Byla eB2-1514-232/2020
Dėl BUAB „Evelija“ kreditorių 2019 m. lapkričio 4 d. susirinkimo nutarimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, antstolė N. Š. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Evelija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundą dėl BUAB „Evelija“ kreditorių 2019 m. lapkričio 4 d. susirinkimo nutarimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, antstolė N. Š. S..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas BUAB „Evelija“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pateikė skundą, prašydamas panaikinti BUAB „Evelįja“ kreditorių susirinkimo vykusio 2019 m. lapkričio 4 d. nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, patvirtinant bendrą administravimo išlaidų sąmatą – 25 MMA, atlyginimas administratoriui – 6 MMA nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro bei nustatyti 15 proc. priemoką nuo bankroto metu priteistų ir išieškotų ar atgautų sumų; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2019 m. lapkričio 4 d. įvyko BUAB „Evelija“ pirmasis kreditorių susirinkimas. Buvo siūloma patvirtinti 31 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant atlyginimą administratoriui), nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, bei skirti 15 proc. priemoką nuo bankroto metu priteistų ir išieškotų ar atgautų sumų. BUAB „Evelija“ kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI), turinti 19 993,70 Eur kreditorinį reikalavimą, sudarantį 97,846 proc. nuo visų pareikštų kreditorinių reikalavimų, balsavo prieš pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą. VMI pritarė nutarimui, kuriuo buvo nutarta patvirtinti bendrą administravimo išlaidų sąmatą – 25 MMA, iš jų atlyginimas administratoriui – 6 MMA. Administratoriui pateikus motyvuotą prašymą patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti keičiami kreditorių susirinkimo pritarimu.

6Nurodė, kad byloje neginčijama aplinkybė, kad BUAB „Evelija“ priskirtina prie mažų įmonių. Paaiškino, kad taisyklės nenumato, kad į administravimo išlaidas būtų įtrauktas ir atlyginimas administratoriui. Teigė, kad skundžiamas nutarimas prieštarauja ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 5 dalies nuostatoms bei neatitinka Vyriausybės nutarimu Nr. 415 patvirtintiems administravimo išlaidų rekomendaciniams dydžiams. Pažymėjo, kad bankroto administratoriui skiriama priemoka iš esmės yra premijinė atlyginimo forma, kuria kreditoriai suteikia administratoriui siekti, kad įmonė gautų daugiau įplaukų, bankroto procesas butų spartesnis ir pan. Paaiškino, kad bankroto administratorius svarsto galimybes reikšti ieškinį bendrovės akcininkams ir buvusiems vadovams dėl žalos atlyginimo, taip pat svarsto ir apie akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ginčijimą, todėl, kreditoriai, nemotyvuotai atmesdami nutarimo projekto dalį susijusią su priemokos administratoriui skyrimu, pažeidžia jo teisėtus lūkesčius į premijinį atlygį nuo priteistų ir išieškotų sumų.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu prašo netenkinti skundo. Pažymėjo, kad bankroto administratorius nedetalizavo konkrečių prašomų tvirtinti administravimo išlaidų sudedamųjų dalių, neteikė duomenų, kurie leistų spręsti, kad 25 MMA administravimo išlaidų suma yra nepakankama. Nurodė, kad į kreditorių sąrašą įtraukti 3 kreditoriai, todėl organizacinių veiksmų, susijusių su kreditorių informavimu, kreditorių susirinkimų organizavimu, skaičius bus ženkliai mažesnis nei galimų tokio pobūdžio veiksmų mažoje įmonėje vidurkis. Pabrėžė, kad jau nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo buvo akcentuota, jog dar iki bankroto bylos iškėlimo įmonėje nebuvo darbuotojų, todėl administratoriui nereikėjo ir nereikės atlikti jokių veiksmų, susijusių su darbo santykių nutraukimo įforminimu. Nurodė, kad bendra kreditorinių reikalavimų suma – 20 433,83 Eur, kuri yra mažesnė už galimą kreditorinių reikalavimų mažose įmonėse vidurkį. VĮ „Regitra“ duomenimis įmonei priklauso septyni automobiliai, kurių būsena „išregistruotas“, tačiau yra apribojimai. Bankroto administratoriaus teikti duomenys, kad joks turtas nebuvo perduotas, leidžia spręsti, kad bankroto procese administratorius negali turėti jokių išlaidų, susijusių su turto priežiūra ar saugojimu. Teigė, kad bankroto administratorius nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nepateikė pagrįstų motyvų, kodėl reikėtų tvirtinti administratoriaus prašomą priemoką nuo bankroto metu priteistų ir išieškotų ar atgautų sumų.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo dėl pareiškėjo skundo tenkinimo spręsti teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nedalyvavo ir nebalsavo kreditorių susirinkimuose, tačiau būtų balsavusi už pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą.

9Teismas

konstatuoja:

10Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi UAB „Evelija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių kompanija“.

11Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 4 d. įvyko BUAB „Evelija“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiamas klausimas ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo bei atlyginimo administratoriui nustatymo. Bankroto administratorius pasiūlė patvirtinti 31 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant atlyginimą administratoriui), nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skirti 15 proc. priemoką nuo bankroto metu priteistų ir išieškotų ar atgautų sumų. Šiam administratoriaus siūlymui kreditoriai nepritarė. BUAB „Evelija“ kreditoriai skundžiamu 4–uoju darbotvarkės klausimu patvirtino bendrą administravimo išlaidų sąmatą – 25 MMA, iš jų atlyginimas administratoriui – 6 MMA. Administratoriui pateikus motyvuotą prašymą patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti keičiami kreditorių susirinkimo pritarimu.

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Iš BUAB „Evelija“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019 m. lapkričio 4 d. protokolinio įrašo dėl 1–ojo BUAB „Evelija“ kreditorių susirinkimo matyti, kad jame raštu balsavo kreditorius VMI, kurio finansinių reikalavimų dydis sudarė 19 993,70 Eur, kas sudarė 97,846 proc. patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalis). Teismas daro išvadą, kad ĮBĮ nustatyta nutarimų priėmimo balsų daugumos procedūra nepažeista.

13ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

14Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis). Taigi bankroto administravimo išlaidas, be kita ko, sudaro atlyginimas administratoriui. Taigi priešingai negu nurodo pareiškėjas, atlyginimas administratoriui įeina į bendrą administravimo išlaidų sąmatą.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) yra detaliai išskirtos įmonės ne tik pagal bankroto proceso vykdymo tvarką (teismo ir ne teismo tvarka), bet ir pagal veiklos rūšį ir bankroto proceso ypatumus (be ypatumų, įmonė nėra nutraukusi veiklos, įmonės veikla priskirta Lietuvos banko priežiūrai, įmonės taikytas supaprastintas bankroto procesas ir pan.) bei įmonių dydį (maža, vidutinė, didelė). Taigi, konkrečiu atveju administravimo išlaidų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į minėtame teisės akte numatytus orientacinius dydžius, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei bankroto byloje atliktų/atliktinų veiksmų apimtį, kurie objektyviausiai apibūdina administravimo išlaidų poreikį ir dydį bei leidžia užtikrinti tiek bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių, tiek įmonės administratoriaus teises ir teisėtus interesus.

16Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo, kad bankrutavusi bendrovė atitinka mažos įmonės statusą.

17Remiantis taisyklėmis, mažos, neturinčios veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, įmonės bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis yra 25 MMA, minimalus administratoriaus atlyginimo dydis – 6 MMA. Minėta, kad administravimo išlaidos apima administratoriaus atlyginimą, todėl bankroto administravimo išlaidos nagrinėjamu atveju neturėtų viršyti 25 MMA, o jeigu viršija, turėtų būti pagrįstos. Teismas taip pat pažymi, jog bankroto administratoriaus prašoma patvirtinti 15 proc. priemoka nuo bankroto metu priteistų ir išieškotų ar atgautų sumų priskiriama prie rekomendacinio administratoriaus atlyginimo dydžio (Taisyklių 3 p.), todėl jos gavimą administratorius taip pat turi pagrįsti.

18Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Bankroto administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-173-690/2018). Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).

19Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nepateikė pagrįstų motyvų, kodėl reikėtų tvirtinti administratoriaus prašomas administravimo išlaidas, kodėl būtent administratoriaus prašomas išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą. Bankroto administratoriaus prašomi patvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą. Teismas išaiškina, kad vien tai, jog taisyklėse nustatyti bankroto administravimo ir atlyginimo administratoriui išlaidų rekomendaciniai dydžiai, nereiškia, kad prašant jas patvirtinti, bankroto administratorius neturi jų pagrįsti bei motyvuotai paaiškinti, kodėl būtent prašomus dydžius kreditoriai turėtų patvirtinti.

20Teismo vertinimu bankrutuojančios įmonės administravimas neturėtų pareikalauti ypatingų administratoriaus veiksmų, už kuriuos būtų pagrindas patvirtinti didesnę nei taisyklėse nustatytą administravimo išlaidų sąmatą ar didesnį nei taisyklėse nustatytą minimalų administratoriaus atlyginimą. Aplinkybė, jog bankroto administratorius ateityje galimai numato inicijuoti teisminius procesus, po kurių įmonė galėtų gauti įplaukas, nesudaro pagrindo skirti bankroto administratoriui priemoką už įplaukas.

21Teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutarimą panaikinti ar pakeisti, todėl skundas atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

23pareiškėjo BUAB „Evelija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ skundo netenkinti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas BUAB „Evelija“ bankroto administratorius UAB „Bankroto... 5. Nurodė, kad 2019 m. lapkričio 4 d. įvyko BUAB „Evelija“ pirmasis... 6. Nurodė, kad byloje neginčijama aplinkybė, kad BUAB „Evelija“ priskirtina... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu... 9. Teismas... 10. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi UAB „Evelija“... 11. Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 4 d. įvyko BUAB... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl... 13. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 14. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 16. Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo, kad bankrutavusi bendrovė atitinka mažos... 17. Remiantis taisyklėmis, mažos, neturinčios veiklos rūšies ir bankroto... 18. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti... 19. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nei kreditorių susirinkimui, nei... 20. Teismo vertinimu bankrutuojančios įmonės administravimas neturėtų... 21. Teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundo argumentai nesudaro pagrindo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36... 23. pareiškėjo BUAB „Evelija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 24. Nutartis neskundžiama....