Byla 2KT-129-943/2015
Dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-844-230/2015 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjos J. D. pareiškimu dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-844-230/2015 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas pareiškėjos J. D. prašymas nušalinti visus Kauno apygardos teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2A-844-230/2015, pradėtos pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais J. D. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-640-285/2014.

3Nušalinimo pareiškime teigiama, kad 2015 m. lapkričio 24 d. pareiškėja pateikė bylą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nušalinimą, kurio Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi netenkino, todėl pareiškėja nušalinimą ne tik civilinę bylą Nr. 2A-844-230/2015 nagrinėti sudarytai teisėjų kolegijai, bet ir visiems Kauno apygardos teismo teisėjams, pareiškė Lietuvos apeliaciniam teismui.

4Pareiškėja nušalinimą civilinę bylą Nr. 2A-844-230/2015 nagrinėjančiai teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų: N. I., V. L. ir L. J., grindžia tuo pagrindu, kad teisėjai netenkino pareiškėjos prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Nušalinimo pareiškime taip pat teigiama, kad Kauno miesto apylinkės teismo teisėja J. N., nagrinėdama civilinę bylą Nr. 2-640-285/2015 nesujungė nurodytos bylos su civiline byla Nr. 2-2534-199/2014, netenkino pareiškėjos prašymo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Pareiškėja nepasitiki ir Kauno apygardos teismo teisėja R. P., kadangi ji, pareiškėjos teigimu, yra teisėjos J. N. draugė.

5Nušalinus nuo civilinės bylos Nr. 2A-844/230/2015 Kauno apygardos teismo teisėjus, bylą prašoma perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui.

6Nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

7Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus visų teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

8Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 64 str., 66 str.). Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, o byla būtų perduota kitam apygardos teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėti paskirto teisėjo (teisėjų kolegijos) galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą konkrečiame apygardos teisme, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu.

9Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjos nušalinimas civilinę bylą Nr. 2A-844/230/2015 nagrinėti sudarytai teisėjų kolegijai grindžiamas iš esmės vienu pagrindu – pareiškėjos netenkina teisėjų kolegijos pasirinkta bylos nagrinėjimo forma, tačiau šiuo pagrindu pareiškėjos reiškiamo nušalinimo pagrįstumas buvo įvertintas tiek Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi, tiek ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2KT-61-943/2015, jo netenkinus. CPK 68 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pakartotinis nušalinimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas, todėl plačiau dėl šio nušalinimo pagrindo nepasisakoma, pažymint pareiškėjai, kad kaip ne kartą yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas - procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Be to, 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi pareiškėjai išaiškinta, kad pagal bendrą CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę, apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ir tik esant CPK 322 straipsnyje nurodytoms išimtims, bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali nuspręsti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

10Pareiškėja nuo nurodytos civilinės bylos prašo nušalinti ir kitus Kauno apygardos teismo teisėjus, nors nepasitikėjimą reiškia tik vienai iš šio teismo teisėjų – teisėjai R. P.. J. D. teigimu, teisėja R. P. ir bylą, dėl kurios pateiktas pareiškėjos apeliacinis skundas, išnagrinėjusi teisėja yra draugės ir tai gali įtakoti apeliacinės instancijos teisme priimamo procesinio sprendimo baigtį. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė pakartotinai pareiškėjai išaiškina, kad teisėjų nušalinimas gali būti grindžiamas pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone, prielaidomis ar samprotavimais. Nušalinimo pareiškimas pagal įstatymo reikalavimus privalo būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Šiuo atveju pareiškėja konkrečių argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindai nepateikė, t. y. nenurodyta nė vieno iš CPK 65 straipsnyje nurodytų nušalinimo pagrindų. Pareiškėjos nurodomos aplinkybės, dėl kurių ji nepasitiki Kauno apygardos teismo teisėja R. P. laikytinos tik subjektyvia nuomone. Be to, net ir nustačius, kad teisėja palaiko draugiškus santykius su pirmosios instancijos teismo teisėja, nagrinėjusia pareiškėjos bylą, nesant įrodymų, kad šis teisėjų bendravimas įtakoja ar gali įtakoti civilinę bylą Nr. 2A-844/230/2015 nagrinėti sudarytos teisėjų kolegijos nuomonę byloje sprendžiamais klausimais, nesudaro pagrindo nušalinti nuo civilinės bylos nagrinėjimo visų Kauno apygardos teismo teisėjų.

11Nušalinimo pareiškime aptariamos ir aplinkybės, pareiškėjos manymu, sudarančios pagrindą abejoti pirmosios instancijos (apylinkės) teismo teisėjų J. N., S. V. nešališkumu ir kompetencija. Argumentai dėl šių teisėjų nešališkumo nevertinami ir šiuo klausimu Lietuvos apeliacinis teismas nepasisako, kadangi pagal CPK 68 straipsnio 2 dalį, nušalinimas turi būti pareikštas prieš nagrinėjant bylą iš esmės, be to pagal CPK 69 straipsnio 1 dalį šio klausimo sprendimas priskirtinas Kauno apylinkės teismo pirmininko, teismo primininko pavaduotojo kompetencijai arba atitinkamais atvejais – aukštesnės pakopos teismo (Kauno apygardos teismo) kompetencijai.

12Remiantis tuo, kas išdėstyta, yra pagrindas daryti išvadą, kad pareiškėja nepaneigė preziumuojamo teismų (teisėjų) nešališkumo ir objektyviam stebėtojui negalėtų kilti pagrįstų abejonių, jog civilinė byla Nr. 2A-844-230/2015 gali būti išnagrinėta Kauno apygardos teisme pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą. Todėl nėra pagrindo tenkinti nušalinimo pareiškimo ir perduoti civilinę bylą nagrinėti kitam apygardos teismui.

13Pareiškėjai taip pat išaiškinama, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui piktnaudžiaujant nušalinimo teise, gali būti skirta bauda (CPK 69 str. 5 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

15Netenkinti pareiškėjos J. D. pareiškimo dėl Kauno apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-844-230/2015 nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai