Byla e2-3828-450/2017
Dėl viešojo konkurso pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovės Viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ atstovui adv. Giedriui Abromavičiui, atsakovės Viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atstovei adv. Astai Bajorienei, trečiųjų asmenų uždaros akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ atstovui adv. Virgilijui Kaupui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Gintarei Izokaitytei,

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovėms Viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“, Viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje: uždara akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Alytaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl viešojo konkurso pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

3

 1. Ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ nurodė, kad yra licencijuota organizacija, turinti teisę kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą (2016-11-30 licencija Nr. 005). Licencija suteikia teisę organizuoti stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotosios (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotosios (kita vyraujanti medžiaga), metalinės, popierinės ir kartotinės, medinės, kitos pakuotės atliekų tvarkymą. Analogišką licenciją turi atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija ir VŠĮ „Žaliasis taškas“.
 2. 2017 m. vasario 28 d. atsakovės paskelbė apie vykdomus viešuosius konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.
 3. Konkursų sąlygų 1 p. numato, kad Konkursai vykdomi, vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bei šių sutarčių 2015 m. gruodžio 31 d. pakeitimu Nr. 305, sudarytų tarp VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ bei vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 40, 46, 45, 43, 44, 41, 42 „Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo“, sudarytų tarp VŠĮ „Žaliasis taškas“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“.
 4. Vykdomi Konkursai prieštarauja Atliekų tvarkymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymuose nustatytiems reikalavimams, todėl pripažintini neteisėtais. Nurodyti Konkursai gali būti vykdomi tik savivaldybės, ar jos įgalioto juridinio asmens, ir tik remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais. Konkurso sąlygų 3 priede pateikiamas paslaugų teikimo sutarties projektas, kurioje nurodyta, kad sutartį sudaro atsakovės ir paslaugų teikėjas, tačiau nei ieškovė, nei savivaldybė, ar UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ nėra šios sutarties šalis. Pažymėjo, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, bet ne atsakovės, turi teisę parinkti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjus.
 5. Ieškovė turi licenciją organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, todėl ji yra suinteresuota konkursu ir turi teisę dalyvauti parenkant paslaugų teikėjus. Konkursai pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus, nes tokiais veiksmais atsakovės siekia apriboti jos galimybę vykdyti veiklą Alytaus regione ir išstumti ieškovę iš rinkos. Be to, atsakovių parinktas paslaugų teikėjas gali atsisakyti sudaryti paslaugų teikimo sutartį su ieškove, todėl ieškovė apskritai nebegalėtų vykdyti veiklos.
 6. Atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgalioti vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkurso, todėl atsakovių vykdomi konkursai pripažintini neteisėtais. Be to, atsakovių paskelbti konkursai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms ir pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus. Atsakovėms kaip viešosioms įstaigoms, nei įstatymų nuostatomis, nei steigimo dokumentais, nesuteikta teisės organizuoti Konkursų. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 6 str. 31 p. nustatyta, kad viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2016 m. lapkričio 29 d. rašte nurodė ir viešai paskelbė jog: „teisę skelbti tokius konkursus Atliekų tvarkymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymai suteikia tik savivaldybėms. Tai yra jų pareiga. Savivaldybių pavedimu šiuos konkursus gali skelbti ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Kitos institucijos neturi įgaliojimų perimti su tokių konkursų organizavimu susijusias savivaldybių funkcijų. Skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos savivaldybių ir (ar) regioninių atliekų tvarkymo centrų ir organizacijų, vykdančių pakuočių tvarkymo organizavimą gamintojų ir importuotojų vardu, sudarytose sutartyse. Konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti ir perdirbimo savivaldybių teritorijose privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
 7. Atsakovės, Savivaldybės bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sudarė bendradarbiavimo susitarimus, prieštaraujančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimui. Remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 str. 4 d. - „organizacija gali vykdyti savo veiklą tik gavusi atitinkamą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir privalo vykdyti šio įstatymo 3423 straipsnyje nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo sąlygas“. Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 str. 12 d. įtvirtinta, kad „organizacijos nariai ir pavedimo davėjai negali veikti atliekų tvarkytojų ar su jais susijusių subjektų naudai ar interesams. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. nurodyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja tvarkymą, ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. numatyta, kad savivaldybės gali steigti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių, kuriam pavesta organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti. Taigi komunalinių atliekų, įskaitant stiklo, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų, konkursą turi organizuoti regiono atliekų tvarkymo centras (Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras) arba Savivaldybės, jeigu tokia pareiga neperduota regiono atliekų tvarkymo centrui.
 8. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas) 7 str. nurodyta, kad gamintojai ir importuotojai turi pareigą dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, be to, vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 str. 4 d. 4., gamintojai ir importuotojai, siekdami įvykdyti nustatytas pareigas, gali diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių atliekų surinkimo sistemas. Atsakovės neturi teisės perimti savivaldybių ir atliekų tvarkymo centrų pareigos vykdyti atliekų tvarkytojų paslaugų konkursų.
 9. Bendras Konkursų organizavimas gali riboti konkurenciją bent dviem būdais: 1) atsakovėms suorganizavus Konkursus, to paties toje pačioje teritorijoje negalės daryti ieškovė - tikslas išstumti konkurentą ieškovę iš rinkos; 2) bendro pirkimo organizavimas gali sudaryti sąlygas atsakovių karteliniam susitarimui.
 10. Atsakovės ir Savivaldybės bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sudarė bendradarbiavimo susitarimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimui, kadangi Konkursus vykdo atsakovės, o ne Savivaldybės ar Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, jie vykdomi, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o Tvarkos aprašu. Perkančiosios organizacijos, kaip savivaldybės ar regiono atliekų tvarkymo centrai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 str., gali perduoti viešųjų pirkimų vykdymą tik kitoms perkančiosioms organizacijoms, kurios vykdytų viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas. Atsakovės nėra perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pagrindu, jų paskelbti Konkursai vykdomi pagal Tvarkos aprašus, o ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas (žr. Konkursų sąlygų 2 p.), todėl toks įgaliojimas, jeigu jis sudarytas bendradarbiavimo sutartyse, yra neteisėtas.
 11. Prašė pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regione (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 12. Atsakovė VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pagal LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad ieškovė, būdama licencijuota organizacija, ieškinio teismui pateikimo dienai privalėjo sudaryti bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėmis arba Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrų ir parinktais atliekų surinkėjais, nes tik tokiu atveju turėtų teisę pradėti vykdyti licencijuojamą veiklą (Įstatymo 10 str. 2 d.). Atsakovės teigimu, ieškovė nėra tinkama ieškovė pagal ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, nes nesudariusi sutarties su savivaldybėmis, arba regiono atliekų tvarkymo centru, neturi teisinio pagrindo ginčyti bendradarbiavimo sutartimi su atsakovėmis numatytų Konkursų organizavimo ir vykdymo procedūrų.
 13. Ieškovė neginčija atsakovių sudarytų bendradarbiavimo sutarčių, teisės normos nedraudžia atsakovėms vykdyti bendradarbiavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, skelbti Konkursus dėl paslaugų tiekėjo parinkimo. Savo suinteresuotumą ieškovė gali realizuoti sudarydama sutartis Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka. Atsakovių paskelbti konkursai neturi jokios įtakos bendradarbiavimo sutarčių su ieškove sudarymui, o ieškovės teiginys, kad paslaugų teikėjai gali atsisakyti sudaryti sutartį su ieškove, laikytina prielaida.
 14. Ieškovė teigia, kad atsakovių paskelbti konkursai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms: LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies normai, LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 31 punkto nuostatoms, LR Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio, 30 straipsnio, 34 straipsnio 12 dalies normoms, tačiau nei vienoje iš cituojamų normų nėra įtvirtintas imperatyvas. LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 31 punktas nustato, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Įgyvendindama šią funkciją, savivaldybė turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakinga už savarankiškų funkcijų atlikimą (Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Akivaizdu, kad savivaldybė yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą, bet tai nereiškia, kad tik pati savivaldybė privalo vykdyti visas procedūras, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimu, kaip teigia ieškovė. Ieškovė be pagrindo sutapatina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą su pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymu, kaip tai reglamentuoja LR Atliekų tvarkymo ir LR Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymų nuostatos.
 15. Dėl konkurencijos normų pažeidimo: ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jog VŠĮ „Gamtos ateitis“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį ar su Alytaus regiono savivaldybėmis, ar su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“, tai reiškia, kad ji negali būti išstumta iš rinkos, kurios dalyve ji netapo. Ne atsakovių sudarytos bei galiojančios bendradarbiavimo sutartys, kurių pagrindu yra paskelbti Konkursai, sudaro kliūtį ieškovei konkuruoti rinkoje, bet ieškovės neveikimas. Ieškovės paskelbtame 2017 metų Veiklos organizavimo plane, kaip pavedimų davėjų užduočių įvykdymo priemonė, numatytas ieškovės įsipareigojimas sudaryti bendradarbiavimo sutartis su visomis savivaldybėmis arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų sistemą. Ieškovė, nevykdydama Veiklos organizavimo plano priemonių, gali ir net turi būti įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, todėl siekdama išvengti licencijos galiojimo sustabdymo dėl neatitikimo licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikdama ieškinį ir kaltindama atsakoves dėl tariamai nesąžiningos konkurencijos, bando išvengti licencijos galiojimo sustabdymo pasekmių bei atsakomybės pagal sudarytas, bet neįgyvendinamas sutartis su gamintojais ir importuotojais (pavedimu davėjais).
 16. Ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (17-2)-D8-8888 ir teigia, kad Konkursų paskelbimas prieštarauja pateiktam išaiškinimui. LR Aplinkos ministerijos rašte išreikšta šios institucijos nuomonė, nesukurianti prievolės laikytis jos, nes LR Aplinkos ministerija neturi įstatymų aiškinimo kompetencijos.
 17. Tiek atsakovės, tiek pati ieškovė (jeigu turėtų ne tik licenciją, bet ir atitiktų LR Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus) nėra perkančiosios organizacijos, todėl reikalavimas pripažinti neteisėtu ir nutraukti Konkursus, vykdomus remiantis bendradarbiavimo sutarčių sąlygomis, teikiant reikalavimą atsakovėms - organizacijoms, kurios nėra perkančiosios organizacijos dėl to, kad Konkursai vykdomi ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, laikytinas visiškai neteisėtu, nepagrįstu ir net nelogišku. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. Dl-563 patvirtintas Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašas, kurio 41 punkte apibrėžtas ratas subjektų, turinčių teisę ginčyti organizacijų veiksmus ar neveikimą, organizuojant ar vykdant Konkursus. Aprašo 41 punktas aptartą teisę priskiria tiekėjams (ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė - galintis pasiūlyti ar siūlantis gaminių ar pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas) ar atsakingai institucijai (Organizacijų veiklos kontrolę vykdanti institucija). Ieškovė nėra nei tiekėja, nei atsakinga organizacija, būtent todėl neturi reikalavimo teisės į atsakoves, o ieškinio pateikimą atsakovė vertina kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 18. Atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti, nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė nors ir gavusi pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, savo veiklą komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje, gali pradėti tik įvykdžiusi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas. Konkursų paskelbimo laiku ieškovas nėra sudariusi su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ nei bendradarbiavimo sutarties, nei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties, todėl būtent dėl šios priežasties negali vykdyti veiklos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje (Bendradarbiavimo sutartis Nr. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ieškovas pasirašė 2017 m. liepos 31 d.). Būtent dėl šios priežasties ieškovė negalėjo kartu su atsakovėmis organizuoti konkursų. Vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis, parengus Konkursų sąlygas, atsakovės kreipėsi į Administratorių ir pateikė jas susipažinti. Administratorius pastabų konkursų sąlygoms dėl poreikio įtraukti ieškovę į šių sąlygų rengimą ir/ar konkursų komisiją nepateikė.
 19. Ieškovės argumentą, kad siekiama išstumti ieškovę iš rinkos, paneigia Konkursų sąlygų 3 priede numatytų Sutarčių 81 punkto nuostatos, numatančios, kad „įsisteigus kitoms kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizacijoms, šios organizacijos finansuoja paslaugos teikimą atsakingos institucijos paskelbtu rinkos dalies procentu ir tampa šios Sutarties šalimi prisijungimo būdu“, taigi ieškovei sudarius bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, ji galės prisijungti prie Konkursų metu sudarytų sutarčių.
 20. Vyriausybės įgaliota institucija (konkrečiu atveju Aplinkos apsaugos agentūra) paskelbia visų teisės aktų nustatyta tvarka turinčių teisę veikti gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamas pakuočių rinkos dalis, ir priklausomai nuo paskelbtų rinkos dalių organizacijos privalo proporcingai finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo išlaidas (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 dalį). Nepriklausomai nuo to, ar Konkursą organizuotų Administratorius ar atsakovės, organizacijos turės pagal užimamas rinkos dalis pasidalinti visas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo išlaidas.
 21. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatos ginčo atveju netaikytinos, nes: 1) ginčo (t. y. komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo) srityje atsakovės tarpusavyje, kaip ir atsakovės su ieškove nėra konkuruojantys subjektai, 2) komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugos nėra vartotojams teikiamos paslaugos; 3) organizacijoms pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos turės būti teikiamos vienodomis sąlygomis, todėl nei skirtingų atliekų tvarkytojų, nei skirtingų kainų, nei rinkos pasidalijimo teritoriniu ar kitu principu objektyviai negali būti.
  1. Nepaisant to, ar Konkursą organizuotų atsakovės, ar kartu su ieškove, ar savivaldybė (Administratorius), toje savivaldybėje (regione) bus išrinktas vienas atliekų tvarkytojas, su kuriuo visos organizacijos turės pasirašyti sutarti vienodomis sąlygomis ir proporcingai užimamai rinkos daliai finansuoti (apmokėti paslaugų teikėjui) pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas. Organizacijos negali kiekviena atskirai pasirinkti ir finansuoti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų, todėl atliekų tvarkytojo (paruošėjo naudoti ir naudotojo) parinkimas nėra konkurencijos objektas. Ginčo aspektu nei atsakovės tarpusavyje, nei su ieškove, šalys nėra konkuruojantys subjektai, t. y. jie nekonkuruoja, o privalo apmokėti visas (100 procentų) vieno parinkto tvarkytojo visų paslaugų priklausomai nuo užimamos ir Aplinkos apsaugos agentūros nustatytos finansuojamos rinkos dalies.
  2. Pastaroji pareiga kyla iš Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose numatytos gamintojų ir importuotojų pareigos organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, atitinkamai apmokėti pastarąsias išlaidas. Minėtas pareigas gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti arba individualiai, arba kolektyviai, teisės akte nustatytomis apimtimis (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 5 dalis).
  3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi siekdami kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos organizacijos dalyviais arba organizacijai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais. Pabrėžtina, kad minėtoje įstatymo straipsnio dalyje griežtai nustatoma, kad gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu, taigi, vienintelė „konkurencinė“ organizacijų sritis yra „konkuravimas“ dėl gamintojų ir importuotojų, tačiau šis „konkuravimas“ yra nulemtas ne skirtingų komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo įkainių (kaip minėta, pastarieji negali skirtis), bet geresnio administravimo, geresnės infrastruktūros ar pan., ir neturi nieko bendra su ginčo dalyku.
  4. Atsakovės, kaip kolektyvaus atliekų tvarkymo organizavimo organizacijos, nėra pelno siekiančios organizacijos, yra viešieji juridiniai asmenys ir gali užsiimti tik licencijoje nustatyta veikla, t. y. jokios kitos veiklos išskyrus licencijuotą veiklą atsakovės neturi teisės vykdyti (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-22 ir 34-23 straipsniai). Organizacijos, įgyvendindamos joms pavestas pareigas (tame tarpe ir tvarkyti pakuočių atliekas), tai privalo daryti laikantis teisės aktų ir jų pagrindu sudarytų Bendradarbiavimo sutarčių nustatytų reikalavimų - konkrečiu atveju skelbdamos siekiamoms paslaugoms įsigyti Konkursus aplinkos ministro nustatyta tvarka. Konstatuotina, kad atsakovės, organizuodamos Konkursus, nėra ir negali būti laikomi konkuruojančiais subjektais, kadangi įgyvendina joms imperatyviai įstatymu pavestas identiškas pareigas.
 22. Ieškovė nurodo, kad atsakovėms, kaip viešosioms įstaigoms, nei steigimo dokumentai, nei įstatymų nuostatos, nesuteikia teisės organizuoti Konkursų. Ieškovė teisi teigdama, kad atsakovių kaip viešųjų juridinių asmenų, įgyjamos teisės ir pareigos bei sandoriai negali prieštarauti įstaigos veiklos tikslams, tačiau nepagrįstai teigia, kad konkrečios jų įgyjamos teisės ir pareigos turi būti tiesiogiai įtvirtintos įstatyme ar įstatuose, nes tokio specialiojo viešųjų juridinių asmenų teisnumo turimos sampratos nepateikia nei įstatymai, nei teismų praktika.
 23. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-22 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog Organizacija steigiama, kad būtų įvykdyta šiame įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), ir (ar) dalyvauti organizuojant tokiu atlieku tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir gali verstis tik šiai pareigai ir kitoms šiame įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytoms pareigoms vykdyti (išskyrus pareigą registruotis) skirta veikla. Taigi, įstatymas tiesiogiai numato, kad atsakovių, kaip kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų, įsteigimo tikslas be kita ko yra dalyvauti organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir joms yra suteikta teisė ir kartu pareiga dalyvauti šių sistemų veikloje.
 24. Pats dalyvavimas savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir atitinkamų teisių ir pareigų šioje srityje prisiėmimas, yra tiesiogiai numatytas įstatyme, todėl teigti, kad Konkursų organizavimas tikslu parinkti pakuočių atliekų paruošėję perdirbti ir naudoti bei perdirbėją ir naudotoją komunalinių atliekų sraute prieštarauja atsakovių veiklos tikslams, nėra jokio teisinio pagrindo. Konkrečios smulkios priemonės įstaigų veiklos tikslams pasiekti nėra ir negali būti numatytos įstatuose, o ginčo aspektu vienintelis įstatymo reikalavimas viešųjų juridinių asmenų sudaromiems sandoriams teisnumo požiūriu yra pastarųjų neprieštaravimas įstaigos veiklos tikslams, atsakovių pareiga dalyvauti organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose yra numatyta įstatyme.
 25. Atsakovės organizavo konkursus su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarytų Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, šviečiant ir informuojant gyventojus pakuočių atliekų tvarkymo klausimais sąlygos, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros finansavimo tvarka, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka. Bendradarbiavimo sutartyse yra numatyta gamintojų ir importuotojų organizacijų pareiga organizuoti Konkursus, konkrečiu atveju pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas teiksiančiam asmeniui parinkti. Bendradarbiavimo sutartys ar atskiros jos nuostatos nėra nuginčytos.
 26. Konkursais atrenkamas atliekų tvarkytojas ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o vykdyti specifines paslaugas - komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas.
 27. Šalyje veikia dualistinis modelis, pagal kurį gamintojai ir importuotojai pakuočių atliekas surenka ir vėliau tvarko atskirai nuo likusių komunalinių atliekų, taip įgyvendinant gamintojo atsakomybės principą, nustatantį, kad gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą, tuo tarpu likusių komunalinių atliekų (ne pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų) surinkimas, tvarkymas ir finansavimas nėra gamintojo ir importuotojų atsakomybės sritis. Tokią išvadą patvirtina ir atitinkamos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, įtvirtinančios ne tik gamintojų ir importuotojų pareigą bendradarbiauti su savivaldybėmis eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, bet ir pareigą finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą bei atitinkamai apmokėti už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir naudojimo paslaugas (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas ir 5 dalis).
 28. Ieškovė nenurodo jokių konkrečių įstatymo nuostatų, kurias tariamai pažeidžia Konkursų organizavimas, o iš esmės remiasi tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rašte Nr. (17-2) D8-8888 išdėstyta nuomone, kad teisė skelbti konkursus neva suteikiama tik savivaldybėms arba administratoriams. Aplinkos ministerijos raštas vertintinas tik kaip viena iš nuomonių dėl teisės normų taikymo ir aiškinimo, nesukeliantis jokių teisinių pasekmių.
 29. Dėl tariamo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo organizuojant Konkursus: Bendradarbiavimo sutartyse yra numatyta atsakovų pareiga organizuoti Konkursus, konkrečiu atveju pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas teiksiančiam asmeniui parinkti. Bendradarbiavimo sutartyse numatyta Konkursus organizuoti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą. Atsakovai iš tiesų nėra perkančiosios organizacijos, kaip jos yra suprantamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, ir būtent todėl Konkursai yra organizuojami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą. Konkursais yra siekiama įsigyti paslaugas, kurios nebus finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų, jos bus visa apimtimi finansuojamos gamintojų ir importuotojų lėšomis, todėl jais negali būti siekiama ir viešųjų pirkimų tikslo, numatyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Dėl šios priežasties tiek Aplinkos ministerijos išaiškinimas, tiek ir ieškovo argumentai, tik prieštarauja viešųjų pirkimų tikslams, paskirčiai ir elementariai įstatyminei logikai, nes savivaldybė ar Administratorius organizuotų pirkimus paslaugoms, kurias finansuotų ne savivaldybės biudžeto ar kitomis viešosiomis lėšomis, bet būtent gamintojų ir importuotojų lėšomis, kas iš esmės neskatintų įsigyti paslaugų pačiu ekonomiškiausiu būdu.
 30. Organizuojant Konkursus taikomi iš esmės analogiški viešajam pirkimui principai, t. y. užtikrinama, kad atliekant Konkursų procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant sutarčių reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, todėl bet kuriuo atveju jokių viešojo intereso pažeidimų, taikant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą, nėra.
 31. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo (reikalavimo teisės) tariamais sąžiningos konkurencijos pažeidimais ginčyti Konkursų teisėtumo, nes jos negalėjimas vykdyti veiklos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje nėra susijęs su Konkursų paskelbimu ir / ar nebus susijęs su Konkursų pagrindu sudarytomis sutartimis, prie kurių prisijungti ieškovė galės įvykdžiusi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas, todėl ginčo dalykas - Konkursų paskelbimas nėra ieškovės teisių pažeidimo dalykas, t. y. ieškovė šiuo aspektu neturi procesinio subjektiškumo kelti ieškinio reikalavimo - pripažinti Konkursus neteisėtais. Ieškovė tariamus įstatymų normų pažeidimus sieja ne su savo teisiniu suinteresuotumu dalyvauti organizuojant Konkursus, tačiau su tariamu savivaldybių kompetencijos „perėmimu“, viešuoju interesu, tačiau CPK 5 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą, o įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti. Ieškovė nėra subjektas, galintis ginti viešąjį interesą, todėl neturi reikalavimo teisės ginčyti Konkursų teisėtumo įstatymų pažeidimų pagrindu ir negali perimti viešojo intereso gynimo funkcijos iš valstybės institucijų.
 32. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtinto Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo 41 punktą, ginčai dėl organizacijų veiksmų ar neveikimo organizuojant ar vykdant Konkursus gali būti inicijuoti tik apraše nurodytų subjektų: 1) tiekėjų, galinčių pasiūlyti ar siūlančių gaminių ar pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas, ir 2) organizacijų veiklos kontrolę vykdančios atsakingos institucijos (konkrečiu atveju Aplinkos apsaugos agentūros). Ieškovė nėra ir negali būti tiekėja atsakovių organizuojamuose Konkursuose, o Aplinkos apsaugos agentūra, kaip organizacijų veiklos kontrolę vykdanti atsakinga institucija, taip pat nėra inicijavusi nei Bendradarbiavimo sutarčių, nei Konkursų ginčijimo procedūrų. Ieškinys atmestinas CPK 5 straipsnyje numatytu pagrindu, kadangi pareikštas netinkamo ieškovo - asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko.
 33. Trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ su ieškovės ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad Aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. rašte Nr.(17-2)-D8-8888 pateiktas išaiškinimas prieštarauja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo normoms. Ieškovė nėra tinkamas ieškovas nagrinėjamoje byloje, kadangi nėra įvykdęs Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Ieškovė nebuvo sudariusi nei su Alytaus regiono savivaldybėmis, nei su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrais tokiai veiklai vykdyti reikiamos (i) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties arba (ii) bendradarbiavimo sutarties.
 34. Trečias asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija savo nuomonės dėl ieškinio reikalavimų nepareiškė, atsiliepime atkreipė dėmesį, kad gamintojai ir importuotojai jiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas gali vykdyti individualiai arba kolektyviai, t. y. steigdami šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 5 dalis). Gamintojams ir importuotojams teisė gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą organizuoti kolektyviai numatyta ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnyje.
 35. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kokias sutartis ir su kuo privalo sudaryti organizacija siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą. Vadovaujantis šio įstatymo to paties straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, organizacijos privalo sudaryti „pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo“. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 33 dalies ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies nuostatas pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis - trišalė sutartis tarp savivaldybės (arba tarp savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, organizacijos ir atliekų tvarkytojo.
 36. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje numatyta, kad atliekų tvarkytoju laikoma „įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą“, o pagal šio straipsnio 18 dalį atliekų tvarkymu - atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad „atliekų surinkimas - atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius“. Manytina, kad atliekų surinkėjai priskiriami atliekų tvarkytojams.
 37. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnis reglamentuoja, kaip organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir užtikrinimas jų funkcionavimas. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 11 dalį savivaldybė „ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“. Atliekų tvarkymo įstatymo to paties straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad viena iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus vykdytinų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų - „organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti“.
 38. Teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų, nurodytų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ar savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai). Taip pat mano, kad skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose savivaldybių ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir gamintojų, importuotojų organizacijų, kurios gamintojų ir importuotojų pavedimu vykdo Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, o konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo savivaldybių teritorijose ir tolimesnio tokių surinktų pakuočių atliekų sutvarkymo privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
Ieškininis pareiškimas tenkintinas.
 1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės
  1. 2017 m. vasario 28 d. VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ (kaip pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turintys juridiniai asmenys) paskelbė apie vykdomus viešuosius konkursus: 1) Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; 2) Alytaus regione (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.
  2. Konkursų sąlygų 1 p. numato, kad Konkursai vykdomi, vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 „Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo“ bei šių Sutarčių 2015 m. gruodžio 31 d. pakeitimu Nr. 305, sudarytomis tarp VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ bei vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 40, 46, 45, 43, 44, 41, 42 „Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo“, sudarytomis tarp VŠĮ „Žaliasis taškas“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“.
  3. Konkurso sąlygose nurodyta, kad paslaugų pirkimas vykdomas konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1- 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu (su pakeitimais) (toliau - Aprašas), Organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašais bei Konkurso sąlygomis.
 2. Konkurso organizatorės atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ yra dvi savarankiškos organizacijos, įsteigtos pakuočių gamintojų ir/ar importuotojų. 2013 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo“ UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ sudarė sutartį dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. 2016 m. sausio 18 d. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 „Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo pakeitimo“ sudarytomis tarp UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ nuspręsta pakeisti Bendradarbiavimo sutarčių VII skyrių „Pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka“. 2013 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 53 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo“ UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ sudarė sutartį dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 47, 48, 49, 50, 52, 53 „Dėl Alytaus regiono savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo pakeitimo“ sudarytomis tarp UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ nuspręsta pakeisti Bendradarbiavimo sutarčių VII skyrių „Pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka“.
 3. Byloje pateiktais Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-196; Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 5TS-60; Birštono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. TS-164; Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T3-270 UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ pavedė organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą; Druskininkų savivaldybės taryba 2008 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T1-118 nustatė lengvatas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų už atliekų tvarkymą; Alytaus rajono savivaldybės taryba 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. K-199 pavedė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ eksploatuoti Alytaus rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir vykdyti išvardintas funkcijas; Varėnos rajono savivaldybės taryba 2007 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. T-VI-55 pavedė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ atitinkamai eksploatuoti Varėnos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir vykdyti išvardintas funkcijas.
 4. Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo: ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“ 2016 m. lapkričio 30 d. išduota licencija Nr. 005, suteikianti teisę kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą: organizuoti stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotosios (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotosios (kita vyraujanti medžiaga), metalinės, popierinės ir kartotinės, medinės, kitos pakuotės atliekų tvarkymą (analogiškas licencijas turi ir atsakovai). Pagal Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 4 dalies 1 ir 2 punktus, tokia organizacija privalo sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (ar savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti; ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos sudaryti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šio Įstatymo 10 str. 3 dalyje numatyta, kad organizacija gavusi licenciją ir sudariusi visas šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sutartis, gamintojų ir importuotojų pareigas, nurodytas šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, gali pradėti vykdyti nuo kalendorinių metų sausio 1 d.
  1. Įstatymų leidėjas tiek ieškovės teisę organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tiek jos teisę apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas) sieja ne tik su licencijos gavimu, bet ir su privalomu Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytų sutarčių (bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo) sudarymu.
  2. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad konkurso organizavimo metu 2015 m. vasario 12 d. turėjo sudarytas su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“ Bendradarbiavimo sutartis Nr. 25, 26 , 27, 28, 29, 30, 31 yra paneigta, nes 2016 m. sausio 8 d. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu ieškovei išduota licencija organizuoti nurodytų atliekų tvarkymą buvo panaikinta ir ieškovė neteko teisės užsiimti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla, bei neteko pareigos vykdyti bendradarbiavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Ieškovė 2016 m. lapkričio 30 d. naujai gavusi licenciją, įstatyme numatytas Bendradarbiavimo sutartis Nr. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“ pasirašė 2017 m. liepos 31 d. (2017-09-06 Dokumentas 47295).
  3. Nors byloje nustatyta, kad ieškovė 2017 m. vasario 28 d. paskelbus apie vykdomus viešuosius konkursus, nebuvo sudariusi su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“ įstatymo reikalaujamų bendradarbiavimo sutarčių, tačiau teismas įvertinęs viešojo konkurso šioje srityje svarbą, atliekų tvarkymą ir atliekų tvarkymo sistemų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų (Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų) aiškinimo svarbą, įstatyme numatytų ūkio subjektų turinčių pareigą prisidėti prie pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo aspektus (Įstatymo 10 str. 5 d.), bei įvertinęs skaidrumo ir ūkio subjektų lygiateisiškumo principus šioje srityje, kurie yra aktualūs ir ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“ turinčiai galiojančią licenciją kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą bei ekonomiškai suinteresuotai dėl tokio pobūdžio konkursų organizavimo tvarkos, išvardintų aplinkybių visuma leidžia teismui vertinti, kad ieškovė neabejotinai įrodė savo suinteresuotumą ginče, kartu ir teisinį suinteresuotumą apginti savo pažeistą teisę ir ginčijamą subjektinę teisę, pareiškiant ieškinį teisme (CPK 5 str. 1 d.).
 5. Dėl teisės organizuoti konkursą - Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 punktas numato vieną iš savarankiškų savivaldybių funkcijų - komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Savivaldos įstatymo 5 str. 2 d. įtvirtinta, kad viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis - kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Savivaldybės, patenkančios į komunalinių atliekų tvarkymo regioną, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį - komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių (Įstatymo 30 str. 1 d.).
 6. Šios funkcijos įgyvendinimą reguliuoja specialieji įstatymai – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. Ieškovė teigia, kad atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgaliotos vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti, bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursų. Ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (17-2)-D8-8888, kuriame Aplinkos ministerija nurodė jog teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ar savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Ieškovė nurodė, kad teisę skelbti tokius konkursus, turi tik savivaldybės, ar savivaldybių pavedimu juos gali skelbti ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai, konkursai privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
 7. Atsakovės (kaip ir ieškovė) yra įsteigti specialūs juridiniai asmenys (viešieji juridiniai asmenys), kurių pareiga atstovaujamiems gamintojams ir importuotojams nustatyta tvarka organizuoti atliekų tvarkymą, kuris susidaro naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius ir/ar dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamuose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, ir jie gali verstis tik šiai pareigai ir kitoms įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytoms pareigoms vykdyti skirta veikla (Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 str. 3 d.). Be to šios organizacijos turi komunalinių paslaugų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos finansavimo pareigą pagal jų atstovaujamų gamintojų ir importuotojų užimamą rinkos dalį (proporcingai ataskaitiniu laikotarpiu tiektų gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį) (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 5 d.). Todėl atsakovių kaip viešųjų juridinių asmenų įgyjamos teisės ir pareigos bei sudaryti sandoriai negali prieštarauti jų veiklos tikslams numatytiems įstatyme.
 8. Bendruosius atliekų tvarkymo reikalavimus, pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus, reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams, atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones, alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas nustato Atliekų tvarkymo įstatymas, o pagrindinius pakuočių reikalavimus, bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų, atliekų tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas nustato Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.
 9. Pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą prie gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų yra priskirtinos pareiga organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Gamintojai ir importuotojai jiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas gali vykdyti individualiai arba kolektyviai (steigdami gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą) (Įstatymo 7 straipsnio 5 dalis). Gamintojams ir importuotojams teisę gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą organizuoti kolektyviai numato ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnis.
 10. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kokias sutartis ir su kuo privalo sudaryti organizacija, siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau - organizacija) privalo sudaryti sutartis „su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo <...> sąlygos, <...> komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarka“. Vadovaujantis šio įstatymo to paties straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, organizacijos privalo sudaryti „pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo“.
 11. Atliekų tvarkymas susideda iš kelių veiklų: surinkimo, vežimo, išrūšiavimo ir perdirbimo (ATĮ str. 2 str. 18 d.). Konkursai organizuoti – komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo, popieriaus ir kartono plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugoms pirkti. Gamintojų ir importuotojų įsteigtos organizacijos yra atsakingos už pakuočių atliekų tvarkymą (jų tvarkymo finansavimą) atskirai nuo likusių komunalinių atliekų. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančiomis komunalinėms atliekoms tvarkyti, pagal Įstatymo 30 straipsnio 11 dalį savivaldybė „ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“.
 12. Kaip teigia UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, 2012 m. vasario 29 d. Alytaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 51/6S-67 „Dėl pakuočių atliekų tvarkymo Alytaus regione“, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, nusprendė: 1) organizuoti Alytaus regione komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą regioniniu būdu; 2) įgalioti UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su licencijas turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamą surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. Vertinant nurodytą Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimą, viena vertus, iš jo turinio matyti, kad Taryba nusprendė organizuoti šiame regione pakuočių atliekų tvarkymą regioniniu būdu ir įgaliojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl bendradarbiavimo organizuojant susidarančių pakuočių atliekų surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti, tačiau tai nereiškia, kad šiuo sprendimu Alytaus regiono savivaldybės suteikė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ kaip administratoriui teisę perleisti konkurso organizavimą specialioms importuotojų organizacijoms. Kita vertus, kaip matyti iš teismo išreikalautų Alytaus regiono savivaldybių tarybų sprendimų: savivaldybių tarybų suteikti UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ įgalinimai nėra tokie platūs ir savivaldybių tarybos nesuteikė teisės trečiajam asmeniui jam pavestą funkciją organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą, perleisti organizacijoms, atstovaujamoms gamintojams ir importuotojams. Kaip matyti iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-196; Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 5TS-60; Birštono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. TS-164; Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-270, būtent UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ savivaldybės pavedė organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą. Kitaip tariant, pagal Savivaldybių tarybų sprendimus, organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą turi pats trečias asmuo, kaip komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Byloje pateiktas Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. T1-118 nustatė tik lengvatas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų už atliekų tvarkymą, duomenų apie tai, kad savivaldybė būtų suteikusi įgalinimus tvarkyti komunalinių atliekų sistemą trečiajam asmeniui byloje iš viso nepateikta; Alytaus rajono savivaldybės taryba 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. K-199 pavedė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ padėti parengti konkursinę medžiagą atliekų surinkėjams savivaldybės teritorijoje parinkti (pagal parengtus konkursinius dokumentus viešuosius pirkimus vykdo savivaldybės administracija) (Sprendimo 1.5. p.). Taigi Tarybos sprendime nurodoma, kad viešuosius pirkimus vykdo savivaldybės administracija, nurodoma aplinkybė dėl viešųjų pirkimų vykdymo (1.5 p.); Varėnos rajono savivaldybės taryba 2007 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. T-VI-55 taip pat UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ pavedė tik konsultuoti Varėnos rajono savivaldybę rengiant konkursinius dokumentus atliekų surinkėjams Varėnos rajono teritorijoje parinkti, vykdant viešuosius pirkimus. Pateikti rašytiniai duomenys (Savivaldybių tarybų sprendimai) patvirtina, kad Savivaldybės tarybos vienais atvejais suteikę įgalinimus trečiajam asmeniui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui“ kaip administratoriui teisę parinkti komunalinių atliekų sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų tiekėjus; kitais atvejais, pavedė trečiajam asmeniui atlikti tik atskiras funkcijas pačių savivaldybių organizuojamuose konkursuose (pvz. parengti konkursinę medžiagą). Tarybos sprendimuose nurodoma, kad tokie konkursai organizuojami viešųjų pirkimų įstatymo tvarka. Tuo tarpu atsakovių – pakuočių importuotojų organizacijų organizuotuose ginčo konkursuose, kaip matyti iš parengto Pirkimo sutarties projekto, nei Savivaldybė, nei UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, nėra Sutarties šalimis.
 13. LR Atliekų tvarkymo įstatyme (toliau ATĮ) nustatyta, kad privalomai įgyvendindamos valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, plane nustatytais terminais, savivaldybės be kitų šiame plane nustatytų minimalių reikalavimų privalo užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkosaugos, techninius - ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, bei užtikrinti antrinių žaliavų rūšiavimo galimybę ir priemones visiems komunalinių atliekų turėtojams (30 str. 17 d. 1 ir 2 p.). Pagal šio įstatymo 30 str. 11,12 ir 16 dalis, savivaldybei (jos pavedimu – administratoriui) suteikta išimtinė kompetencija ir pareiga išrinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjus. Įstatymas nenumato savivaldybės teisės šią funkciją perleisti organizacijoms – atsakovėms. ATĮ 2 str. 18 d. numato jog atliekų tvarkymas apima atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą (paruošimą perdirbti ir perdirbimą), kai šiuos veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Teismo vertinimu, ATĮ 30 str. 11 ir 12 dalyse nurodyta veikla apima ir atliekų tvarkymo veiklas, dėl kurių buvo paskelbti konkursai. PPATĮ 10 str. 4 d. taip pat nurodoma, kad pakuočių atliekų surinkėjas atrenkamas ir atlieka ne tik komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo veiklą, bet ir nurodytų atliekų vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo veiklą.
 14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 14 str. suteikia teisę savivaldybei kaip perkančiajai organizacijai, pavesti atlikti viešuosius pirkimus kitoms perkančiosioms organizacijoms. Atsižvelgiant į tai, savivaldybė, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu bei VPĮ, gali pavesti pirkimą vykdyti administratoriui, ar jam suteikia naujai parinkto atliekų tvarkytojo priežiūros ir administravimo funkciją. Darytina išvada, kad tik savivaldybė yra atsakinga už tinkamą šios viešosios paslaugos teikimą ir Atliekų įstatyme bei valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų uždavinių, tikslų ir reikalavimų pasiekimą ir įgyvendinimą. VPĮ yra specialusis įstatymas, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomas ginčo pirkimas ir būtent šio įstatymo normos yra specialiosios ATĮ ir PPTĮ atžvilgiu. Tokios pozicijos laikosi ir trečias asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Savivaldybės ir ūkio subjektai, įgyvendindami pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimo, funkcionavimo ir vystymo projektus, pakuočių tvarkymo programos lėšas naudoja vadovaudamiesi VPĮ (Atliekų įstatymo 34 str. 5 d.). Taigi VPĮ taikymas vykdant atliekų tvarkytojo parinkimą yra privalomas visiems subjektams be išimties.
 15. Pagal PPATĮ 10 str. 4 d. 1 p. bendradarbiavimo sutartis gali apibrėžti tvarką ir sąlygas, kurioms esant savivaldybės (jų pavedimu – administratorius) bendradarbiaus su organizacijomis dėl pakuočių atliekų surinkėjo parinkimo. Pagal bendradarbiavimo sutartis, savivaldybės gali konsultuotis su atsakovais (Organizacijomis), Organizacijos gali parengti konkurso organizavimui reikalingus dokumentus, atitinkančius teisės aktų reikalavimams (Bendradarbiavimo sutarčių VII 4 p.). Beje, su tuo sutinka ir Aplinkos ministerija 2016 m. lapkričio 29 d. rašte Nr. (17-2)D8-8888, kuriame nurodoma, kad skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos bendradarbiavimo sutartyse. Taigi PPATĮ leidžia nustatyti tvarką, kuria atsakovės gali dalyvauti parenkant pakuočių atliekų tvarkytojus, kadangi jos turi pareigą apmokėti už tokias paslaugas, tačiau toks teisinis reguliavimas neleidžia vertinti, kad bendradarbiavimo sutartimis savivaldybės būtų perleidusios savo funkciją – teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus atsakovėms.
