Byla I-2957-331/2012
Dėl atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakoma priimti ir išvestinį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su V. S. skundu,

Nustatė

2V. S. 2012-04-13 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos (toliau – Peticijų komisija) 2012-03-14 sprendimą Nr. S-2012-1920; 2) įpareigoti atsakovą priimti pareiškėjo 2011-12-09 peticiją ir pagal ją imtis visų įstatymo numatytų priemonių; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 1000 Lt turtinės ir 3000 Lt neturtinės žalos.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijamu Peticijų komisijos 2012-03-14 sprendimu Nr. S-2012-1920 nuspręsta pareiškėjo peticijos, adresuotos Seimo Pirmininkei ir perduotos Peticijų komisijai, papildomos informacijos, adresuotos Peticijų komisijai, taip pat prašymo nenagrinėti Peticijų įstatymo nustatyta tvarka, motyvuojant tuo, kad ir peticija, ir papildoma informacija neatitinka Peticijų įstatymo nustatytų reikalavimų.

5Pagal Seimo statuto 80 straipsnio 1, 3, 4 dalis Lietuvos Respublikos piliečių peticijoms nagrinėti Seime sudaroma nuolat veikianti Seimo Peticijų komisija. Peticijų komisija nagrinėja Seimui adresuotas Lietuvos Respublikos piliečių peticijas. Peticijų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarką nustato specialus įstatymas ir Peticijų komisijos darbo reglamentas.

6Pagal Peticijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pareiškėjas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie Seimo Peticijų komisijos sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gavimo dienos gali jį apskųsti Seimui. Gautas skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešama pareiškėjui ar jo atstovui (Peticijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). Pagal šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, nusprendus patenkinti skundą ir priėmus sprendimą pripažinti kreipimąsi peticija, peticija perduodama peticijų komisijai spręsti peticijos priėmimo nagrinėti klausimą. Nusprendus patenkinti skundą ir priėmus sprendimą priimti peticiją nagrinėti, peticija perduodama peticijų komisijai nagrinėti. Sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas.

7Iš skundo turinio ir teismui pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas Peticijų įstatymo 10 str. nustatyta tvarka Peticijų komisijos 2012-03-14 sprendimo Nr. S-2012-1920 Lietuvos Respublikos Seimui neskundė. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys ir į tai, kad atsižvelgiant į Seimo statuto nuostatas, Seimo komisijų (šiuo atveju Peticijų komisijos), kaip Seimo struktūrinių veiklos vienetų, sudaromų iš Seimo narių, veiklos tyrimas į administracinio teismo kompetenciją nepatenka, nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo, Seimo narių veiklos. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Peticijų komisijos 2012-03-14 sprendimą Nr. S-2012-1920 atsisakytina priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kaip nenagrinėtiną teismų.

8Antrasis skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą priimti pareiškėjo 2011-12-09 peticiją ir pagal ją imtis visų įstatymo numatytų priemonių yra išvestinis iš pirmojo skundo reikalavimo, todėl atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakoma priimti ir išvestinį.

9Taip pat pareiškėjas prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 1000 Lt turtinės ir 3000 Lt neturtinės žalos, todėl atsakovu kilusiame ginče dėl žalos atlyginimo laikytina Lietuvos valstybė, atstovaujama Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos.

10Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

11Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos būstinė yra Kęstučio g. 21, Kaune. Kauno miestas priskirtas Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijai, todėl V. S. su skundu dėl žalos atlyginimo turi kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

12Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktais,

Nutarė

13atsisakyti priimti V. S. skundą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti V. S..

15Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai