Byla eB2-792-883/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „HC Gaivineta“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei viešajai įstaigai „HC Gaivineta“ ir

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“. Pareiškime nurodo, kad atsakovės skola VSDF biudžetui dėl nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų sudaro 10299,49 Eur. VSDFV Šiaulių skyrius, siekdamas išieškoti skolą, taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau bendrovės skola VSDF biudžetui kiekvieną mėnesį augo, nes draudėjas pagal mokėjimo nurodymus piniginių lėšų nepervedė.

3Šiaulių apygardos teismas 2017-05-08 nutartimi įpareigojo atsakovę VšĮ „HC Gaivineta“ per 5 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį bei šiuos dokumentus: praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditoriaus ieškinio pateikimo dienos įmonės balansą, kreditorių ir debitorių sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; duomenis apie visą turimą turtą 2017-05-05 dienai; duomenis apie įkeistą turtą; pateikti informaciją, ar yra teismuose įmonei iškeltos bylos; duomenis apie išieškojimus ne ginčo tvarka, informaciją apie vykdomus išieškojimus iš įmonės ir kitus įsipareigojimus; atskirai pateikti duomenis apie pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, nurodant kreditorius, jų adresus, buveines, sumas ir atsiskaitymo terminus su kiekvienu kreditoriumi; pateikti teismui įrodymus, ar yra kreipęsis į teismus dėl debitorinių skolų išieškojimo ir duomenis apie išieškojimus įmonės naudai.

4Procesiniai dokumentai, išsiųsti atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“ registruotu buveinės adresu grąžinti teismui, nurodant, kad adresatas dokumentų iš pašto nepasiėmė. CPK 123 straipsnyje numatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, teismo procesiniai dokumentai atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“ išsiųsti pakartotinai buveinės, nurodytos juridinių asmenų registre, adresu. Atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teisme negautas.

5VšĮ „HC Gaivineta“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“, remiasi ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pateiktais rašytiniais įrodymais, iš kurių matyti, kad atsakovės skola VSDF biudžetui yra 10299,49 Eur, atsakovė nekilnojamojo turto, registruotų transporto priemonių neturi.

8Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeista turtą ir kitus įsipareigojimus, teismas turi gauti iš įmonės vadovo (ĮBĮ 9 str. 1 d.), tačiau nagrinėjamu atveju dokumentai nepateikti. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).

9Juridinių asmenų registre esančiais duomenimis bei teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, įmonė 2015-12-31 turėjo ilgalaikio turto 62 655 Eur sumai, per vienerius metus gautinos sumos sudarė 39 557 Eur, skolos tiekėjams sudarė 35 726 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 21 413 Eur. Kauno apylinkės teismo 2017-04-21 teismo įsakymu iš VšĮ „HC Gaivineta“ nutarta išieškoti iš skolininkės VšĮ „HC Gaivineta“ kreditorei UAB „Adampolis“, 1 198,95 Eur skolą, 8,30 proc. palūkanas už priteistą sumą (1 198,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 21 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 7,35 Eur (septynių eurų 35 ct) bylinėjimosi išlaidas. Šiaulių apylinkės teismo 2017-05-18 teismo įsakymu nutarta išieškoti iš atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“ 426,79 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 426,79 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-05-18 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 3,00 Eur (trijų eurų) žyminį mokestį kreditoriaus AAS „BTA Baltic Insurance Company“ naudai. Remiantis pateiktais duomenimis, darytina išvada, kad įmonė nepajėgi savo kreditoriams sumokėti net nedidelių skolų.

10Atsižvelgiant į tai, kad vadovo nebendradarbiavimas su teismu negali sudaryti prielaidų vilkinti bylos išnagrinėjimą, nesant duomenų, kad įmonė šiuo metu yra veikianti, yra pagrindas teigti, kad nėra galimybių, jog atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ ateityje galėtų vykdyti veiklą, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius, todėl konstatuotina, jog įmonė yra nemoki. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

11Vadovaujantis pateikta informacija, preliminariomis valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėmis ataskaitomis, duomenimis apie atsakovei priklausantį turtą, Juridinių asmenų registre esančiais duomenimis bei teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, darytina išvada, kad atsakovė VšĮ „HC Gaivineta“ nėra pajėgi vykdyti bei plėtoti ūkinės veiklos, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą, todėl VšĮ „HC Gaivineta“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų privalomųjų mokesčių nemokėjimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2, 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

12Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB VšĮ „HC Gaivineta“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Administratoriai LT“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625, adresas Šiauliai, Lyros g. 19–61).

16Bankrutuojančios VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) administratoriumi paskirti UAB „Administratoriai LT“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-JA078).

17Areštuoti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Uždrausti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

19Nustatyti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

21Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 8 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

22VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

23Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

24Apie VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) iškeltą bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei VšĮ „HC Gaivineta“ .

25Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

26Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2. Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Šiaulių apygardos teismas 2017-05-08 nutartimi įpareigojo atsakovę VšĮ... 4. Procesiniai dokumentai, išsiųsti atsakovės VšĮ „HC Gaivineta“... 5. VšĮ „HC Gaivineta“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei VšĮ... 8. Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai,... 9. Juridinių asmenų registre esančiais duomenimis bei teismų informacinės... 10. Atsižvelgiant į tai, kad vadovo nebendradarbiavimas su teismu negali sudaryti... 11. Vadovaujantis pateikta informacija, preliminariomis valstybinio socialinio... 12. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį... 13. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių... 15. Iškelti bankroto bylą VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625, adresas... 16. Bankrutuojančios VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625)... 17. Areštuoti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) nekilnojamąjį ir... 18. Uždrausti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) vykdyti visas... 19. Nustatyti VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) kreditorių... 20. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 21. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 22. VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) valdymo organams nustatyti 15... 23. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos VšĮ „HC Gaivineta“ (j.... 24. Apie VšĮ „HC Gaivineta“ (j. a. k. 300557625) iškeltą bankroto bylą... 25. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 26. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...