 16. Teismas daro išvadą, kad nepriklausomai nuo sudarytų bendradarbiavimo sutarčių tik savivaldybė privalo užtikrinti nuolatinį viešosios paslaugos teikimą ir garantuoti, kad atliekos ne tik bus surenkamos, tačiau ir sudaromos sąlygos gyventojams vykdyti jų rūšiavimą. Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta pareiga sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl papildomos pakuočių atliekų surinkimo sistemos (Atliekų įstatymo 30 str. 16 d., Pakuočių įstatymo 10 str. 4 d. 1 ir 2 p.), tačiau už tinkamą atliekų sistemos kaip viešosios paslaugos, funkcionavimą yra atsakinga tik savivaldybė. Savivaldybė privalo užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų organizuojamas neatsižvelgiant į tai ar pakuočių gamintojai ir importuotojai yra sudarę su savivaldybe bendradarbiavimo sutartį ar ne, nes savivaldybei viešojo intereso tenkinimas ir viešųjų paslaugų nuolatinio teikimo užtikrinimas yra jai priskirta funkcija. Tik savivaldybė privalo užtikrinti, kad pakuočių atliekos jos teritorijoje būtų sutvarkytos, o gamintojai ir importuotojai už šią paslaugą privalo sumokėti. Priešingu atveju, organizacijos tiesiogiai būtų suinteresuotos parinkti pakuočių atliekų surinkėjus, kurie sutvarkytų kuo didesnį kiekį mažiausiai įmanoma kaina, kas ne visada reikštų tinkamą savivaldybei priskirtos savarankiškos funkcijos atliekų sistemos organizavimo srityje užtikrinimą, bei pareigą šią paslaugą vietos gyventojams teikti nuolat, be to, ši paslauga turi apimti visų pakuočių atliekų sutvarkymą, o ne tik tos dalies, kiek į rinką atsakovių atstovaujamos organizacijos jų patiekė.
 17. Bendradarbiavimo sutartys negali būti laikomos aukštesnės galios aktu nei Savivaldos įstatymas ar Atliekų tvarkymo įstatymas, kuriais įtvirtinama būtent savivaldybės pareiga užtikrinti viešosios paslaugos (atliekų tvarkymo organizavimo) savalaikį teikimą ir vykdymą. Tik savivaldybės yra įpareigotos įstatymu vykdyti pirkimą, jo negali saistyti atliekant šią funkciją jokios Bendradarbiavimo sutartys. Vadovaujantis VPĮ 14 str., kiekvienai perkančiajai organizacijai leidžiama pavesti viešojo pirkimo procedūrą atlikti kitai perkančiajai organizacijai. Kaip matyti iš aukščiau nurodytų Savivaldybių tarybų sprendimų, teisė atlikti viešojo pirkimo procedūras (kai kuriais atvejais), parenkant paslaugos teikėją, kai kuriais atvejais buvo pavesta trečiajam asmeniui, tačiau Tarybos sprendimų, kuriais būtų pavesta vykdyti šiuos konkursus atsakovėms, nėra priėmusios. Bendradarbiavimo sutartys (Susitarimai dėl pakeitimo), kurių pagrindu atsakovės paskelbė konkursą, byloje neturi teisinės reikšmės, kadangi galiojančios bendradarbiavimo sutartys negali paneigti Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų reikalavimų, kurie numato savivaldybės pareigą užtikrinti atliekų tvarkymo organizavimą ir vykdymą. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016.
 18. Kaip matyti iš ginčo Konkursų sąlygų turinio, paslaugų pirkimai vykdomi konkursų būdu vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų aprašu (su pakeitimais). Teismas vertina, kad atsakovės negali perimti savivaldybės ar regiono atliekų tvarkymo centro funkcijų, taip išvengiant viešųjų pirkimų įstatymo taikymo, kaip ir savivaldybės (ir/ar Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 str. gali perduoti viešųjų pirkimų vykdymą tik kitoms perkančioms organizacijoms, kurios vykdytų viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Kadangi atsakovės nėra perkančios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pagrindu, jų paskelbti konkursai yra vykdomi pagal Tvarkos aprašus, o ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymų normas (Konkursų sąlygų 2 p.), todėl toks įgaliojimas negali būti laikomas teisėtu.
 19. Teismas iš esmės sutinka su ieškovės atstovo papildančias argumentais, kad Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo buvo siūloma, jog gamintojų ir importuotojų organizacijos konkurso būdu turėtų išrinkti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ruošėjus naudoti ir naudotojus (perdirbėjus) ir (ar) eksportuotojus, bei pakeitimą, kad konkursai vykdomi pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką. Tačiau buvo paskelbta Aplinkos apsaugos komiteto 2017 m. birželio 21 d. išvada Nr. 107-P-23 dėl Projekto, kuria Seimo komitetas pritarė Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 195 pozicijai, t. y. esamam reguliavimui, kuris suteikia tik savivaldybėms (jų pavedimu - administratoriams) teisę organizuoti ir vykdyti Konkursą.
 20. Teismo vertinimu, ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ įrodė, kad atsakovės neturėjo teisės ir pareigos skelbti ir vykdyti ginčo konkursų siekiant parinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų, todėl ieškinys tenkinamas, pripažįstami neteistais ir nutraukiami atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomi konkursai: Alytaus regiono savivaldybių komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo ir Alytaus regiono savivaldybių komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursus.
 21. Dėl kitų ieškovės ieškinio argumentų ir atsakovių atsikirtimų teismas nepasisakys, kadangi jie neturi reikšmės teisingam ginčo sprendimui.
 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų: CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė yra sumokėjusi 62 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį tenkinus pilnai, ieškovės naudai priteistina lygiomis dalimis iš atsakovių sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovių kaip bylą pralaimėjusių šalių, bei trečiojo asmens UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro kaip trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų atsakovių pusėje, patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 1,04 Eur, kadangi neviršija nustatyto minimumo, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.
 23. Ieškinį patenkinus, byloje taikytos Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

4Teismas, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsnio 3 dalimi, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

5Ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ ieškinį patenkinti.

6Pripažinti neteistais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (j. a. k. 302755513) ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ (j. a. k. 110884687) vykdomus konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.

7Priteisti ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“ lygiomis dalimis iš atsakovių VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žaliasis taškas“ 62 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

9Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai