos generuojamas pinigų srautas (atsižvelgiant į 1-ajame klausime nurodytą Komisijos pagal Metodikos 39 punktą nustatomą karšto vandens 5 proc. netektis) būtų pakankamas karšto vandens tiekimo veiklai skirtos paskolos aptarnavimui, t. y. palūkanų už paskolą mokėjimui ir paskolos grąžinimui?

183) koks būtų pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklos rentabilumas ar nuostolingumas per pirmuosius tris šios veiklos metus, įvertinus faktinį pareiškėjos parduodamą karšto vandens kiekį, tačiau karšto vandens kainos nustatymo metu pritaikant Komisijos apskaičiuotą planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį pagal Metodikos 39 punktą nustatomas karšto vandens 5 proc. netektis?

194) ar Komisija, priimdama nutarimą dėl karšto vandens, teisingai apskaičiavo pirmąjį (53,55 vietoje 53,68) ir antrąjį (1,05 vietoje 1.0526) karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulės koeficientus ir ar taikant Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 47 punkto formulę nebuvo padaryta aritmetinė klaida?

20Prašymą skirti ekspertizę pareiškėjas grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011-02-28 nutartis adm. byloje Nr. A525-390/2011, 2009-04-01 nutartis adm. byloje Nr. A502-72/2009, 2007-03-27 nutartis adm. byloje Nr. A415-323/2007). Teigė, kad patvirtinti ar paneigti pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą galima atliekant karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių, taikant Komisijos pagal Metodikos 39 punktą nustatomą planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, skaičiavimus bei išsiaiškinti realias pareiškėjo galimybes finansuoti šios veiklos vykdymui užtikrinti būtinas investicijas.

21Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I. neprieštaravo dėl ekspertizės skyrimo (IV t., 39 – 40), nurodė, kad siūlo ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui. Pasiūlė ekspertams užduoti šiuos klausimus:

221) ar Komisija, patvirtindama šilumos bazinės kainos dedamąsias, vadovavosi Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 03-107, 5 skyriaus 24, 25, 26, 29, 30, 31 p.nuostatomis?

232) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias apskaičiuotas darbo užmokesčio fondas, vidutinis darbo užmokestis pagal Metodikos 80.1.3.1, 80.1.3.2 punktus?

243) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) buvo priimtas 730,2 mln. litų ilgalaikis turtas ir 66,3 mln. litų investicijos už 2009 m. - 2010 m ? Ar nebuvo pažeistos Metodikos 80.1.2. punkto nuostatos ir taip pat Metodikos 80.1.2.1. [formulė] B ir F nuostatos?

254) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias 5 (penkių) metų laikotarpiui investicijoms numatyta 231,0 mln. litų?

265) ar skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias teisingai apskaičiuotos išlaidos (29,0 mln. litų) šilumos punktų priežiūrai, remontui, paskaičiuoti daugiabučių gyvenamųjų namų aptarnavimo plotai?

276) ar teisingai apskaičiuotos veiklos materialinės sąnaudos – 5,579 mln. litų, ar buvo skaičiuojant atsižvelgta į lyginamuosius kitų šilumos tiekimo įmonių rodiklius?

287) ar teisingai į karšto vandens kainą įtraukta 4,281 mln. litų pastovių sąnaudų ir pelnas?

29Atsakovas nesutiko su prašymu skirti ekspertizę, nurodė, kad tai nėra tikslinga, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (IV t., b. l. 65–68).

30II.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi paskyrė byloje atlikti šilumos kainos sąnaudų skaičiavimo ekspertizę.

32Ekspertizę pavedė atlikti Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentams dr. J. G. ir/ar dr. V. L..

33Ekspertui pavedė atsakyti į klausimus: 1) ar pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklai numatytos investicijos į nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemas, įvertinant pareiškėjos faktinį realizuojamą karšto vandens kiekį, tačiau karšto vandens kainos nustatymo metu pritaikius Komisijos pagal Metodikos 39 punktą nustatomas karšto vandens 5 proc. netektis, atsipirks per šios įrangos gyvavimo laikotarpį (daugiabučiuose namuose įrengtos įrangos 8 metus, pas karšto vandens tiekėją įrengtos įrangos - 10 metų)? 2) ar iš karšto vandens tiekimo veiklos generuojamas pinigų srautas (atsižvelgiant į 1-ajame klausime nurodytą Komisijos pagal Metodikos 39 punktą nustatomą karšto vandens 5 proc. netektis) būtų pakankamas karšto vandens tiekimo veiklai skirtos paskolos aptarnavimui, t. y. palūkanų už paskolą mokėjimui ir paskolos grąžinimui? 3) koks būtų pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklos rentabilumas ar nuostolingumas per pirmuosius tris šios veiklos metus, įvertinus faktinį pareiškėjos parduodamą karšto vandens kiekį, tačiau karšto vandens kainos nustatymo metu pritaikant Komisijos apskaičiuotą planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį pagal Metodikos 39 punktą nustatomas karšto vandens 5 proc. netektis? 4) ar Komisija, priimdama nutarimą dėl karšto vandens, teisingai apskaičiavo pirmąjį (53,55 vietoje 53,68) ir antrąjį (1,05 vietoje 1.0526) karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulės koeficientus ir ar taikant Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 47 punkto formulę nebuvo padaryta aritmetinė klaida? 5) ar Komisija, patvirtindama šilumos bazinės kainos dedamąsias, vadovavosi Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 03-107, 5 skyriaus p. 24, 25, 26, 29, 30, 31 nuostatomis? 6) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias apskaičiuotas darbo užmokesčio fondas, vidutinis darbo užmokestis pagal Metodikos 80.1.3.1, 80.1.3.2 punktus? 7) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) buvo priimtas 730,2 mln. litų ilgalaikis turtas ir 66,3 mln. litų investicijos už 2009 m. - 2010 m.? Ar nebuvo pažeistos Metodikos 80.1.2. punkto nuostatos ir taip pat Metodikos 80.1.2.1. [formulė] B ir F nuostatos? 8) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias 5 (penkių) metų laikotarpiui investicijoms numatyta 231,0 mln. litų? 9) ar skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias teisingai apskaičiuotos išlaidos (29,0 mln. litų) šilumos punktų priežiūrai, remontui, paskaičiuoti daugiabučių gyvenamųjų namų aptarnavimo plotai? 10) ar teisingai apskaičiuotos veiklos materialinės sąnaudos - 5,579 mln. litų, ar buvo skaičiuojant atsižvelgta į lyginamuosius kitų šilumos tiekimo įmonių rodiklius? 11) ar teisingai į karšto vandens kainą įtraukta 4,281 mln. litų pastovių sąnaudų ir pelnas?

34Įpareigojo pareiškėją UAB „Vilniaus energija“ per 10 (dešimt) dienų nuo šios nutarties paskelbimo sumokėti 3 000 Lt (trijų tūkstančių litų) užstatą už ekspertizę į teismo depozitinę sąskaitą (gavėjo duomenys: Vilniaus apygardos administracinis teismas, kodas 188733964, bankas AB SEB bankas, a. s. LT 487044060001354712) ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Administracinę bylą Nr. I-1855-426/2011 sustabdė iki kol bus atlikta ekspertizė.

35Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 62 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jeigu administracinėje byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių žinių, teismas skiria ekspertą arba paveda daryti ekspertizę atitinkamai ekspertizės įstaigai. Vienas iš pagrindinių Šilumos ūkio įstatymo tikslų, įtvirtintų įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., yra mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Atsižvelgęs į tai, kad šios administracinės bylos teisingam išsprendimui reikalinga išsiaiškinti šilumos energijos sąnaudų skaičiavimo klausimus, į kuriuos negali būti atsakyta be specialių šiluminės energetikos mokslo žinių, teismas skyrė šilumos kainos sąnaudų skaičiavimo ekspertizę (Administracinių bylų teisenos įstatymo 62 straipsnio 1 dalis). Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pasiūlė ekspertizę atlikti pavesti UAB „PricewaterhousCoopers“ specialistui A. P.. Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovas K.J. J. siūlė Lietuvos teismo ekspertizės centrui arba technikos mokslų daktarui V. S.. Abiejų pareiškėjų atstovai sukritikavo viena kitos pasiūlytus specialistus. Iš jų pateiktų rašytinių paaiškinimų teismui kilo abejonių, jog pastarieji gali būti susiję su pareiškėju ir trečiuoju asmeniu, todėl teisėjų kolegija, siekdama kuo objektyviau ir nešališkai išnagrinėti bylą, pripažino tikslinga skirti ekspertais Kauno technikos universiteto mokslininkus, dirbančius šilumos energetikos srityje. Ekspertams pateikė abiejų proceso šalių suformuluotus klausimus.

36III.

37Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties dalį dėl administracinės bylos sustabdymo ir teismo posėdyje išspręsti klausimą dėl ekspertų doc. dr. J. G. ir doc. dr. V. L. nušalinimo.

38Vertina, kad teismo paskirti ekspertai gali būti šališki, kadangi J. G. dukra R. G. šiuo metu dirba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, be to, J. G. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos užsakymu 2003 m. rengė „Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo“ metodikos projektą, į kurį kuris buvo patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Pažymi, kad ekspertas V. L. buvo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, pareiškėjai reiškia nušalinimą ekspertams.

39Atsižvelgdami į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys neturėjo galimybės pasisakyti dėl skiriamų ekspertų, reikšti nušalinimų, būtina iš naujo persvarstyti ekspertų kandidatūrą suteikiant galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims išsakyti savo nuomonę dėl teismo parinktų kandidatų tinkamumo atlikti ekspertizę, jų kvalifikacijos bei galimo šališkumo.

40Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

41Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal atskirąjį skundą dėl 2011 m. liepos 15 d. nutarties arba atskirąjį skundą atmesti.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Atskirasis skundas netenkintinas.

45ABTĮ 62 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad jeigu administracinėje byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo, meno, technikos ar amato srities žinių, teismas ar teisėjas skiria ekspertą arba paveda daryti ekspertizę atitinkamai ekspertizės įstaigai. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje buvo kilusi būtinybė išsiaiškinti šilumos energijos sąnaudų skaičiavimo klausimus, o tam yra būtinos specialios žinios.

46Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi paskyrė byloje ekspertizę bei sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė. Teismas nurodė, kad nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

47Pažymėtina, jog ABTĮ 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.Taigi atskiraisiais skundais gali būti skundžiamos ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pažymėtina, jog nei ABTĮ, nei CPK nėra numatyta, kad nutartis, kuria paskiriama ekspertizė, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

48Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai išdėstė nutarties apskundimo galimybę, nes pagal įstatyminį reguliavimą bei teismų formuojamą praktiką galima skųsti nutarties dalį dėl bylos sustabdymo, tačiau ne dėl paskirtos ekspertizės (CPK 334 str. 1 d. 2 p., žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822 –728/2009).

49ABTĮ nuostatos nenumato galimybės apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį skirti ekspertizę (ABTĮ 149 str. 1 d. 1 p.), tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei proceso eigai (atlikus ekspertizę, atnaujinamas bylos nagrinėjimas (ABTĮ 99 str. 3 p., 100 str.), o argumentai dėl nesutikimo su ekspertize gali būti pareiškiami apeliaciniame skunde dėl išnagrinėjus bylą priimto teismo sprendimo) (ABTĮ 149 str. 1 d. 2 p.), todėl ji negali būti skundžiama. Tokia išvada atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-186/2009, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS20-599/2008, 2008 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-406/2008 ir kt.).

50Tokio pobūdžio pirmosios instancijos teismo nutartis taip pat neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, taigi darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. teismo nutartis, kuria buvo patenkintas pareiškėjo prašymas dėl ekspertizės skyrimo, yra neskundžiama, todėl pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, UAB „Vilniaus energija“, J. I., B. C. atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties, kuria buvo tenkintas pareiškėjo prašymas dėl ekspertizės paskyrimo, atmetamas.

51Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl šiuo atveju priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, UAB „Vilniaus energija“, J. I., B. C. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I.... 4. 1) panaikinti 2010-12-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės... 5. 2) panaikinti 2010-12-15 Komisijos nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens... 6. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su skundu (III... 7. 1) panaikinti Komisijos 2010-12-15 nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens... 8. 2) įpareigoti Komisiją laikantis būtinųjų karšto vandens tiekimo veiklos... 9. 3) įpareigoti Komisiją nustatant karšto vandens kainos kintamosios... 10. 4) įpareigoti Komisiją, atsižvelgus į 2 ir 3 reikalavimus, nustatyti... 11. 5) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu... 12. Atsakovas su pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B. C.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 15. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė teismui prašymą skirti... 16. 1) ar pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklai numatytos investicijos į... 17. 2) ar iš karšto vandens tiekimo veiklos generuojamas pinigų srautas... 18. 3) koks būtų pareiškėjos karšto vandens tiekimo veiklos rentabilumas ar... 19. 4) ar Komisija, priimdama nutarimą dėl karšto vandens, teisingai... 20. Prašymą skirti ekspertizę pareiškėjas grindė Lietuvos vyriausiojo... 21. Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I.... 22. 1) ar Komisija, patvirtindama šilumos bazinės kainos dedamąsias, vadovavosi... 23. 2) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias apskaičiuotas... 24. 3) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias ilgalaikio... 25. 4) ar teisingai tvirtinant šilumos bazinės kainos dedamąsias 5 (penkių)... 26. 5) ar skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias teisingai... 27. 6) ar teisingai apskaičiuotos veiklos materialinės sąnaudos – 5,579 mln.... 28. 7) ar teisingai į karšto vandens kainą įtraukta 4,281 mln. litų pastovių... 29. Atsakovas nesutiko su prašymu skirti ekspertizę, nurodė, kad tai nėra... 30. II.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi... 32. Ekspertizę pavedė atlikti Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo... 33. Ekspertui pavedė atsakyti į klausimus: 1) ar pareiškėjos karšto vandens... 34. Įpareigojo pareiškėją UAB „Vilniaus energija“ per 10 (dešimt) dienų... 35. Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 36. III.... 37. Pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C. ir J. I.... 38. Vertina, kad teismo paskirti ekspertai gali būti šališki, kadangi J. G.... 39. Atsižvelgdami į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys neturėjo galimybės... 40. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu prašo... 41. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu prašo nutraukti... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Atskirasis skundas netenkintinas.... 45. ABTĮ 62 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad jeigu administracinėje byloje... 46. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi paskyrė byloje... 47. Pažymėtina, jog ABTĮ 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios... 48. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje nutartyje pirmosios instancijos... 49. ABTĮ nuostatos nenumato galimybės apskųsti pirmosios instancijos teismo... 50. Tokio pobūdžio pirmosios instancijos teismo nutartis taip pat neužkerta... 51. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 53. pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, UAB „Vilniaus... 54. Nutartis neskundžiama....