Byla e2-3293-340/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr.167689, tretieji asmenys - UAB “InnoForce”, NESS Czech s.r.o., AB „LESTO”, AB „Elektros skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos dujų tiekimas”, UAB „Litgas”, AB „Lietuvos energijos gamyba” ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras”

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovių „Tieto Lietuva“, UAB ir „Tieto Latvia“, SIA ieškinį atsakovei UAB “Verslo aptarnavimo centras” dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr.167689, tretieji asmenys - UAB “InnoForce”, NESS Czech s.r.o., AB „LESTO”, AB „Elektros skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos dujų tiekimas”, UAB „Litgas”, AB „Lietuvos energijos gamyba” ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras”,

Nustatė

2

 1. ieškovės patikslintu ieškiniu prašė panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo, apie kuriuos ieškovė buvo informuota UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. liepos 22 d. pranešimu; panaikinti atsakovės 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą, 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą, kuriais buvo atsisakyta suteikti informaciją apie atsakovės viešojo pirkimo komisijos narius ir ekspertus, panaikinti 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą atmesti pretenziją ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad perkančioji organizacija vykdo Tarptautinės vertės pirkimą skelbiamų derybų būdu, apie kurį paskelbta 2015 m. rugsėjo 25 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkime pasiūlymą pateikė ir ieškovės. 2016 m. liepos 22 d. Perkančioji organizacija pranešė apie dalyviams Pirkime skirtus ekonominio naudingumo balus, pasiūlymų eilę bei išrinktą Pirkimo laimėtoją. Pasak ieškovių, Perkančioji organizacija Pirkimo laimėtojui sudarė išskirtines sąlygas dalyvauti Pirkime ir jį laimėti, nesilaikant Pirkimo sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo įsitikinti, ar tiekėjo, vykdysiančio sutartį, kvalifikacija yra tinkama ir pakankama sutarčiai įvykdyti. Taip pat Perkančioji organizacija šiurkščiai pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalį, nustatančią, kad tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti turi teisę tik tie tiekėjai, kurie atitinka pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
 3. Ieškovėms susipažinus su Pirkimo laimėtojo pasiūlymo medžiaga, t. y. Pirkimo laimėtojo įvykdytų sutarčių lentelėje pateikta informacija, paaiškėjo, kad kvalifikacijos atitikimą SPS 3.1.7 punkto a) papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendintu projektu, kurio projektinis pavadinimas įvardijamas kaip „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“. Ieškovių teigimu, Projektas 1 akivaizdžiai neatitinka SPS 3.1.7 punkto a) papunkčio reikalavimų, nes iš viešos informacijos, kurią pateikė pats jungtinės veiklos partneris NESS bei užsakovas SSE, matyti, kad Projektas 1 nėra įgyvendintas per paskutiniuosius 3 metus, kaip tai buvo reikalauta pagal Pirkimo sąlygas. Todėl vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų 11.3 p., kuris numato, kad Pirkimo dalyvio paraiška turėjo būti atmesta, jeigu neatitiko Pirkime nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba dalyvis pateikė melagingą informaciją, Pirkimo laimėtojo paraiška turėjo būti atmesta. Be to, Projektas 1 neatitinka SPS 3.1.7 punkto a) papunktyje numatytų charakteristikų. Pagal SPS 3.1.7 punkto a) papunktį įdiegtos programinės įrangos sprendimu, kuriuo Pirkimo dalyvis remiasi, turi ar gali naudotis ne mažiau kaip 300 registruotu vidiniu naudotoju. Tačiau, NESS interneto svetainėje dėl Projekto 1 yra skelbiama, kad Projekto 1 sprendiniai gali patenkinti 900 000 klientų poreikius, kuriuos tvarko bei administruoja 15 darbuotojų. Pagal SPS 3.1.7 punkto a) papunktį programinės įrangos sprendimas, kuriuo Pirkimo dalyvis remiasi, turi būti įdiegtas bei skirtas technologinio turto valdymui, t. y. turto, kuris naudojamas energetinių resursų (pvz., elektros energijos, dujų, šilumos ir kt.) perdavimui arba skirstymui, arba gamybai, valdymui. Projekto 1 užsakovo SSE viešai skelbiamoje 2010 metų veiklos ataskaitoje yra nurodoma, kad Projekto 1 rezultatais SSE naudosi B2B klientų segmente (sektoriuje), tačiau nėra jokių duomenų, kad Projekto 1 sprendiniai yra naudojami technologinio turto valdymui. Ieškovių nuomone, Projekto 1 sprendiniai galimai atitinka tik klientų aptarnavimo valdymo srities sprendinius. Be to, pagal SPS 3.1.7 punkto a) papunktį programinės įrangos sprendimo, kuriuo Pirkimo dalyvis remiasi, diegimo vertė, neskaičiuojant techninės ir licencinės programinės įrangos, turi būti ne mažesnė kaip 1 mln. EUR be PVM. Technologinio turto valdymo informacinė sistema turi apimti technologinio turto duomenų valdymą, turto objektų remonto, priežiūros darbų valdymą, defektų registravimą, turto planavimą bei kontrolę, investicijų planų sudarymą ir jų įgyvendinimo kontrolę. Nors iš įvykdytų sutarčių lentelės bei viešos informacijos nėra žinoma tiksli Projekto 1 apimtis bei vertė, ieškovių vertinimu, Projektas 1 galimai neatitinka ir aptariamų SPS 3.1.7 punkto a) papunkčio reikalavimų.
 4. Ieškinyje nurodė, kad kvalifikacijos atitikimą SPS 3.1.7 punkto b) papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendintu projektu, kurio projektinis pavadinimas įvardijamas kaip „ČEZ Group - Implementation of billing and customercare information system based on SAP IS-U and SAP CRM“. Pasak ieškovių, Projektas 2 akivaizdžiai neatitinka SPS 3.1.7 punkto b) papunkčio reikalavimų, kadangi jis buvo įgyvendintas ne per paskutinių 3 metų laikotarpį. Nors paties Pirkimo laimėtojo užpildytoje Įvykdytų sutarčių lentelėje yra nurodyta, kad aptariamas Projektas 2 buvo užbaigtas 2013 m. rugpjūčio 31 d., tačiau Projekto 2 užsakovo („pirkėjo“) - ČEZ ICT Services, a.s. (ČEZ) - tinklalapyje skelbiama, kad galimai atitinkami Projekto 2 sprendiniai SAP platformos pagrindu buvo įgyvendinti dar 2004-2005 metais. Žiniasklaidos pranešimuose yra nurodoma, kad Projektas 2 turėjo būti įgyvendinamas iki 2007 metų sausio 1 d. Be to, Projektas 2 neatitinka visų pagal SPS 3.1.7 punkto b) papunktį keliamų reikalavimų projekto apimčiai dėl sąskaitybos ir klientų aptarnavimo, nes iš viešai skelbiamos informacijos yra matyti, kad Projekto 2 apimtis apima buhalterinės apskaitos, turto valdymo, kontrolės, likvidumo valdymo, logistikos bei duomenų saugos modulius. Priešingai nei nurodyta Pirkimo laimėtojo Įvykdytų sutarčių lentelėje Projektas 2 buvo įgyvendintas SAP ERP platformos pagrindu, bet ne SAP IS-U ir SAP CRM platformų pagrindu. Negana to, remiantis vieša informacija, Projektas 2 buvo įgyvendintas paties gamintojo SAP, o tuo tarpu Pirkimo laimėtojo partneris NESS aptariamame Projekte 2 veikė tik subrangos pagrindu atitinkamoje Projekto 2 dalyje. Ieškovo vertinimu, pati bendrovė NESS subrangos pagrindu neįvykdė Projekto 2 tokia apimtimi ir verte (t. y. nemažesne kaip 3 mln. EUR be PVM), kaip tai buvo prašoma pagal SPS 3.1.7 punkto b) papunkčio nuostatas.
 5. Ieškovės pažymėjo, kad kvalifikacijos atitikimą SPS 3.1.7 punkto c) papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendintu projektu, kurio projektinis pavadinimas įvardijamas kaip „SEVEN - Implementation of enterprise resource management system based on SAP ERP“. Ieškovių vertinimu, Projektas 3 akivaizdžiai neatitinka SPS 3.1.7 punkto c) papunkčio reikalavimų, kadangi pagal SPS 3.1.7 punkto c) papunktį programinės įrangos sprendimas, kuriuo Pirkimo dalyvis remiasi, turėjo būti įdiegtas vienos ar kelių sutarčių apimtyje, tačiau tam pačiam klientui, tačiau iš viešoje erdvėje esančios informacijos, skelbiamos paties Pirkimo laimėtojo jungtinės veiklos partnerio NESS svetainėje, matyti, kad Projektas 3 buvo įgyvendintas dvejoms bendrovėms, t. y. Severm energeticka a.s. ir Elektrarn a Chvaletice a.s. Be to, Elektrarna Chvaletice a.s. finansinių ataskaitų už 2014 metus rinkinyje yra užsimenama apie Projekto 3 įgyvendinimą bei apie IT sistemoms ir licencijoms skirtą finansavimą, t. y. 9 mln. Čekijos kronų (CZK), kas sudaro tik apie 333 164,62 EUR, kai tuo tarpu pagal SPS 3.1.7 punkto c) papunktį įdiegimo vertė, neskaičiuojant techninės ir licencinės programinės įrangos, turėjo būti ne mažesnė kaip 2 mln. EUR be PVM. Todėl Projekto 3 vertė galimai neatitinka aptariamos vertės pagal SPS 3.1.7 punkto c) papunkčio reikalavimus.
 6. Be kita ko, kvalifikacijos atitikimą SPS 3.1.7 punkto d) papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendintu Projektu 1 „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“, kuriuo, inter alia, yra grindžiama Pirkimo laimėtojo profesinė patirtis ir SPS 3.1.7 punkto a) papunkčiui. Projektas 1 akivaizdžiai neatitinka SPS 3.1.7 punkto d) papunkčio reikalavimų, kadangi jis buvo įgyvendintas ne per paskutinių 3 metų laikotarpį. Antra, pagal SPS 3.1.7 punkto d) papunktį programinės įrangos sprendimas, kuriuo Pirkimo dalyvis remiasi, turėjo būti įdiegtas vienos ar kelių sutarčių apimtyje, tačiau tam pačiam klientui. Trečia, Projektu 1 nėra įdiegta technologinio turto valdymo sistema, suintegruota su mažiausiai 3 skirtingomis informacinėmis sistemomis ar lygiaverčiais technologiniais sprendimais, su kuriais duomenų mainai vykdomi realiu laiku, naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. web Services) arba lygiavertę technologiją. Tokia informacija nėra viešai skelbiama bei deklaruojama.
 7. Ieškovių teigimu, Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitiko SPS 3.1.5 p. reikalavimų, kadangi iš atsakovės 2016 m. rugpjūčio 8 d. pateiktų dokumentų, ieškovių vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad Pirkimo laimėtojas turi teisę teikti garantinę priežiūrą Pirkime siūlomai programinei įrangai.
 8. Pirkimo laimėtojo pasiūlymas atsakovės buvo akivaizdžiai nepagrįstai įvertintas kaip ekonomiškai naudingiausias Pirkime, t. y. Pirkimo laimėtojo pasiūlymui nepagrįstai buvo suteiktas itin aukštas 97,65 balo įvertinimas. Atsižvelgus į ieškovų pasiūlytas funkcines charakteristikas (T1) bei, remiantis turimomis rinkos žiniomis, Pirkimo laimėtojas negalėjo pasiūlyti ekonomiškai naudingesnių funkcinių charakteristikų nei ieškovės, todėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymas dėl funkcinių charakteristikų (T1) nepagrįstai buvo įvertintas maksimaliu (10,00) balu, kai ieškovei buvo suteiktas tik 8,69 balas. Perkančioji organizacija niekaip objektyviai nepagrindė, kuriomis funkcinėmis charakteristikomis remiantis, Pirkimo laimėtojo pasiūlymas vis dėlto buvo arba galėjo būti laikytas ekonomiškai naudingesniu. Be to, įvertinus santykinių pranašumų lentelės duomenis dėl parametro „Sistemos demonstravimas ir Paslaugų tiekėjo/komandos veiksmingumo įvertinimas“ (T2), Ieškovių vertinimu, maksimalus (25,00) balas Pirkimo laimėtojui buvo suteiktas nepagrįstai, nes Pirkimo laimėtojas detaliai nepademonstravo visų scenarijų, reikalautų pagal Pirkimo dokumentus, o dalis Pirkimo laimėtojo atsakymų į atsakovo ir kitų atstovų paklausimus buvo gana abstraktūs. Trečia, įvertinus santykinių pranašumų lentelės duomenis bei informaciją dėl parametro „Architektūra ir licencijavimas“ (T3), Ieškovių vertinimu, 12,72 balas Pirkimo laimėtojui buvo suteiktas nepagrįstai, nes Pirkimo laimėtojo pateiktame techninės įrangos poreikio vertinimo pagrindime buvo neaiškumų bei apskirtai net nebuvo detalizuotos prielaidos, kuriomis remiantis atliekami skaičiavimai (Ieškovo vertinimu, tai vieni iš esminių bruožų parametro „Architektūra ir licencijavimas“ vertinimui). Ketvirta, įvertinus santykinių pranašumų lentelės duomenis bei informaciją dėl parametro „Paslaugų teikimo strategija ir įgyvendinamumas“ (T4), ieškovių vertinimu, 19,93 balas Pirkimo laimėtojui buvo suteiktas nepagrįstai, nes Pirkimo laimėtojo aprašyme dėl aptariamo parametro buvo pasiūlyti informacinės sistemos diegimo terminai, kurie buvo trumpesni nei numatytieji Pirkimo dokumentuose, tačiau realus tokių terminų įgyvendinimas Pirkimo laimėtojo nebuvo pagrįstas jokia ankstesne profesine patirtimi ar kita informacija. Pirkimo laimėtojo aprašyme buvo analizuojami tik tie Pirkimo (projekto) tikslai, kurios siekia ir yra pajėgus įgyvendinti ir kurie yra susiję su projektu kaip informacinių sistemų projektu. Taigi, Pirkimo laimėtojas neįvertino pilnai ir išsamiai projekto esmės bei tikslų, kas neabejotinai gali įtakoti ir Pirkimo laimėtojo teikiamų paslaugų kokybę.
 9. Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija, teikdama atsakymus į pretenziją dėl SPS 3.1.8.1 p., 3.1.8.11 p., 3.1.8.17 p. reikalavimų, patvirtino ir pripažino, Tiekėjo pretenzijoje nurodytas aplinkybes, tačiau jas nelaikė pagrindu atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl tariamai netinkamo SPS reikalavimų aiškinimo. Tokiu būdu Perkančioji organizacija de facto pakeitė Pirkimo sąlygų reikalavimus ir pati nesilaikė paskelbtų Pirkimo sąlygų grubiai, pažeisdama viešųjų pirkimų principus ir draudimą keisti sąlygas (VPĮ 3 str., 27 str.).
 10. Negana to, trečiojo asmens dalis specialistų akivaizdžiai neatitiko SPS 3.1.8 p. reikalavimų, kadangi pasitelktas ekspertas, kuris siūlomas programų vadovo pozicijai, neatitinka SPS 3.1.8.1 punkto kvalifikacijos reikalavimų, dėl šio atitikimo dalyvis galimai pateikė melagingą informaciją, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 39 str. 2 d. 1 p. Eksperto, kuris siūlomas technologinio turto valdymo, sąskaitybos ir klientų aptarnavimo bei verslo valdymo sistemų architekto pozicijai (SPS 3.1.8.5 punktas), kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.5 punkto c) papunkčiui, nes ekspertas neturi SAP architekto sertifikato. Eksperto, kuris siūlomas SPS 3.1.8.8 punkto pozicijai, neatitinka SPS 3.1.8.8 punkto a) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes ekspertas objektyviai neturi patirties diegiant ir (arba) kuriant ir (arba) modernizuojant sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistemą. Eksperto, kuris siūlomas SPS 3.1.8.10 punkto pozicijai, kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.10 punkto a) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes ekspertas objektyviai neturi patirties diegiant ir (arba) kuriant ir (arba) modernizuojant verslo valdymo sistemą ir neturi ne mažiau kaip 3 metų patirties. Eksperto, kuris siūlomas SPS 3.1.8.10 punkto pozicijai, kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.11 punkto c) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes eksperto kvalifikacijai pagrįsti yra pateiktas ne reikalaujamas testavimo vadovo, bet analitiko kompetenciją patvirtinantis sertifikatas: ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst, t.y. visiškai kitos kvalifikacijos patvirtinimas, kuris neužtikrina eksperto kompetencijos vykdyti informacinių sistemų testuotojo funkcijas. Dviejų ekspertų, kurie siūlomi SPS 3.1.8.12 punkto pozicijai, kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.12 punkto a) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes abu ekspertai neturi reikalaujamos ne mažiau kaip 3 metų patirties. Eksperto, kuris siūlomas SPS 3.1.8.17 punkto pozicijai, kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.17 punkto a) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes ekspertas objektyviai neturi patirties diegiant ir (arba) kuriant ir (arba) modernizuojant verslo valdymo sistemą SAP ERP.
 11. Eksperto, kuris siūlomas SPS 3.1.8.20 punkto pozicijai, kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.8.20 punkto a) papunkčio kvalifikacinio reikalavimo, nes eksperto anketos duomenimis, ekspertas 2007-2012 m. dirbo CPVA projekto vadovo pozicijoje, kuri nesusijusi su reikalaujama naudotojo sąsajos projektuotojo patirtimi. Ekspertas neturi ne mažiau kaip 2 metų patirties. Ieškovės pažymi, kad dėl specialistų patirties pagal SPS 3.1.8 p. tiekėjai privalėjo pateikti tik užpildytą lentelę be jokių įrodymų ir tokios atitinkamos patirties, darbo stažo ir pan. pagrindimo. Kitaip tariant, šiuo atveju tokia lentelė yra tik trečiojo asmens / Pirkimo dalyvio savideklaracija. Tai nėra įrodymas apie jo specialistų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, o tik dalyvio deklaracija. Perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, ignoravo tai, kad patys atitinkami specialistai viešai skelbė informaciją, kuri prieštarauja trečiojo asmens dalyvio pateiktiems duomenims. Tokiu būdu vertinant trečiojo asmens kvalifikaciją ir remiantis išimtinai deklaratyviais trečiojo asmens duomenimis buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir turiningojo pasiūlymų vertinimo reikalavimai (VPĮ 3 str.), kadangi Perkančioji organizacija viešai prieinamą ir pačių specialistų skelbiamą informaciją ignoravo ir teikė prioritetą trečiojo asmens savideklaracijai apie šiuos asmenis. Esant prieštaravimui tarp viešai skelbiamos informacijos ir dalyvio savideklaracijos, akivaizdu, jog Perkančioji organizacija negalėjo vadovautis išimtinai tik pastaraisiais duomenimis.
 12. Perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu atsisakė nagrinėti Pretenziją , įskaitant reikalavimą pateikti informaciją apie komisijos narius, bei neteisėtai ir nepagrįstai 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu atmetė ieškovių reikalavimą suteikti informaciją apie komisijos narius/ekspertus, vertinusius tiekėjų pasiūlymus. Tokie Perkančiosios organizacijos sprendimai ir veiksmai pažeidžia Ieškovo teisę į efektyvią (veiksmingą) savo pažeistų teisių gynybą, kadangi Ieškovas neturi galimybės tinkamai ir objektyviai įvertinti visų komisijos narių nešališkumo bei pateikti motyvuotus argumentus tiek Perkančiajai organizacijai, tiek Teismui dėl neteisėtų, vieną tiekėją proteguojančių sprendimų priėmimo.
 13. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad tarptautinės vertės Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 167689) atsakovė VAC, kaip įgaliotoji organizacija, vykdo AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB LITGAS, „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir UAB Technologijų ir inovacijų centras naudai. Trečiojo asmens pasiūlymas atitinka SPS1 3.1.5 punkto reikalavimus. Trečiojo asmens siūlomos programinės įrangos gamintojas nurodė, kad trečiasis asmuo turi teisę teikti programinės įrangos aptarnavimo paslaugas. Taigi, abiejų tiekėjų siūlomos programinės įrangos gamintojai savo patvirtinimuose nepavartojo žodžių junginio „teikti jos garantinę priežiūrą“, tačiau atsakovė, vadovaudamasi lygiateisiškumo principu, priėmė šiuos patvirtinimus kaip tinkamus tiek iš ieškovės, tiek iš trečiojo asmens. Skundžiamo Pirkimo atveju yra akivaizdu, kad tiek ieškovėms, tiek trečiajam asmeniui nekilo jokių klausimų dėl SPS1 3.1.5 punkte nurodytų nuostatų, kadangi abu tiekėjai pateikė dokumentus, kuriuose nėra pažodinio teksto „teikti jos garantine priežiūra“. Atsakovė šiuo klausimu vienodai traktavo abiejų tiekėjų pasiūlymus. Atsakovės nuomone, ieškinyje teikdami argumentus dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo SPS1 3.1.7 punkto reikalavimams, ieškovai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekia užvilkinti Pirkimo užbaigimą, kadangi ieškovams 2016-08-08 ir 2016-09-02 susipažinti buvo pateikti trečiojo asmens dokumentai, kurių turinį ieškovai ignoruoja. Atsakovei buvo pateikti SPS1 3.1.7 punkte nurodyti dokumentai, kurie ir buvo reikalaujami tam kad atsakovas galėtų įsitikinti trečiojo asmens pajėgumu įvykdyti būsimą sutartį. Šie dokumentai patvirtino trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį SPS1 3.1.7 punkto reikalavimams.
 14. Trečiojo asmens kvalifikacija atitiko SPS 3.1.8 punkto reikalavimus. Atsakovė visiškai nesutinka su ieškovių teiginiais neva atsakovas de facto pakeitė Pirkimo sąlygų reikalavimus, juos aiškino netinkamai ir tokiu būdu pažeidė viešųjų pirkimų principus. Atsakovė savo paaiškinimus pateikė 2016-09-23 atsakyme į ketvirtą pretenziją. Ieškovės nepagrįstai nurodo, jog atsakovas neva nepagrįstai priėmė kaip lygiavertį trečiojo asmens pateiktą ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst (testavimo analitiko sertifikatą). Atsakovė paaiškina, jog šiuo metu nebėra ISEB sertifikavimo, nes ISTQB ir ISEB apsijungė (liko ISTQB-BSC sertifikavimo įstaiga), ko pasėkoje šiuo metu yra išduodami 3 to paties lygio sertifikatai. Kad šie sertifikatai savo esme yra to paties lygio, t. y. lygiaverčiai, galima įsitikinti čia http://certifications.bcs.org/upload/pdf/swt-careerpath.pdf (pridedamas priedas Nr. 1). Dėl šių priežasčių ieškovo argumentai atmestini kaip nepagristi. Trečiojo asmens ekspertas atitinka SPS1 3.1.8.17 punkto reikalavimus, nes tik trečiojo asmens siūlomos programinės įrangos gamintojas gali pasakyti, kad pakanka tokios kompetencijos programuoti skirtingus SAP modulius ar ne. Ieškovai nėra SAP ekspertai. Antra, ieškovai pateikia netinkamą pavyzdį lygindami visiškai skirtingas sistemas tokias, kaip ta pačia programavimo kalba sukurtų dokumentų valdymo sistemos (MS SharePoint) ar VMI e.deklaravimo sistemos. Tinkama būtų lyginti tos pačios sistemos skirtingų posistemių, modulių ar funkcionalumų programavimo patirtį t. y. ieškovės minimos vienos verslo valdymo sistemos Microsoft Nav Pirkimų valdymo funkcionalumo lyginimas su Microsoft Nav Finansų valdymo funkcionalumu. Šiuo atveju, trečiojo asmens siūlomo eksperto patirtis grindžiama tos pačios sistemos SAP skirtingų funkcionalumų programavimo ta pačia programavimo kalba ABAP patirtimi, todėl trečiojo asmens nurodyto specialisto kvalifikacija atitinka SPS1 3.1.8.17 punkto reikalavimus. Trečia - Ieškovės pateikti išvedžiojimai apie menamai būtinas programuotojo kompetencijas „Programuotojas, norėdamas modifikuoti kiekvieną šių sistemų, turi gerai išmanyti konkrečios sistemos architektūrą, tam kad programuojant nesugadintų įdiegtos sistemos konfigūracijos“ parodo ieškovių nesupratimą apie architekto ir programuotojo roles projekte, nes minimus uždavinius spręstų architektas, kuriam SPS yra keliami atskiri kvalifikaciniai reikalavimai.
 15. Trečiojo asmens nurodytų specialistų kvalifikacija atitinka SPS1 3.1.8.1, 3.1.8.5, 3.1.8.8, 3.1.8.10, 3.1.8.11, 3.1.8.12, 3.1.8.17 ir 3.1.8.20 punktų reikalavimus. Atsakyme 4 atsakovė atsakė į visus Pretenzijos 4 reikalavimus ir pagrindė savo poziciją, papildomai atkreipdamas dėmesį ir į tai, kad didelė dalis Pretenzijoje 4 nurodytų argumentų dėl trečiojo asmens specialistų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams yra netikslūs, nes atsakovei iš Pretenzijos 4 turinio nebuvo aišku, kurių konkrečiai trečiojo asmens pasitelktų specialistų kvalifikacija yra kvestionuojama (Pretenzijoje 4 nebuvo nurodyta nė vieno konkretaus specialisto vardas, pavardė, nepateikta specialistų lentelė, nepateikti jokie išrašai iš Linkedin.com, kuriais vadovavosi Ieškovai, ar kiti tikslūs duomenys). Tik pačioms ieškovėms, kurios rengė Pretenziją 4 ir Ieškinį, yra aišku ir atrodo savaime suprantama, kokius konkrečiai asmenis jie turėjo omenyje, kai tuo tarpu atsakovė galėjo tik spėlioti, kokių asmenų kvalifikaciją ieškovės kvestionuoja, juo labiau, kad ieškovai omenyje galėjo turėti tiek iš tikrųjų trečiojo asmens pasitelktus specialistus, tiek ir bet kokius kitus asmenis.
 16. Ieškovės nurodė, kad remiasi jiems Pirkime pateikta informacija apie konkrečių trečiojo asmens specialistų sąrašą. Visose ieškovių pretenzijose ieškovės nenurodė, kad remiasi šia informacija ir kad apskritai ją turi, o vadovaujantis VPį 93 straipsnio 3 dalimi ir CPK 4232straipsnio 1 dalimi, teisminio ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Atsakovė pažymėjo, jog informacija apie trečiojo asmens specialistų sąrašą ieškovams buvo pateikta atsitiktinai dėl žmogiškosios klaidos. Šios informacijos ieškovės neturėjo gauti, tai yra konfidenciali trečiojo asmens pasiūlymo dalis, kurią ieškovai privalėjo nedelsiant sunaikinti. Vis dėlto ieškovėms laiku jos nesunaikinus, manytina, kad šios informacijos naudojimas po to, kai Pirkimo laimėtoju buvo paskelbtas trečiasis asmuo, parodo nesąžiningą ieškovų elgesį ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad trečiojo asmens nurodytų specialistų patirtį vertino pagal Pirkimo procedūrų metu pateiktus reikalautus dokumentus, o ne darydamas prielaidas dėl specialistų teorinio galėjimo ar negalėjimo atitikti SPS1 3.1.8 punkto papunkčiuose keliamus reikalavimus. Būtent tik teorinėmis prielaidomis Ieškovės grindžia savo poziciją dėl trečiojo asmens nurodyto specialisto atitikties SPS1 3.1.8.1 punkto reikalavimams.
 17. Be to, ieškovės nepagrįstai teigia ir tai, kad trečiojo asmens nurodytas specialistas neatitinka SPS 3.1.8.5 punkto c) dalies reikalavimo, nes neva neturi reikalaujamo sertifikato. Pažymėtina, jog Trečiasis asmuo ieškovėms pateikė siūlomo specialisto kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, kurį išdavė gamintojas, išduodantis sertifikatus, atitinkančius SPS 3.1.8.5 punkto reikalavimus. Papildomai atkreipiamas dėmesys į tai, kad trečiojo asmens siūlomos programinės įrangos gamintojas netaiko sertifikavimo sistemos, todėl išdavė savo patvirtinimą apie specialisto kompetenciją. Šiuo atveju atsakovas vertino pateiktų dokumentų turininį lygiavertiškumą, o ne formos reikalavimą, kad tiekėjas pateiktų būtinai sertifikatą. Visa ieškovių pozicija ir išvados apie trečiojo asmens nurodyto specialisto, atitinkančio SPS 3.1.8.8 punkto reikalavimus, patirtį grįstos spėlionėmis, prielaidomis ir subjektyviu vertinimu, kuris negali būti laikomas objektyviais įrodymais.
 18. Nepagrįsti ieškinio argumentai, kad trečiojo asmens pasitelktas ekspertas neatitinka SPS 3.1.8.20 punkto a) dalies reikalavimo. Atsakovė atkreipia dėmesį, jog Pirkimo sąlygose buvo keliamas reikalavimas, kad specialistas turėtų patirtį „praktiškai analizuojant ir projektuojant naudotojo sąsają“, o ne tai, kad specialistas būtų ėjęs tam tikro konkretaus pavadinimo pareigas. Pareigų pavadinimas pats savaime tiksliai neapibūdina specialisto funkcijų, rolės konkrečiame projekte. Galiausiai pažymėtina, jog perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę įvertinti, ar pirkime dalyvaujančio tiekėjo kvalifikacija yra tinkama ir pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, o perkančiosios organizacijos sprendimai priimami, įvertinus visą dokumentų, kuriuos jai pateikia tiekėjai, siekiantys įrodyti savo atitiktį pirkimo sąlygoms, visumą ir atlikus detalią jų analizę. Būtent trečiojo asmens pateiktų įrodymų pagrindu atsakovas nusprendė, kad jo nurodytų specialistų kvalifikacija atitinka visus SPS1 3.1.8 punkto papunkčių reikalavimus. Ieškovės neturi teisės kelti klausimo dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo, t. y. dėl SPS 3.1.8 punkte ir jo papunkčiuose nurodytų reikalavimų, kokius dokumentus kvalifikacijos atitikties įrodymui turi pateikti Pirkime siekiantys dalyvauti tiekėjai, nes pirkimo sąlygų neginčijo. Nepagrįsti ieškovių argumentai, kad atsakovė trečiojo asmens kvalifikaciją vertino atsižvelgdamas tik į tiekėjo deklaracijas.
 19. Trečiojo asmens pasiūlymui suteiktas ekonominio naudingumo balas buvo apskaičiuotas pagrįstai, Pirkimo dokumentų nustatyta tvarka pagal Kvietimo teikti pasiūlymus specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede aprašytą pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodiką, kuri yra Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis ir buvo paskelbta viešai kartu su SPS2. Atsakovė visų tiekėjų pasiūlymus vertino vienodai būtent vadovaudamasi šiais Metodikoje nustatytais kriterijais. Ieškovai nepateikia jokių konkrečių pavyzdžių, kur atsakovas būtų padaręs kokias nors aritmetines klaidas skaičiavimuose, todėl ieškovių argumentai apie per aukštą trečiojo asmens pasiūlymo įvertinimą yra nepagrįsti.
 20. Atsakovė paaiškino, jog R. L. niekada nebuvo Pirkimo komisijos narė. Pirkimą vykdžiusi viešojo pirkimo komisija buvo sudaryta atsakovo generalinės direktorės įsakymu, komisijos nariais paskirti 5 asmenys (taip pat paskirti juos pavaduojantys asmenys). Komisija, atsižvelgdama į perkamo objekto apimtį ir specifiką, pasiūlymų vertinimui pasitelkė net 62 ekspertus, tarp kurių buvo ir R. L.. Atsakovės nuomone, ieškovai ginčą teisme naudoja ne kaip savo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą, o kaip priemonę išspręsti savo verslo klausimus su konkurentais, apribojant jiems galimybę įeiti į naujas rinkas.
 21. Trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ prašė patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės, teikdamos 2016-08-08 pretenziją atsakovei akivaizdžiai praleido VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą 10 dienų terminą ir apie tai buvo informuotas atsakovės 2016-08-10 pranešimu „Dėl 2016-08-08 pretenzijos“, kurį gavo 2016-08-10 (pripažinimas ieškinio 8 punkte). Taigi ieškinį teismui dėl 2016-08-08 pretenzijos atmetimo ieškovės turėjo teisę teismui pareikšti iki 2016-08-20, ieškinį pateikė teismui tik 2016-08-25, t. y. praleidusios VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą 10 dienų terminą. Pažymėjo, jog ieškovės sutiko su atsakovės 2016-08-10 sprendimu dėl termino praleidimo pareikšti pretenziją, jo teismui atskirai neskundžia ir neprašo panaikinti ir patikslintame ieškinyje, todėl vadovaujantis VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. turi būti taikomas senaties terminas ieškinio reikalavimui 59.1 p., kuriuo prašoma panaikinti atsakovės sprendimus nurodytus 2016-07-22 pranešime apie dalyviams Pirkime skirtus ekonominio naudingumo balus, pasiūlymų eilę bei išrinktą Pirkimo laimėtoją. Nors patikslintas ieškinys iš esmės grindžiamas ieškovių 2016-09-15 Pretenzija, tačiau ieškovės neprašo teismo panaikinti perkančiosios organizacijos 2016-09-23 sprendimo, kuriuo atmesta minėta pretenzija. Be to tokiam reikalavimui ieškovės yra praleidusios VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą 10 dienų terminą. Tai dar kartą įrodo, jog ieškovės dirbtinai vilkina procesą ir nesivadovauja įstatyme nustatytais terminais savo tariamai pažeistoms teisėms ginti. Pažymėjo, jog trečiojo asmens kvalifikacija atitiko SPS 3.1.8 punkto reikalavimus. Trečiasis asmuo siūlydamas specialistą į nurodytą poziciją parinko patyrusį programų vadovą bei pateikė įrodymus apie jo patirties atitikimą keliamiems reikalavimams. pateikta pasiūlyto specialisto patirtis yra daugiau nei pakankama ir pilnai atitinka atsakovo konkurse iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. Trečiojo asmens pasiūlytas specialistas į programos vadovus jo gyvenimo aprašyme nurodytus projektus valdė kaip Programos/Projektų vadovas, t. y. būtent atliko tą funkciją, kurios prašo atsakovas punkte SPS 3.1.8.1. Pagal projektų valdymo pareigybių hierarchiją programos vadovo funkcija yra aukštesnė už projekto vadovo, t. y. programos vadovas vadovauja keliems projektų vadovams, kurie savo ruožtu vadovauja projektams, kuriuose dirba tam tikras kiekis žmonių. Trečiasis asmuo pateikdamas siūlomo eksperto gyvenimo aprašymą, nurodė kurie projektai buvo įgyvendinti, todėl yra akivaizdu, kad visi projektai buvo vykdomi tam pačiam klientui, kuriuose siūlomas ekspertas atliko programos vadovo funkcijas. Praktikoje yra įprasta, kad jei vienas tiekėjas vienam klientui atlieka keletą tarpusavyje susijusių projektų, yra paskiriamas vienas asmuo, kuris valdytų tuos projektus kaip projektų programą, t. y. kelių projektų rinkinį, toks asmuo vadinamas programos vadovu. Būtent tokią funkciją ir atliko siūlomas specialistas. Ieškovės, pateikdamos savo argumentus dėl trečiojo asmens neatitikimo SPS 3.1.8.11. p. reikalavimams, bando suklaidinti teismą, kad tik ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager sertifikatas gali būti pripažintas tinkamu, nors Perkančioji organizacija aiškiai dar konkurso sąlygose nurodė, kad gali būti pateikiami ir ISEB Advanced Tester sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Trečiojo asmens šiai pozicijai pasiūlytas ekspertas kaip tik ir turi lygiavertį, to paties, t.y. Advanced Level, testuotojo sertifikatą. Dėl trečiojo asmens atitikimo SPS 3.1.8.17. p. reikalavimams pažymėjo, kad tik SAP ABAP programavimo kalbą žinantys programuotojai gali atlikti SAP ERP programinės įrangos tobulinimą, nes SAP ERP yra sukurta naudojant SAP ABAP programavimo kalbą. Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlytas ekspertas visiškai atitinka keliamą reikalavimą. Dėl trečiojo asmens atitikimo SPS 3.1.8.10 reikalavimams nurodė, kad SAP ERP verslo valdymo sistema yra dalis SAP IS-U sprendimo komunaliniams sektoriui. Trečiasis asmuo kaip tik ir siūlo atsakovei SAP IS-U bei SAP CRM sprendimus, kurių dalis yra ir SAP ERP. SAP IS-U yra netgi ne produktas, o daugelio SAP kuriamų produktų rinkinys, kurie tarpusavyje yra suderinti taip, kad atitiktų komunalinio paslaugų sektoriaus, sektoriaus, kuriame veikia Lietuvos energijos grupė, poreikius. Todėl teiginys, kad buvo panaudoti visai skirtingi sprendimai, yra atmestini kaip nepagrįsti.
 22. Pažymėjo, jog nepagrįsti ieškovių argumentai dėl netinkamo kvalifikaciją pagrindžiančių ir su ja susijusių duomenų vertinimo. Trečiojo asmens pasiūlymas atitiko SPS 3.1.7. p. reikalavimus. Trečiasis asmuo grįsdamas savo kvalifikaciją Pirkime pagal viešojo pirkimo kvalifikacijos SPS 3.1.7. p. pateikė išsamų įvykdytų projektų sąrašą su detaliais projektų aprašymais pagal kiekvieną SPS 3.1.7. punkto reikalavimo papunktį. Be to, apie kiekvieną nurodytą projektą buvo pateiktas oficialus ir pasirašytas kliento atstovo atsiliepimas. Ieškovių argumentus dėl Pirkimo laimėtojui suteikto ekonominio naudingumo balo bei galimo komisijos šališkumo trečiasis asmuo laiko nepagrįstais iš esmės dėl tų pačių argumentų, kuriuos nurodė atsakovė.
 23. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies -panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ viešojo pirkimo komisijos 2016-07-22 sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo bei atsakovės sprendimus, kuriais buvo atmestos ieškovių pretenzijos dėl minėtų sprendimų panaikinimo; kitoje dalyje ieškinio netenkino; priteisė iš atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ieškovės „Tieto Lietuva“, UAB naudai 217 Eur žyminio mokesčio ir 3000 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme, pripažinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-09-23 konfidencialaus rašto Nr. TPC-09-002 priedus Nr. 3-6, nevieša bylos medžiaga ir neleido ieškovėms susipažinti su atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-09-23 konfidencialaus rašto Nr. TPC-09-002 priedais Nr. 3-6.
 24. Teismas sutiko su ieškovių argumentais, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitiko SPS 3.1.7 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.7 a) papunktyje nustatytų reikalavimų. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) sutartimi „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“ (toliau – Sutartis 1). Pirkimo laimėtojas paraiškos priede Nr. 2 nurodė, kad Sutarties 1 pradžia yra 2009-05-01, o pabaiga 2014-04-30. Šiai aplinkybei pagrįsti tiekėjas pateikė kliento „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) 2013-04-08 pasirašytą Paslaugų suteikimo pažymą, tačiau iš pažymos matyti, kad sutartis buvo įvykdyta ne paraiškos priede Nr. 2 nurodytu 2014-04-30 terminu. Teismo nuomone, pagrįstas ir ieškovių argumentas, kad sistemos diegimo pagal Sutartį 1 vertė neatitiko 1 mln. Eur be PVM. Nors Pirkimo laimėtojas paraiškoje nurodė 4 mln. vertę, tačiau kliento pažymoje Sutarties 1 vertė nėra nurodoma. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad technologinio turto valdymo sistemos diegimo vertė yra 4 mln. Eur, ar bent 1 mln. Eur, tiekėjas nėra pateikę, todėl spręstina, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikacija ir šiuo aspektu neatitinka SPS 3.1.7 a) reikalavimų. Kita vertus, nepagrįsti ieškovių argumentai, kad Sutartis 1 buvo įgyvendinta dvejoms bendrovėms, t. y. SSE, a.s. bei SSE - Distribution, a.s. Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal SPS 3.1.7 a) reikalavimus viena ar kelios sutartys turėjo būti įvykdytos tam pačiam klientui. Sutartis buvo pasirašyta ir įvykdyta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija), todėl šiuo aspektu atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus. Teismo teigimu, ieškovių argumentus, kad Sutartis 1 neatitiko SPS 3.1.7 a) nustatyto ne mažiau 300 registruotų vidinių vartotojų kriterijaus ir kad sutartimi nebuvo įdiegta technologinio turto valdymo informacinė sistema paneigia kliento „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) pažyma, kurioje nurodoma, kad projektas buvo įgyvendintas technologinio turto valdymo informacinės sistemos pagrindu, o sprendimo naudotojų skaičius 550: paskirstymas ir apskaita - 250, mažmeninė prekyba, tiekimas – 300. Teismas nurodė, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.7 b) papunktyje nustatytų reikalavimų. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „ČEZ ICT Services a.s“ (Čekija) sutartimi „ČEZ Group - Implementation of billing and customercare information system based on SAP IS-U and SAP CRM“. Pagal klientui „ČEZ ICT Services a.s“ (Čekija) pateiktą pažymą Sutartis 2 buvo vykdoma kliento grupės įmonėms Rumunijoje ir Albanijoje. Pagal pažymą sistema Rumunijoje buvo įdiegta 2006-2007 metais, o Albanijoje - įdiegta 2009-2010 metais, taigi Pirkimo laimėtojo kvalifikacija taip pat neatitiko SPS 3.1.7 b) reikalavimo, nes sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistemą pagal Sutartį 2 NESS įdiegė ne per paskutinius trejus metus. Aplinkybė, kad po sistemos įdiegimo NESS toliau atliko sistemos palaikymo ir plėtojimo darbus, nepatvirtina Pirkimo laimėtojo atitikimo SPS 3.1.7 b) kvalifikaciniam reikalavimui, pagal kurį 3 metų laikotarpis siejamas su sistemos įdiegimo, bet ne jos plėtojimo ir palaikymo terminais. Šiuo atveju Pirkimo laimėtojas neįrodė savo technologinio ir profesinio pasirengimo įdiegti naują (ne senesnę nei 3 metų) sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistemą, nes tokių įrodymų nepateikė. Pateikti įrodymai patvirtina tik tai, kad Pirkimo laimėtojas plėtoja ir palaiko senas, t.y., 2006-2009 metais įdiegtas, sistemas, todėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.7 b) reikalavimų. Teismas nurodė, jog ieškovių argumentai, kad sistemos įdiegimo vertė buvo mažesnė nei SPS 3.1.7 b) reikalaujama 3 mln. Eur be PVM, nepagrįsti, nes paraiškoje ir kliento pažymoje nurodyta didesnė vertė. Pažymėjo, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.7 c) papunktyje nustatytų reikalavimų. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Severni energeticka a.s.“ (Čekija) sutartimi „SEVEN - Implementation of enterprise resource management system based on SAP ERP“. Pirkimo laimėtojas paraiškoje nurodė, kad sutarties vertė be techninės įrangos ir licencijų yra daugiau nei 2 mln. Eur, tačiau paraiškoje pateiktų duomenų nepatvirtina kliento Severni energeticka a.s.“ (Čekija) pažyma, kurioje nurodoma, kad sutarties suma daugiau nei 60 mln. CZK, iš kurios AĮ sudarė daugiau nei 4 mln. CZK, licencijos – daugiau nei 16 mln. CZK ir aptarnavimas, priežiūra bei palaikymas – daugiau nei 19 mln. CZK. Taigi iš 60 mln. atėmus 16 mln. licencijų vertę bei 19 mln. sistemos aptarnavimo vertę, sistemos įdiegimas sudaro 25 mln. CZK, kas pagal Euro ir Čekijos kronos santykį 1 Eur = 27, 792 sutarties įvykdymo dienai – 2015-01-31 (Lietuvos banko duomenys) sudaro 899539,43 Eur. Verslo valdymo sistemos diegimo vertė pagal Sutartį 3 yra mažesnė nei 2 mln. Eur, todėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitiko SPS 3.1.7 c) reikalavimo. Be to, Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitinka SPS 3.1.7 d) papunktyje nustatytų reikalavimų. Pirkimo laimėtojas atitikimą d) papunkčio reikalavimams kaip ir atitikimą a) papunkčiui grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) Sutartimi 1 ( „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“). Kaip minėta, Sutartis 1 įvykdyta ne per paskutinių trejų metų laikotarpį, todėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacija SPS 3.1.7 d) neatitinka reikalavimo. Dėl nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikacija neatitiko SPS 3.1.7 d) reikalavimų. Atsakovės sprendimai suteikti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymui suteikti ekonominio naudingumo balus, įtraukti pasiūlymų eilę bei pasiūlymą pripažinti Pirkimo laimėtoju prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto imperatyviems reikalavimams, todėl naikintini. Teismo nuomone, byloje nustatytas Pirkimo laimėtojo kvalifikacijos neatitikimas SPS 3.1.7 a, b, c ir d punktų reikalavimams yra pakankamas pagrindas panaikinti ginčijamus sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo, todėl teismas neapsisakė dėl kitų ieškovo argumentų: Pirkimo laimėtojo neatitikimo SPS 3.1.5 ir 3.1.8 punktų reikalavimams, dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo pagrįstumo ir dėl Pirkimo komisijos šališkumo, kurie neturėtų įtakos teismo sprendimui.
 25. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 26. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pirkimą vykdė atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, įgaliota kitų perkančiųjų organizacijų – AB LESTO, AB ,,Elektros skirstymo operatorius“ (AB ,,Lietuvos dujos“ teisių perėmėjas), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB LITGAS, AB „Lietuvos energijos gamyba“ ir UAB Technologijų ir inovacijų centras (specialiųjų pirkimo sąlygų 1.1 p.). Šios atsakovę įgaliojusios organizacijos nagrinėjamoje byloje nedalyvavo nei atsakovių, nei trečiųjų asmenų procesiniu statusu. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas panaikino atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (įgaliotinės) sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei pirkimo laimėtojo nustatymo. Nors šie sprendimai buvo priimti UAB „Verslo aptarnavimo centras“, tačiau jų panaikinimas materialinius teisinius padarinius sukelia ne tik šiai organizacijai, bet ir ją įgaliojusioms perkančiosioms organizacijoms (VPĮ 14 str., CK 2.133 str. 1 d.), t. y. skundžiamu sprendimu panaikinta įgaliotųjų organizacijų teisė sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovės sprendimu nustatytu pirkimo laimėtoju, panaikinus šį atsakovės sprendimą atidedamas viešojo pirkimo sutarties sudarymas. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, perkančiosios organizacijos, įgaliojusios atlikti pirkimą, byloje nebuvo įtrauktos nei atsakovėmis, nei trečiaisiais asmenimis. Šis procesinis pažeidimas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 2 d. 2 p.; 327 str. 1 d. 1 p.).
 27. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi įtraukė AB LESTO, AB „Elektros skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Litgas“, AB „Lietuvos energijos gamyba“ ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras“, taip pat pirkimo laimėtoją NESS Czech s.r.o. trečiaisiais asmenimis ir pasiūlė pateikti atsiliepimus dėl ieškinio.
 28. Tretieji asmenys AB „Elektros skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Litgas“, AB „Lietuvos energijos gamyba“ ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovių ieškinį atmesti pilna apimtimi. Nurodė, kad už Pirkimo procedūrų metu priimtus sprendimus (Pirkimo sąlygų patvirtinimas, tiekėjų kvalifikacijos įvertinimas, pasiūlymų įvertinimas) yra atsakinga atsakovė. Trečiųjų asmenų nuomone, ieškovių reikalavimai yra pagrįsti tik subjektyviomis prielaidomis ir klaidinga informacija, neatitinkančia tikrovės ir turi būti atmesti. Nurodė, jog sutinka su atsakovės šioje byloje pateiktuose procesiniuose sprendimuose išdėstyta pozicija.
 29. Trečiasis asmuo NESS Czech s.r.o. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė nutraukti civilinę bylą, nes ieškovės nesilaikė ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų tvarkos terminų ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti, priteisti iš ieškovių trečiojo asmens naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jungtinės veiklos narių NESS Czech s.r.o. ir UAB „Innoforce“ kvalifikacija visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, todėl tiekėjai pagrįstai nustatyti Pirkimo laimėtoju, kaip pateikę ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris šiame Pirkime taip pat yra mažiausios kainos. Nurodė, kad NESS Czech s.r.o. turi didelės tarptautinės patirties, įgyvendinant integruotas verslo valdymo sistemas įvairiose Europos Sąjungos valstybėse ir įvairių sektorių perkančiosioms organizacijoms, ypač komunalinio sektoriaus, todėl atsakovės sprendimas pasirinkti Pirkimo laimėtoju NESS Czech s.r.o. ir UAB „Innoforce“ konsorciumą visiškai atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus tikslus. Akcentavo, kad ieškovės ne tik pateikė visiškai nepagrįstus ieškinius, bet ir akivaizdžiai pažeidė iš Europos Sąjungos direktyvinio teisinio reguliavimo kylančią pareigą – operatyviai ginti tariamai pažeistus interesus. Pažymėjo, jog esamoje situacijoje ieškovės ėmėsi pavėluotos savo tariamai pažeistų teisių gynybos dėl UAB „InnoForce” ir NESS Czech s.r.o. kvalifikacijos ginčijimo. Ieškovės, abejodamos trečiojo asmens NESS Czech s.r.o. kvalifikacija, nerūpestingai ir pavėluotai siekė susipažinti su trečiojo asmens paraiškos kvalifikaciniais duomenimis ir tokiu būdu ginti savo tariamai pažeistas teises. Ieškovės, teikdamos patikslintus ieškinius teismui, nereikalavo naikinti atsakovės sprendimų dėl trečiojo asmens NESS Czech s.r.o. kvalifikacijos įvertinimo, o peržiūros reikalavo tik dėl sprendimų, kuriais buvo patvirtinti galutiniai Pirkimo rezultatai dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo. Tokiu būdu ieškovės, manytina, siekė dirbtinai išvengti jam tenkančių neigiamų procesinių pasekmių dėl pavėluotai ginčijamo tarpinio sprendimo dėl trečiojo asmens kvalifikacijos, kad šis sprendimas nebūtų ginčo dalyku ir dėl jo pavėluoto apskundimo nekiltų klausimų. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą pareigą užtikrinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo operatyvumo principą, kylantį iš Europos Sąjungos teisinio reguliavimo, neturėtų nagrinėti ieškovių pavėluotai pradėtos ginčyti trečiųjų asmenų kvalifikacijos, nes apie šiuos tariamus pažeidimus ieškovės galėjo sužinoti bei juos turėjo pradėti ginčyti anksčiau, nei paaiškėjo galutiniai Pirkimo rezultatai. Ieškovės nepagrįstai ginčija NESS Czech s.r.o. kvalifikaciją, kaip neatitinkančią Pirkimo sąlygų SPS 3.1.7 punkto reikalavimų dėl tiekėjo įvykdytų sutarčių. Atsakovė visiškai pagrįstai pripažino NESS Czech s.r.o. atitinkančiu Pirkimo sąlygų SPS 3.1.7 punkto kvalifikacinius reikalavimus, laikydama, kad pagal Pirkimo sąlygų SPS 3.1.7 punktą kvalifikacijos įrodymu pripažįstami ne tik užsakovų atsiliepimai, bet ir visa atsakovei kita prieinama informacija apie asmens kvalifikaciją. Nurodė, kad pilnai palaiko atsakovės ir UAB „Innoforce“ atsiliepimuose į ieškinius pateiktus argumentus dėl NESS Czech s.r.o. atitikimo SPS 3.1.7 punkto reikalavimams. NESS Czech s.r.o. papildomai šiame atsiliepime atkreipia dėmesį į pirmosios instancijos teismo. Svarbu pažymėti, kad pilnai išbaigtas ir kvalifikacinį reikalavimą atitinkantis programinės įrangos sprendimo diegimas klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ tiekėjo NESS Czech s.r.o. buvo baigtas tik 2014-04-30, kaip buvo nurodyta NESS Czech s.r.o. tinkamai įvykdytų sutarčių sąraše, pateiktame paraiškos priede Nr. 2, todėl tiekėjo kvalifikacija visiškai atitinka aptariamą kvalifikacinį reikalavimą. Pirmosios instancijos teismas, pirmą kartą nagrinėdamas šią civilinę bylą, itin formaliai, pažodžiui vertino paraiškos priedo Nr. 2 informaciją dėl SAP CRM ir SAPIS-U terminų vartojimo. Pažymėjo, kad atsakovė niekada nesikreipdavo į tiekėją (UAB „InnoForce” arba NESS Czech s.r.o.) dėl kvalifikacinių duomenų apie NESS Czech s.r.o. įvykdytas sutartis patikslinimo, o tiekėjas šių duomenų netikslino. Ieškovės tvirtina, jog neva perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos nariai/ekspertai subjektyviai protegavo Pirkimo laimėtoją, vertindami trečiojo asmens pasiūlymą pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir taip pažeidė sąžiningos konkurencijos, skaidrumo principus. Šių ieškinio pagrindą sudarančių motyvų ieškovė nepagrindė leistinais įrodymais ir objektyvia informacija, remdamasis vien deklaratyvaus ir abstraktaus pobūdžio paaiškinimais. Ieškovės iškėlė akivaizdžiai nepagrįstą pagrindą dėl atsakovės ekspertės tariamo šališkumo, šio ieškinio pagrindą taip pat nepagrįsdamas jokiais leistinais įrodymais bei objektyviais duomenimis.
 30. Ieškovės pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašė panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo, apie kuriuos ieškovės buvo informuotos UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. liepos 22 d. pranešimu; panaikinti atsakovės 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą, 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą, kuriais buvo atsisakyta suteikti informaciją apie atsakovės viešojo pirkimo komisijos narius ir ekspertus, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą, atmesti pretenziją; priteisti iš atsakovės ieškovių naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė iš esmės nuosekliai laikosi pozicijos, o jai pritaria ir pats NESS, jog ieškovei pateikus viešai prieinamą informaciją apie tai, kad trečiojo asmens Innoforce ir NESS įvykdyti projektai ar specialistai neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, atsakovė neprivalėjo vertinti ir tikrinti tokių duomenų, o privalėjo vadovautis pagal Pirkimo sąlygas pateiktais Trečiojo asmens (Pirkimo laimėtojo) dokumentais. Kaip ir buvo nurodęs šioje byloje, ieškovė dar kartą atkreipia dėmesį, jog trečiojo asmens pateikti patvirtinimai/deklaracijos ar lentelės dėl įvykdytų projektų bei specialistų patirties yra iš esmės tik savideklaracijos, kurios negali būti laikomos jose esančios informacijos įrodymu ir patvirtinimu, todėl paaiškėjus aplinkybėms, kad pats trečiasis asmuo ir jo specialistai viešai skelbia duomenis, kurie skiriasi nuo atsakovei Pirkime teiktu duomenų, Perkančioji organizacija privalėjo imtis veiksmų dėl trečiojo asmens teiginiu ir duomenų atitikties tikrovei vertinimo ir įsitikinimo jų atitiktimi. Pažymėjo, kad NESS ir atsakovė atsiliepimų motyvais nepagrįstai ir neteisėtai plečiamai ir netinkamai aiškina Pirkimo dokumentų sąlygas. Visi motyvai yra grindžiami iš esmės plečiamu Pirkimo sąlygų aiškinimu ir aplinkybių vertinimu nesant jokių kitų pagrindimų, apart tariamus ir ieškovei neprieinamus duomenis dėl NESS klientų pažymų. Atkreipė dėmesį, jog neturint galimybės įvertinti - NESS sudarytų sutarčių, jų turinio bei priėmimo - perdavimo aktų, apmokėjimo už paslaugas, kyla abejonės dėl NESS klientų pažymų ir jų turinio atitikimo tikrovei. Tai, jog pažymų formuluotės ir reali faktinė situacija gali nesutapti patvirtina jau pats faktas, jog NESS iš esmės pripažino, kad kvalifikacijos pagrindime Perkančiajai organizacijai buvo pateikti netikslūs ir neteisingi projektų aprašymai, t.y. dėl tariamo projektų etapiškumo, tariamos netyčinės naudotos terminijos apibūdinant įvykdytas užduotis tinkamumo ir pan. Be to, tai, kad tik įvertinus sudarytas sutartis ir jų vykdymo dokumentus galima būtų įsitikinti NESS teiginių atitikimų tikrovei patvirtina ir teismų praktika bei situacijos, kai buvo nustatytas neteisingos informacijos Perkančiajai organizacijai teikimas. Visi NESS teiginiai ir teikti papildomi dokumentai yra dalis teisinės gynybos ir strategijos, todėl vertinant Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumą ir teisingumą, o taip pat ar pagrįstai Perkančioji organizacija nusprendė atmesti Ieškovo pretenzijas, negali būti atsižvelgiama į NESS/Innoforce pateiktus dokumentus byloje, nes jie Perkančiajai organizacijai atliekant Pirkimo procedūras nebuvo teikti ir nebuvo vertinti. Neaišku, kokių duomenų pagrindu Perkančioji organizacija įvertinto ieškovės reikalavimų ir pretenzijų nepagrįstumą bei sprendė dėl tinkamos trečiojo asmens kvalifikacijos. Situacija, kai tiekėjas kartu su pretenzija, t.y. po sprendimų dėl tiekėjo kvalifikacijos įvertinimo, teikia naujus įrodymus ir naują informaciją apie atitikimą kvalifikacijos reikalavimams laikytina nesudarančia pagrindo pateisinti anksčiau priimtų sprendimų, įskaitant ir to, kad Perkančioji organizacija tinkamai vykdė tokį vertinimą, o priešingai suponuoja tiekėjo piktnaudžiavimą teise (CK 1.137 str.) ir viešųjų pirkimų pažeidimą (VPĮ 3 str. 1 d.) ir tai, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimus neturėdama jokio teisinio pagrindo ir faktinės informacijos.
 31. Ieškinys tenkinamas iš dalies.
 32. Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. rugsėjo 25 d. CVP IS priemonėmis paskelbė apie skelbiamų derybų būdu organizuojamą tarptautinės vertė pirkimą „Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos pirkimas“, (pirkimo Nr. 167689), (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkimą atsakovas vykdo, kaip įgaliotoji organizacija, trečiųjų asmenų AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB LITGAS, „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir UAB Technologijų ir inovacijų centras naudai.

32015-11-02 gautos suinteresuotų kandidatų paraiškos dalyvauti Pirkime.

42015-12-17 atsakovo sprendimu tiekėjai - nagrinėjamos bylos dalyviai buvo pripažinti atitinkančiais Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir jungtinės veiklos partneriai tretieji asmenys UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o (toliau - NESS); tiekėjai buvo pakviesti pateikti priminius pasiūlymus.

5Po pirminių pasiūlymų pateikimo atsakovas vykdė derybas su Pirkimo dalyviais ir galiausiai pakvietė juos iki 2016 m. balandžio mėn. pateikti galutinius techninius pasiūlymus, o iki 2016-06-10 - pateikti galutinius kainos pasiūlymus.

62016-07-22 atsakovas priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta galutinių pasiūlymų eilė (galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka) bei Pirkimo laimėtoju pripažintas jungtinės veiklos partnerius UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o grupės. Jų pasiūlymui buvo suteiktas didžiausias ekonominio naudingumo balas - 97,65 balai. Ieškovė laimėjo antrą vietą su 91,80 ekonominio naudingumo balo.

72016-08-08 ieškovams buvo leista susipažinti su Pirkimo laimėtojo pasiūlymo nekonfidencialia informacija.

82016-08-08 ieškovai pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo (i) sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol bus priimtas atsakovo sprendimas dėl šios pretenzijos; (ii) panaikinti 2016-07-22 atsakovo sprendimą dėl Pirkimo rezultatų dalyje dėl trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju ir jam suteikto ekonominio naudingumo 97,65 balo; (iii) panaikinti sprendimus, kuriais buvo nuspręsta dėl trečiojo asmens atitikimo Pirkimo reikalavimams; (iv) sudaryti naują pasiūlymų eilę Pirkime, neįtraukiant trečiojo asmens pasiūlymo bei laimėtoju pripažinti ieškovų pasiūlymą. Pretenzija buvo pagrįsta ieškovės nuomone, kad pirkimą laimėjęs dalyvis neatitiko pirkime nustatytų kvalifikacinių ir kitų reikalavimų, taip pat šio dalyvio pasiūlymas įgaliotosios organizacijos buvo nepagrįstai įvertintas kaip ekonomiškai naudingiausias pirkime; tiekėjas neatitiko pirkimo reikalavimus, nes bendrovės InnoForce vadovas G. R. buvo UAB „EPR“, kurios bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, akcininkas. Taip pat nurodė, kad viešojo pirkimo komisijos nariai galimai yra susiję su bendrove InnoForce, kas kelia abejonių dėl jų šališkumo; komisijos narė R. L. dirbo bendrovėje „EPR“. Atsakovas nuo 2016-07-26 iki 2016-08-08 nebuvo suteikęs galimybės susipažinti su laimėjusio dalyvio nekonfidencialais pasiūlymo duomenimis bei jo pasiūlymo santykiniais pranašumais, t.y. buvo suvaržyta ieškovės teisė į veiksmingą gynybą (T.1 b.l. 122-129)

92016-08-10 atsakovas informavo ieškovą, kad jo 2016-08-08 pretenzija nėra priimtina ir nenagrinėtina iš esmės; atsakovė nurodė, kad ieškovė siekė ginčyti ne 2016-07-22 sprendimą, tačiau sprendimus, kurie buvo priimti ankstesnėse pirkimo stadijose –2015-12-17 sprendimą apie tiekėjo kvalifikacijos atitiktį (T.1, b.l.141-142).

102016-08-12 ieškovai pateikė dar vieną pretenziją, kuria reikalavo (i) sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol bus priimtas atsakovo sprendimas dėl šios pretenzijos; (ii) panaikinti sprendimus, kuriuose buvo nuspręsta ieškovams neteikti informacijos apie trečiojo asmens profesinę patirtį pagal kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau - SPS) 3.1.7 ir 3.1.8 punktus; (iii) panaikinti 2016-08-08 pateiktą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta ieškovams neteikti informacijos apie Pirkime pasitelktus ekspertus (jų vardus, pavardes, kvalifikaciją ir darbovietę); (iv) sudaryti galimybę Ieškovams susipažinti su visa trečiojo asmens kvalifikacine informacija dėl SPS 3.1.7 ir 3.1.8 punktų ir papunkčių, kiek tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo; (v) sudaryti galimybę ieškovui susipažinti su informacija apie Pirkime pasitelktus ekspertus (t. y. jų vardais, pavardėmis, kvalifikacija (išsilavinimu), darbovietėmis) (T.1, b.l. 143-149).

112016-08-23 atsakovas pateikė ieškovams atsakymą į 2016-08-12 pretenziją, kuriame nurodė, kad (i) tenkinamas ieškovų reikalavimas dėl Pirkimo procedūrų sustabdymo; (ii) iš dalies tenkinamas Pretenzijos 2 reikalavimas ir panaikinami atsakovo sprendimai, kuriais buvo nuspręsta ieškovams neteikti dalies informacijos apie trečiojo asmens profesinę patirtį pagal SPS1 3.1.7 ir 3.1.8 punktus ir priimtas naujas sprendimas leisti ieškovams susipažinti su papildoma informacija apie trečiojo asmens kvalifikaciją, išskyrus tuos dokumentus ir jų fragmentus, kuriuose pateikiama konfidenciali informacija; (iii) netenkinti Pretenzijos 2 trečiojo reikalavimo ir palikti nepakeistą 2016-08-08 ieškovams pateiktą sprendimą dėl informacijos apie Pirkime pasitelktus ekspertus neatskleidimo ieškovams; (iv) iš dalies tenkinti Pretenzijos 2 ketvirtąjį reikalavimą ir sudaryti galimybę ieškovams susipažinti su Trečiojo asmens kvalifikacine informacija dėl SPS1 3.1.7 ir 3.1.8 punktų ir papunkčių, išskyrus tą informaciją, kurioje atskleidžiami asmens duomenys ir Trečiojo asmens komercinė (gamybinė) paslaptis; (v) netenkinti Pretenzijos 2 penktojo reikalavimo ir nesudaryti Ieškovams galimybės susipažinti su informacija apie Pirkime pasitelktus ekspertus (T.1, b.l. 150-153).

122016-08-23 ieškovai pateikė dar vieną pretenziją. Šioje pretenzijoje buvo reikalaujama (i) sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol bus priimtas atsakovo sprendimas dėl šios pretenzijos; (ii) panaikinti 2016-07-22 sprendimą dėl Pirkimo rezultatų dalyje dėl Trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju ir jam suteikto ekonominio naudingumo 97,65 balo; (iii) panaikinti sprendimus, kuriais buvo nuspręsta dėl trečiojo asmens atitikimo Pirkimo reikalavimams; (iv) sudaryti naują pasiūlymų eilę Pirkime, neįtraukiant trečiojo asmens pasiūlymo, bei laimėtoju pripažinti ieškovų pasiūlymą Pretenzija buvo pagrįsta argumentais dėl laimėjusio dalyvio kvalifikacijos neatitikimo SPS 3.1.7 punkto a) papunkčiui, b) papunkčiui, c) papunkčiui, d) papunkčiui; taip pat kvalifikacijos neatitikimo SPS 3.1.8 ir 3.3 punktams, 3.1.6 punktui, 7.6 punktui, argumentais dėl nepagrįstai aukšto dalyviui sutiekto ekonominio naudingumo balo bei galimo komisijos šališkumo ( T.2, b.l. 28-40).

13Bylos duomenimis, informacija apie Pirkimą laimėjusio dalyvio kvalifikaciją ieškovei buvo suteikta 2016-08-31.

142016-08-31 atsakovė pateikė atsakymą į 2016-08-23 pretenziją, kuriame nurodė, kad (i) tenkina Tieto pretenzijos reikalavimą ir palieką pirkimo procedūras sustabdytas tol, kol bus išnagrinėta pretenzija, (ii) netenkina pretenzijos antrojo reikalavimo kaip nepagrįsto ir palieką galioti įgaliotosios organizacijos 2016 -07-22 sprendimą dėl pirkimo rezultatų dalyje dėl Dalyvio pripažinimo laimėtoju ir jam suteikto ekonominio naudingumo 97,65 balo, (iii) netenkiną pretenzijos trečiojo reikalavimo kaip nepagrįsto ir palieka nepakeistus įgaliotosios organizacijos sprendimus dėl dalyvio atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams; (iv) netenkino pretenzijos ketvirtojo reikalavimo kaip nepagrįsto ir nesudarė naujos pasiūlymų eilės (T.2, b.l. 41-45).

152016-08-25 ieškovai pateikė pirminę savo ieškinio redakciją, kurioje ieškovė nurodytomis 2016-08-23 pretenzijoje aplinkybėms dėl pirkimą laimėjusio dalyvio kvalifikacijos neatitikimo konkrečių SPS punktų nuostatoms nesirėmė (T.1, b.l. 1-12).

162016-09-15 ieškovė pateikė antrą savo ieškinio redakciją, kurioje rėmėsi 2016-08-23 pretenzijoje nurodytomis aplinkybėmis (T.2 b.l. 4-27)

172016-09-15 ieškovai atsakovui pateikė dar vieną pretenziją, kuria buvo reikalaujama: (i) sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol bus priimtas Atsakovo sprendimas dėl šios pretenzijos; (ii) panaikinti Atsakovo 2016-07-22 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju; (iii) panaikinti sprendimus, kuriais buvo nuspręsta dėl trečiojo asmens atitikimo Pirkimo reikalavimams; (iv) sudaryti naują pasiūlymų eilę Pirkime, neįtraukiant trečiojo asmens pasiūlymo, bei laimėtoju pripažinti ieškovų pasiūlymą (T.2, b.l. 142-151).

