Byla A8.-2163-929/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, sekretoriaujant Daivai Paliokaitei, dalyvaujant VĮ registrų centro Vilniaus filialo atstovei A. R., nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. S., teismo posėdyje išnagrinėjusi V. S., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 str. 2 d.,

Nustatė

2V. S., būdamas bendrovės UAB „T. V.“, į. k. ( - ), vadovas (direktorius), per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2015, 2016 ir 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 str. 3 d.

3Į teismo posėdį V. S. neatvyko, elektroniniu paštu informavo, kad posėdyje dalyvauti negalės, nes yra išvykęs į planinę komandiruotę, pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Nurodė, kad sutinka, jog byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant, pažeidimą pripažįsta ir faktinių aplinkybių neginčija. Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis ANK 629 str. 1 d., byla nagrinėjama nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniu.

4ANK 223 str. 2 d., be kita ko, numatyta administracinė atsakomybė juridinių asmenų vadovams ir už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 p., juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 str. 1 d. 9 p., bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 str. 1 d., turi vykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 str., ABĮ 37 str. 12 d. 7 p. ir Nuostatų 38 ir 41 p., už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

6Byloje esančiame Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniame išraše apie UAB „T. V.“ (toliau – ir Išraše) nurodyta, kad bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., o finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (b. l. 3), vadinasi bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl, vadovaujantis aukščiau išvardintų teisės aktų reikalavimais, UAB „T. V.“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., o 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. (administracinio nusižengimo protokole nurodyta, kad šis terminas pratęstas dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus). Išraše taip pat nurodyta, kad minėtų laikotarpių finansinės atskaitomybės rinkiniai buvo pateikti 2018 m. liepos 10 d. (b. l. 4), t. y. jau praleidus visus tris išvardintus terminus bendrovės finansinių atskaitų rinkiniams pateikti. Vadovaujantis Išraše pateikta informacija, bendrovės UAB „T. V.“ vadovu nuo 2012-04-11 yra V. S. (b. l. 3).

7Byloje esančiame V. S. 2018 m. liepos 10 d. rašytiniame paaiškinime nurodyta, kad UAB „T. V.“ 2014 m. sustabdžius veiklą ir pateikus visas reikalingas metines ataskaitas, buvo kreiptasi į mokesčių inspekciją, kur buvo konsultuota, kad įmonei nevykdant veiklos, o jam, įmonės savininkui, didžiąją laiko dalį praleidžiant ne Lietuvoje, ataskaitų pateikinėti nereikia. Tačiau, pažymėtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacija, jei tokia ir buvo, nešalina V. S. administracinės atsakomybės pagal ANK 223 str. 2 d., nes šiame straipsnyje yra numatyta atsakomybė už dokumentų nepateikimą Juridinių asmenų registrui, o ne Valstybinei mokesčių inspekcijai. V. S. savo rašytiniame paaiškinime nurodė, kad pažeidimą pripažįsta ir faktinių aplinkybių neginčija. Dėl V. S. rašytiniame paaiškinime nurodytos aplinkybės, kad UAB „T. V.“ pažeidimo laikotarpiu nevykdė veiklos, teismas pažymi, kad tai neturi reikšmės atsakomybei pagal ANK 223 str. 2 d. atsirasti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo nutartis Nr. AN2-653-478/2017).

8Atsižvelgiant į išdėstytą, iš administracinio nusižengimo byloje surinktų, aukščiau išdėstytų ir teismo posėdžio metu ištirtų duomenų, kuriuos teismas pripažįsta tinkamais įrodymais, daroma išvada, kad V. S., būdamas UAB „T. V.“ vadovu, turėdamas pareigą Juridinių asmenų registro tvarkytojui įstatymų nustatytu laiku pateikti bendrovės 2015, 2016 ir 2017 metų metinių ataskaitų rinkinius, to nepadarė. Būtent toks įstatymų tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal ANK 223 str. 2 d.

9V. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą bei gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Nagrinėjamoje byloje, svarstydamas administracinės nuobaudos skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į nustatytą vieną V. S. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, V. S. asmenybę, tai, kad jis pirmą kartą padarė tokio pobūdžio pažeidimą. ANK 223 str. 2 d. sankcijoje numatyta bauda nuo 200 iki 3000 eurų. Įvertinus išdėstytas bausmės skyrimui reikšmės turinčias aplinkybes, V. S. skirtina minimali ANK 223 str. 2 d. numatyta bauda.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2 d., 635 str. 1 d. 1 p., 636 str.,

Nutarė

12V. S. už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2 d., skirti 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

13Nutarimas per 20 dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 644-647 str. nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

14Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Mokant baudą, būtina nurodyti šios administracinio nusižengimo bylos ROIK numerį 18088518701.

15Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas bus perduotas antstoliui dėl priverstinio baudos išieškojimo (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 str. 1 d.).

Proceso dalyviai
Ryšiai