Byla 2-6890-949/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei V. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės V. V. 1084,33 Eur skolą, 832,47 Eur palūkanas, 396,85 Eur delspinigius, 301,94 Eur palūkanų delspinigius, 81,96 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės 1084,33 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas: 81,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovas prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – 2015-07-15 įteikiant kartu gyvenančiam asmeniui (26 b. l.), tačiau atsakovė per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-08-07 atsakovė V. V. su pirminiu kreditoriumi AB „Swedbank“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 07-083254-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovei suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovė įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (4-5 b.l.). Atsakovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl AB „Swedbank“ vartojimo kredito sutartį nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

62008-06-18 AB „Swedbank“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-083254-GV (7-12 b.l.).

7Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdę ir ieškinio parengimo dienai (13 b.l.). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovės sutartinių santykių nėra, pradinis kreditorius yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę (7-12 b. l.).

8Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jos ieškovui priteistina 1084,33 Eur skola.

9Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Iš delspinigių, palūkanų ir palūkanų delspinigių skaičiavimo lentelių matyti, kad ieškovas atsakovei paskaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš atsakovės reikalaujama priteisti 396,85 Eur dydžio delspinigius, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 360 dienų, pridedant prie šios sumos 6,49 Eur delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje (14 b.l.). Iš atsakovės taip pat reikalaujama priteisti 299,69 Eur palūkanų delspinigių, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 360 dienų, pridedant prie šios sumos 2,25 Eur palūkanų delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje (16 b.l.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sudarė vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 396,85 Eur, palyginus su pagrindinės skolos suma (1084,33 Eur), yra aiškiai per dideli. Tas pats pasakytina ir apie palūkanų delspinigius - palūkanų dydis yra 832,47 Eur, o palūkanų delspinigiai – 301,94 Eur.

10CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas AB „Swedbank“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas mažina priteistinus delspinigius iki 201,67 Eur (prašomi priteisti už negrąžintą 1084,33 Eur skolą delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 195,18 Eur, pridedant prie šios sumos 6,49 Eur) delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje, o priteistinus palūkanų delspinigius iki 152,10 Eur (prašomi priteisti už negrąžintas 832,47 Eur palūkanas delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 149,85 Eur, pridedant prie šios sumos 2,25 Eur). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

11Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 133,12 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (17 b. l.), iš kurių matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, užklausos registrams. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 81,96 Eur išlaidų priteisimo atmestinas.

12Atsakovė pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 1084,33 Eur skola, 832,47 Eur palūkanos, 201,67 Eur delspinigiai, 152,10 Eur palūkanų delspinigiai, viso: 2270,57 Eur.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovė taip pat privalo mokėti ieškovui 11,5 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 1084,33 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-07-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 2270,57 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, (2015-07-13) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (84,17 procento), iš atsakovės ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 68,18 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str. 2 d.).

15Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės V. V., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( - ), 1084,33 Eur (vieno tūkstančio aštuoniasdešimt keturių eurų, 33 centų) skolą, 832,47 Eur (aštuonių šimtų trisdešimt dviejų eurų, 47 centų) palūkanas, 201,67 (dviejų šimtų vieno euro, 67 centų) delspinigius, 152,10 Eur (vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų, 10 centų) palūkanų delspinigius, 11,5 procentų dydžio metines palūkanas už pagrindinę skolos sumą – 1084,33 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2270,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 68,18 Eur (šešiasdešimt aštuonių eurų, 18 centų) žyminį mokestį.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės V. V. 1084,33 Eur... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – 2015-07-15 įteikiant... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-08-07 atsakovė V. V. su... 6. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo... 7. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK)... 8. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 9. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 10. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 11. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 133,12 Eur ikiteisminio skolos... 12. Atsakovė pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 14. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (84,17 procento), iš atsakovės... 15. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės V. V., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. (... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...