18Atsakovas 2016-09-23 pateikė ieškovams atsakymą į Pretenziją 4, kuriame nurodė, kad reikalavimas dėl Pirkimo procedūrų sustabdymo yra tenkinamas, o kiti Pretenzijoje 4 nurodyti reikalavimai yra netekinami dviem savarankiškais pagrindais: kaip nepagrįsti ir kaip pateikti pakartotinai (T.2, b.l. 152-157).

192016-10-07 ieškovė pateikė dar vieną patikslintą ieškinį, kurį teismas nepriėmė (T.3, b.l. 36-37).

 1. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

20Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi, kad vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems ieškinį - ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Nagrinėjamu atveju ginčo dalykas – atsakovo sprendimas dėl pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo, apie kuriuos ieškovė buvo informuota UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. liepos 22 d. pranešimu; sprendimas ginčijamas dėl Pirkimą laimėjusio tiekėjo (trečiojo asmens) kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo SPS konkrečių punktų nuostatoms bei dėl nepagrįstai aukšto dalyviui sutiekto ekonominio naudingumo balo.

 1. Pažymėtina, kad pagal atsakovės Pirkimo sąlygų nuostatas atsakovas vykdo Tarptautinės vertės pirkimą skelbiamų derybų būdu; pagal Bendrąsias Pirkimo sąlygas perkančioji organizacija turėjo derėtis su Dalyviais, atrinktais pagal Pirkimo sąlygas. Atsakymu į Pirminę ieškovės 2016-08-08 pretenziją atsakovė atsisakė vertinti ieškovės pretenzijos argumentus dėl Pirkimo laimėjusio dalyvio (trečiojo asmens) kvalifikacijos, nurodė, kad dalyvių kvalifikacija buvo įvertina dar 2015-12-17, pakviesti patiekti pasiūlymus ir dalyvauti derybose buvo tik tie dalyviai, kurių kvalifikacija buvo pripažinta tinkama, t.y. ieškovė praleido terminą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo dalyvių kvalifikacijos vertinimo. Bylos duomenimis, 2016-06-10 įvyko susipažinimo su galutinių pasiūlymų kainomis posėdis, kuriame dalyvavo visų pirkimo dalyvių atstovai, t.y. nuo šio momento ieškovė žinojo, kad trečiasis asmuo buvo pakviestas patiekti pateikti pasiūlymą ir dalyvauja derybose, kas reiškia, kad jo kvalifikacija yra įvertinta ir pripažinta tinkama, tačiau abejonių dėl trečiojo asmens kvalifikacijos ieškovei kilo tik po sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; ieškovė pradėjo reikalauti suteikti informaciją apie trečiojo asmens kvalifikaciją tik nuo 2016-07-26, t.y. po sprendimo dėl Pirkimo laimėtojo nustatymo priėmimo.
 2. Perkančiosios organizacijos pozicija taip pat nepasižymėjo nuoseklumu; nuo atsakymo į pakartotinę 2016-08-12 ieškovės pretenziją atsakovę pradėjo nagrinėti ieškovės argumentus dėl Pirkimo laimėjusio dalyvio kvalifikacijos vertinimo iš esmės, teikti atsakymus į pakartotines analogiško turinio pretenzijas. Byloje susiklostė situacija, kai sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu ginčijamas dėl laimėtojo kvalifikacijos trūkumų, t.y. pirkimo dalyvių ginčas dėl Pirkimo laimėtojo kvalifikacijos tinkamumo tęsiasi nuo 2015 m. gruodžio iki šiol.
 3. Taip pat pažymėtina, kad argumentas dėl nepagrįstai aukšto dalyviui suteikto ekonominio naudingumo balo Pirkimo laimėtojui pirmą kartą ieškovės buvo nurodytas 2016-08-23 pretenzijoje, t.y. praėjus maždaug mėnesiui po 2016 m. liepos 22 d. sprendimo dėl pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo; atsakovė į praleistą terminą nereagavo, atsakė į pretenzijos argumentus iš esmės. Analogiško turinio pretenzija dėl 2016-07-22 sprendimo buvo pateikta 2016-09-15; perkančioji organizacija atmetė ją dviem savarankiškais pagrindais: kaip nepagrįstą ir kaip pateiktą pakartotinai; pažymėtina, kad terminas šia pretenzijai pareikšti taip pat ženklai praleistas, kas sudarė pakankamą pagrindą pretenzijai atmesti.
 4. Dėl išdėstyto teismas konstatuoja, kad ir ieškovė, ir atsakovė ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo procedūroje pažeidė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo operatyvumo principą.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015, pažymėjo kad tiekėjai, net ir praėjus pretenzijų padavimo terminui, skaičiuojamam po sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, gali paduoti pretenziją, o perkančiosios organizacijos turi teisę nuspręsti tokią pretenziją ne atmesti, bet nagrinėti ir jos nepatenkinti; tokiu atveju tiekėjai gali kreiptis į teismą ir ginti savo galbūt pažeistas teises teisminės gynybos būdu; perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą turi būti aiškiai nustatyta; tai, inter alia, gali būti konstatuojama, kai perkančioji organizacija tiekėjo pretenziją nagrinėja iš esmės, bet jos, kaip nepagrįstos, netenkina.
 6. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė 4 pretenzijas ir 3 ieškinio redakcijas; perkančioji organizacija nuosekliai išnagrinėjo iš esmės visas ieškovės pretenzijas, dėl to teismas laiko, kad perkančioji organizacija de facto atnaujino pretenzijų pareiškimo terminus; nagrinėjamo ginčo ribas apibrėžia 2016-09-15 ieškinio ir 2016-08-23 pretenzijos turinys. Pripažinus, kad perkančioji organizacija savo veiksmais de facto atnaujino praleistus pretenzijų pateikimo terminus, atmetamas trečiojo asmens NESS Czech s.r.o. prašymas dėl civilinės bylos nutraukimo CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu (kai ieškovas nesilaikė ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos terminų ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti).
 7. Atsakovės 2016 m. liepos 22 d. sprendimas ginčijamas dėl dviejų aspektų – dėl Pirkimą laimėjusio tiekėjo (trečiojo asmens) kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo SPS konkrečių punktų nuostatoms bei dėl nepagrįstai aukšto dalyviui suteikto ekonominio naudingumo balo.
 8. Svarbu atriboti tiekėjų kvalifikacijos ir tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą. Tiekėjų kvalifikacija yra vertinama vadovaujantis VPĮ 32 str. nustatytomis taisyklėmis, atsižvelgiant į tiekėjo atitiktį VPĮ 33 – 37 str. nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Tuo tarpu tiekėjų pasiūlymai yra vertinami vadovaujantis pirkimo sąlygomis, taikant VPĮ nustatytus pasiūlymo vertinimo kriterijus; kvalifikaciniai duomenys negali būti naudojami pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimo procedūroje.
 9. Teismas iš dalies sutinka su ieškovės argumentais, kad Pirkimo laimėtojo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai turi trūkumų.VPĮ 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tais ištekliais bus galima realiai pasinaudoti. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 1-3 d.). Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad perkančioji organizacija priėmė ieškovės pretenzijas dėl pirkimo laimėtojo kvalifikacijos vertinimo jau po to, kad buvo priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo, t.y. atnaujino terminą pretenzijoms dėl pirkimo laimėtojo kvalifikacijos pareikšti, sutiko vertinti pirkimo laimėtojo kvalifikaciją.
 10. Dėl kvalifikacijos atitikimo SPS 3.1.7 a) papunktyje nustatytų reikalavimų.

21Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) sutartimi „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“ (toliau – Sutartis 1). Pirkimo laimėtojas paraiškos priede Nr. 2 nurodė, kad Sutarties 1 pradžia yra 2009-05-01, o pabaiga 2014-04-30. Šiai aplinkybei pagrįsti tiekėjas pateikė kliento „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) 2013-04-08 pasirašytą Paslaugų suteikimo pažymą. Tačiau iš pažymos matyti, kad sutartis buvo įvykdyta ne paraiškos priede Nr. 2 nurodytu 2014-04-30 terminu. Kliento pažymoje nurodyta, kad sutartis buvo įvykdyta ir priimta užsakovo 2011 m. spalio mėnesį. Pažymoje nurodoma, kad nuo 2011-11 vykdoma sprendimo priežiūra ir palaikymas – pagal standartinę palaikymo sutartį; nuo 2012-01- įdiegimas ir įkėlimas „verslas verslui “ segmentui – sutartis vis dar vykdoma pažymos pasirašymo dieną; nuo 2012-03 naujos duomenų apsikeitimo specifikacijos įdiegimas – sutartis vis dar vykdoma pažymos pasirašymo dieną (Atsakovo 2016-09-23 konfidencialaus rašto priedai Nr. 3, 4). Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal SPS 3.1.7 a) papunkčio reikalavimus tiekėjas turėjo nurodyti ir įrodyti, kad yra įvykdęs sutartį, kurios apimtyje buvo pritaikyta, sukonfigūruota ir įdiegta technologinio turto valdymo sistema. Pirkimo laimėtojas savo kvalifikaciją šioje srityje grindė Sutartimi 1, kuri pagal pateiktus įrodymus yra įvykdyta 2011 m. spalio mėnesį. Kitų vėlesnių sutarčių tiek susijusių su Sutartimi 1 tiek ir nesusijusių su šia sutartimi vykdymas neturi įtakos Sutarties 1 įvykdymo terminui. Pagal SPS 3.1.7 sąlygas tiekėjas turėjo nurodyti sutartis įvykdytas per paskutinių trejų metų laikotarpį. Paraiškų pateikimo terminas buvo nustatytas – 2015 m. lapkričio 2 d., todėl tiekėjai galėjo remtis sutartimis, kurios yra įvykdytos 2012 m. lapkričio 2 d. ir vėliau. Tiekėjo NESS paraiškos priede Nr. 2 nurodyta Sutartis 1 yra įvykdyta ne paraiškoje nurodytu 2014-04-30 terminu, bet pagal kliento patvirtinimą - 2011 m. spalio mėnesį.

 1. Pagrįstas ir ieškovų argumentas, kad sistemos diegimo pagal Sutartį 1 vertė neatitiko 1 mln. Eur be PVM. Nors Pirkimo laimėtojas paraiškoje nurodė 4 mln. vertę, tačiau kliento pažymoje Sutarties 1 vertė nėra nurodoma. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad technologinio turto valdymo sistemos diegimo vertė yra 4 mln. Eur, ar bent 1 mln. Eur, tiekėjas nėra pateikęs.
 2. Nepagrįsti ieškovų argumentai, kad Sutartis 1 (ieškinyje nurodyta Projektas 1) buvo įgyvendinta dviejoms bendrovėms, t. y. SSE, a.s. bei SSE - Distribution, a.s. Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal SPS 3.1.7 a) reikalavimus viena ar kelios sutartys turėjo būti įvykdytos tam pačiam klientui. Sutartis buvo pasirašyta ir įvykdyta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija), todėl šiuo aspektu atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus.
 3. Ieškovės argumentus, kad Sutartis 1 neatitiko SPS 3.1.7 a) nustatyto ne mažiau 300 registruotų vidinių vartotojų kriterijaus ir kad sutartimi nebuvo įdiegta technologinio turto valdymo informacinė sistema, paneigia kliento „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) pažyma, kurioje nurodoma, kad projektas buvo įgyvendintas technologinio turto valdymo informacinės sistemos pagrindu, o sprendimo naudotojų skaičius 550: paskirstymas ir apskaita - 250, mažmeninė prekyba, tiekimas – 300.
 4. Dėl kvalifikacijos atitikimo SPS 3.1.7 b) papunktyje nustatytų reikalavimų.

22Pagal šį reikalavimą tiekėjas turėjo nurodyti ir pateikti įrodymus, kad yra įdiegęs sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistemą. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „ČEZ ICT Services a.s“ (Čekija) sutartimi „ČEZ Group - Implementation of billing and customercare information system based on SAP IS-U and SAP CRM’ (toliau – Sutartis 2). Pagal klientui „ČEZ ICT Services a.s“ (Čekija) pateiktą pažymą Sutartis 2 buvo vykdoma kliento grupės įmonėms Rumunijoje ir Albanijoje. Pagal pažymą sistema Rumunijoje buvo įdiegta 2006-2007 metais, o Albanijoje - įdiegta 2009-2010 metais (Atsakovo 2016-09-23 konfidencialaus rašto priedas Nr. 5). Taigi trečiojo asmens kvalifikacijos tinkamumas kelia abejonių, nes sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistema turėjo būti įdiegta per paskutinius trejus metus. Trečiasis asmuo neįrodė savo technologinio ir profesinio pasirengimo įdiegti naują (ne senesnę nei 3 metų) sąskaitybos ir klientų aptarnavimo sistemą, nes tokių įrodymų nepateikė. Pateikti įrodymai patvirtina tik tai, kad Pirkimo laimėtojas plėtoja ir palaiko senas, t.y., 2006-2009 metais įdiegtas, sistemas.

 1. Pirkimo laimėtojo įvykdytų sutarčių lentelėje nurodyta, kad Sutarties 2 pagrindu buvo įdiegtos SAP IS-U ir SAP CRM sistemos, tačiau kliento ČEZ ICT Services a.s“ (Čekija) pažymoje nurodyta, kad NESS įdiegė SAP ERP ir SAP IS-U sistemas. Taigi, Pirkimo laimėtojas nėra pateikęs įrodymų, kad įdiegė SAP CRM sistemą, nors paraiškoje deklaravo, kad tokią sistemą įdiegė pagal Sutartį 2. Ieškovo argumentai, kad sistemos įdiegimo vertė buvo mažesnė nei SPS 3.1.7 b) reikalaujama 3 mln. Eur be PVM, nepagrįsti, nes paraiškoje ir kliento pažymoje nurodyta didesnė vertė.
 2. Dėl kvalifikacijos atitikimo SPS 3.1.7 c) papunktyje nustatytų reikalavimų.

23Pagal šį reikalavimą tiekėjas turėjo nurodyti ir pateikti įrodymus, kad yra įdiegęs verslo valdymo sistemą, kurios diegimo vertė, neskaičiuojant techninės ir licencinės programinės įrangos, buvo ne mažesnė kaip 2 mln. Eur bePVM. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Severni energeticka a.s.“ (Čekija) sutartimi „SEVEN - Implementation of enterprise resource management system based on SAP ERP“ (toliau – Sutartis 3). Pirkimo laimėtojas paraiškoje nurodė, kad sutarties vertė be techninės įrangos ir licencijų yra daugiau nei 2 mln. eurų. Tačiau paraiškoje pateiktų duomenų nepatvirtina kliento Severni energeticka a.s.“(Čekija) pažyma, kurioje nurodoma, kad sutarties suma daugiau nei 60 mln. CZK, iš kurios AĮ sudarė daugiau nei 4 mln. CZK, licencijos – daugiau nei 16 mln. CZK ir aptarnavimas, priežiūra bei palaikymas – daugiau nei 19 mln. CZK. Taigi iš 60 mln. atėmus 16 mln. licencijų vertę bei 19 mln. sistemos aptarnavimo vertę, sistemos įdiegimas sudaro 25 mln. CZK, kas pagal Euro ir Čekijos kronos santykį 1 Eur = 27, 792 sutarties įvykdymo dienai – 2015-01-31 (Lietuvos banko duomenys) sudaro 899539,43 Eur. Verslo valdymo sistemos diegimo vertė pagal Sutartį 3 yra mažesnė nei 2 mln. Eur.

 1. Pagal SPS 3.1.7 c) reikalavimus viena ar kelios sutartys turėjo būti įvykdytos tam pačiam klientui. Sutartis 3 buvo įvykdyta klientui Severni energeticka a.s.“ (Čekija). Aplinkybė, kad sutartis apėmė sistemos įdiegimą keliose bendrovėse, nereiškia neatitikimo SPS 3.1.7 c) kvalifikaciniam reikalavimui, todėl šis ieškovų argumentas atmetamas.
 2. Dėl kvalifikacijos atitikimo SPS 3.1.7 d) papunktyje nustatytų reikalavimų.

24Pirkimo laimėtojas atitikimą d) papunkčio reikalavimams kaip ir atitikimą a) papunkčiui grindžia jungtinės veiklos partnerio NESS įgyvendinta klientui „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) Sutartimi 1 ( „SSE - Technological asset management information system based on SAP IS-U and SAP CRM“). Kaip minėta, Sutartis 1 įvykdyta ne per paskutinių trejų metų laikotarpį, kas kelia abejonių dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo šio punkto reikalavimui.

 1. Be to, pagal SPS 3.1.7 d) tiekėjai turėjo nurodyti ir pateikti įrodymus, kad yra įvykdę sutartį, kurios apimtyje buvo pritaikyta, sukonfigūruota ir įdiegta technologinio turto valymo arba sąskaitybos ir klientų aptarnavimo, arba verslo valdymo sistema, suintegruota su mažiausiai trimis skirtingomis informacinėmis sistemomis arba lygiaverčiais technologiniais sprendimais, su kuriais duomenų mainai vykdomi realiu laiku, naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. web services) arba lygiavertę technologiją. Paraiškoje Pirkimo laimėtojas nurodė, šių Pirkimo sąlygų atitikimą, tačiau paraiškoje nurodytų duomenų visiškai nepatvirtina kliento „Stredoslovenska energetika a.s“ (Slovakija) pažyma, kurioje nėra nurodyta, kad vykdant Sutartį 1 technologinio turto valymo sistema buvo suintegruota su mažiausiai trimis skirtingomis informacinėmis sistemomis ir kad duomenų apsikeitimas tarp skirtingų informacinių sistemų vykdomas realiu laiku, naudojant web services.
 2. Dėl pirkimo dalyvio kvalifikacijos neatitikimo SPS 3.1.5 p. reikalavimui.

252016-09-16 patikslintame ieškinyje ieškovė ginčija pirkimo laimėtojo atitikimą šiam SPS punktui; SPS 3.1.5 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi teisę dirbti su Tiekėjo ketinama siūlyti IVVIS programine įranga bei teikti garantinę priežiūrą. Ieškovės vertinimu, iš atsakovo 2016-08-08 patiektų dokumentų nėra pagrindo spręsti, kad pirkimo laimėtojas turi teisę teikti garantinę priežiūrą pirkime siūlomai programinei įrangai. Gamintojo SAP pateiktas patvirtinimas, kad InnoForce ir NESS turi teisę teikti aptarnavimo paslaugas, nereiškia, kad bendrovėms buvo suteikta teisė teikti ir garantinės priežiūros paslaugas. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė sutiko, kad įrangos gamintojas savo patvirtinimuose nepavartojo žodžių junginio“ teikti jos garantinę priežiūra“, tačiau atsakovė, vadovaudamasi turinio viršenybės principu priėmė šiuos patvirtinimus kaip tinkamus. Trečiojo asmens NESS atsiliepime atsikirtimų šiam patikslinto ieškinio argumentui nėra. Teismas sutinka, kad „teikti aptarnavimo paslaugas“ ir „teikti garantinė priežiūra“ nėra tapačios sąvokos, kas kelia abejonių dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo šio punkto reikalavimui.

 1. Perkančioji organizacija privalo visapusiškai įvertinti tiekėjų kvalifikaciją, tam kad pasiekti viešojo pirkimo tikslą – konkurso būdu sudaryti pirkimo sutartį, maksimaliai tenkinantį viešąjį interesą, taigi jeigu tiekėjo pateikti dokumentai nėra informatyvūs, arba perkančioji organizacija turi kitokios informacijos apie tiekėją, ji turi teisę pakartotinai vertinti tiekėjo kvalifikaciją. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje taip pat pažymėta, kad perkančiai organizacijai priėmus tam tikrus sprendimus, jie viešųjų pirkimų santykių subjektams sukelia teisinius padarinius, t.y. teisę pereiti į kitą konkurso etapą, tačiau tai neturi lemti perkančios organizacijos pareigos sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris iš tiesų ar galbūt nepagrįstai pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą (LAT 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1).
 2. Pakartotinis viešojo pirkimo dalyvio kvalifikacijos vertinimas galimas, kai perkančioji organizacija turi pagrindą abejoti savo sprendimo pripažinti tiekėjo-pirkimo laimėtojo kvalifikaciją tinkama teisėtumu. Ieškovė, nors pavėluotai, bet patiekė perkančiai organizacijai organizacijai faktinių duomenų apie galimus pirkimo laimėtojo kvalifikacijos trūkumus, atsakovė ieškovės argumentus priėmė bei nagrinėjo iš esmės; esant tokioms aplinkybėms, atsakovė turėjo pagrindą panaikinti savo sprendimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo ir pradėti pakartotiną kvalifikacijos vertinimą; atsakovė de facto pradėjo trečiųjų asmenų pakartotino vertinimo procedūrą, nors nepanaikino savo 2015-12-17 sprendimo dėl dalyvio (trečiųjų asmenų) kvalifikacijos įvertinimo.
 3. Perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Kasacinio teismo ne kartą dėl to konstatuota, kad tokiu atveju nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti iš dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą, arba pripažinti jį laimėjusiu (LAT CBS teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016 ir joje nurodyta teismų praktika).
 4. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens pasiūlymas jau buvo pripažintas laimėjusiu, t.y. perkančioji organizacija, pradėjusi pirkimo laimėtojo pakartotino kvalifikacijos vertinimo procedūrą, privalėjo suteikti pirkimo laimėtojui galimybę pasiaiškinti/patikslinti savo pateiktus kvalifikacinius dokumentus, atsikirti ieškovės argumentams dėl jos kvalifikacijos (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Bylos nagrinėjimo metu įtrauktas į procesą trečiais asmuo NESS Czech s.r.o., atsikirsdamas ieškiniui, pateikė naujus įrodymus, jo manymu, papildomai įrodančius jo kvalifikacijos tinkamumą – užsakovų atsilepimus apie įvykdytas sutartis (nevieša bylos medžiaga, T.4, b.l. 68); pažymėtina, kad visi užsakovų atsiliepimai surašyti 2016 m. lapkričio mėn., t.y. negalėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu ir pirminiais dokumentais apie trečiojo asmens kvalifikaciją ir nebuvo vertinami perkančiosios organizacijos. Teismo aktyvus vaidmuo viešųjų pirkimų bylose negali būti suprantamas kaip teismo pareigą prisiimti perkančiosios organizacijas kompetencijos dalį; nagrinėjamoje situacijoje, kai perkančioji organizacija iš esmės atnaujino pirkimo laimėtojo kvalifikacijos vertinimo procedūrą, tačiau nepasiūlė pirkimo laimėtojui patikslinti duomenis apie jo kvalifikaciją, teismas negali vertinti trečiojo asmens patektus papildomus įrodymus apie jo kvalifikaciją, nes toks vertinimas priklauso perkančiosios organizacijos kompetencijai, be to, galimybė pateikti papildomus įrodymus apie kvalifikaciją tiesiogiai teismui pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
 5. Dėl išdėstyto teismas ex officio panaikina atsakovės 2015-12-17 sprendimą dėl pirkimo dalyvio jungtinės veiklos subjektų grupės (UAB “InnoForce”, NESS Czech s.r.o.) kvalifikacijos vertinimo, panaikina 2016-07-22 atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės bei pirkimo laimėtojo nustatymo, įpareigojant atsakovę vertinti trečiųjų asmenų kvalifikaciją ir iš naujo sudaryti laimėtojų eilę. Teismas atkreipia atsakovės dėmesį į būtinumą pasiūlyti jungtinės veiklos subjektų grupei (tretiesiems asmenims) pasiaiškinti dėl jų kvalifikacijos (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Kiti patikslinto ieškinio argumentai yra susiję su pasiūlymo siaurąja prasme vertinimu.
 6. Dėl ekspertės šališkumo.

26Ieškovė primoje ir vėlesnėse pretenzijose nurodė, jog jai yra kilusi pagrista abejonė, kad viešojo pirkimo komisijos nariai/ekspertai yra šališki ir neobjektyviai vertino tiekėjų pasiūlymus, t.y. galimai pažeidė viešojo pirkimo skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė aplinkybes, dėl kurių jai kilo tokių abejonių. Viešojo pirkimo komisijos nariais/ekspertais šiame pirkime buvo S. B. (vėliau –V. S.), I. K., I. K., E. P. bei R. L.. Minėti viešoji pirkimo komisijos nariai/ ekspertai vertino pirkimo dalyvių pasiūlymų atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, taip pat skyrė atitinkamus ekonominio naudingumo balus Pirkimo dalyvių galutiniams pasiūlymams. Viešojo pirkimo komisijos narė/ekspertė R. L. 2007-2012 m. dirbo UAB „EPR“ bei ėjo SAP grupės projekto valdymo ofiso vadovės pareigas. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „EPR“ turi sąsajas su pirkimo laimėtoju UAB „InnoForce“ per direktorių ir akcininkus, be to UAB „InnoForce“ vykdo analogišką veiklą UAB „EPR“ vykdytai veiklai, atstovauja tai pačiai programinės įrangos kompanijai SAP, iškėlus UAB „EPR“ bankroto bylą UAB „InnoForce“ pradėjo dirbti 22 buvę UAB „EPR darbuotojai. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovė padarė išvadą apie neabejotiną ir glaudų šių dviejų įmonių ryšį. Ieškovė taip pat teigė, kad viešojo pirkimo komisijos narė/ekspertė R. L., turintį ilgametę darbo patirtį su SAP produkciją, neatmetant ir finansinių tokio bendradarbiavimo sąsajų. Paskatų galimai teikė (objektyviai galėjo teikti) atitinkamą preferenciją SAP produkcijai ir subjektyviai palankesniems ekonominio naudingumo balams. Ieškovė rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais 2015 m. gegužės 22 d. nutartyje, priimtoje, ieškovės manymu, analogiškoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015, kurioje teismas inter alia išaiškino, kad vieno ar kelių ekspertų interesų konfliktai ar šališkumo apraiškos sukelia neigiamus padarinius ir kartu vertinime dalyvavusių kitų ekspertų išvadų patikimumui; kilus viešųjų ir privačių interesų konfliktui, rekomenduojama nutraukti pirkimą.

 1. Teismas su ieškovės argumentais dėl ekspertės šališkumo nesutinka. Ieškovės nurodytoje civilinėje byloje buvo sprendžiama, ar viešojo pirkimo procedūrų neskaidrumui įrodyti tiekėjui pakanka pateikti objektyviai egzistuojančius (viešai prieinamus, patikrinamus) faktus apie ekspertų ir specialistų sąsają, ar šių objektyvių aplinkybių nepakanka ir tiekėjas (ieškovas) privalo konkrečiai įrodyti ekspertų šališkumą (subjekto asmeninis nusistatymas, tendencingumas). Teismas sprendė, jog apie ekspertų šališkumą/nešališkumą turi būti sprendžiama pagal objektyvią situaciją, neperkeliant įrodinėjimo naštos tiekėjui; perkančioji organizacija bet kuriuo atveju privalo patikrinti, ar egzistuoja interesų konfliktai, ir imtis tinkamų priemonių, skirtų jiems išvengti, nustatyti ir pašalinti; su tokiu aktyviu vaidmeniu nesuderinama ieškovei nustatyta pareiga vykstant apskundimo procedūrai konkrečiai įrodyti perkančiosios organizacijos paskirtų ekspertų šališkumą; taigi, jeigu konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas atmestas, pateikia objektyvios informacijos, keliančios abejonių dėl perkančiosios organizacijos eksperto nešališkumo, būtent ši perkančioji organizacija turi išnagrinėti visas reikšmingas aplinkybes, kurios lėmė sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimą, kad būtų išvengta interesų konflikto, jis būtų nustatytas ir pašalintas, ir prireikus prašyti šalių pateikti tam tikros informacijos ir įrodymų.
 2. Vertinant ieškovės pateiktą informaciją, pažymėtina, kad ieškovė be pagrindo nurodo R. L. pareigas viešojo pirkimo procedūroje kaip viešųjų pirkimų komisijos narės/ekspertės. Tiekėjų pasiūlymus vertina ir sprendimus viešųjų pirkimų procedūros metu priima viešųjų pirkimų komisijos nariai; atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ir specifika pirkimo sąlygose numatyta galimybė pasitelkti ekspertus, kuriems pagal jų kompetenciją ir veiklos sritis buvo pavesta vertinti skirtingas pasiūlymų techninės dalies aspektus (VPĮ 16 straipsnio 2 dalis). Bylos duomenimis, R. L. dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje kaip ekspertė.
 3. Ieškovė savo abejonės dėl ekspertės šališkumo pagrindžia nustatytomis UAB „EPR“ sąsajomis su UAB „InnoForce“, tačiau sąsajos tarp šių bendrovių ekspertės šališkumo nepagrindžia, objektyvių duomenų apie ekspertės sąsajas su viena ar kita bendrove manymu, nėra. Ekspertė iki 2012 m. dirbo UAB „EPR“, tačiau nebuvo šios bendrovės vadove ar akcininke. Ekspertė yra įtraukta į bankrutavusios bendrovės UAB „EPR“ pirmos eilės kreditorių sąrašus, t.y. bendrovė nebuvo atsiskaičiusi su ja, kaip su buvusia darbuotoja. Vertinimo momentu R. L. nuo 2012 m. balandžio mėnesio dirba „Lietuvos energija“ UAB įmonių grupėje, kuriai priklauso atsakovas bei įgaliojusios organizacijos. Ekspertė buvo parinka atsižvelgiant į jos ilgametę patirtį informacinių technologijų srityje, jos sukauptas žinias ir ekspertiškumą. Ekspertė pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Priešingai, nei teigia ieškovė, ekspertės ilgametė darbo patirtis su SAP produkcija neįrodo jos suinteresuotumo ją platinti ar suteikti jai preferencijas pirkimo procedūroje. Ieškovės teiginys apie tai, kad neatmetamos finansinės ekspertės bendradarbiavimo sąsajos su SAP pagrįsti tik ieškovės subjektyviomis prielaidomis ir taip pat ekspertės šališkumo nepagrindžia.
 4. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad ieškovės nurodyta teismų praktika civilinėje byloje 3K-3-309-248/2015 nagrinėjamoje byloje netaikytina; kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje buvo nagrinėjamam situacija, kai trys iš šešių ekspertų buvo tiesiogiai susiję su tiekėju – ekspertai ir tiekėjo specialistai dirbo toje pačioje darbovietėje, buvo saistomi tiek darbo tiek pavaldumo santykiais, turėjo kitokių tarpusavio ryšių mokslinėje srityje.Nagrinėjamoje situacijoje ekspertės darbas prie 4 metus bendrovėje, susijusioje su tiekėjų, objektyviai nepagrindžia jos sąsajos su tiekėjų viešojo pirkimo procedūros metu ir neįrodo interesų konflikto buvimo. Dėl išdėstyto, ieškovės argumentai dėl ekspertės šališkumo atmetami.
 5. Dėl nepagrįstai aukšto Pirkimo laimėtojui sutiekto ekonominio naudingumo balo.

27Ieškovė teigia, kad pirkimo laimėtojo (trečiųjų asmenų) pasiūlymui nepagrįstai buvo suteiktas itin aukštas 97,65 balo įvertinimas. Nurodė, kad pirkimo laimėtojo pasiūlymas dėl funkcinių charakteristikų (kriterijus T1) nepagrįstai buvo įvertintas maksimaliu balu, kai ieškovui buvo suteiktas tik 8,69 balas. Taip pat nepagrįstai buvo suteiktas maksimalus balas už T2 kriterijų- parametras „Sistemos demonstravimas ir paslaugų tiekėjo/komandos veiksmingumo įvertinimas“. Ieškovės vertinimu, nepagrįstai buvo suteiktas 12,72 balas už T3 kriterijų (Architektūra ir licencijavimas) ir 19,93 balas – už T4 kriterijų (Paslaugų teikimo strategija ir įgyvendinimas). Ieškovė įsitikinusi, kad pirkimo laimėtojo pasiūlymo ekonominis naudingumas buvo vertinamas neobjektyviai ir galimai šališkai, teikiant preferencijas pirkimo laimėtojo siūlomai gamintojo SAP produkcijai.

 1. Teismas su ieškovės teiginiais nesutinka. Ieškovė ginčija 2016-07-22 atsakovės sprendimą, kuriuo nustatyta galutinių pasiūlymų eilė (galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka) bei Pirkimo laimėtoju pripažintas jungtinės veiklos partneris UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o grupės su didžiausiu ekonominio naudingumo balu - 97,65 balai, ieškovė laimėjo antrą vietą su 91,80 ekonominio naudingumo balo.
 2. Pažymėtina, kad tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų pagal pasiūlymų vertinimo Metodiką, pasiūlymo vertinimas vyko dviem etapais –pasiūlymų techninės dalies vertinimas, po to galutinės kainos pasiūlymas. Pasiūlymo kainos kriterijui buvo suteiktas lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime - 30, kitiems kriterijams (funkcinės charakteristikas, sistemos demonstravimas paslaugų tiekėjo/komandos veiksmingumo vertinimas, architektūra ir licencijavimas, paslaugų tiekimo strategija ir įgyvendinamumas) – 70. Ginčo dėl šių aplinkybių nėra. Pasiūlymų techninė dalis buvo įvertinta 2016-05-30, apie techninės dalies vertimo rezultatą (suteiktus balus) buvo pranešta kiekvienam tiekėjui.
 3. Tačiau ieškovė, nors ginčija galutinį pasiūlymų įvertinimą, ginčija pirmąjį vertinimo etapą - techninės pasiūlymų dalies įvertinimą. Atsakovas nurodė, kad ieškovės pasiūlymo techninė dalis buvo įvertinta 66,40 balais, o trečiojo asmens - 67,65 balo, t.y. techninės pasiūlymų dalies vertinimo skirtumas sudarė tik 1,25 balo. 2016-06-10 buvo vokų plėšimo procedūroje buvo paskelbtos tiekėjų pasiūlytos kainos; ieškovės pasiūlymo kaina - 26 896 462,63 Eur su PVM , trečiųjų asmenų – 22 779 508,14 Eur su PVM. Dėl išdėstyto sprendžiama, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas laimėjo dėl 4 mln. Eur mažesnės pasiūlymo kainos, kuri lėmė aukštesnį galutinio pasiūlymo įvertinimą (97,65 balai prieš 91,80 ekonominio naudingumo balo ieškovės pasiūlymui). Ieškovės subjektyvūs argumentai dėl galimo techninės pasiūlymo dalies netinkamo vertinimo atmetami, nes negalėjo turėti lemiamos reikšmės pasiūlymų galutiniam vertinimui; teismas pabrėžia, kad nagrinėjamo ginčo dalykas yra galutinis pasiūlymo vertinimas ir sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo.
 4. Dėl ieškinio reikalavimo išreikalauti iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“informaciją apie viešojo pirkimo komisijos narius ir ekspertus, jų vardus, pavardes, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, duomenis apie jų darbovietes, viešųjų pirkimų komisijos protokolus.

28Ieškovės reikalavimas atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas. VPĮ normos nenumato teisės pareikšti nušalinimą viešųjų pirkimų komisijos nariams, ekspertams, taigi nėra jokio teisinio pagrindo teikti tiekėjui asmeninę informaciją apie viešųjų pirkimų komisijos narius ir ekspertus. Tai, kad ieškovės pasiūlymas nebuvo pripažintas laimėjusiu, savaime nereiškia, kad ieškovės pasiūlymas buvo vertinamas neobjektyviai; ieškovės pasiūlymo kaina ženkliai (4 mln. Eur) viršija pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainą, ieškovės samprotavimai apie galimą netinkamą trečiųjų asmenų techninės dalies vertinimą pagrįsti ieškovės subjektyviomis prielaidomis. Faktinių duomenų apie galimas viešųjų pirkimų komisijos narių/ekspertų sąsajas, interesų konflikto buvimą su pirkimo laimėtoju ar kitais tiekėjais ieškovė nepateikė. Ieškovės argumentai dėl ekspertės R. L. šališkumo aptarti atskirai ir teismo atmesti. Ieškovė padarė prielaidą apie viešųjų pirkimų komisijos/ ekspertų galimą šališkumą ir reikalauja informacijos, norėdama savo prielaidą pagrįsti, tačiau nenurodo jokių faktinių aplinkybių, dėl kurių toks įsitikinimas susiformavo, t.y. ieškovės prielaida negali būti patikrinta įrodinėjimo priemonėmis. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė, netenkinusi ieškovės prašymą dėl duomenų apie viešųjų pirkimų komisijos narių/ ekspertų tapatybę, darbovietę, kvalifikaciją ir pan., nepažeidė ieškovės teisių į veiksmingą savo pažeistų teisų gynybą.

 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

29Ieškinį patenkinus iš dalies ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (CPK 93 str., 98 str.). Ieškovas „Tieto Lietuva“, UAB pateikė įrodymus, kad patyrė 4537,95 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 217 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 4320,95 Eur už advokato pagalbą.

30Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, įvertinus bylos sudėtingumą, jos apimtį, patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovo procesinių dokumentų turinį ir apimtį, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 3000 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str.). Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiama 217 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310 str.,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Panaikinti atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ viešojo pirkimo komisijos 2016-12 -17 sprendimą dėl tiekėjo – jungtinės veiklos partnerių UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o. ir 2016-07-22 sprendimus dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo, pasiūlymo eilės bei Pirkimo laimėtojo nustatymo bei įpareigoti atsakovę iš naujo vertinti tiekėjo – jungtinės veiklos partnerių UAB „InnoForce“ ir NESS Czech s.r.o. kvalifikaciją ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę.

34Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ieškovo „Tieto Lietuva“, UAB naudai 217 Eur žyminio mokesčio ir 3000 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2.
 1. ieškovės patikslintu ieškiniu prašė panaikinti... 3. 2015-11-02 gautos suinteresuotų kandidatų paraiškos dalyvauti Pirkime.... 4. 2015-12-17 atsakovo sprendimu tiekėjai - nagrinėjamos bylos dalyviai buvo... 5. Po pirminių pasiūlymų pateikimo atsakovas vykdė derybas su Pirkimo... 6. 2016-07-22 atsakovas priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta galutinių... 7. 2016-08-08 ieškovams buvo leista susipažinti su Pirkimo laimėtojo pasiūlymo... 8. 2016-08-08 ieškovai pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo (i)... 9. 2016-08-10 atsakovas informavo ieškovą, kad jo 2016-08-08 pretenzija nėra... 10. 2016-08-12 ieškovai pateikė dar vieną pretenziją, kuria reikalavo (i)... 11. 2016-08-23 atsakovas pateikė ieškovams atsakymą į 2016-08-12 pretenziją,... 12. 2016-08-23 ieškovai pateikė dar vieną pretenziją. Šioje pretenzijoje buvo... 13. Bylos duomenimis, informacija apie Pirkimą laimėjusio dalyvio kvalifikaciją... 14. 2016-08-31 atsakovė pateikė atsakymą į 2016-08-23 pretenziją, kuriame... 15. 2016-08-25 ieškovai pateikė pirminę savo ieškinio redakciją, kurioje... 16. 2016-09-15 ieškovė pateikė antrą savo ieškinio redakciją, kurioje... 17. 2016-09-15 ieškovai atsakovui pateikė dar vieną pretenziją, kuria buvo... 18. Atsakovas 2016-09-23 pateikė ieškovams atsakymą į Pretenziją 4, kuriame... 19. 2016-10-07 ieškovė pateikė dar vieną patikslintą ieškinį, kurį teismas... 20. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 21. Atitikimą šio papunkčio reikalavimams Pirkimo laimėtojas grindžia... 22. Pagal šį reikalavimą tiekėjas turėjo nurodyti ir pateikti įrodymus, kad... 23. Pagal šį reikalavimą tiekėjas turėjo nurodyti ir pateikti įrodymus, kad... 24. Pirkimo laimėtojas atitikimą d) papunkčio reikalavimams kaip ir atitikimą... 25. 2016-09-16 patikslintame ieškinyje ieškovė ginčija pirkimo laimėtojo... 26. Ieškovė primoje ir vėlesnėse pretenzijose nurodė, jog jai yra kilusi... 27. Ieškovė teigia, kad pirkimo laimėtojo (trečiųjų asmenų) pasiūlymui... 28. Ieškovės reikalavimas atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas. VPĮ normos... 29. Ieškinį patenkinus iš dalies ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos... 30. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Panaikinti atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ viešojo pirkimo... 34. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ieškovo „Tieto... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...