Byla B2-2633-259/2011
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lodeksa“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka susipažinęs su pareiškėjos A. G. pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lodeksa“,

Nustatė

2pareiškėja A. G. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Lodeksa“. Pareiškime nurodoma, jog 2011-05-09 įvykęs neeilinis visuotinis UAB „Lodeksa“ akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo metmenis, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Lodeksa“ iškėlimo ir pritarti restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūrai. Pareiškime nurodoma, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 str. numatytas sąlygas, o neiškėlus restruktūrizavimo bylos laikinų finansinių sunkumų turinčiai UAB „Lodeksa“, įmonė neturėtų finansnių galimybių grąžinti skolų kreditoriams ir bendrovei būtų keliama bankroto byla.

3Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakytinas priimti.

4Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 str. nustato restruktūrizavimo taikymo sąlygas. ĮRĮ 4 str. 2 d. numato, jog restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos. ĮRĮ 6 str. 4 d. 1 p. numato, jog prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas. Iš kartu su pareiškimu pateiktų pardavimo ir pirkimo žurnalų kopijų matyti, jog bendrovė laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. vykdė pirkimus pardavimus. Tačiau jokių duomenų apie tai, jog nuo 2011 m. balandžio mėnesio iki pareiškimo teismui pateikimo datos – 2011 m. gegužės 26 d. būtų vykdžiusi veiklą, įmonė nepateikė. Pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p. teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą, teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

5ĮRĮ 5 str. 1 d. 5 p. numato, jog įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodoma informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. Teismui pateiktų UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo plano metmenų 18 puslapyje nurodoma, jog „Bylų, kuriose įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra. Teismo nutartimi yra nutraukta paskolos sutartis su AB Ūkio bankas“. Tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, jog šie restruktūrizavimo plane pateikti duomenys yra neteisingi, kadangi Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2057-450/2011, kurioje ieškovas L. S. prašo priteisti iš atsakovo UAB „Lodeksa“ 200 000 Lt sumą, Marijampolės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-309-399/2011, kurioje ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo priteisti iš atsakovo UAB „Lodeksa“ 14 683,80 Lt turtinės žalos, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p. teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai.

6ĮRĮ 6 str. 2 d. numato, jog įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ĮRĮ 6 str. 1 d. nurodyto sprendimo priėmimo dienos (t. y. nuo įmonės dalyvių sprendimo pritarti restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo): 1) raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir ĮRĮ 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie ĮRĮ 6 str. 1 d. nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir ĮRĮ 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai ĮRĮ 6 str. 4 d. 2 p. nurodytų dokumentų kopijas; 2) pateikia pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. UAB „Lodeksa“ akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo pritarta restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir nutarta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Lodeksa“ iškėlimo, įvyko 2011-05-09, todėl terminas ĮRĮ 6 str. 2 d. įpareigojimams įvykdyti suėjo 2011-05-16 (kadangi gegužės 14 ir 15 dienos yra ne darbo dienos). Tačiau pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Lodeksa“ direktorė teismui pateikė tik 2011-05-26. Be to, iš pareiškimo bei jo priedų matyti, jog apie 2011-05-09 akcininkų susirinkime priimtus sprendimus įmonė savo kreditorius informavo tik 2011-05-23, nepateikdama kreditoriams patvirtintų UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo metmenų bei įmonės dalyvių susirinkimo sprendimo dėl metmenų patvirtinimo. Tokiu būdu buvo pažeisti ĮRĮ 6 str. 2 d. nustatyti terminai ir numatyti įpareigojimai. Kartu teismas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija ĮRĮ 6 str. 4 d. 2 p. nurodytų dokumentų kopijoms gauti yra Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, tačiau jokių duomenų, jog šiai institucijai būtų pateiktos ĮRĮ 6 str. 4 d. 2 p. nurodytų dokumentų kopijos, pareiškėja teismui nepateikė.

7ĮRĮ 6 str. 4 d. 5 p. numato, jog prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai. Šis įpareigojimas svarbus tam, kad teismas galėtų tinkamai įgyvendinti ĮRĮ 7 str. 2 d. jam priskirtą pareigą, t. y. nė vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šios nutarties kopiją išsiųsti asmenims, nurodytiems ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p., ir antstoliams, nurodytiems ĮRĮ 6 str. 4 d. 5 p., ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Iš pareiškėjos pateikto pareiškimo ir jo priedų teismas nustatė, jog kartu su pareiškimu yra pateiktas antstolių, kuriems pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės, sąrašas, tačiau vykdomųjų bylų sąrašai nepateikti, be to, nepateiktas teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašas.

8ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p. numato, jog įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodomas kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma: kai kreditorius fizinis asmuo, – kreditoriaus vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; kai kreditorius juridinis asmuo, – kreditoriaus pavadinimas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės. ĮRĮ 6 str. 4 d. 3 p. numato, jog prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija. Iš UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktos informacijos bei pareiškimo priedų matyti, jog ataskaitinių finansinių metų laikotarpio balansas sudarytas 2011-03-31 dienai, visi kreditorių sąrašai taip pat pateikti 2011-03-31 dienai (be to, metmenų 17-18 puslapiuose pateiktas kreditorių sąrašas yra su trūkumais, kadangi nematyti paskutinių lentelės grafoje „Pradelsta“ pateiktų skaitmenų, t. y. kreditoriams pradelstų mokėti sumų paskutinių skaitmenų). Pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą, teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjos pateikti 2011-03-31 balansas ir kreditorių sąrašai negali būti vertinami kaip tinkami, įmonės būklę atskleidžiantys dokumentai, kadangi teismui vertinant, ar įmonė nėra nemoki ir ar nėra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui yra būtini objektyvūs duomenys apie įmonės finansinę padėtį pareiškimo padavimo teismui metu, o ne beveik dviejų mėnesių senumo, kaip yra šiuo atveju.

9Teismo nustatyti ĮRĮ pažeidimai galėtų būti pagrindu priimti nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Tačiau nustačius, jog pareiškėjos teismui pateikti UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo plano metmenys taip pat neatitinka įstatymo reikalavimų, o laikantis ĮRĮ nustatytų procedūrų parengtus naujus (patikslintus) įmonės restruktūrizavimo metmenis iš naujo turėtų svarstyti ir tvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas bei pakartotinai priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 5 str. 3 d., 6 str. 1 d.), o taip pat vykdyti kitas ĮRĮ numatytas nuostatas, pripažintina, jog, pareiškėjai, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tinkamai neįvykdžius visų ĮRĮ nustatytų reikalavimų, kurie taisytini tik iš naujo atlikus ĮRĮ nustatytas būtinas atlikti išankstines procedūras, kurios turėjo būti atliktos iki kreipimosi į teismą, vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str., 292 str., ĮRĮ 7 str. 5 d. ir 6 d.

Nutarė

11atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Lodeksa“ direktorės A. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lodeksa“.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai